Ειδήσεις για e-banking - Spoiler και νέα

Πως γίνεται η έκδοση εγγράφων ηλεκτρονικά και η επιβεβαίωση ταυτότητας των χρηστών govgr

Newsteam 0 Comments

Πως γίνεται η έκδοση εγγράφων ηλεκτρονικά και η επιβεβαίωση ταυτότητας των χρηστών govgr Οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) govgr Αριθμ. 5620 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 849/04-03-2021Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Ορισμοί Αυθεντικοποίηση: ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης/επιβεβαίωσης ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που βασίζεται σε χορηγηθέντα διαπιστευτήρια.Φυσικό Πρόσωπο/Χρήστης: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης).Χειριστής: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα που διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.Διαχειριστής: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα που διαχειρίζεται την διαδικασία ορισμού χειριστών καθώς και τις λειτουργίες διαχείρισης της Θυρίδας Φορέα.Έγγραφο Θυρίδας Φορέα: το έγγραφο στην Θυρίδα Φορέα μπορεί να είναι είτε η ηλεκτρονική αίτηση του φυσικού προσώπου/χρήστη είτε η απάντηση του Φορέα στην αίτηση αυτή.Θυρίδα Φορέα: ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο όπου τηρούνται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται στον Φορέα και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/ έγγραφα των αιτήσεων αυτών.Θυρίδες Φυσικών Προσώπων/Χρηστών: ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο όπου τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων/χρηστών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020.Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα: τα δημόσια έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που…

Διάβασε το »