Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Spoiler - Φωτογραφίες, video28η Οκτωβρίου 1940 – Οι ψευδείς ειδήσεις της εποχής που χρησιμοποίησαν οι Ιταλοί

Newsteam 0 Comments

Η ιταλική επίθεση στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του ’40 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήδη από τον Μάιο του ίδιου έτους, ιταλικές αεροπορικές και ναυτικές μονάδες πραγματοποιούσαν επιθετικές ενέργειες στο Αιγαίο, με κορύφωση τον τορπιλισμό της «Ελλης» στις 15 Αυγούστου στην Τήνο.

Όταν ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα έφτασε τα χαράματα της 28ης στο σπίτι του Μεταξά στην Κηφισιά, εκείνος γνώριζε από πριν τι θα ακούσει και είχε προετοιμάσει την ελληνική αντίδραση – άλλωστε, τα οχυρωματικά έργα στα βόρεια ελληνικά σύνορα είχαν ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα, στην καρδιά του Μεσοπολέμου. Επιπλέον, τις αμέσως προηγούμενες ημέρες της επίθεσης οι Ιταλοί οργάνωσαν μια συστηματική εκτεταμένη επιχείρηση διασποράς ψευδών ειδήσεων εις βάρος της Ελλάδας, με σκοπό τη «νομιμοποίηση» της εισβολής, επικαλούμενοι δήθεν συνοριακά επεισόδια στην ελληνοαλβανική μεθόριο, με ευθύνη, υποτίθεται, της Ελλάδας.

Ο στόχος της ιταλικής επιχείρησης προπαγάνδας ήταν τριπλός: να δημιουργήσουν κλίμα επίθεσης στην ίδια την Ιταλία, αντίστοιχα, κλίμα φόβου στην Ελλάδα και, φυσικά, να «κοροϊδέψουν» τη διεθνή κοινότητα. Απέτυχαν και στα τρία.

Πάντως, για την ελληνική κυβέρνηση και για τα επιτελεία ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η τελική φάση της αντίστροφης μέτρησης είχε πλέον ξεκινήσει. Την προηγουμένη της ιταλικής επίθεσης, τα «Αθηναϊκά Νέα» δημοσίευσαν μια σειρά από ιταλικά ειδησεογραφικά τηλεγραφήματα με τα ιταλικά fake news που το έδειχναν ξεκάθαρα, όπως και τις απαντήσεις που έλαβαν από την ελληνική πλευρά και τα οποία αναδημοσιεύονται εδώ.

Είναι βέβαιο ότι, εκτός από την κυβέρνηση και τα επιτελεία, και οι αναγνώστες της εφημερίδας μπορούσαν πλέον ξεκάθαρα να αντιληφθούν ότι ο ερχομός του πολέμου ήταν πια απλώς θέμα ελάχιστου χρόνου. Η πολιτική των fake news διατηρήθηκε πάντως συστηματικά από ιταλικής πλευράς και μετά την έναρξη του πολέμου, σε όλο το διάστημα των συγκρούσεων. Και πάλι, χωρίς αποτέλεσμα.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η, 2 7 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι ΟΥ 1 9 4 0

ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

Ρώμη, 26 Οκτωβρίου (Αθ. Πρ.). – Το πρακτορείον Στέφανι μεταδίδει το ακόλουθον εκ Τιράνων τηλεγράφημα «Ενοπλος ελληνική συμμορία επετέθη σήμερον την πρωίαν διά πυροβολισμών και χειροβομβίδων εναντίον αλβανικών φυλακίων, πλησίον της Κορυτσάς, νοτίως της διαβάσεως Καπέστιτσα. Η άμεσος αντίδρασις αλβανικής περιπόλου και η επακολουθήσασα επέμβασις άλλων αποσπασμάτων επέτρεψαν την άμεσον απόκρουσιν της εχθρικής ομάδος, ήτις είχεν εισχωρήση εντός του αλβανικού εδάφους. Εξ εκ των επιτιθέντων Ελλήνων συνελήφθησαν. Αι απώλειαι των Αλβανών ανέρχονται εις δύο στρατιώτας νεκρούς και τρεις τραυματίας».

Ρώμη, 26 Οκτωβρίου. (Αθ. Πρ.). – Το πρακτορείον Στέφανι μεταδίδει εκ Τιράνων το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Χθες την εσπέραν τρεις βόμβαι εξερράγησαν πλησίον της έδρας του γραφείου του Ιταλού λιμενάρχου του λιμένος Εντα (Αγίων Σαράντα). Υπάρχουν δύο ελαφρώς τραυματισμέναι. Καταζητούνται δραστηρίως οι Ελληνες ή Βρεττανοί πράκτορες εις τους οποίους οφείλεται η απόπειρα αύτη».

