Πατήστε ESC για κλείσιμο

Τράπεζες - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Αναστολή για τους ευάλωτους δανειολήπτες

Newsteam 0 Comments

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Αναστολή για τους ευάλωτους δανειολήπτες

Οι τράπεζες αναστέλλουν, προσωρινά, τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της (11.9.2020) η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ hba.gr) αναφέρει τα εξής:

«Oι Τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, συνεπείς με την δέσμευση τους να στηρίξουν την ελληνική οικονομία εν μέσω COVID 19, έχουν προβεί μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος του 2020 σε εκτεταμένες αναστολές υποχρεώσεων για ένα σημαντικό αριθμό δανειοληπτών.

Παράλληλα οι τράπεζες υποστηρίζουν την υπαγωγή των δανειοληπτών, που έχουν παραχωρήσει την πρώτη κατοικία τους ως εξασφάλιση της δανειακής τους συμβάσεως, στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ του νόμου 4714/2020 και ενθαρρύνουν τους δικαιούχους να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Σε αυτό το πλαίσιο οι τράπεζες ανακοινώνουν, επιπρόσθετα, ότι θα εξετάσουν αίτημα αναστολής πλειστηριασμών που αφορούν την πρώτη κατοικία, μέχρι την 31.12.2020, για όσους δανειολήπτες ανήκουν στη κατηγορία των ευάλωτων, όπως αυτή καθορίζεται στην ΥΑ Δ13οικ 10747/256/2019 (ιδίως άρθρο 4 αυτής).

Προϋπόθεση για την παραπάνω αναστολή είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ευάλωτο δανειολήπτη στην τράπεζα και η δήλωση άρσης του τραπεζικού του απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία του ευάλωτου.

Όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως ευάλωτου, οι διαδικασίες πλειστηριασμού θα προχωρήσουν κανονικά»

Διάβασε το »

Ο φόρος κληρονομιάς στις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Newsteam 0 Comments

Ο φόρος κληρονομιάς στις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Τι ισχύει για τον φόρο κληρονομιάς στις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο κληρονομίας για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια

Για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, Ελλήνων κατοίκων ημεδαπής, παρέχεται απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια ότι, μετά το θάνατο οποιουδήποτε συνδικαιούχου, οι καταθέσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες. Δίκαιο ΕΕ

Στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων υπάγονται και οι κληρονομίες

Με την παρακάτω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι δεν παραβιάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων αφού δεν υφίσταται διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο κληρονομίας των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων ανάλογα με το αν τηρούνται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 4ο Τριμελές

Αριθμός απόφασης: 59/2020

 

Απόσπασμα . . .

6. Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, οι οποίες ισχύουν αδιαλείπτως από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι σήμερα, συνάγεται ότι για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, Ελλήνων κατοίκων ημεδαπής, παρέχεται απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια ότι, μετά το θάνατο οποιουδήποτε συνδικαιούχου, οι καταθέσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες.

 

 

Συνεπώς, η πρόβλεψη από τις παραπάνω διατάξεις του πρόσθετου όρου στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια, προκειμένου οι κοινοί αυτοί λογαριασμοί και τα κοινά χαρτοφυλάκια να περιέρχονται χωρίς φόρο κληρονομίας στους επιζώντες συνδικαιούχους, ισχύει τόσο για τους κοινούς λογαριασμούς και τα κοινά χαρτοφυλάκια που βρίσκονται στην ημεδαπή, όσο και για αυτούς/αυτά που βρίσκονται στην αλλοδαπή.

Ενόψει αυτού, η ενδεχόμενη αποδοχή από τη φορολογική διοίκηση απαλλαγής από το φόρο κληρονομίας ποσών προερχόμενων από καταθέσεις σε κοινούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, που τηρούνται στην ημεδαπή, χωρίς να ερευνάται αν ο πιο πάνω αναφερόμενος πρόσθετος όρος έχει τεθεί πράγματι στους λογαριασμούς και τα χαρτοφυλάκια αυτά, δεν βρίσκει έρεισμα στις πιο πάνω διατάξεις και για το λόγο αυτό προβάλλεται αλυσιτελώς από τους προσφεύγοντες.

Επομένως, δεν εμφανίζεται καταχρηστική η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης να έχει τεθεί ο προβλεπόμενος, από τις διατάξεις, που προαναφέρθηκαν, πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια, που τηρούνταν στην αλλοδαπή από τους προσφεύγοντες – οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση, ούτε επικαλούνται, ούτε αποδεικνύουν ότι τέτοιος πρόσθετος όρος είχε τεθεί στους λογαριασμούς και στα χαρτοφυλάκια αυτά -εφόσον δεν προκύπτει διαφορετική νομοθετική αντιμετώπιση των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της αλλοδαπής έναντι αυτών της ημεδαπής.

Περαιτέρω, η πιο πάνω διάταξη δεν παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, την αρχή της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 63 της ΣΛΕΕ, αφού, όπως προαναφέρθηκε, δεν υφίσταται διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο κληρονομίας των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων ανάλογα με το αν τηρούνται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.

Ενόψει αυτών, οι αντίθετοι ισχυρισμοί των προσφευγόντων πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης 59/2020 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στο dsanet.gr

Διάβασε το »

Ακραία στρέβλωση: Wall Street 6,2 φορές μεγαλύτερη από ΑΕΠ των ΗΠΑ

Newsteam 0 Comments

Μια ακραία στρέβλωση διαπιστώνει η Bank of America Merrill Lynch στην τελευταία έκθεσή της για το ΑΕΠ των ΗΠΑ και τη ρευστότητα στη Wall Street, διαπιστώνοντας ότι το αμερικανικό χρηματιστήριο είναι 6,2 φορές μεγαλύτερο από την αμερικανική οικονομία.

Δεν έχει περάσει χρόνος από τότε που η BofA παρουσίασε τις μεγάλες ανισορροπίες που υπάρχουν στην οικονομία των ΗΠΑ με τη βοήθεια μιας μόνο μέτρησης: Από τον Αύγουστο του 2019 η Wall Street ήταν κατά 5,5 φορές μεγαλύτερη από τη Main Street (ΑΕΠ των ΗΠΑ).

Όπως επισημαίνει η BofA, μεταξύ 1950 και 2000 ο κανόνας ήταν από 2,5 έως 3,5 φορές.
Πλέον, η Wall Street είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει.

Κάπως έτσι δικαιολογείται και το bail out της Federal Reserve, εν μέσω πανδημίας, στα τέλη του Μαρτίου του 2020.

