Ειδήσεις για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - Spoiler και νέα

Αμοιβή των ιατρών και φαρμακοποιών για εμβολιασμό και ραντεβού αντίστοιχα

Newsteam 0 Comments

Αμοιβή των ιατρών και φαρμακοποιών για εμβολιασμό και ραντεβού αντίστοιχα Κατ’ οίκον εμβολιασμός και προγραμματισμός ραντεβού εμβολιασμού Με διατάξεις του νόμου 4821/2021 καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό και αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής: Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 85Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσιών εκμίσθωσης επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την μετακίνηση ζήτημα. Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεωγραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός. Άρθρο 86Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι αρμόδιες αρχές των οργανισμών…

Διάβασε το »

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποιοι εμβολιάζονται υποχρεωτικά με τον νέο νόμο

Newsteam 0 Comments

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποιοι εμβολιάζονται υποχρεωτικά με τον νέο νόμο Τι προβλέπει ο νόμος 4820/2021 για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό Υποχρεωτικός εμβολιασμός για όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) και υποχρέωση επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Συγκεκριμένα με τον νόμο 4820/2021 ορίζονται μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω: Εμβολιάζεται υποχρεωτικά, κατά του κορονοϊού, όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό): – των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, – των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας [διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)]. Επιβάλλεται, έως την 31.12.2021, υποχρέωση στους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε., σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Οι διατάξεις του νόμου 4820/2021 Νόμος 4820/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 130/23.07.2021Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις Άρθρο  205Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορονοϊό C0VID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό C0VID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (EE) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της…

Διάβασε το »

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Newsteam 0 Comments

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Επίδειξη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προβλέπει ο νόμος 4820/2021 Συγκεκριμένα με τον νόμο 4820/2021 επιβάλλεται, έως την 31.12.2021, υποχρέωση στους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε., σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Η διάταξη του νόμου 4820/2021 Νόμος 4820/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 130/23.07.2021Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις Άρθρο  205Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορονοϊό C0VID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό C0VID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (EE) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των…

Διάβασε το »

Νόμος 4820-2021 για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4820/2021 για το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρεωτικότητα εμβολιασμού Νόμος 4820/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 130/23.07.2021Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ο ΘΕΣΜΟΣ Άρθρο 1 Φύση Άρθρο 2 Αποστολή Άρθρο 3 Ανεξαρτησία Άρθρο 4 Εναρμόνιση με διεθνείς αρχές και κανόνες Άρθρο 5 Χάρτες Δεοντολογίας Άρθρο 6 Σεβασμός της ελευθερίας της πληροφόρησης και προστασία των προσωπικών δεδομένων Άρθρο 7 Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 8 Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες Άρθρο 9 Ελεγκτικές αρμοδιότητες Άρθρο 10 Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες Άρθρο 11 Συνεργασία με ομοειδείς δικαιοδοτικούς και ελεγκτικούς θεσμούς Άρθρο 12 Ετήσια έκθεση ευρημάτων, πορισμάτων και συστάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Άρθρο 13 Οργανικές θέσεις δικαστών Άρθρο 14 Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Άρθρο 15 Οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Άρθρο 16 Εξωτερικοί συνεργάτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 17 Δικαστικοί και ελεγκτικοί σχηματισμοί, διοικητικές μονάδες Άρθρο 18 Συγκρότηση της Ολομέλειας Άρθρο 19 Κατανομή αρμοδιοτήτων στους σχηματισμούς της Ολομέλειας Άρθρο 20 Μη δικαστικές αρμοδιότητες της Ολομέλειας Άρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από την πλήρη Ολομέλεια Άρθρο 22 Αριθμός Τμημάτων του Δικαστηρίου Άρθρο 23 Συγκρότηση και σύνθεση των Τμημάτων Άρθρο 24 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με δικαιοδοτικές αρμοδιότητες Άρθρο 25 Τήβεννος Άρθρο 26 Αρμοδιότητες των Τμημάτων με ελεγκτικές αρμοδιότητες Άρθρο 27 Αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων Άρθρο 28 Συγκρότηση Κλιμακίων Άρθρο 29 Αριθμός και αρμοδιότητες Κλιμακίων Άρθρο 30 Υπηρεσίες Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων και Υπηρεσίες Επιτρόπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Άρθρο 31 Καθήκοντα Προέδρου Άρθρο 32 Καθήκοντα Αντιπροέδρων Άρθρο 33 Καθήκοντα Συμβούλων Άρθρο 34 Καθήκοντα Παρέδρων Άρθρο 35 Καθήκοντα Εισηγητών Άρθρο 36 Καθήκοντα Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του…

