Πιστοποιητικά - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Επικύρωση ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς

Newsteam 0 Comments

Επικύρωση ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς Πως επικυρώνονται τα εκτυπωμένα ηλεκτρονικά έγγραφα Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές Αριθμ. 32256 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4651/08.10.2021Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Αντικείμενο 1. Η παρούσα ρυθμίζει τη διαδικασία επικύρωσης των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών δημόσιων και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο. Επίσης, ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα για την ισχύ των εκτυπώσεων αυτών κατά την έντυπη διακίνησή τους. 2. Η παρούσα αφορά στις εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 13 του ν. 4727/2020 και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων του άρθρου 15 του ιδίου νόμου. 3. Η παρούσα ρυθμίζει τις εκτυπώσεις των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου ως άνω νόμου. 4. Οι εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εγγράφων (δημόσιων και ιδιωτικών) γίνονται δεκτές από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, μόνο κατ’ εξαίρεση του κανόνα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του ιδίου νόμου. Ειδικότερα, οι διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται όταν: α) είτε υφίσταται πρόσκαιρη αντικειμενική αδυναμία παραλαβής ηλεκτρονικού εγγράφου από τον φορέα του δημόσιου τομέα, β) είτε υφίσταται άλλου τύπου αδυναμία παραλαβής που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) είτε όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα έχει επιλέξει μη ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με φορείς του δημόσιου τομέα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020….

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικές Ιατρικές βεβαιώσεις. Πως εκδίδονται από τον θεράποντα ιατρό

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικές Ιατρικές βεβαιώσεις. Πως εκδίδονται από τον θεράποντα ιατρό για τον ενδιαφερόμενο πολίτη και για κάθε νόμιμη χρήση  Ψηφιακά, απλά, γρήγορα και με ασφάλεια, γίνεται πλέον η έκδοση των ιατρικών βεβαιώσεων Οι ιατρικές βεβαιώσεις αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση από τον ιατρό ότι ένας πολίτης μπορεί να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες με ασφάλεια για τον ίδιο και τους συνανθρώπους του. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα η βεβαίωση να εκδίδεται για οποιαδήποτε άλλη νόμιμη χρήση. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τον ιατρό κάθε πολίτη. Αρχικά, ο ιατρός καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές Βεβαιώσεις» του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης (κολυμβητήριο, γυμναστήριο, συγκεκριμένο άθλημα ή για κάθε νόμιμη χρήση) και τέλος διαλέγει ένα από τα προτυποποιημένα κείμενα. Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη στον πολίτη ως εξής: από το myHealth app, στην ενότητα «Ιατρικές Βεβαιώσεις» εφόσον ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ο αριθμός barcode της ιατρικής βεβαίωσης αποστέλλεται με SMS και η πλήρης ιατρική βεβαίωση με e-mail σε μορφή pdf (αναλόγως τι έχει επιλέξει ο πολίτης ως κανάλι ενημέρωσης για την άυλη συνταγογράφηση) εάν ο πολίτης δεν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, η ιατρική βεβαίωση εκτυπώνεται από τον ιατρό. Ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών βεβαιώσεων από τους φορείς στους οποίους απευθύνεται γίνεται μέσω του myhealth.gov.gr/verify. Εκεί, ο παραλήπτης στον οποίο ο πολίτης απευθύνει προς χρήση την ιατρική βεβαίωση έχει τη δυνατότητα να την αναζητήσει με τον κωδικό barcode και να ελέγξει τα στοιχεία της, όπως το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα του ιατρού, τον τύπο και το κείμενο που αυτός έχει συντάξει. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση της ιατρικής βεβαίωσης εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα: «Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση» «Ληγμένη Ιατρική Βεβαίωση» (Οι ιατρικές βεβαιώσεις για…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονική υπηρεσία για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών καιρού, στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών καιρού Αριθμ. 29637 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4071/06.09.2021Τήρηση θυρίδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (εφεξής ΕΜΥ) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες. 2. Στις θυρίδες της ΕΜΥ προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από την ΕΜΥ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». Άρθρο 2Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων 1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες της ΕΜΥ για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». 2. Οι θυρίδες της ΕΜΥ είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα…

Διάβασε το »

Νίκος Βέρτης: Λουκέτο για 7 ημέρες στο κέντρο που εμφανίζεται

Newsteam 0 Comments

Κλειστό για επτά μέρες θα παραμείνει το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «ΥΤΟΝ», στο οποίο εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης. Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, επιβλήθηκε λουκέτο επτά ημερών και πρόστιμο μετά από έλεγχο στο πλαίσιο της πανδημίας, όταν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πελάτες οι οποίοι δεν διέθεταν πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ειδικότερα, κλιμάκια εισήλθαν στο κέντρο, επί της οδού Πέτρου Ράλλη, λίγο πριν τις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, καθώς στους ελέγχους, διαπιστώθηκε ότι στον δειγματοληπτικό έλεγχο 30 ατόμων, οι πέντε εξ αυτών δεν έφεραν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης. Επιπλέον, επέτρεπε σε πελάτες να βρίσκονται μόνο όρθιοι και δεν είχε αναρτηθεί έντυπη ή ηλεκτρονική επιγραφή ως προς τον μέγιστο αριθμό ατόμων.