Τα μέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής ανέρχονται μέχρι τώρα σε 20 τρισεκατομμύρια δολάρια:

Περίπου 8 τρισεκατομμύρια δολάρια είναι το πακέτο νομισματικής πολιτικής και 12 τρισεκατομμύρια δολάρια η δημοσιονομική στήριξη.

Ακόμη ένα εκπληκτικό στοιχείο είναι το εξής: Αυτός ο αριθμός είναι λίγο πάνω από το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Στην τελευταία έκθεση της BofA, αναφέρονται πως η αγορά έχει πλημμυρίσει από ρευστότητα, αλλά η οικονομία παρουσιάζει ελάχιστη ανάπτυξη.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, διανύουμε μια Nihilistic Bull Market. Tα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ (Wall Street) ξεπερνούν κατά 6,2 φορές σε μέγεθος το αμερικανικό ΑΕΠ.

Εξ ου και η Wall Street είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει.

Ωστόσο, η Fed, στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει τις όποιες αδικίες, έκανε τα πράγματα χειρότερα.|

Η BofA επισημαίνει επίσης πως το ΑΕΠ των ΗΠΑ έχει συρρικνωθεί κατά 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η χώρα αξιώνει πακέτο βοηθείας ύψους 53 εκατομμυρίων δολαρίων από μέτρα ενίσχυσης ύψους 21 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με την κεντρική τράπεζα να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά ώρα… διογκώνοντας μια άνευ προηγουμένου φούσκα.

Ο αγώνας σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα τελειώσει έως ότου ο S&P φτάσει τις 4000 μονάδες, ο χρυσός τα 3000 $ και το πετρέλαιο 60 $, τα οποία είναι πιθανώς ασυμβίβαστα με την απόδοση 0% των αμερικανικών ομολόγων.

Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί ότι οι 5 κορυφαίες μετοχές σημειώνουν ρεκόρ 23% στον S&P 500, ξεπερνώντας κατά πολύ την κορυφή της φούσκας των dot.com.
Παράλληλα, οι τράπεζες αρνούνται να παράσχουν δάνεια.

Όλα αυτά φυσικά συμβαίνουν καθώς ο χρυσός καθημερινά φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς τα χρήματα του ελικοπτέρου είναι εκτός των διαγραμμάτων και τα ελλείμματα αυξάνονται:

Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ ανέρχεται σε 25% επί του ΑΕΠ.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Τράπεζες. Ποιες συναλλαγές θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τα ΑΤΜ

Newsteam 0 Comments

Τράπεζες. Ποιες συναλλαγές θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τα ΑΤΜ

Ποιες συναλλαγές δεν θα πραγματοποιούνται στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία από Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020, μετά την απόφαση Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020 για εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορoνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΕΕΤ αναφέρει τα εξής

Η ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων Covid 19 τον Ιούλιο του 2020 οδήγησε στην νομοθετική καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας από εργαζόμενους και καταναλωτές, καθώς επίσης και στη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων. Οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, στην προσπάθειά τους να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή των νέων μέτρων (βλ. Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020), με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας εργαζομένων στα τραπεζικά καταστήματα και των συναλλασσομένων με αυτά, γνωστοποιεί ότι από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 και μέχρις ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιούνται στα τραπεζικά καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές:

Αναλήψεις μετρητών έως €400 πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

Καταθέσεις μετρητών έως €1.000 πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS).

Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ.

Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αξιοποιήστε τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας σας.

Διευκρινίσεις

Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς τις ελεύθερες αναλήψεις μετρητών και οι συναλλασσόμενοι δύνανται να αναλαμβάνουν όποια ποσά επιθυμούν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, για λόγους συμμόρφωσης του τραπεζικού τομέα στους τεθέντες περιορισμούς και για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη χρεωστική τους κάρτα για αναλήψεις μέχρι ποσού 400 ευρώ ημερησίως από ΑΤΜ.

Για ποσά υψηλότερα των 400 ευρώ, και εφόσον οι συναλλασσόμενοι δεν επιθυμούν να επιλέξουν τα ΑΤΜ, οι αναλήψεις μπορούν να γίνονται και από τα ταμεία.

Διάβασε το »

Κουκούλωμαστο σκάνδαλο κομματικών θαλασσοδανείων ύψους 420εκ. ευρώ σε Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ

Newsteam 0 Comments

Ως μη γενόμενο είναι για τέσσερις ελληνικές τράπεζες και συγκεκριμένα την Τράπεζα Πειραιώς, την Τράπεζα Αττικής, την Eurobank και τη Εθνική Τράπεζα, το μέγα σκάνδαλο πελώριου ύψους 422 εκ.ευρώ των κομματικών θαλασσοδανείων που πήραν από το παράθυρο και χαριστικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Οι διοικήσεις αυτών των Τραπεζών αποφάσισαν χωρίς ντροπή και χωρίς κανένα σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και συνεχίζοντας τις πρακτικές της καταλήστευσης της ελληνικής οικονομίας, να παραιτηθούν από την ποινική διαδικασία, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη και να δώσουν συγχωροχάρτι σε 97 τραπεζίτες αλλά και 7 διευθυντές και ταμίες μεγαλοστελέχη της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατηγορούνταν για το κακούργημα της απιστίας και της ηθικής αυτουργίας σε αυτήν, καθώς οι διοικήσεις των Τραπεζών τους κάλυψαν όλους συλλήβδην, αρνούμενες να υποβάλλουν την απαιτούμενη από τον νόμο έγκληση για τη δίωξή τους.

Το τραγικό για το δημόσιο συμφέρον αποτέλεσμα είναι ότι μέσω πολυσέλιδης πρότασης, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αγγελική Τριανταφύλλου, να εισηγείται την παύση της δίωξης για τραπεζίτες και πολιτικούς!

Το μπαλάκι, πλέον, πέφτει στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει τον τελικό λόγο για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε δύο περιπτώσεις των δανείων της Αγροτικής Τράπεζας, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ζήτησε τη συνέχιση των δικαστικών ερευνών , κρίνοντας ως αντισυνταγματική την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που έγινε τον Νοέμβριο του 2019, επί κυβέρνησης Ν.Δ και έθετε την υποβολή έγκλησης από τις Τράπεζες(!) ως προϋπόθεση για συνέχιση των υποθέσεων που αφορούσαν την απιστία από μέρους τραπεζικών στελεχών.

Πέραν των όποιων εξελίξεων από εδώ και στο εξής,  τα όσα καταγράφει στο πόρισμα της η κ. Τριανταφύλλου, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, που χρησιμοποιώντας φθηνές δικαιολογίες , γνωστοποίησαν στον ανακριτή ότι επιθυμούν το κουκούλωμα του πολιτικοτραπεζικού σκανδάλου.