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΨΕΥΔΗ

Το Αθηναϊκόν Πρακτορείον, εις απάντησιν των ανωτέρω τηλεγραφημάτων του πρακτορείου Στέφανι, απέστειλεν εις όλα τα τηλεγραφικά πρακτορεία του εξωτερικού την κάτωθι ανακοίνωσιν: «Τα εκ Τιράνων τηλεγραφήματα, τα διαβιβασθέντα εκ Ρώμης διά του πρακτορείου Στέφανι και κατά τα οποία μία ελληνική συμμορία εισήλθε δήθεν εις το αλβανικόν έδαφος και προσέβαλεν αλβανικά φυλάκια πλησίον της Κορυτσάς, πλησίον της διαβάσεως Καπέστιτσα, είναι απολύτως ψευδή. Ουδεμία ελληνική συμμορία διήλθε τα αλβανικά σύνορα εις οιονδήποτε αυτών σημείον. Είναι γνωστόν ότι ουδεμία συμμορία ούτε εσχηματίσθη, ούτε είναι δυνατόν να σχηματισθεί εντός του ελληνικού εδάφους, δεδομένου ότι αι ελληνικαί στρατιωτικαί και πολιτικαί αρχαί εξασφαλίζουν αδιατάρακτον την τάξιν». Επί του Ιταλικού τηλεγραφήματος περί εκρήξεως βομβών εις Αγίους Σαράντα εδόθη άλλη ανακοίνωσις του Αθηναϊκού Πρακτορείου έχουσα ως εξής: «Το αναγγελθέν εκ Ρώμης υπό του πρακτορείου Στέφανι ότι κατ’ ειδήσεις εκ Τιράνων εξερράγη βόμβα εις το ιταλικόν λιμεναρχείον του λιμένος Εντα (Αγίων Σαράντα) και ότι ενέργειαι τοιαύτης φύσεως δύνανται ν’ αποδοθούν εις Ελληνας, δήθεν όργανα ελληνικών αρχών, θεωρείται ενταύθα ως προσπάθεια αυτόχρημα παιδαριώδης. Αγνοείται εάν συνέβη τι εις τους Αγίους Σαράντα, αλλά πάντως ουδεμία ελληνική ανάμειξις είναι δυνατή εις τοιαύτης φύσεως υποθέσεις».

ΝΕΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ

Το Αθηναϊκόν Πρακτορείον εν συνεχεία των προηγουμένων τηλεγραφημάτων του απέστειλε προς όλα τα ξένα τηλεγραφικά πρακτορεία το κάτωθι τηλεγράφημα: «Εν συνεχεία των σημερινών μας ανακοινώσεων εν σχέσει προς τα επεισόδια εν Αλβανία τα τηλεγραφηθέντα υπό του Πρακτορείου Στέφανι, είμεθα εις θέσιν να προσθέσομεν τας κάτωθι λεπτομερείας παρασχεθείσας αρμοδίως αργά την νύκτα: Οι πυροβολισμοί οι ακουσθέντες υπό των ελληνικών φυλακίων προήρχοντο εκ του χωρίου Βέρμικ επί αλβανικού εδάφους απέχοντος 5 χιλιόμετρα εκ της Βιγλίτσης και 4 χιλιόμετρα εκ των ελληνικών συνόρων. Ο Ελλην αξιωματικός διοικητής τού απέναντι ελληνικού φυλακίου, ο ακούσας τους πυροβολισμούς, ειδοποίησε τον απέναντί του Ιταλόν αξιωματικόν περί των πυροβολισμών, τους οποίους ήκουσεν επί αλβανικού εδάφους και συμφώνως προς τους στρατιωτικούς κανονισμούς διά τα σύνορα, εζήτησε συνάντησιν μετ’ αυτού όπως πληροφορηθεί περί των συμβαινόντων και συνεννοηθεί σχετικώς μετ’ αυτού. Ο Ελλην αξιωματικός δεν έλαβε μέχρι της στιγμής ταύτης απάντησιν».

ΩΡΑ 1.15 Μ.Μ.

ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΤΗΝ 4 Μ.Μ. ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΙΤΑΛΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Το Αθηναϊκόν Πρακτορείον απέστειλε προς όλα τα ξένα τηλεγραφικά Πρακτορεία την 1ην μεταμεσημβρινήν της σήμερον Κυριακής το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Εν συνεχεία της πρωινής ανακοινώσεως ημών, αφορώσης τα εν Αλβανία επεισόδια, καθ’ ην Ελλην αξιωματικός εζήτησε συνάντησιν μετά Ιταλού αξιωματικού των συνόρων, πληροφορούμεθα ότι η συνάντησις αύτη θέλει λάβει χώραν σήμερον το απόγευμα περί την 16ην – δεκάτην έκτην – ώραν».

 

(πληροφορίες απο το makeleio)

Διάβασε το »

Βόμβα τρεις εβδομάδες πριν τις αμερικανικές εκλογές ! Ο γιος του Μπάιντεν σε ιστορίες διαφθοράς, σεξ και ναρκωτικών; Τρέχει να φιμώσει τις ειδήσεις το Facebook

Newsteam 0 Comments

«Βόμβα» τρεις εβδομάδες πριν τις αμερικανικές εκλογές – Ο Χάντερ Μπάιντεν ελέγχεται διότι φέρεται να κανόνιζε ραντεβού μεταξύ του Ουκρανού αξιωματούχου και του πατέρα του – Πιέσεις Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο για την υπόθεση του γιου του – Ο δικηγόρος του Τραμπ ισχυρίζεται ότι διαθέτει μέιλ με γυμνές φωτογραφίες και ναρκωτικά για τον γιο του Δημοκρατικού υποψήφιου


Πολιτική θύελλα έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ οι αποκαλύψεις για τον γιο του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ και τις επαφές του με Ουκρανό αξιωματούχο στον τομέα της Ενέργειας. Στον καμβά των αποκαλύψεων μπήκαν επιπρόσθετα στοιχεία για τον Χάντερ Μπάιντεν από την έρευνα του δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζιουλιάνι, βάσει της οποίας στα λάπτοπ που ελέγχονται, υπάρχουν και γυμνές φωτογραφίες του γιου του Τζο Μπάιντεν, αλλά και φωτογραφίες από χρήση ναρκωτικών.

