συμβολαιογράφοι - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Σε λειτουργία ηλεκτρονικές υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης εγγράφων

Newsteam 0 Comments

Σε λειτουργία ηλεκτρονικές υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης εγγράφων Απλοποίηση διαδικασιών για την επίσημη μετάφραση εγγράφων Από 1 Σεπτεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία απλοποίησης της επίσημης μετάφρασης εγγράφων. Η εν λόγω διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εξωτερικών, και αποτελεί εφαρμογή του εκσυγχρονισμού του οργανωτικού του σχήματος (Ν.4781/2021). Συγκεκριμένα, παρέχονται πλέον δύο νέες υπηρεσίες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr: α. η αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή (για πολίτες και επιχειρήσεις) β. η καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης (για τους πιστοποιημένους μεταφραστές) Πλέον, οι πολίτες και οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επιλέγουν από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών τον μεταφραστή της αρεσκείας τους και θα συναλλάσσονται απευθείας μαζί του Με το νέο σύστημα μεταφράσεων εξαλείφεται η γραφειοκρατική διαδικασία δεκαετιών και αντικαθίσταται από ένα νέο ψηφιακό απλοποιημένο σύστημα https://metafraseis.services.gov.gr Σχετικά: Ποια όργανα και υπηρεσίες μπορούν να μεταφράζουν νόμιμα δημόσια, ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα Ποια είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των μεταφραστών ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου

Διάβασε το »

Ποια είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των μεταφραστών

Newsteam 0 Comments

Ποια είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή των μεταφραστών ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου Αριθμ. 092.1/ΑΣ 4151 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3903/23.08.2021Καθορισμός ελάχιστης νόμιμης αμοιβής πιστοποιημένων μεταφραστών ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝαποφασίζουμε: Καθορίζουμε την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή ανά σελίδα μετάφρασης και ανά κατηγορία προς μετάφραση εγγράφου, σύμφωνα με την κατάταξη του άρθρου 148 του νόμου 4781/2021, ως ακολούθως: Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5,00 € ευρώ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6,00 € ευρώ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10,00 € ευρώ Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,00 € ευρώ Επί εγγράφων που αποτελούνται από περισσότερες της μίας σελίδας, η μεταφρασμένη σελίδα χρεώνεται ως πλήρης σελίδα εφόσον περιέχει τουλάχιστον διακόσιες εβδομήντα (270) λέξεις. Μεταφρασμένο αυτοτελές μονοσέλιδο έγγραφο χρεώνεται ως πλήρης σελίδα εφόσον περιέχει άνω των εκατό (100) λέξεων και ως μισή σελίδα εφόσον περιέχει εκατό (100) λέξεις ή λιγότερες. Σχετικά: Ποια έγγραφα θεωρούνται ότι είναι νόμιμα μεταφρασμένα. Ποια όργανα και υπηρεσίες μπορούν να μεταφράζουν νόμιμα δημόσια, ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου. Πλατφόρμα εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου. Πλατφόρμα εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων για τον συμβολαιογράφο και τα ενδιαφερόμενα μέρη Με διάταξη του νόμου 4821/2021 δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» H σχετική διάταξη έχει ως εξής: Νόμος 4821/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 134/31.07.2021Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 29Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου 1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του νόμου 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. 2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. 3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Ο συμβολαιογράφος αυθεντικοποιείται, σε δεύτερο επίπεδο, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων. Κατά την έκταση που αυτό…

Διάβασε το »