Πρόκειται για τις ίδιες διοικήσεις οι οποίες χρησιμοποιώντας όλα τους τα όπλα, πραγματοποιούν επιδρομές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας σε ανήμπορους οικογενειάρχες δανειολήπτες, οι οποίοι μέσα στην κρίση έχουν χάσει σημαντικό μέρος από τα εισοδήματά τους ή έχουν μείνει άνεργοι.

Είναι αυτό που κοινώς λέει ο λαός μας πως κάνουν τα στραβά μάτια στους ένοχους όταν είναι πλούσιοι ή και ισχυροί, ενώ κυνηγάνε μέχρι εξοντώσεως τους αθώους και φτωχούς.

Από το εισαγγελικό έγγραφο, με βάση το οποίο ξεκίνησε η δίωξη, προκύπτει ότι στο τέλος του 2016 οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας προς τις Τράπεζες ανέρχονταν στο ποσό των 223,2 εκ. ευρώ ενώ του ΠΑΣΟΚ σε 199,6 εκ. ευρώ.

Στη λίστα των κατηγορουμένων καταγράφονται ιστορικά στελέχη των δύο κομμάτων, όπως ο Τηλέμαχος Χυτήρης, ο Γιάννης Παπακωνσταντίνου, ο Μενέλαος Δασκαλάκης, ο Αθανάσιος Σκορδάς κ.λπ αλλά και πασίγνωστοι τραπεζίτες όπως ο Θεόδωρος Πανταλάκης, ο Απόστολος Ταμβακάκης, ο Νίκος Καραμούζης κ.λ.π

Εις υγείαν, λοιπόν, των κορόιδων! Και ύστερα θέλουμε να βγει από την κρίση και να προκόψει αυτός ο τόπος. Το τραγικό είναι ότι οι πολίτες απτόητοι συνεχίζουν να ψηφίζουν τους ίδιους πολιτικούς και τα ίδια κόμματα, γυρίζοντας την πλάτη σε ότι έντιμο και συνεπές υπάρχει στην πολιτική ζωή. Όπως στρώνει κανείς κοιμάται!

*Βασική πηγή: Μπαμ στο ρεπορτάζ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Ένα παραμύθι που μοιάζει με πραγματικότητα, ή και το αντίστροφο..

Newsteam 0 Comments

Εμφανίστηκε κάποτε σ’ ένα χωριό ένας άνδρας με γραβάτα… Ανέβηκε σ’ ένα παγκάκι, κάλεσε όλους τους κατοίκους και τους είπε ότι θ’ αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα με μετρητά…

Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι πούλησαν το γαϊδουράκι τους, επέστρεψαν στο σπίτι με το πορτοφόλι γεμάτο και χαμόγελο στα χείλη…

Ο άνδρας με τη γραβάτα την επόμενη μέρα πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες ημέρες πρόσφερε 300 ευρώ για καθένα από τα ελάχιστα ζώα, που παρέμεναν απούλητα, με συνέπεια και οι τελευταίοι αντιστεκόμενοι κάτοικοι να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους…

Όταν συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν απέμεινε πλέον γάιδαρος, ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιονδήποτε γάιδαρο έβρισκε έναντι… 500 ευρώ!… Και αποχώρησε…

Την επόμενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό του το κοπάδι των γαϊδάρων, που είχε αγοράσει, και τον έστειλε στο ίδιο χωριό με εντολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400 ευρώ τον ένα.

Οι κάτοικοι, βλέποντας την δυνατότητα να κερδίσουν 100 ευρώ την επόμενη εβδομάδα, αγόρασαν ξανά τα ζώα τους ακόμη και τέσσερις φορές πιο ακριβά από όσο τα είχαν πουλήσει, και, για να το κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δάνειο από την τοπική τράπεζα…

Όπως ίσως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή, οι δύο επιχειρηματίες έφυγαν για διακοπές σ’ έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής, ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι, απογοητευμένοι και με τα γαϊδούρια στην κατοχή τους, που δεν άξιζαν, πλέον, τίποτα…

Προσπάθησαν να πουλήσουν τα ζώα για να καλύψουν τα χρέη. Μάταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η τράπεζα, λοιπόν, κατάσχεσε τα γαϊδούρια και, εν συνεχεία, τα νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες τους…

Ο τραπεζίτης, όμως, πήγε στον δήμαρχο του χωριού και του εξήγησε ότι, εάν δεν ανακτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει, θα κατέρρεε και αυτός και, κατά συνέπεια, θα ζητούσε αμέσως το κλείσιμο της ανοικτής πίστωσης που είχε με τον δήμο…

Πανικόβλητος ο δήμαρχος, για ν’ αποφύγει την καταστροφή, αντί να δώσει χρήματα στους κατοίκους του χωριού για να καλύψουν τα χρέη τους, έδωσε στον τραπεζίτη, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, ήταν κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου…

Δυστυχώς, όμως, ο τραπεζίτης, αφού ανέκτησε το κεφάλαιό του, δεν έσβησε το χρέος των κατοίκων ούτε το χρέος του δήμου, ο οποίος, φυσικά, βρέθηκε ένα βήμα πριν από την πτώχευση…

Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται και στριμωγμένος από τα επιτόκια, ο δήμαρχος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς δήμους. Αυτοί, όμως, του την αρνήθηκαν, γιατί, όπως εξήγησαν, είχαν υποστεί την ίδια ζημιά με τους δικούς τους γαιδάρους!…

Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την ανιδιοτελή συμβουλή / οδηγία να μειώσει τα έξοδα του δήμου: λιγότερες δαπάνες για τα σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για την δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοινωνικών προγραμμάτων, της έρευνας, μείωση της χρηματοδότησης για καινούρια έργα υποδομών.

Αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης, απολύθηκαν οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκαν οι φόροι…

Ήταν, έλεγε, αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές να μπει τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει τέλος στις σπατάλες και να… ηθικοποιήσει το εμπόριο των γαϊδάρων…

Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα όταν μαθεύτηκε πως οι δυο επιχειρηματίες και ο τραπεζίτης είναι ξαδέλφια και διαμένουν μαζί σ’ ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το οποίο και αγόρασαν με τον… ιδρώτα τους… Ονομάζονται, οικογένεια Χρηματοπιστωτικών Αγορών και με μεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλογική εκστρατεία των δημάρχων των χωριών της περιοχής…

Στην ιστορία αυτή εμπλέκονται επιχειρηματίες, τραπεζίτες, δημοτικές αρχές και δυστυχείς χωρικοί όλου του κόσμου, καθ’ ότι ολόκληρος ο πλανήτης υπόκειται στους κανόνες της αγοράς των… Γαιδάρων!

