Ειδήσεις για οικότοποι - Spoiler και νέα

Διατήρηση σε εθνικό επίπεδο των φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών

Newsteam 0 Comments

Διατήρηση σε εθνικό επίπεδο των φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών και καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1375/07.04.2021Καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣαποφασίζει: Άρθρο 1Σκοπός – Στόχος 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός στόχων διατήρησης σε εθνικό επίπεδο για φυσικούς τύπους οικοτόπων και είδη (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αντίστοιχα) ενωσιακού ενδιαφέροντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 60). 2. Στόχος είναι η διασφάλιση ή/και η επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης (ΙΚΔ) των φυσικών τύπων οικοτόπων και των ειδών των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής 1. Πεδίο εφαρμογής είναι η χωρική κατανομή που παρουσιάζουν οι φυσικοί τύποι οικοτόπων και τα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας απόφασης σε όλη την επικράτεια της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 2. Οι στόχοι διατήρησης της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 47 του νόμου 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 92), καθώς και κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α ́ 209). Άρθρο 3Ορισμοί 1. Η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού…

Διάβασε το »