σχολή οδηγών - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

Newsteam 0 Comments

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης και άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που λήγουν έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ30/Α3/224146/18 Αυγούστου 2021 Θέμα: Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι. και αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων – στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της επικράτειας – προστασίας της Δημόσιας Υγείας και αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Α. Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των: 1. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας: – με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 – των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος. 2. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών – με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος – των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τη δ’ σχετική εγκύκλιο (Κεφάλαιο Δ), βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Β. 1. Εφαρμόζονται αναλογικά τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του Κεφαλαίου Α της δ’ σχετικής εγκυκλίου. 2. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (A’ 112) και της υ.α. 30063/4796/8.10.2013 (Β’ 2643), παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ανανέωσης Π.Ε.Ι. οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί ο κάτοχος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης. Αναφορικά με την έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., εφαρμόζονται πλέον τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ως άνω…

Διάβασε το »

Αλλαγές και απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών

Newsteam 0 Comments

Αλλαγές και απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών Ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Νόμος 4811/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 108/26.06.2021Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Άρθρο 4Ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ΄ στον ν. 4442/2016 Μετά από το άρθρο 214 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΑ΄ ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ΄ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Άρθρο 215Πεδίο εφαρμογής Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα υποκαταστήματα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και 85.53.11.01. Άρθρο 216Αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή το υποκατάστημα αυτής ή το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Άρθρο 217Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών 1. Οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα υποκαταστήματα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5. 2. Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. έχουν οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών ως φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου το δικαίωμα…

Διάβασε το »