Ποια έγγραφα θεωρούνται ότι είναι νόμιμα μεταφρασμένα

Newsteam 0 Comments

Ποια έγγραφα θεωρούνται ότι είναι νόμιμα μεταφρασμένα Πότε δημόσια, ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα θεωρούνται νόμιμα μεταφρασμένα Ποια όργανα και υπηρεσίες μπορούν να μεταφράζουν νόμιμα δημόσια, ιδιωτικά έγγραφα και άλλα κείμενα Στη σχετική νομοθεσία προβλέπονται τα εξής: Α. Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ Η οργάνωση και η λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ διέπεται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός έχει κωδικοποιηθεί με τον νόμο 3566/2007 Νόμος 4505/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 189/08.12.2017Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 21 Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών Το άρθρο 22 του ν. 3566/2007 (Α 117) «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί, σε επίπεδο Διεύθυνσης, Μεταφραστική Υπηρεσία, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης και στην οποία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πτυχιούχων Διοικητικών του Υπουργείου Εξωτερικών. 2. Κύρια αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επίσημης μετάφρασης δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων είτε αυτά προσκομίζονται από ιδιώτες είτε από δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η επικύρωση της μετάφρασης αυτής. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας APOSTILLE, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ́188), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Για έγγραφα χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση θα γίνεται μόνο από την οικεία ελληνική προξενική αρχή. Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω Σύμβαση της Χάγης. 3. Επίσημη μετάφραση είναι η ακριβής και πιστοποιημένη και ως προς το περιεχόμενό…

Διάβασε το »

Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι. Εξακρίβωση ταυτότητας εντολέως και πραγματικού δικαιούχου

Newsteam 0 Comments

Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι. Εξακρίβωση ταυτότητας εντολέως και πραγματικού δικαιούχου Έγγραφα και στοιχεία, καθώς και πρότυπα εντύπων που απαιτούνται Αριθμ. 28226 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2485/10.06.2021Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α 139) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: Την παροχή οδηγιών και τον καθορισμό εγγράφων και στοιχείων, καθώς και προτύπων εντύπων που απαιτούνται για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας του εντολέως και της εξακρίβωσης του πραγματικού δικαιούχου από δικηγόρους και συμβολαιογράφους στις περιπτώσεις που απαιτείται, κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του νόμου 4557/2018 (Α’ 139), όπως και την εκπλήρωση των συναφών τους υποχρεώσεων ως εξής: Άρθρο 1 Υπόχρεα Πρόσωπα και Περιπτώσεις Εφαρμογής Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, υποχρεούνται στην εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του εντολέως και την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου αυτού, εφόσον σωρευτικά (α) είναι στο πλαίσιο της εκάστοτε ειδικής περίπτωσης “υπόχρεο πρόσωπο” σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4557/2018 και (β) συντρέχει περίπτωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας κατ’ άρθρο 12 του ν. 4557/2018. Ειδικότερα: (α) Υπόχρεα πρόσωπα: Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5 και της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 ορίζονται ως υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους, σε: (α.i) χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή (α.ii) συναλλαγές επί ακινήτων, (α.iii) και όταν βοηθούν στο σχεδιασμό ή τη διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με: (α.iii.α) την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, (α.iii.β) τη διαχείριση…

Διάβασε το »

Συναινετικό διαζύγιο. Τι αλλάζει με τον νόμο 4800-2021

Newsteam 0 Comments

Συναινετικό διαζύγιο. Τι αλλάζει με τον νόμο 4800/2021 Οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους Νόμος 4800/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 81/21.05.2021Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις Άρθρο 4Συναινετικό διαζύγιο – Αντικατάσταση του άρθρου 1441 Α.Κ. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1441Συναινετικό διαζύγιο 1. Οι σύζυγοι μπορούν, με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση, να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. 2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος, πρέπει με την έγγραφη συμφωνία ή την κοινή ψηφιακή δήλωση της παρ. 1 ή με άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που καταρτίζεται, όπως ορίζεται στην παρ. 1, να ρυθμίζεται η κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως η επιμέλεια των τέκνων, ο τόπος διαμονής τους, ο γονέας με τον οποίο διαμένουν, η επικοινωνία τους με τον άλλο γονέα και η διατροφή τους. Η ανωτέρω έγγραφη συμφωνία ή η κοινή ψηφιακή δήλωση ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή της. 3. α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς…

Διάβασε το »

Αγορά ακινήτων: Βόμβες Πρ. Συμβολαιογράφων – Παιχνίδια των ισχυρών του Βορρά με τις αντικειμενικές αξίες