Οι επαφές του Χάντερ Μπάιντεν με τον Ουκρανό αξιωματούχο φέρονται να έγιναν το 2015. Μετά τις καταγγελίες που έγιναν, ξεκίνησε έρευνα. Η εισαγγελία προχώρησε στην κατάσχεση φορητών υπολογιστών και άλλων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί η σχέση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ του γιου Μπάιντεν και του Ουκρανού αξιωματούχου. Ο Χάντερ Μπάιντεν ελέγχεται διότι φέρεται να συζητούσε με τον Ουκρανό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πατέρα του.

Ο δικηγόρος του Τραμπ υποστήριξε ότι εντόπισε τουλάχιστον 40.000 μέιλ στα λάπτοπ που φέρονται να ανήκουν στον Χάντερ Μπάιντεν. Σε ορισμένα από αυτά τα μέιλ, υπάρχουν γυμνές φωτογραφίες και αναφορές σε ναρκωτικά.

 

Η υπόθεση έσκασε σαν «βόμβα» τρεις εβδομάδες πριν τις αμερικανικές εκλογές, ξεσηκώνοντας μεγάλες αντιδράσεις στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ελεγχθεί και κατηγορηθεί με σφοδρότητα από τους Δημοκρατικούς για επαφές που είχε με αξιωματούχους της ουκρανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μπάιντεν πίεσε την κυβέρνηση της Ουκρανίας να απολύσει τον επιθεωρητή που ερευνούσε την υπόθεση της εταιρείας φυσικού αερίου Burisma. Λίγους μήνες αργότερα, ο επιθεωρητής απολύθηκε, με το αιτιολογικό ότι διέρρευσαν στοιχεία της έρευνας σε άλλες χώρες.

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων 24ωρων και ιδιαίτερα το ρεπορτάζ της New York Post, εκτόξευσαν το ενδιαφέρον των Αμερικανών για την υπόθεση. Το Facebook, «μπλόκαρε» ορισμένα από τις σχετικές αναρτήσεις, προκαλώντας τις νέες αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών, την ίδια στιγμή που η προεκλογική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ κατηγρούσε τον γίγαντα των social media, ότι λειτουργεί υπέρ και ευνοεί την καμπάνια του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Η καμπάνια του υπηψηφίου των Δημοκρατικών απέρριψε τις κατηγορίες για τον Χάντερ και τις επαφές με τον Ουκρανό αξιωματούχο, παρ’ ότι σε ένα από μέιλ επικοινωνίας, ο Ουκρανός ευχαριστεί για την πρόσκληση στην Ουάσινγκτον, «που του δίνει την ευκαιρία να συναντηθεί» με τον Τζο Μπάιντεν.

Εξηγήσεις από το Facebook για τον χειρισμό της υπόθεσης των μέιλ του Χάντερ Μπάιντεν, γιου του υποψήφιου Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ζήτησε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Josh Hawley.

Ο γερουσιαστής Josh Hawley ζήτησε από το Facebook να εξηγήσει την απόφασή του να επιβραδύνει την εξάπλωση των αναφορών της Post σχετικά με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φορητό υπολογιστή του Hunter Biden, λέγοντας ότι ο γίγαντας των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης θα πρέπει «να περιμένει την επίσημη έρευνα», πριν πάρει θέση.

«Θέλω να μάθω για ποιους λόγους λογοκρίνετε ενεργά μια ειδησεογραφική αναφορά για ενδεχόμενη παράνομη διαφθορά από τον υποψήφιο του δημοκρατικού κόμματος», δήλωσε ο Hawley στο Twitter. «Εάν έχετε αποδείξεις, αυτό είναι “παραπληροφόρηση” και αποκαλύψτε το αμέσως», ανέφερε.

Το Facebook ανέφερε επίσης ότι η ιστορία της Post θα ήταν κατάλληλη για έλεγχο από τρίτους που εκτιμούν τα γεγονότα, μία τακτική που ακολουθεί γενικά σε αναρτήσεις που παραπέμπουν σε fake news.

Ο Hawley συμμετέχει στην επιτροπή εσωτερικής ασφάλειας και κυβερνητικών υποθέσεων της Γερουσίας, η οποία δήλωσε ότι ερευνά τα «κρυμμένα» έγγραφα που ελήφθησαν από έναν φορητό υπολογιστή που πιστεύεται ότι είναι του Hunter Biden.

Το Facebook δεν απάντησε αμέσως στη δήλωση του Hawley. Νωρίτερα, η εκστρατεία του προέδρου Τραμπ κατηγόρησε το Facebook ότι προσπαθούσε να αναδείξει τις εκλογές του 2020 υπέρ του Τζο Μπάιντεν. «Το Facebook παρεμβαίνει ενεργά στις εκλογές», έγραψε η εκστρατεία.

(πληροφορίες απο το makeleio)

Διάβασε το »

Θα μπλοκάρονται ειδήσεις που αρνούνται τα εμβόλια και τον κορωνοϊό – Μετά το Facebook και το YouTube

Newsteam 0 Comments

Στη διαγραφή ειδήσεων για τον κορωνοϊό που θα κρίνονται ψευδείς για τον κορωνοϊό προβαίνει η υπηρεσία του YouTube.

Όπως έγινε γνωστό, βίντεο που αμφισβητούν θεωρίες για τον κορωνοϊό που προβάλλουν τα ΜΜΕ, οι οποίες έχουν διατυπωθεί από… διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεάς, θα μετακινούνται.
Η ανακοίνωση αυτή του YouΤube έρχεται ύστερα από εκείνη του Facebook, σύμφωνα με την οποία το μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα απαγορεύει διαφημίσεις που αποθαρρύνουν τον κόσμο από τον εμβολιασμό.