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Δικαστικό χαστούκι στην κυβέρνηση: Αντισυνταγματική η αμνήστευση τραπεζικών στελεχών για απιστία

Newsteam 0 Comments

Δύο βουλεύματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών αποτελούν κόλαφο για τη κυβέρνηση, η οποία με νομοθετικές ρυθμίσεις εξπρές είχε προσφέρει δικαστική και ποινική ασυλία στους τραπεζίτες για απιστία και στις Τράπεζες για τους παλιούς τους λογαριασμούς.

Συγκεκριμένα, με το πρώτο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών χαρακτηρίζεται ως αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε η κυβέρνηση, με την οποία έπαυε η δίωξη για τραπεζικά στελέχη που κατηγορούνταν για απιστία στην υπηρεσία.

Ως γνωστόν η κυβέρνηση είχε θεσπίσει ένα καθεστώς εξαίρεσης των τραπεζικών στελεχών από ότι ισχύει για όλα τα στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, που κατηγορούνται για απιστία, για την οποίαν δεν θα μπορούσαν να διωχθούν σε καμία περίπτωση εκτός και αν υπέβαλλαν έγκληση οι ίδιες οι τράπεζες, πράγμα, βεβαίως, που δεν ήταν δυνατόν να συμβεί σχεδόν ποτέ, λόγω της γνωστής τακτικής της αλληλοσυγκάλυψης.

Με το δεύτερο βούλευμα, καταργείται, επίσης, ως αντισυνταγματική κυβερνητική νομοθετική διάταξη που έδινε την ευχέρεια στις διοικήσεις των τραπεζών να κλείνουν χωρίς ποινικές συνέπειες παλαιούς λογαριασμούς με θαλασσοδάνεια, υπεξαιρέσεις κ.λπ.

Με τα δύο αυτά βουλεύματα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θεώρησε ότι παραβιάζεται το Σύνταγμα και ειδικότερα η αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών.

Πολιτικοί κύκλοι τόνιζαν ότι ότι οι δύο αυτές αποφάσεις του Συμβουλίου είναι από τις ελάχιστες που η δικαιοσύνη ήρθη στο ύψος των απαιτήσεων, ενώ οι ίδιοι κύκλοι τόνιζαν ότι η αντισυνταγματικότητα των κυβερνητικών νομοθετικών ρυθμίσεων ήταν τόσο κραυγαλέα και τόσο ζημιογόνα για την ακεραιότητα του τραπεζικού συστήματος και του δημοσίου συμφέροντος, ώστε ακόμα και οι δικαστές που δεν φημίζονται, ιδιαίτερα, για την αξιοπιστία τους, δύσκολα θα μπορούσαν να κάνουν τα στραβά μάτια.

Κ.Μ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

S&P: Πιστωτικές ζημιές 2,1 τρισ. δολ. των τραπεζών παγκοσμίως στα 2020-2021

Newsteam 0 Comments

Η κρίση του κορονοϊού θα στοιχίσει στις τράπεζες παγκοσμίως συνολικά 2,1 τρισ. δολάρια έως το τέλος του επόμενου έτους, λόγω των ζημιών που θα έχουν από δάνεια, εκτίμησε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global.

Φέτος, οι ζημιές των τραπεζών αναμένεται να ανέλθουν σε 1,3 τρισ. δολάρια, ποσό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 2019, προέβλεψε ο S&P.

Περίπου το 60% των ζημιών είναι πιθανόν να σημειωθούν στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού, πρόσθεσε ο οίκος, αν και οι μεγαλύτερες σχετικές αυξήσεις – υπερδιπλάσιες κατά μέσο όρο σε σχέση με το 2019 – θα σημειωθούν στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Τράπεζες. Παρατείνονται οι διευκολύνσεις πληρωμής των δανείων επιχειρήσεων και προσώπων

Newsteam 0 Comments

Τράπεζες. Παρατείνονται οι διευκολύνσεις πληρωμής των δανείων επιχειρήσεων και προσώπων

Παρατείνονται οι αναστολές δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών των δανείων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, προσηλωμένες στην ενεργό, άμεση και αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένης και της ευελιξίας που παρέχουν οι αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές,  αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση, και να  χορηγήσουν διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, για νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις, ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΕΤ της 17ης και 19ης Μαρτίου 2020. (για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα)

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα

Διάβασε το »

Βόμβα Ιταλού Πρωθυπουργού: Κλέψαμε την χώρα μας-Δώσαμε 250δις και 220 πήγαν Γερμανία

Newsteam 0 Comments

Το άρθρο είναι… αφιερωμένο σε όλους αυτούς που δείχνουν με το δάκτυλο την Ελλάδα

Μια συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, προκάλεσε πανικό στους δανειστές μας.

Ο Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, μιλώντας στη RaiNews24, αποκάλυψε ΚΑΘΑΡΑ, πως τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα, κατέληξαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρότερο ποσοστό τις ιταλικές τράπεζες.

Δώσαμε στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν οι τόκοι στις τράπεζες είπε χαρακτηριστικά ο Πρώην πρωθυπουργός, εξηγώντας πως έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα, αλλά με εντελώς διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ισχύος.

Από μία φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα, τεράστια ποσά μεταφέρονται σε μία πλούσια χώρα όπως η Γερμανία μέσω της διαφοράς των επιτοκίων. Η φτωχή χώρα γίνεται όλο και φτωχότερη, η πλούσια χώρα πλουσιότερη δηλώνει ανοιχτά ο Ντ’ Αλέμα.

Όταν η φτωχή χώρα δεν μπορεί πλέον να πληρώσει τα χρέη έρχονται οι ευρωπαϊκές βοήθειες. Έχουμε δώσει στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν οι τόκοι στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρό ποσοστό στις ιταλικές.

Διακόσια είκοσι δισ. ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ βοήθειας πήγαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και ιταλικές τράπεζες σημειώνει το στέλεχος της ιταλικής κεντροαριστεράς και υπογραμμίζει συγκεκριμένα: Στην πραγματικότητα, όταν λέγεται ότι εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις των Ελλήνων -όχι, εμείς πληρώνουμε τις γερμανικές τράπεζες.

Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Είναι χρήματα κάνουν έναν κύκλο, αλλά οι Έλληνες δεν οσφραίνονται ούτε καν την μυρωδιά τους.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Deutsche Bank: Ακραία στρέβλωση. Το παγκόσμιο χρέος φτάνει στο 325%

Newsteam 0 Comments

Σύμφωνα με την τελευταία 200σέλιδη ανάλυση της Deutsche Bank, τα τελευταία 20 χρόνια, το παγκόσμιο χρέος (ιδιωτικό και δημόσιο) έχει σημειώσει άλμα 100 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας στο ιλιγγιώδες 325% του ΑΕΠ την ώρα που η κρίση του κορονοϊού αύξησε κατακόρυφα τις ανάγκες για νέο δανεισμό τόσο των κυβερνήσεων όσο και των ιδιωτών.