Διάβασε το »

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποιοι εμβολιάζονται υποχρεωτικά με νέα διάταξη νόμου

Newsteam 0 Comments

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Ποιοι εμβολιάζονται υποχρεωτικά με νέα διάταξη νόμου Υποχρέωση επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού για τους εργαζόμενους Συγκεκριμένα με τροπολογία – προσθήκη του υπουργείου υγείας, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου δικαιοσύνης με τίτλο «Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις» ορίζονται μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω: Εμβολιάζεται υποχρεωτικά, κατά του κορονοϊού, όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό): – των ιδιωτικών και δημόσιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, – των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας [διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)]. Επιβάλλεται, έως την 31.12.2021, υποχρέωση στους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, να επιδεικνύουν στο αρμόδιο όργανο διοίκησης ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε., σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Οι διατάξεις της τροπολογίας-προσθήκης Άρθρο  . . .Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορονοϊό C0VID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό C0VID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (EE) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με…

Διάβασε το »

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τα νέα μέτρα από Παρασκευή 16-07-2021

Newsteam 0 Comments

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τα νέα μέτρα από Παρασκευή 16-07-2021 Για ποιους καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός  1. Καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Όσοι δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από 16 Αυγούστου 2021 και μετά 2. Από 1 Σεπτεμβρίου 2021 ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και στους υγειονομικούς για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 3. Μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους 4. Από την Παρασκευή 16.7.2021 και μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2021 όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους και με αυξημένο αλλά προκαθορισμένο αριθμό επισκεπτών Σχετικά: Covid Free GR εφαρμογή ελέγχου εμβολιασμένων μέσω κινητού Το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας και των κέντρων διασκέδασης Έως 31 Αυγούστου 2021 σε όλους τους χώρους ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών. Από 16 Ιουλίου 2021 και έως 31 Αυγούστου 2021 κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια,κινηματογράφοι,θέατρα) μπορούν να λειτουργούν μόνο ως αμιγείς στο 85% της χωρητικότητάς τους. Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι με κάλυψη του 85% της ωφέλιμης επιφάνειας, με τους προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα προφύλαξης. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση. Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέγουν να καθίστανται οικειοθελώς αμιγείς χώροι εκμετάλλευσης Για τα πανηγύρια καταργείται ο όρος συμπλήρωσης κατά τόπον εμβολιαστικής κάλυψης. Στο εξής επιτρέπονται με τους γενικούς όρους που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα κατά του ιού,ιδίως σε σχέση με την λειτουργία υπαίθριων αγορών και την καθήμενη μόνο διασκέδαση. Πλαίσιο Κυρώσεων 1η παράβαση: Για τα καταστήματα εμβαδού 200τ.μ. διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και…

Διάβασε το »

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Σε άδεια άνευ αποδοχών οι υγειονομικοί που θα θα αρνηθούν το εμβόλιο