(πληροφορίες απο το makeleio)

Διάβασε το »

Πολιτική Προστασία – Έρχεται επιδείνωση του καιρού

Newsteam 0 Comments

Με αφορμή το έκτακτο δελτίο σχετικά με την επιδείνωση του καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το εν ισχύ έκτακτο δελτίο παρατείνεται έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Πολιτική Προστασία - Επιδείνωση του καιρού:  Τι να προσέξετε

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Πολιτική Προστασία:  Οδηγίες για τους πολίτες

Οδηγίες για τους πολίτες των περιοχών όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
 • Να ασφαλίσουν αντικείμενα, τα οποία εάν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
 • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
 • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
 • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
 • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
 • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της. (www.hnms.gr)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ. (www.astynomia.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. (www.civilprotection.gr)

Διάβασε το »

Πέτσας: Τα εννιά νέα μέτρα στήριξης στους πληγέντες λόγω της κακοκαιρίας

Newsteam 0 Comments

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε εννέα άμεσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, προς στήριξη των πληγέντων της κακοκαιρίας Ιανός.

Αναλυτικά:

1. Αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες.

2. Χορηγείται ενίσχυση 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του. Επιπλέον, 600 ευρώ στις πολύτεκνες οικογένειες. Επιπλέον, 600 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα στο κυβέρνηση.gr

Διάβασε το »

Μεγαλώνει η λίστα με τα κλειστά εκπαιδευτήρια λόγω κορονοϊού

Newsteam 0 Comments

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Από Κατερίνα Θανάση

21/09/2020

4

Μεγαλώνει η λίστα με τα κλειστά σχολεία λόγω κορονοϊού λόγω των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 

Σύμφωνα με την επίσημη λίστα του Υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των κλειστών σχολείων ανέρχεται σε 38.

Δείτε αναλυτικά την λίστα: 

 • Tags
 • ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ
 • ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 • ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προηγούμενο άρθρο«Σάρωσε» τα νησιά του Ιονίου ο «Ιανός»

Επόμενο άρθροΠρος δημοπράτηση η επέκταση του αμαξοστασίου ΤΡΑΜ στο Ελληνικό

Κατερίνα Θανάση

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκτόξευση παραβάσεων σε μια μέρα για τις μάσκες και τις αποστάσεις


Κατερίνα Θανάση - 21/09/2020

Ενώ μεγαλώνει η λίστα με τους θανάτους στην χώρα μας και τα κρούσματα σημειώνουν μια σταθερή αυξητική τάση, παρουσιάστηκε μέσα σε μια μέρα εκτόξευση...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Κρούσμα σε νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα – Η ανακοίνωση του δημάρχου


Κατερίνα Θανάση - 21/09/2020

Τμήμα σε νηπιαγωγείο στη Γλυφάδα κλείνει για 14 μέρες μετά την επιβεβαίωση κρούσματος. Την ανακοίνωση της είδησης έκανε ο δήμαρχος, Γιώργος Παπανικολάου. 
Στην ανακοίνωσή του...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έκτακτη απολύμανση στα Δικαστήρια Νεάπολης λόγω κορονοϊού


Μιχάλης Κουφαλιτάκης - 21/09/2020

Έκτακτη απολύμανση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε όλους τους χώρους των Δικαστηρίων Νεάπολης καθώς όπως έγινε γνωστό, διακινητής μεταναστών που παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα...

Διαβάστε περισσότερα

Διάβασε το »

Ενημέρωση για τον κορονοϊό: Πώς θα καταλάβετε ότι το παιδί σας είναι φορέας του ιού  

Newsteam 0 Comments

Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα σε σχολεία της χώρας.

Ο Στρατ. Ιατρός – Παιδίατρος Ζαφείρης Γ. Μανίκας αναφέρει στο kedenews τις βασικές αρχές για ασφαλή λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Ακόμη, δίνει συμβουλές για το πως ένας γονιός θα καταλάβει ότι το παιδί του είναι φορέας του ιού.

Της Νατάσσας Βουδούρη

Υπάρχουν οδηγίες σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος κορονοϊού σε βρεφονηπιακό σταθμό;

Σαφώς και υπάρχουν οδηγίες αντιμετώπισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορονοϊού σε βρεφονηπιακό σταθμό, εκπονημένες από τον ΕΟΔΥ και την Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ (Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής). Συγκεκριμένα, όλα τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό σταθμό. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια με ιατρό και εξατομικευμένη αξιολόγηση σχετικά με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού. Κάθε άτομο (παιδί ή μέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο Νηπιαγωγείο για 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή και στο διάστημα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωμάτων.

Πώς γίνεται το τεστ για κορονοϊό σε παιδιά;

Δειγματοληψία για τον νέο κορονοϊό γίνεται κατά κύριο λόγο σε εκείνους που πληρούν τα κριτήρια του ΕΟΔΥ, κάτι που αποφασίζει ο θεράπων ιατρός και όχι σε όλο τον πληθυσμό. Το δείγμα λαμβάνεται με ειδικό στυλεό από τον στοματοφάρυγγα. Μπορεί να ληφθεί επίσης από ρινοφάρυγγα ή βρογχικές εκκρίσεις. Συσκευάζεται με ειδικό τρόπο, τοποθετείται σε ειδικό κυτίο μεταφοράς και συνοδεύεται πάντα από το συνοδευτικό έντυπο που απαιτείται από τον ΕΟΔΥ, συμπληρωμένο από τον εκάστοτε ιατρό. Το δείγμα αποστέλλεται στο εργαστήριο. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR).