Μια ακραία στρέβλωση διαπιστώνει η Deutsche Bank στην τελευταία έκθεσή της για το τι προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία η κρίση του κορονοϊού, καθώς ενώ οι εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι το κρατικό και ιδιωτικό χρέος θα φτάσει το 325% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 90% των κρατικών ομολόγων εμφανίζει αποδόσεις κάτω του 1%, ωσάν να μην υπάρχει κίνδυνος!

Παράλληλα, μόλις το 7% των κρατικών ομολόγων εμφανίζει αποδόσεις 1%-2% και σχεδόν αμελητέο είναι το μέγεθος των ομολόγων που εμφανίζουν αποδόσεις άνω του 3%.

Η εικόνα αυτή αποτελεί μία ακραία στρέβλωση, δεδομένου του ότι αποδεικνύεται στην αγορά ότι τα κρατικά ομόλογα δεν εμπεριέχουν σαφές premium κινδύνου. Και αυτό οφείλεται κυρίως στις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες έχουν αγοράσει ένα τεράστιο ποσό κρατικών ομολόγων, στηρίζοντας τα ελλείμματα των κυβερνήσεων.

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, η Bank of Japan έχει τη μεγαλύτερη έκθεση στο κρατικό χρέος, με την Bank of England να έπεται και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να πλησιάζει το 30%.

Στο παρακάτω γράφημα διαφαίνεται και ποιες χώρες έχουν στηριχθεί περισσότερο από τις κεντρικές τους τράπεζες (το γαλάζιο πεδίο).

Και όλα αυτά την ώρα που ο πληθωρισμός παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και εκεί θα παραμείνει για αρκετά χρόνια.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στόχος των Κεντρικών Τραπεζών παγκοσμίως δεν είναι να χρηματοδοτούν τα ελλείμματα των κυβερνήσεων, αλλά να εξασφαλίζουν τη ροή χρήματος στην οικονομία και κατ’ επέκταση της σταθερότητα των τιμών πλησίον των στόχων που είναι στην πλειονότητά τους κοντά στο 2%, με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Άλλωστε, σύμφωνα με την Deutsche Bank η ανάκαμψη, στις ΗΠΑ, δεν αναμένεται να είναι ομαλή, καθώς η οικονομία βιώνει μια κατακόρυφη πτώση, βαθύ V όπως ανέφερε η γερμανική τράπεζα.

Έτσι, παρά την ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων, το ίδιο δεν ισχύει για τις αγορές μετοχών, οι οποίες βίωσαν ένα μεγάλο σοκ απώλειας της εμπιστοσύνης.

Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Deutsche Bank, η άνοδος του δείκτη μεταβλητότητας VIX έχει καταστεί ιστορικά ως ένας σημαντικός οδηγός για τις αγορές.

Στην κορύφωση της κρίσης του κορονοϊού ο VIX ξεπέρασε τις 40 μονάδες.
Και κάθε φορά που είχε περάσει αυτό το όριο, ο δείκτης S&P 500 στις ΗΠΑ χρειάστηκε τουλάχιστον δύο χρόνια για να φτάσει τα ιστορικά υψηλά του.

Μετά από όλα αυτά, η Deutsche Bank καταλήγει στις εξής επενδυτικές εκτιμήσεις:

– Η ύφεση στις ΗΠΑ θα είναι πρωτοφανής, ειδικά το β’ τρίμηνο του 2020 (-39%)
– Μόλις η Fed αποκλιμακώσει τις παρεμβάσεις της οι αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων θα αυξηθούν
– Η πιστωτική επέκταση θα επιβραδυνθεί
– Η υποστήριξη της Fed θα τροφοδοτήσει την ανάκαμψη των μετοχών, με τον S&P 500 να οδηγήσει στις 3.250 μονάδες έως το τέλος του έτους
– Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου θα είναι στο 1,20 μέχρι το τέλος του έτους
– Το 40% της ζήτησης πετρελαίου θα κινηθεί από τις οδικές μεταφορές
– Το πλήγμα για τις αναδυόμενες αγορές θα είναι τεράστιο

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Φούμαρα η κυβερνητική προπαγάνδα: Στεγνές από ρευστότητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Newsteam 0 Comments

Σοκ προκαλούν οι οδυνηρές έως εφιαλτικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πάνω από το 50% αυτών των επιχειρήσεων δεν μπορεί να αποκτήσει καμία πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία είναι ανοιχτά μόνο για τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία οι πόρτες της τράπεζας είναι απολύτως απροσπέλαστες.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, η έννοια ρευστότητα είναι άγνωστη λέξη για το μεγαλύτερο, σχεδόν, μέρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικής κοινότητας και αυτή η εξέλιξη έχει οδυνηρές συνέπειες στην ελληνική οικονομία, αυξάνοντας τα λουκέτα και τις χαμένες θέσεις εργασίας.

Παρατηρούμε ένα μεγάλο ρατσιστικό αποκλεισμό, που όχι μόνο μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, αυξάνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό αλλά βάζει φωτιά στην ίδια την κοινωνία. Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν αντέξουν οι επιχειρήσεις και κατεβάσουν ρολά τότε μαζί τους θα βρεθούν στο κενό και οι εργαζόμενοι που απασχολούν.

Αν δεν ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, τότε η κοινωνία θα βρεθεί μπροστά σε ένα εφιαλτικό αδιέξοδο, τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Οι ίσες ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι προϋπόθεση δημοκρατίας και στοιχειώδους δυνατότητας των μικρών επιχειρήσεων να παλέψουν επί ίσοις όροις για τη βιωσιμότητά τους και την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη δεν υπάρχει καμία προοπτική ανάκαμψης και θα πεταχτούν στα σκουπίδια όλες οι θυσίεςπου έχει κάνει η μεσαία τάξη στα πρώτα ιδιαίτερα μνημονιακά χρόνια έως και σήμερα.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Αγίου Πνεύματος 2020. Εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, σούπερ μάρκετ

Newsteam 0 Comments

Αγίου Πνεύματος 2020. Εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, σούπερ μάρκετ

Τι ισχύει για τα εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, σούπερ μάρκετ την Δευτέρα Αγίου Πνεύματος 8.6.2020

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

Ως εκ τούτου τα όλα τα καταστήματα (εμπορικά, τροφίμων, σούπερ μάρκετ) στις περισσότερες περιοχές της χώρες θα είναι ανοιχτά.