Διάβασε το »

Πως ταυτοποιείται εξ αποστάσεως ο πολίτης που ζητά την έκδοση πιστοποιητικού

Newsteam 0 Comments

Πως ταυτοποιείται εξ αποστάσεως ο πολίτης που ζητά την έκδοση πιστοποιητικού Μέθοδοι και έγγραφα για ασφαλή εξ αποστάσεως ταυτοποίηση Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, τα πρότυπα και αποδεκτές μέθοδοι για την εξ αποστάσεως εξακρίβωση της ταυτότητας του πολίτη που αιτείται την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού, όταν δεν υπάρχει φυσική παρουσία αυτού στο χώρο ταυτοποίησης Αριθμ. 27499 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3682/10.08.2021Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, τα πρότυπα και τις αποδεκτές μεθόδους για την εξ αποστάσεως εξακρίβωση της ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών (εξ αποστάσεως ταυτοποίηση) του φυσικού προσώπου που αιτείται την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού για υπηρεσία εμπιστοσύνης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όταν δεν υπάρχει φυσική παρουσία του προσώπου αυτού στο χώρο ταυτοποίησης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (εφεξής Κανονισμός eIDAS). 2. Για την εφαρμογή της παρούσας υπόχρεα πρόσωπα είναι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (ΠΥΕ) ή τρίτα μέρη από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, στα οποία οι ΠΥΕ έχουν αναθέσει την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), κατά την οποία περίπτωση νοείται ότι οι ΠΥΕ διατηρούν την τελική ευθύνη. Οι όροι της παρούσας εφαρμόζονται για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση κάθε φυσικού προσώπου που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης ενεργώντας για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 3. Οι απαιτήσεις, τα πρότυπα και οι μέθοδοι που προ-βλέπονται στην παρούσα έχουν σκοπό την διασφάλιση υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης σε μεθόδους ταυτοποίησης που δεν…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικές Ιατρικές βεβαιώσεις. Πως γίνεται η έκδοση από τον θεράποντα ιατρό

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικές Ιατρικές βεβαιώσεις. Πως γίνεται η έκδοση από τον θεράποντα ιατρό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο για κάθε νόμιμη χρήση  Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, μετά από αίτημα του φυσικού προσώπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αυτόν, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αριθμ. 4062 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3549/03.08.2021Καθορισμός των ειδών των ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων, της διαδικασίας έκδοσής τους, του τύπου και των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Είδη ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων 1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, μετά από αίτημα του φυσικού προσώπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από αυτόν, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 2. Ο αιτών έχει δικαίωμα λήψης της βεβαίωσης είτε για τον εαυτό του ατομικά είτε για πρόσωπα επί των οποίων ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία ή για τα οποία έχει διορισθεί ως δικαστικός συμπαραστάτης. 3. Μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής δύνανται να εκδίδονται, ιδίως, οι κάτωθι τύποι ηλεκτρονικών ιατρικών βεβαιώσεων: α) για κολυμβητήριο,β) για γυμναστήριο,γ) για συγκεκριμένο άθλημα,δ) για κάθε προβλεπόμενη στο νόμο χρήση, η οποία πρέπει να αναγράφεται και να εξειδικεύεται στο κείμενο της ιατρικής βεβαίωσης. Άρθρο 2Διαδικασία έκδοσης ιατρικών βεβαιώσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 1. Η είσοδος του ιατρού στην ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 1 πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του…

Διάβασε το »

Ιατρικές βεβαιώσεις. Ηλεκτρονικά η έκδοση από τον θεράποντα ιατρό

Newsteam 0 Comments

Ιατρικές βεβαιώσεις. Ηλεκτρονικά η έκδοση από τον θεράποντα ιατρό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο για κάθε νόμιμη χρήση  Με διάταξη του νόμου 4816/2021, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέσω της οποίας ο θεράπων ιατρός εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο για κάθε νόμιμη χρήση Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής: Νόμος 4816/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 118/09.07.2021Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις Άρθρο 35 Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις 1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). 2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ιατρού, ο οποίος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 3. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, ο ιατρός καταχωρίζει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του ενδιαφερομένου και καταχωρίζει λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του ενδιαφερομένου στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα, και κατ’ ελάχιστο: α) το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, β) την ημερομηνία γέννησής του και γ) τον σκοπό χρήσης, όπου αυτός κατά νόμο προβλέπεται. 4. Η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται φέρει αριθμό βεβαίωσης (barcode) και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή, σε ηλεκτρονική…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων από τον θεράποντα ιατρό