Πώς θα καταλάβει ένας γονιός ότι το παιδί του είναι φορέας του ιού;

Μπορεί οι επιστήμονες να επιμένουν ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν πιο ήπια ή και συχνά καθόλου συμπτώματα του κορονοϊού, αυτό ωστόσο είναι λογικό να μην καθησυχάζει 100% τους γονείς.

Τα συμπτώματα της Covid-19 στα παιδιά είναι τα ίδια με εκείνα στους ενήλικες: καταπόνηση, βήχας, πυρετός, απώλεια της αίσθησης της όσφρησης. Άλλα βασικά σημάδια περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δυσκολία στην αναπνοή, εξανθήματα και ειδικά κάποιο που εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, έλλειψη ενέργειας και δυσκολία να κρατήσουμε ένα παιδί ξύπνιο.

Καμία ανησυχία δεν είναι υπερβολικά μικρή προκειμένου να ειδοποιήσετε τον παιδίατρο. Οι γονείς είναι οι καλύτεροι ντεντέκτιβ καθώς γνωρίζουν την τυπική συμπεριφορά των παιδιών τους. Η ασθένεια αυτή μπορεί να αποφευχθεί τα γνωστά μέτρα: να πλένουμε τακτικά τα χέρια μας, τόσο εμείς όσο και η οικογένειά μας, να συμμορφωνόμαστε στη χρήση μάσκας και να διατηρούμε τις αποστάσεις.

Διάβασε το »

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Newsteam 0 Comments

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων, και κατόπιν της από 18.9.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αριθμ. Πρωτ. Δ11/οικ.37287/1642, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ αποφάσισε ότι:

1) Δύνανται να υποβάλλουν αίτηση και να επωφεληθούν του Προγράμματος, εργαζόμενες/οι που είναι μισθωτές/οι, αυτοαπασχολούμενες/οι , οι οποίες/οι είχαν δικαίωμα υποβολής στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020 – 2021, με την προϋπόθεση ότι δεν έλαβαν voucher, και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο του ορίου που θέτει το Πρόγραμμα και η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

2) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος παρατείνεται ως ακολούθως:

Διάβασε το »

Ευρωπαϊκό ρεκόρ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Newsteam 0 Comments

Διπλό ρεκόρ, εθνικό και ευρωπαϊκό, σημείωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου οι ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) κάλυψαν το 51 % της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστό που ανεβαίνει στο 57% αν συνυπολογιστούν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της WindEurope που εκπροσωπεί περισσότερες από 400 επιχειρήσεις και οργανισμούς της αιολικής βιομηχανίας, ο άνεμος στη χώρα μας κάλυψε πάνω από το 40% της ζήτησης, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η αλματώδης αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο τα τελευταία χρόνια προεξοφλείται πως θα έχει συνέχεια δεδομένου ότι:

-Είναι υπό εκπόνηση, όπως ανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης νέο νομοσχέδιο για την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των ΑΠΕ. Μετά την κατάργηση της άδειας παραγωγού για τις ΑΠΕ, οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν την απλοποίηση των επόμενων φάσεων έως και την άδεια λειτουργίας καθώς και το πλαίσιο για τη δημιουργία υβριδικών μονάδων (που θα συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας), «κλασικών» μονάδων αποθήκευσης και υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

-Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου εκκρεμούν 11.000 αιτήσεις για κατασκευή μονάδων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 76 γιγαβάτ, μέγεθος που είναι σχεδόν δεκαπλάσιο από την ισχύ που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 2030.

Όμως η ανάπτυξη της «πράσινης» ενέργειας σε συνδυασμό με την πτώση της χονδρικής τιμής του ρεύματος δημιουργούν ελλείμματα στο λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών (ΕΛΑΠΕ) τα οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) θα φθάσουν στο τέλος του 2020 στα 154,4 εκατ. ευρώ (ή 224,4 εκατ. αν συνυπολογιστεί το περιθώριο ασφαλείας ύψους 70 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για τη διασφάλιση ρευστότητας της αγοράς).

Κύρια αιτία της εμφάνισης του ελλείμματος είναι η πτώση (λόγω πανδημίας) της Οριακής Τιμής του ρεύματος, δηλαδή της τιμής χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια. Ενδεικτικά τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ στο πεντάμηνο από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ) περιορίστηκαν εφέτος στα 177 εκατ. ευρώ έναντι 275 εκατ. πέρυσι.

Αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των καταναλωτών για την κάλυψη του ελλείμματος, μέσω αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, αποκλείεται και πρόσθεταν ότι το έλλειμμα θα καλυφθεί με εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν σε ανάλογες συγκυρίες. Όπως ανέφερε η κα Σδούκου, το ΥΠΕΝ εξετάζει διαρθρωτικές αλλαγές στον σχεδιασμό του ΕΛΑΠΕ για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Παράδειγμα τέτοιας αλλαγής που εξετάζεται είναι η προώθηση μιας Ειδικής Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης για εμπορία πράσινων πιστοποιητικών.