Newsteam 0 Comments

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιουλίου 2021 07:30 Αρχικά όσοι δεν εμβολιασθούν από την 1η Σεπτεμβρίου θα πάρουν υποχρεωτικά το υπόλοιπο της κανονικής τους άδειας. Και εφόσον και πάλι δεν εμβολιασθούν τότε θα τίθενται σε καθεστώς άδειας χωρίς να πληρώνονται.Ανακοινώσεις αύριο από Κικίλια, Πιερρακάκη, Γεωργιάδη, Χαρδαλιά.  Κυρώσεις και στους εργαζόμενους σε γηροκομεία που δεν θα κάνουν εμβόλιο Κυρώσεις που φτάνουν στην υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών αναμένεται να επιβληθούν. Σε όσους υγειονομικούς θα επιμείνουν στην άρνηση εμβολιασμού τους από τη στιγμή που καθίσταται υποχρεωτικός. Όποιος υγειονομικός σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν εμβολιασθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και καθίσταται υποχρεωτικό, τότε αρχικά θα λαμβάνει όποιο υπόλοιπο άδειας τυχόν έχει. Αν στο διάστημα αυτής της άδειας δεν προχωρήσει στον εμβολιασμό του, τότε δεν θα επιστρέφει στην εργασία του, αλλά θα μπαίνει υποχρεωτικά σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών. Σημειώνεται, ότι όπως επισήμανε στις ανακοινώσεις του νωρίτερα ο πρωθυπουργός, «από την 1η Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονομικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι με αυτήν την απόφαση συμφωνεί το μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και ζητώ από όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις». Κυρώσεις όμως, προβλέπονται και για τους εργαζόμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για τους οποίους ο εμβολιασμός καθίσταται αμέσως υποχρεωτικός. Οπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός όσοι εξακολουθήσουν να εμμένουν στην άρνηση, μετά τις 16 Αυγούστου θα τίθενται υποχρεωτικά σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Αναλυτικές ανακοινώσεις για τις κυρώσεις που θα αφορούν όσους αν και πλέον υποχρεούνται. Εντούτοις δεν εμβολιάζονται. Αναμένεται να κάνουν αύριο οι υπουργοί  Υγείας Βασίλης Κικίλιας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. #Health #News…

Διάβασε το »

Υποχρεωτικός εμβολιασμός και ποσοστά εμβολιασμένων ανά ηλικία

Newsteam 0 Comments

Υποχρεωτικός εμβολιασμός και ποσοστά εμβολιασμένων ανά ηλικία Για ποιους καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός  Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε (12.7.2021) ο Πρωθυπουργός 1. Καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Όσοι δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από 16 Αυγούστου 2021 και μετά 2. Από 1 Σεπτεμβρίου 2021 ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και στους υγειονομικούς για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 3. Μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους 4. Από την Παρασκευή 16.7.2021 και μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2021 όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους και με αυξημένο αλλά προκαθορισμένο αριθμό επισκεπτών Σχετικά: Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Πότε και για ποιους προβλέπεται από το νόμο Τα ποσοστά συμμετοχής στον εμβολιασμό ανά ηλικιακή ομάδα μέχρι 12.7.2021 είναι τα εξής: Για την ηλικιακή ομάδα 85 και άνω, το 70% έχει ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 70,5% Για την ηλικιακή ομάδα 80-84, το 71% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 71,5% Για την ηλικιακή ομάδα 75-79, το 82,8% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 83,3% Για την ηλικιακή ομάδα 70-74, το 77% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 78% Για την ηλικιακή ομάδα 65-69, το 78% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 79%. Για την ηλικιακή ομάδα 60-64, το 73% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 74%. Για την ηλικιακή ομάδα 55-59, το 69% έχει ήδη εμβολιαστεί και αν υπολογίσουμε και τα ραντεβού ανέρχεται στο 70,5%. Για την ηλικιακή ομάδα 50-54, το 65% έχει ήδη εμβολιαστεί και…

Διάβασε το »

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Πότε και για ποιους προβλέπεται από το νόμο

Newsteam 0 Comments

Υποχρεωτικός εμβολιασμός. Πότε και για ποιους προβλέπεται από το νόμο Σε ομάδες πληθυσμού για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού Στην επικαιρότητα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, βρίσκεται το ζήτημα αν πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός ή όχι ο εμβολιασμός Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού Πριν την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού, είχε ψηφιστεί ο νόμος 4675/2020, ο οποίος ορίζει, αφενός μεν ότι τα εμβόλια παρέχονται από την Πολιτεία δωρεάν, αφετέρου δε ότι όταν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου 4675/2020, ο υπουργός υγείας, μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να εκδώσει υπουργική απόφαση, με την οποία θα ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια Αναλυτικά οι συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4675/2020 αναφέρουν τα εξής: Νόμος 4675/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 54/11.03.2020 Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» Άρθρο 4.Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη 1. Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση ανάληψης δράσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις και τις ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσημάτων, αναπηριών ή βλαβών…