Newsteam 0 Comments

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες για τις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα και αναμένεται να κορυφωθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.  Του Κώστα Παππά Σύμφωνα με πληροφορίες από παράγοντες της αγοράς ακινήτων, η αύξηση της  επισκεψιμότητας στα συμβολαιογραφικά γραφεία τροφοδοτείται από την επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τον συντελεστή μεταβιβάσεων. Το kedenews επικοινώνησε με τον κ. Γεώργιο Ρούσκα Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, ο οποίος μίλησε  για την αύξηση των Συντελεστών μεταβιβάσεων ως συνάρτηση της προσπάθειας των ισχυρών χωρών του Βορρά να ισοσκελίσουν τις αντίστοιχες φορολογικές δαπάνες του Νότου με αυτές του Βορρά που είναι και υψηλότερες. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να κατευθύνουν καλύτερα τα κεφάλαιά τους για επενδύσεις σε ακίνητα του Νότου. Οι χώρες του Βορρά πιέζουν να αυξηθεί η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων στο Νότο Πιο συγκεκριμένα ο κ. Ρούσκας ανέφερε: ” Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα φέρει και αύξηση στον φόρο μεταβιβάσεων. Έχουμε χαμηλό συντελεστή για την αγοραπωλησία ακινήτων 3,3%. Άρα θα υπάρξει αύξηση. Ο ΟΟΣΑ ζητά στις χώρες της Ευρωζώνης να υπάρχουν ίδιοι συντελεστές κληρονομιάς και δωρεάς. Αυτό έχει το εξής  ιδιαίτερο . Οι χώρες του Νότου δεν έχουν υψηλό συντελεστή κληρονομιάς, όπως οι χώρες του Βορρά. Επειδή λοιπόν υπάρχει μετακίνηση κεφαλαίων για αγορά ακινήτων από τον Βορρά στο Νότο , θέλουν οι ισχυροί του Βορρά αυτό να το περιορίσουν. Έτσι προσπαθούν να αυξήσουν τους συντελεστές στις χαριστικές αιτίες. Δωρέες, γονικές παροχές και στις κληρονομιές. Αυτό εξηγεί πολλά και για τις επενδύσεις ακινήτων”. Ο κ. Ρούσκας ανέφερε ακόμη οτι ακόμα  υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τις μεταβιβάσεις αυτή την εποχή , το οποίο αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μήνες. Πιο συγκκεριμένα τόνισε: …

Διάβασε το »

Ακατάσχετος επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός υπαλλήλων πλειστηριασμών

Newsteam 0 Comments

Ακατάσχετος επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός υπαλλήλων πλειστηριασμών Τήρηση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών Αριθμ. 44809 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1575/17.04.2021Τήρηση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 (Α’ 207). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: Αναφορικά με την τήρηση των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 86979 οικ./29-11-2017 (Β’ 4163) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών». Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τήρηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών (Αριθ. 86979 οικ – ΦΕΚ Τεύχος Β 4163/29.11.2017) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι τήρησης και γνωστοποίησης στα πιστωτικά ιδρύματα του ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των συμβολαιογράφων που ενεργούν ως υπάλληλοι ηλεκτρονικού πλειστηριασμού έναντι όλων των δανειστών τους και για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. 2. Κάθε συμβολαιογράφος δύναται να δηλώσει ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός είναι μοναδικός ανά πιστωτικό ίδρυμα. Άρθρο 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1. Με δήλωση του συμβολαιογράφου προς πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα καθορίζεται ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός που ανοίγεται σε αυτό και εξυπηρετεί αποκλειστικά την επαγγελματική του δραστηριότητα ως υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Στον τραπεζικό λογαριασμό πιστώνονται αποκλειστικά η εγγύηση, το τέλος χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και το πλειστηρίασμα εκάστου πλειστηριασμού. Σε περίπτωση που τηρείται ήδη τραπεζικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, ο συμβολαιογράφος δύναται να προβεί σε τροποποίηση των όρων του συγκεκριμένου λογαριασμού, προκειμένου να πληροί…

Διάβασε το »

Πως γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Καθορισμός των διαδικασιών

Newsteam 0 Comments

Πως γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Καθορισμός των διαδικασιών και των όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού Αριθμ. 16106 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1192/26.03.2021Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, των λεπτομερειών υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, της διαδικασίας πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: Τον καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207), ως ακολούθως: Άρθρο 1Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός Οι πλειστηριασμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) διενεργούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 2Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»). Άρθρο 3Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι συμβολαιογράφος που προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας. Άρθρο 4Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό με τη διακήρυξη. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου. Άρθρο 5Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4738/2020 και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, όπου αυτό απαιτείται, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο στο ηλεκτρονικό…

Διάβασε το »