«Τόσο οι Εγγυήσεις Προέλευσης όσο και άλλα διαρθρωτικά μέσα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ είναι αντικείμενο παράλληλης διερεύνησης. H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ως διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ, έχουν αναθέσει δύο ανεξάρτητες μελέτες.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την αναδιάρθρωση του ΕΛΑΠΕ. Σχετικές πρωτοβουλίες θα λάβουμε μέσα στους επόμενους μήνες», ανέφερε η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ.

Σημειώνεται ότι το ειδικό πλαίσιο τιμολόγησης της «πράσινης» ενέργειας με τις εγγυημένες τιμές που προκύπτουν από διαγωνισμούς (τιμές οι οποίες έχουν μειωθεί σημαντικά, κατά 20% στα αιολικά και 22% στα μεγάλα φωτοβολταϊκά στους τελευταίους διαγωνισμούς) βαίνει προς το τέλος του, μετά από μια μεταβατική περίοδο που θα ζητήσει η χώρα μας από την Κομισιόν.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΑΠΕ θα συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως οι λοιποί ηλεκτροπαραγωγοί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε το »

Ιανός: Φτιάχνει ο καιρός μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας

Newsteam 0 Comments

Υποχωρεί από αύριο στη χώρα μας η κακοκαιρία «Ιανός».

Τη Δευτέρα αναμένουμε αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, ενώ στα ηπειρωτικά τμήματα από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται και με ανοίγματα στον ουρανό.

Στην Κρήτη θα παραμείνουν κάποια «υπολείμματα» της μεσογειακού κυκλώνα που χτύπησε την Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες, με λίγες τοπικές βροχές που όμως θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες από 5 – 8 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία στους 17 – 26 βαθμούς και τους ανέμους στα 6 – 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει πρόσκαιρη συννεφιά με μεγάλα ανοίγματα ήλιου. Η θερμοκρασία από 16 – 25 βαθμούς και οι άνεμοι από 3 -4 μποφόρ.

Διάβασε το »

Ενημέρωση για τον κορονοϊό: 170 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα – Επτά νεκροί σε ένα 24ωρο

Newsteam 0 Comments

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 170 νέα κρούσματα και επτά νεκρούς από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας.

Η ανακοίνωση

Σήμερα ανακοινώνουμε 170 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 33 συνδέονται με γνωστές συρροές και 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 15142, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες.

2591 (17.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 6348 (41.9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.


78 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 24 (30.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 70.5%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 177 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 7 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 338 θανάτους συνολικά στη χώρα. 126 (37.3%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 96.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Διάβασε το »

Ενημέρωση για τον κορονοϊό: Συνολικά τέσσερα θύματα σήμερα – Στους 336 οι νεκροί

Newsteam 0 Comments

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από κορονοϊό στη χώρα μας.

Ακόμα δύο ασθενείς κατέληξαν από το φονικό ιό τις τελευταίες ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από την πανδημία στην Ελλάδα, στους 336.

Το τελευταίο θύμα είναι ένας 55χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Ο 55χρονος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 12 Σεπτεμβρίου και άφησε την τελευταία του πνοή στις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε υποκείμενα νοσήματα.

Επίσης, έχασε τη ζωή του από κορονοϊό και ένας 84χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Σωτηρία», από τις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς και μια 88χρονη, η οποία νοσηλευόταν από τις 17 Σεπτεμβρίου σε απλή κλίνη στο ίδιο νοσοκομείο. Η γυναίκα κατέληξε λίγη ώρα μετά τη διασωλήνωσή της και πριν μεταφερθεί σε ΜΕΘ.

Νωρίτερα μια 74χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν διασωληνωμένη σε κλίνη ΜΕΘ κατέληξε στις δύο τα ξημερώματα στο ΑΧΕΠΑ.

Και οι δύο γυναίκες έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα.

Διάβασε το »

Ενισχύεται με 8 καινούριες οργανικές θέσεις η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας

Newsteam 0 Comments

Οκτώ επιπλέον οργανικές θέσεις θα ενισχύσουν το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας εντός του Σεπτεμβρίου 2020 όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο facebook ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτόπουλος έγραψε:

«Στο πλαίσιο των έκτακτων μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου και σε συνεννόηση με τον Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικά την πολιτική ηγεσία, τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Λευτέρη Οικονόμου (τους οποίους και ευχαριστώ για τη θετική διάθεση), αυξάνονται σημαντικά οι οργανικές θέσεις στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας.

Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης με 8 επιπλέον, 4 ανά κατηγορία, οργανικές θέσεις».

Διάβασε το »

Ενημέρωση για τον κορονοϊό: 240 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα – Τέσσερις νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Newsteam 0 Comments
 • 240 νέα κρούσματα – Τέσσερις νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 240, εκ των οποίων 42 συνδέονται με γνωστές συρροές και 34 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 14.978 (ημερήσια μεταβολή +1.6%), εκ των οποίων 55.7% άνδρες.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 4, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 331 θάνατοι. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 78 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 65 (67.7% άνδρες).

Από το σύνολο των 14.978 κρουσμάτων, 2.576 (17.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 6.297 (42.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 78 έτη (εύρος 35 έως 102 ετών).

Διάβασε το »

Έκτακτη πληροφορίες από τον Χαρδαλιά: Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι

Newsteam 0 Comments

Έκτακτη ενημέρωση σημειώθηκε από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά για τη φονική κακοκαιρία που έχει πλήξει τη Θεσσαλία από χθες το βράδυ. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί νεκροί δύο άνθρωποι σε Καρδίτσα και Φάρσαλα.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνται δύο άτομα.