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων από τον θεράποντα ιατρό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο για κάθε νόμιμη χρήση  Με τροπολογία του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου δικαιοσύνης με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης», δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέσω της οποίας ο θεράπων ιατρός εκδίδει ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο για κάθε νόμιμη χρήση Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής: Άρθρο . . . Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις 1. Κάθε θεράπων ιατρός δύναται να συντάσσει ιατρικές βεβαιώσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). 2. Για την πρόσβαση στην ως άνω υπηρεσία απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ιατρού, ο οποίος εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 3. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, ο ιατρός καταχωρίζει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο του ενδιαφερομένου και καταχωρίζει λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του ενδιαφερομένου στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα, και κατ’ ελάχιστο: α) το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, β) την ημερομηνία γέννησής του και γ) τον σκοπό χρήσης, όπου αυτός κατά νόμο προβλέπεται. 4. Η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται φέρει αριθμό…

Διάβασε το »

Πιστοποιητικά Google σε 3χιλιάδες ανέργους

Newsteam 0 Comments

Πώς γίνονται και μέχρι πότε οι αιτήσεις για το νέο, δωρεάν πρόγραμμα εξ αποστάσεως επαγγελματικής κατάρτισης σε τομείς υψηλής ζήτησης Μέχρι και την Κυριακή 4 Απριλίου στις 11.59 τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής τους όσοι και όσες εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι και άνεργες, αντίστοιχα, το επιθυμούν, στο νέο δωρεάν εξ αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ για 3.000 άτομα, συνολικά, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Google Ελλάδας. Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη συνεργασία για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ, ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας, με τη στήριξη του υπουργείου Εργασίας, διεύρυναν το πεδίο των κοινών δράσεών τους, προσφέροντας, πλέον, σε 3.000 ανέργους έως 29 ετών τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν τέσσερα νέα πιστοποιητικά ολοκληρωμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης της Google σε τομείς υψηλής ζήτησης, που προσφέρονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση έργου και την τεχνική υποστήριξη πληροφορικής. Η νέα δράση έχει στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Η διαδικασία της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Θεματικές Συγκεκριμένα, οι 3.000 άνεργοι και άνεργες που θα μπουν στο πρόγραμμα θα λάβουν, με την ολοκλήρωσή του, τα εξής πιστοποιητικά: – IT Support Specialist Certificate (τεχνική υποστήριξη πληροφορικής) – UX Designer Certificate (σχεδιασμός εμπειρίας χρήστη) – Project Manager Certificate (διαχείριση έργου) – Data Analyst Certificate (ανάλυση δεδομένων) Σημειώνεται ότι προσφερόμενα πιστοποιητικά κατάρτισης παρέχονται αποκλειστικά στα αγγλικά. Κάθε ωφελούμενος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία θεματική ενότητα. Ωστόσο, εάν το επιθυμεί, θα μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις θεματικές ενότητες. Η κατάρτιση…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και δίχως δικαιολογητικά

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η έκδοση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και χωρίς δικαιολογητικά Ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πολίτες όλων των δήμων Μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τους πολίτες όλων των δήμων, μέσα από τον κόμβο govHUB της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έκδοση Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τους Δήμους χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB που έχει δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΑΑΔΕ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, προσφέρει στους πολίτες των Δήμων όλης της χώρας πρόσβαση σε μια νέα υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή αφορά την Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από τον οικείο Δήμο στον οποίο κατοικεί ο πολίτης, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Πως μπορεί να γίνει η έκδοση της βεβαίωσης από κάθε πολίτη Η υπηρεσία, «Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας» είναι ήδη διαθέσιμη στους υπαλλήλους των δήμων της χώρας, μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB. Ο πολίτης όμως έχει πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνει την εν λόγω Βεβαίωση ΜΟΝΟ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που βεβαιώνει τον ΑΦΜ του. Η έκδοση της βεβαίωσης πραγματοποιείται χωρίς την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς του πολίτη και την προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Εκκαθαριστικού Ε1 και λογαριασμών ΔΕΚΟ). Τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτοματοποιημένα μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, με ασφαλή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τρόπο, μέσα από το φορολογικό μητρώο της ΑΑ∆Ε. Ένα βήμα μπροστά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων, ένα βήμα μπροστά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών Η προσθήκη της νέας αυτής ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενισχύει την προσπάθεια της Κ.Ε.∆.Ε. και της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, που θέτει ως στόχο…

Διάβασε το »