Από τις μεγάλες πόλεις θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα σε Αθήνα, Πειραιά

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα στις περιοχές που οι εμπορικοί τους σύλλογοι έχουν λάβει σχετική απόφαση (Ενδεικτικά περιοχές, με τα καταστήματα κλειστά, είναι η Θεσσαλονίκη, το Ναύπλιο, η Μυτιλήνη, η Βέροια, η Τρίπολη, το Αγρίνιο, η Καβάλα, τα Τρίκαλα, η Φλώρινα, η Πάτρα, η Άρτα, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα)

 

Αντίθετα οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες θα είναι κλειστές, καθόσον η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι επίσημη αργία για τους εργαζόμενους στο δημόσιο

Το Ωράριο των σούπερ μάρκετ

Το ωράριο των υπεραγορών τροφίμων (super market) έχει ως εξής:

α) Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 21:00

β) Για το Σάββατο 08:00 έως 20:00

Η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων είναι υποχρεωτική, μόνο στο προσωπικό που μεταχειρίζεται μη τυποποιημένα προϊόντα, τρόφιμα, ενώ ισχύει η σύσταση για το υπόλοιπο προσωπικό και για τους πελάτες.

Παραμένει ο κανόνας του ενός πελάτη ανά 15 τετραγωνικά μέτρα σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων

Διάβασε το »

Βόμβα Γεωργιάδη για τα δάνεια-Όποια τράπεζα πάει αργά θα της πάρουμε τα λεφτά

Newsteam 0 Comments

Καμπανάκι Γεωργιάδη σήμερα το πρωϊ στις Τράπεζες: Στις 30 μέρες θα ελέγξουμε το ρυθμό χορηγήσεως των δανείων ανά τράπεζα. Οι τράπεζες που έχουν πάει γρήγορα θα πάρουν περισσότερα χρήματα και θα κάνουμε αναμόρφωση αυτού του ποσού. Οι τράπεζες που έχουν πάει αργά θα χάσουν χρήματα. Θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λιγότερα δάνεια άρα θα βγάλουν λιγότερα κέρδη και να απολογηθούν στους μετόχους τους

 

 

 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας πρίν απο λίγο στον Γιώργο Αυτιά είπε πως πλέον οι πελάτες των τραπεζών θα χρειάζεται να καταθέτουν μόνο 12 έγγραφα για τη ρύθμιση δανείων. Το μόνο κριτήριο που υπάρχει είναι να είσαι τραπεζικά ενήμερος μέχρι 31/12/2019 και ο ορισμός των προβληματικών επιχειρήσεων. Οι τράπεζες λαμβάνουν ένα μέρος του ρίσκου, όπως εξήγησε. Εξασφάλιση δανείου έως 40% του ποσού θα υπάρχει αναλόγως τον πελάτη. Όσο πιο αξιόχρεος είσαι τόσο λιγότερη εξασφάλιση έχεις, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Στη συνέχεια είπε πως τα 2 δισ. μοιράστηκαν βάσει του επισήμου μεριδίου αγοράς της κάθε τράπεζας.

 

Για το εγγυοδοτικό, συγκεκριμένα, ο υπουργός εξήγησε πως εάν μια τράπεζα ζητάει υποχρεωτικά 40% εξασφάλιση από τους πελάτες, όταν την ελέγξουν, θα έχει μείνει πίσω και τότε θα της πάρουν τα χρήματα πίσω. Όποια τράπεζα πάει αργά θα της πάρουμε τα λεφτά. Να ξηλώσουν τους διευθυντές σε όποια τράπεζα δε δίνει δάνεια στον κόσμο πρόσθεσε. Τέλος ο κ.Γεωργιάδης μιλώντας για την οικονομία την περίοδο της καραντίνας είπε ότι οι καταθέσεις μέσα στην καραντίνα αυξήθηκαν κατά 3 δισ.

(πληροφορίες από το nassosblog)

Διάβασε το »

Ατέλειωτες ουρές-αφόρητη ταλαιπωρία έξω από τράπεζες, ΔΕΗ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, δημόσιες υπηρεσίες

Newsteam 0 Comments
Όψεις τριτοκοσμικής χώρας η Ελλάδα

Μια πραγματική τραγωδία ζούνε οι πολίτες που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν, να πραγματοποιήσουν συναλλαγές ή να κάνουν ρυθμίσεις με τις τράπεζες, με τη ΔΕΗ, με υποκαταστήματα εταιριών τηλεπικοινωνιών, με κοινωφελείς επιχειρήσεις ακόμα και με πολλές δημόσιες υπηρεσίες.

Η πανδημία του κορονοϊού είναι μόνο το άλλοθι για να δικαιολογούν οι εταιρείες αλλά και το Δημόσιο αυτές τις ακραίες καταστάσεις περιφρόνησης των πολιτών, στους οποίους οφείλουν τα κέρδη και την ύπαρξή τους αλλά τους εγκαταλείπουν επί ώρες στο δρόμο να περιμένουν με αγωνία να φτάσουν στον πολυπόθητο γκισέ. Άσε που άμα φτάσουν συνήθως με διάφορες δικαιολογίες δεν εξυπηρετούνται ή σε δημόσιες υπηρεσίες πέφτουν σε αναρμόδιους που τους παραπέμπουν από τον Άννα στον Καϊάφα.

Πολύ περισσότερο αυτές οι εικόνες αναλγησίας γίνονται ακόμα πιο απωθητικές όταν στη μακρά ουρά βλέπουμε να στέκονται συνήθως άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνδρες και γυναίκες, με όψη που δείχνει καθαρά ταλαιπωρημένη, ενώ από το παρουσιαστικό τους είναι εμφανέστατη η φτώχεια τους.

Ο λόγος αυτής της κατάστασης βασανισμού σε βάρος εκατομμυρίων φτωχών πολιτών της πατρίδας μας που δεν έχουν τα μέσα και τις κατάλληλες προσβάσεις για να εξυπηρετηθούν, είναι όχι απλώς το κέρδος αλλά τα υπερκέρδη των τραπεζών και εταιριών και μια στάση συχνά υποτίμησης των πολιτών , γραφειοκρατίας, ανοργανωσιάς και βολέματος στο Δημόσιο.

Οι τράπεζες και σειρά κοινωφελών εταιρειών για να αυξήσουν τα κέρδη τους έχουν μειώσει δραστικότατα τα υποκαταστήματά τους και εντός των μειωμένων υποκαταστημάτων εξυπηρέτησης των πολιτών και συναλλαγών οι εργαζόμενοι είναι ελάχιστοι και ακόμα λιγότεροι, συνήθως ένας και μοναδικός, ο εργαζόμενος πίσω από τον ένα και μοναδικό γκισέ των συναλλαγών.