Το φαινόμενο δείχνει να εξασθενεί στην Αττική, ωστόσο χρειάζεται εγρήγορση στην Αρκαδία, στο Λεωνίδιο και ειδικά, σε Αργολίδα και Κύθηρα. Ο «Ιανός» δείχνει να κατευθύνεται το βράδυ προς την Κρήτη.

Διάβασε το »

Ακόμη δύο νεκροί από κορονοϊό – Κατέληξαν 73χρονος και 70χρονος

Newsteam 0 Comments

Ακόμη δύο άνθρωποι κατέληξαν από κορονοϊό σε «Ευαγγελισμό» και «Σωτηρία». Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν 70χρονο και έναν 73χρονο, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα.

Να υπενθυμίσουμε πως επιβεβαιώθηκαν από τον ΕΟΔΥ 339 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 164 εντοπίζονται στην περιφέρεια Αττικής.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς χθες ανακοίνωσε νέα αυστηρότερα μέτρα, τα οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι τις  4 Οκτωβρίου.

Διάβασε το »

Υπουργικό κλιμάκιο μεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές

Newsteam 0 Comments

Yπουργικό κλιμάκιο με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές. O πρωθυπουργός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Νίκο Χαρδαλιά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές θα μεταβούν ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «πρώτο μέλημα των προσπαθειών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Διάβασε το »

Νέα νέα μέτρα Βρούτση: Τι θα ισχύσει για μισθούς και συμβάσεις στην τηλεργασία

Newsteam 0 Comments

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, διαβεβαίωσε σήμερα αναφορικά με την τηλεργασία, πως ούτε ο μισθός, ούτε η σύμβαση εργασίας θα μεταβάλλονται, για όσους λόγω κορονοϊού δουλεύουν από το σπίτι.

Διευκρίνισε ότι το μέτρο της τηλεργασίας θα λειτουργήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου και θα αφορά το 40% των εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο Δημόσιο.

Ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι στη μεγάλη μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας, που θα γίνει τον Οκτώβριο, υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο για την εξ αποστάσεως εργασία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα υγιές και σαφές περιβάλλον για την εξ αποστάσεως εργασία.

Διαβάστε περισσότερα στο κυβέρνηση.gr

Διάβασε το »

Σύσκεψη για τα προβλήματα στις πληγείσες περιοχές – Πού θα χτυπήσει ο Ιανός

Newsteam 0 Comments

Η κακοκαιρία «Ιανός» θα πλήξει μέχρι το μεσημέρι την Αττική αλλά δεν φαίνεται ότι θα είναι πολύ έντονη. Ωστόσο εντονότερα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι, κυρίως με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Κορινθία και Αργολίδα και αργότερα στις Κυκλάδες.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η ετοιμότητα και ο συντονισμός του κρατικού μηχανισμού, που θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των επιπτώσεων του, αλλά και το συνεχιζόμενο πρόβλημα σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Όπως αναφέρει και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 10.30 θα γίνει και δεύτερη σύσκεψη στην οποία θα συζητηθούν τεχνικά ζητήματα για την αποκατάσταση των προβλημάτων στις πληγείσες περιοχές, και κυρίως στα νησιά του Ιουνίου, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, καθώς και σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Διάβασε το »

ΚτΥπ Α.Ε.: Κατασκευάζει τα Επιχειρησιακά Κέντρα της Πολιτικής Προστασίας στις 13 Περιφέρειες

Newsteam 0 Comments

ΚτΥπ Α.Ε.: Κατασκευάζει τα Επιχειρησιακά Κέντρα της Πολιτικής Προστασίας στις 13 Περιφέρειες της χώρας

Μετά την παράδοση εντός εβδομήντα πέντε ημερών του νέου υπερσύγχρονου κέντρου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στο Μαρούσι, οι κύριοι Κ. Καραμανλής, Ν. Χαρδαλιάς και η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» υλοποιούν τον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την μεγαλύτερη ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.

Εγκρίθηκε το μεγάλο έργο της κατασκευής των 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την χώρα και τις 13 Περιφέρειες της, αφού θα δημιουργηθούν νέες υπερσύγχρονες υποδομές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και των συμβάντων έκτακτης ανάγκης. Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ελλήνων και θα ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας τους.

Η έγκριση του έργου έγινε σήμερα από την Διυπουργική Επιτροπή (ΔΕΣΔΙΤ) στην οποία συμμετείχαν ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκης και ο Γενικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Ο. Καβαλάκης. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» κ. Τ. Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Θ. Γιάνναρης.

Το μεγάλο έργο προϋπολογισμού 131,5 εκ. € ανατέθηκε στην εποπτευόμενη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», η οποία εργάζεται ήδη εντατικά ώστε τα 13 Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. να είναι έτοιμα για χρήση το συντομότερο δυνατόν. Η «ΚτΥπ Α.Ε.» συνεχίζει έτσι την έντονη δραστηριότητα της στα ΣΔΙΤ συμβάλλοντας στην ενίσχυση των κτιριακών υποδομών της χώρας.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» – όπως και με την κατασκευή σχολείων, νοσοκομείων, δικαστικών μεγάρων και εσχάτως των 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Σωτηρία», με την δωρεά της Βουλής των Ελλήνων – βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την θωράκιση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της χώρα

ΚτΥπ Α.Ε

Διάβασε το »

Κορoνοϊός: 339 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα – Στους 71 σε κρίσιμη κατάσταση

Newsteam 0 Comments

Σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ επιβεβαιώνονται 339 νέα κρούσματα, ενώ 71 άτομα είναι διασωληνωμένα. Μάλιστα έχουμε δύο ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους, ενώ συνολικά ανέρχονται σε 327 στη χώρα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 14738, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες. 2541 (17.2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 6191 (42.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Διάβασε το »

Ιανός: Διακόπτονται όλα τα δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Newsteam 0 Comments
 • Τι αναφέρει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Διακόπτονται όλα τα δρομολόγια της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα -Θεσσαλονίκη -Αθήνα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, η αμαξοστοιχία 56 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη επιστρέφει στην Αθήνα και η αμαξοστοιχία 58 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων πριν την σήραγγα Όθρυος, η σιδηροδρομική γραμμή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι απροσπέλαστη.