Διάβασε το »

Προνόμια των εμβολιασμένων και απαγορεύσεις για τους ανεμβολίαστους

Newsteam 0 Comments

Προνόμια των εμβολιασμένων και απαγορεύσεις για τους ανεμβολίαστους στους χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και άθλησης Πως θα γίνονται οι μετακινήσεις προς τα νησιά από Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 Οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφανώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά. Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα Δημόσιας Υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Ταυτόχρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την κανονικότητα της προ-πανδημικής ζωής τους, μαζί με τα δικαιώματα που περιορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη συμβαίνει Πότε και πως μπορεί να γίνει, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας Γκίκα Μαγιορκίνη (1.7.2021) «Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Καλησπέρα και καλό μήνα από την Πολιτική Προστασία. Σε συνέχεια της ενημέρωσης των Καθηγητών μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω για το τι εισηγήθηκε η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αλλά και το τι αποφάσισε η Κυβέρνηση: Από Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται: Για τους ενήλικες: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self-test, Ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self-test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών. Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και: α) όσοι…

Διάβασε το »

Πότε και πως μπορεί να γίνει, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός

Newsteam 0 Comments

Πότε και πως μπορεί να γίνει, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε ομάδες πληθυσμού για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού Στην επικαιρότητα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, βρίσκεται το ζήτημα αν πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός ή όχι ο εμβολιασμός Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού Πριν την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού, είχε ψηφιστεί ο νόμος 4675/2020, ο οποίος ορίζει, αφενός μεν ότι τα εμβόλια παρέχονται από την Πολιτεία δωρεάν, αφετέρου δε ότι όταν υπάρχει κίνδυνος διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου Επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου 4675/2020, ο υπουργός υγείας, μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να εκδώσει υπουργική απόφαση, με την οποία θα ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια Αναλυτικά οι συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4675/2020 αναφέρουν τα εξής: Νόμος 4675/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 54/11.03.2020 Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» Άρθρο 4.Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής Πρόληψη 1. Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση ανάληψης δράσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις και τις ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσημάτων,…

Διάβασε το »

Α. Πελώνη: Ο εμβολιασμός της ΕΜΑΚ ήταν το πρώτο βήμα

Newsteam 0 Comments

“Η ΕΜΑΚ ένα πρώτο βήμα και όλα αξιολογούνται και εξετάζονται”, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ερωτηθείσα  εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό και σε άλλες ομάδες εργαζόμενων στο δημόσιο. Με αυτά της τα λεγόμενα, άφησε να εννοηθεί ουσιαστικά ότι είναι πολύ πιθανός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και σε άλλους κρίσιμους τομείς του Δημοσίου.  Αναφερόμενη στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, όπως αυτός καθιερώθηκε στην ΕΜΑΚ, δήλωσε πως αυτός έγινε καθώς η ΕΜΑΚ είναι μία υπηρεσία από την οποία δεν μπορεί να λείψει κανένας από καμία βάρδια για λόγους αντιληπτούς από όλους, καθώς και ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών θα ανοίξει το Σεπτέμβριο και όχι ενώ η χώρα βρίσκεται σε φάση μάχης. Φαίνεται συνεπώς ότι η κυβέρνηση ξεκινώντας από τα σώματα ασφαλείας και κρίσιμες για την ασφάλεια του κράτους δομές θα προχωρήσει σταδιακά σε υποχρεωτικό εμβολιασμό και άλλων ομάδων εργαζομένων στο δημόσιο, με τους υγειονομικούς να καλούνται στο τέλος να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη δημόσια υγεία.

Διάβασε το »