Η πανδημία του κορονοϊού είναι μόνο το άλλοθι της επιδείνωσης αυτών των απάνθρωπων καταστάσεων, όπου οι πολίτες χάνουν μεροκάματα και χρήματα, επιβαρύνονται σωματικά και ψυχικά και επιβαρύνεται και η ίδια η οικονομία.

Το επιχείρημα ότι οι συναλλαγές, οι ρυθμίσεις και οι εξυπηρετήσεις θα μπορούσαν να γίνουν όλες ηλεκτρονικά είναι ψευδές και παραπλανητικό αλλά και πέραν αυτού, ακόμα και όταν ορισμένες εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, είναι πολλοί οι πολίτες, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι, που δεν έχουν τη σχετική εκπαίδευση και τη δυνατότητα να κάνουν σύνθετους ηλεκτρονικούς συνδυασμούς δεδομένων, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξαν ούτε υπάρχουν δημόσια προγράμματα για να συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Θα υπάρξει μέριμνα για να αντιμετωπιστεί αυτό το καθημερινό δράμα που το βλέπουν όλοι οι υπεύθυνοι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο κέντρο των Δήμων όλης της χώρας και σπεύδουν να κρύψουν το κεφάλι τους στην άμμο όπως η στρουθοκάμηλος;

Αλλά το μεγαλύτερο ερώτημα είναι, όχι τι θα κάνουν οι κυβερνώντες, το κράτος και οι τράπεζες και οι μεγάλες εταιρείες αλλά το μέχρι πότε θα ανέχονται οι πολίτες να τους εκμεταλλεύονται, να τους κοροϊδεύουν, να τους ταλαιπωρούν και να τους βασανίζουν και να τους ευλογάνε και από πάνω; Γιατί μιλάμε για παραλογισμό και μαζοχισμό!

Α.Ρ

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη τριμήνου 409 εκατ, απολύειόμως 450 εργαζόμενους!

Newsteam 0 Comments

Καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 409 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το α’ τρίμηνο του 2020, έναντι 131 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019!!! Η κερδοφορία στα ύψη για τους Τραπεζίτες αλλά ετοιμάζονται μέχρι το τέλος του χρόνου να κόψουν 450 εργαζόμενους!

Η τράπεζα πιστή στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει υποσχεθεί στους μετόχους της σχημάτισε για το α’ τρίμηνο του 2020 πρόβλεψη ύψους 90 εκατ. ευρώ ως δαπάνη αποχώρησης προσωπικού! Η τράπεζα θα απολύσει μέχρι το τέλος του χρόνου 450 υπαλλήλους προκειμένου να περιορίσει ακόμα περισσότερο το λειτουργικό κόστος της και να αυξήσει την κερδοφορία της!

Οι περικοπές βέβαια έχουν ξεκινήσει ήδη από τους τραπεζίτες αλλά θα συνεχιστούν και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2020 αφού όπως σημειώνουν μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες και μεγιστοποιούν τα κέρδη.

Όπως ενημερώνει επίσημα η τράπεζα: Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €207 εκατ.το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της περιστολής τόσο των δαπανών προσωπικού (-8% σε ετήσια βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-3% σε ετήσια βάση). Οι δαπάνες προσωπικού ενσωματώνουν μέρος της θετικής επίπτωσης από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020, με τη συνολική συμμετοχή να ανέρχεται σε 1,100 εργαζομένους, εκ των οποίων 300 αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020. Η ΕΤΕ σχημάτισε το Α’ τρίμηνο 2020 πρόβλεψη για νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού ύψους €90 εκατ.. 

Με 90 εκατ. ευρώ …αποζημιώσεις θα καθαρίσει του υπαλλήλους. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια βέβαια θα τα κάνει απόσβεση σε λίγους μήνες αφού η κερδοφορία καλά κρατεί.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας: 

 Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+25% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

— Τα κέρδη της περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €304 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 (€41 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019), αντανακλώντας τη σταθεροποίηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οποία απορρόφησαν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης συνολικής επίπτωσης της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και την πρόβλεψη για το νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού ύψους €90 εκατ.

 Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €775 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ τον Ιανουάριο (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση (HTCS) τον Φεβρουάριο (€264 εκατ.)

Τα κέρδη λοιπόν αυξάνονται τόσο με τις περικοπές προσωπικού και την περιστολή δαπανών όσο και με το δανεισμό – μέσω ομολόγων – προς το ελληνικό δημόσιο!!! Πρόκειται για μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που ανακεφαλοποίηθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού για να σωθούν από τη χρεωκοπία και σήμερα δανείζουν εκ νέου το ελληνικό δημόσιο για σίγουρη και μεγάλη κερδοφορία…

Δείτε αναλυτικά τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο παρακάτω γράφημα από την Καθημερινή:

 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Ξενοδοχεία από…Δευτέρα: Χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου λειτουργίας και υγειονομικό πρωτόκολλο!

Newsteam 0 Comments

Δεν έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου λειτουργίας τα ξενοδοχεία που ανοίγουν την Δευτέρα, όπως τονίζει σε δήλωση του σήμερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος. Επιπλέον καταγγέλλει ότι δύο ημέρες πριν την εξαγγελθείσα ημερομηνία επαναλειτουργίας των ελληνικών ξενοδοχείων τα υγειονομικά πρωτόκολλα αγνοούνται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων.

Δύο ημέρες πριν την εξαγγελθείσα ημερομηνία επαναλειτουργίας των ελληνικών ξενοδοχείων τα υγειονομικά πρωτόκολλα αγνοούνται, στα εργασιακά οι ξενοδόχοι είμαστε χαμένοι στη μετάφραση και ως προς το σοβαρό ζήτημα της ρευστότητας τα μέλη μας ψάχνουν ακόμα να βρουν τα εκατομμύρια που δανείζουν οι τράπεζες τόνισε, μεταξύ άλλων, σε γραπτή του δήλωση.

Και πρόσθεσε: Την 1η Ιουνίου μόνο τα παράνομα καταλύματα και τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια θα είναι σε θέση να υποδεχθούν πελάτες. Άλλωστε αυτά, όπως φαίνεται, μάλλον θεωρούνται περισσότερο ασφαλή ακόμα και μέσα στην πανδημία, γι’ αυτό και αφήνονται να λειτουργούν χωρίς υγειονομικούς όρους και το κυριότερο: δεν έχουν μπουφέ…

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, ξενοδοχεία και καταλύματα, 12 μήνης λειτουργίας, θα έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν και πάλι.