Διάβασε το »

Κομισιόν: 23,8 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα μας για τη στήριξη των συνόρων

Newsteam 0 Comments

Mε απόφαση της Κομισιόν θα διατεθούν επιπλέον 23,8 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων.

Μέσω αυτής της χρηματοδότησης θα στηριχθεί η ανάπτυξη συνοριοφυλάκων για τη βελτίωση της επιτήρησης των συνόρων, θα αντιμετωπιστεί η ανάγκη ενίσχυσης της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου και θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη πρόσθετου προσωπικού.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σήμερα 12,8 εκατομμύρια ευρώ για επιπλέον χρηματοδότηση στη Βουλγαρία.

Διάβασε το »

ΕΟΦ: Προσοχή στο προϊόν MULTILAN ACTIVE NEW

Newsteam 0 Comments

Την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του προϊόντος MULTILAN ACTIVE NEW εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Αναφέρει ότι το προϊόν, ενώ παρουσιάζεται ως συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο όμως δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο κατά της κώφωσης.

Το MULTILAN ACTIVE NEW διακινείται διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, σημειώνει ο ΕΟΦ.

Επισημαίνεται ότι κατά την παραγγελία των προϊόντων μέσω των ιστοσελίδων, οι καταναλωτές καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε μια έτοιμη φόρμα παραγγελίας, χωρίς να γνωρίζουν την εταιρεία που έχει τη νομική ευθύνη του προϊόντος.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το MULTILAN ACTIVE NEW, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Διάβασε το »

Σαρδελάς: Σημαντικά βήματα για την επίτευξη του στόχου 2030 στις ΑΠΕ

Newsteam 0 Comments

Για τις πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις σχετικά με την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις και τα εμπόδια για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για το 2030, μίλησε ο διευθύνων εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Σαρδελάς – Πέτσα», κ. Νότης Σαρδελάς, στο 24ο Συνέδριο του Economist.

Ο κ. Σαρδελάς εξήγησε ότι η επίτευξη του στόχου είναι κρίσιμη, ιδίως για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάκαμψης της οικονομίας.

Ζητήματα

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι παρά την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας (ηλεκτρονική πλατφόρμα πιστοποίησης παραγωγού κ.λπ.) εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα, που μπορεί να εμποδίσουν το στόχο της σύντμησης του χρόνου αδειοδότησης και της έναρξης λειτουργίας των νέων έργων ΑΠΕ.

Τέτοια ζητήματα είναι η εφαρμογή στην πράξη του νέου πλειοδοτικού πλαισίου από τις διοικητικές αρχές, αλλά και η επίλυση των προβλημάτων που υφίστανται σε σχέση με την κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο, και ιδίως τις αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες για την εγκατάστασή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης του Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου των ΑΠΕ, αλλά και της επίσπευσης της δημιουργίας ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την υλοποίηση τεχνολογιών storage και off-shore.

Τέλος, σημείωσε ότι, από την εμπειρία της δικηγορικής εταιρείας αναφορικά με τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου του 2030 ενέχει σημαντικές προκλήσεις και σε σχέση με την αναγκαία χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων ΑΠΕ.

Η άντληση τέτοιου μεγέθους χρηματοδοτικών κεφαλαίων για τα έργα ΑΠΕ, εντός της επόμενης δεκαετίας, είναι μια σοβαρή πρόκληση λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη συγκριτικά μικρή συμμετοχή της κεφαλαιαγοράς στην άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις και την έλλειψη ευρείας συμμετοχής εναλλακτικών χρηματοδοτικών σχημάτων σε έργα ΑΠΕ σε σχέση με το εξωτερικό, τα θέματα με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, καθώς και την υιοθέτηση του νέου μοντέλου αγοράς που θα βασίζεται σε διμερείς συμβάσεις πώλησης ενέργειας σε επιχειρήσεις ή στην αγορά.

Στον επίλογο της ομιλίας του ο κ. Σαρδελάς σημείωσε ότι, επομένως, πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως το χωροταξικό, οι αγορές χρήματος και η κεφαλαιαγορά για να μπορεί να αξιοποιηθεί η σημαντική αυτή ευκαιρία για τη χώρα μας.

Συμμετοχές

Στη συζήτηση για τις ΑΠΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 24ου


Συνεδρίου του Economist στην Ελλάδα, μαζί με τον κ. Σαρδελά, συμμετείχαν:

 • η γ.γ. Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου,
 • και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαύρος (Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗΑΝ),
 • Andrea Testi (πρόεδρος Edison),
 • Μάνος Μανουσάκης (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΔΜΙΕ) και
 • Θοδωρής Γεωργακόπουλος (diaNEOsis).
Διάβασε το »