Ωστόσο, η επαναλειτουργία θα συνοδεύεται από μια σειρά έκτακτων μέτρων προστασίας, ενώ θα εφαρμόζονται και ειδικά πρωτόκολλα.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Τράπεζες. Διατήρηση του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών χωρίς ΡΙΝ

Newsteam 0 Comments

Τράπεζες. Διατήρηση του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών χωρίς ΡΙΝ

Παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για την παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ

Σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2020 ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές στη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.

 

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι προσωρινό και με τα μέχρι σήμερα δεδομένα εφαρμογής του, από την 30 Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να είναι απαραίτητη η παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα συνεχίσει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

 

ΣχετικάΑνέπαφες συναλλαγές με κάρτα βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας (PSD2) για τις Υπηρεσίες Πληρωμών

 

Διάβασε το »

Πέτσας: Εξετάζεται χρονικός περιορισμός στις μετακινήσεις των πολιτών

Newsteam 0 Comments

Έκκληση στους πολίτες και ειδικά σε όσους είναι άνω των 70 ετών, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους, απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σχολιάζοντας τις ουρές που παρατηρήθηκαν σε τράπεζες.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα, υπογράμμισε πως εξετάζεται η μείωση των προμηθειών από τις τράπεζες στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Παράλληλα ανέφερε ότι εξετάζεται ο χρονικός περιορισμός στις μετακινήσεις καθώς παρατηρείται κατάχρηση τόσο στον ημερήσιο αριθμό των μετακινήσεων, όσο και στο χρόνο αυτών.

Σε ότι αφορά την περίοδο του Πάσχα, ο κ. Πέτσας επεσήμανε και πάλι ότι αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικό. Θα εξεταστεί σε συνεννόηση με την Ιερά Σύνοδο το ενδεχόμενο να τελεστούν τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι Θείες Λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών.

Ο κ. Πέτσας όμως ήταν κατηγορηματικός ως προς το ότι δεν θα μετακινηθούν οι πολίτες στην επαρχία κι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν σκληρά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης ο κ. Πέτσας είπε ότι φέτος δεν θα ψήσουμε αρνί, χωρίς όμως να διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει εφικτή η τήρηση αυτής της απαγόρευσης.

Πηγή: thestival.gr

Διάβασε το »

Αναλήψεις μετρητών έως 400 ευρώ μόνο από τα ATM

Newsteam 0 Comments

Σε περιορισμό συναλλαγών προχωρούν οι τράπεζες λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού. Αναλήψεις μετρητών ως 400 ευρώ και καταθέσεις ως 1.000 ευρώ θα πραγματοποιούνται μόνο στα ATM καθώς επίσης δεν θα γίνονται στα γκισέ πληρωμές λογαριασμών και ενημερώσεις βιβλιαρίων.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου, μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιούνται στα καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές:
  1. Αναλήψεις μετρητών έως €400 πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.
  2. Καταθέσεις μετρητών έως €1.000 πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.
  3. Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση μετρητών στο ταμείο.
  4. Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ.
Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αξιοποιήστε τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας σας, συμπληρώνει η ΕΕΤ.

Πηγή: news247.gr

Διάβασε το »

Κορονοϊός ΤΩΡΑ: Capital control εξαιτίας του ιού. Απο σήμερα αλλαγές σε αναλήψεις και καταθέσεις.

Newsteam 0 Comments

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από την Τρίτη, 24 Μαρτίου μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Για το λόγο αυτό,  από την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, δεν θα πραγματοποιούνται στα καταστήματα με φυσική παρουσία οι ακόλουθες συναλλαγές:

Αναλήψεις μετρητών έως €400 πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ.

Καταθέσεις μετρητών έως €1.000 πραγματοποιούνται στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.

Οι πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ) εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται πληρωμές λογαριασμών με χρήση μετρητών στο ταμείο.

Η ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων) πραγματοποιείται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αξιοποιήστε τη χρεωστική κάρτα της τράπεζάς σας και τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας συνεργασίας σας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το nassosblog

Διάβασε το »

Αναστέλλονται οι δόσεις δανείων για 3 μήνες, για όσους πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ

Newsteam 0 Comments
Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών εξέδωσε ανακοίνωση για τους δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορονοϊό.

Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται για φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη  θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Οι ελληνικές τράπεζες μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξακολουθούν να συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές και λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και το μετριασμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα.

Ως εκ τούτου σε συνέχεια στενής συνεργασίας και σύσκεψης με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών κ Χ. Σταϊκούρα και Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας τους διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους.

Προτεραιότητα θα δοθεί και δίνεται  για φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που επλήγησαν άμεσα, λόγω αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ληφθέντων από την κυβέρνηση ήδη μέτρων, και θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη ειδικά κατηγορία των άμεσα πληγέντων, οι τράπεζες, κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη  θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων για διάστημα τριών μηνών.

Περαιτέρω, οι τράπεζες προσαρμόζουν τον τρόπο επικοινωνίας τους με τους οφειλέτες δανειολήπτες στις σήμερα κρατούσες ακραίες και ευαίσθητες συνθήκες.

Yπογραμμίζουν ωστόσο ότι ομάδες πολιτών (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττονται από την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Πηγή: thetoc.gr

 

Διάβασε το »

Κορονοϊός Τώρα- Έτσι θα λειτουργούν οι τράπεζες από την Δευτέρα

Newsteam 0 Comments

Τι θα γίνει από την Δευτέρα με τις τράπεζες; Τι αλλάζει στην καθημερινότητα μας;

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει ότι συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των τραπεζικών καταστημάτων, όπως και το σύνολο των δραστηριοτήτων του τραπεζικού τομέα και μεταξύ αυτών και η τροφοδοσία των ΑΤΜ.

Στο πλαίσιο, ωστόσο,  των μέτρων πρόληψης ενθαρρύνουμε το συναλλακτικό κοινό να περιορίσει τη διενέργεια συναλλαγών με φυσικό τρόπο, όπως επίσης και τη χρήση μετρητών  και να επιλέξει ένα από τα πολλά σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας, ιδίως δε τις ανέπαφες συναλλαγές  με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Για όσους επιλέξουν, παρά την παραπάνω σύσταση, την εξυπηρέτηση με φυσικό τρόπο στο υποκατάστημα εντός του ισχύοντος ωραρίου, σημειώνουμε ότι θα  υπάρξει προσαρμογή στις κρατούσες συνθήκες, ιδίως στη ροή εξυπηρέτησης, ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία και ασφάλεια του συναλλακτικού κοινού και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το nassosblog

Διάβασε το »