Ειδήσεις για ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Spoiler και νέα

Νόμος 4809-2021 για το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4809/2021 για το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό Επαγγελματικός Αθλητισμός, ποδόσφαιρο, ντόπινγκ, προπονητές  Νόμος 4809/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 102/19.06.2021Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας. ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο Άρθρο 3 Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού – Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, Πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού – Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 Άρθρο 5 Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών – Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 Άρθρο 6 Δυνατότητα Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999 Άρθρο 7 Μέτοχοι Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών – Τροποποίηση των παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9 και κατάργηση της παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999 Άρθρο 8 Απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών – Αντικατάσταση της παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και τροποποίηση της παρ. 2 στο άρθρο 69Α του ν. 2725/1999 ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ UEFA ΚΑΙ FIFA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Άρθρο 9 Σκοπός Άρθρο 10 Αντικείμενο Άρθρο 11 Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συμμετοχή εκπροσώπου προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 Άρθρο 12 Λέσχες Φιλάθλων – Τροποποίηση τίτλου, αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα’ περ….

Διάβασε το »

Νόμος 4808-2021 για το ωράριο, τις άδειες και γενικά τις συνθήκες εργασίας

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4808/2021 για το ωράριο, τις άδειες και γενικά τις συνθήκες εργασίας Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» Νόμος 4808/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 101/19.06.2021Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις. ΜΕΡΟΣ I: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 190 ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Άρθρο 1: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 2: Σκοπός Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 4: Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία Άρθρο 5: Υποχρεώσεις εργοδότη για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης Άρθρο 6: Ενημέρωση στο πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας – Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 3850/ 2010 Άρθρο 7: Ενίσχυση έννοιας ψυχοκοινωνικών κινδύνων – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 3850/2010 Άρθρο 8: Ενίσχυση αρμοδιοτήτων ιατρού εργασίας – Τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 του ν. 3850/2010 Άρθρο 9: Πολιτικές εντός επιχείρησης για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης Άρθρο 10: Πολιτικές εντός επιχείρησης για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών Άρθρο 11: Περιεχόμενο Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Άρθρο 12: Δικαιώματα θιγομένων – Αποτελέσματα επί παραβίασης της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης Άρθρο…

Διάβασε το »

Οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου για την Προστασία της Εργασίας

Newsteam 0 Comments

Οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου για την Προστασία της Εργασίας που ψηφίστηκε την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 (εργασιακός νόμος) Οι βασικές ρυθμίσεις του νόμου για την Προστασία της Εργασίας, όπως παρουσιάζονται από το υπουργείο εργασίας. Πολλές από τις διατάξεις (όπως π.χ. οι νέες άδειες που θεσπίζονται) θα έχουν άμεση ισχύ, με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή θα ισχύσουν 1-2 μήνες μετά τη δημοσίευση. Ειδικότερα: 1. Mε την ψήφιση του νόμου ξεκινά η διαδικασία για την εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, για την παρακολούθηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο του χρόνου εργασίας και των υπερωριών, καθώς και για την αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα επαναστατικό εργαλείο για την πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας αλλά και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα από εκείνες που υιοθετούν πρακτικές μαύρης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί εγγύηση για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την τήρηση του 8ωρου, την καταγραφή των υπερωριών, την εφαρμογή της διευθέτησης. Το έργο της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και προχωρά σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 με παρακολούθηση της πραγματικής απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. 2. Άμεσα ξεκινά η προετοιμασία του Προεδρικού Διατάγματος που θα θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητης Αρχής που θα αντικαταστήσει το ΣΕΠΕ και θα διεξάγει αντικειμενικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας, χωρίς τη δυνατότητα επηρεασμού από την εκάστοτε κυβέρνηση. 3. Νέες άδειες για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Ο νόμος θεσπίζει σειρά αδειών για γονείς και φροντιστές, οι…

Διάβασε το »

Νόμος 4807-2021 για την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4807/2021 για την τηλεργασία στο δημόσιο τομέα Διατάξεις για το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας του δημοσίου τομέα Νόμος 4807/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 96/11.06.2021 Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο Άρθρο 3 Ορισμοί Άρθρο 4 Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Άρθρο 5 Αρχές τηλεργασίας Άρθρο 6 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρο 7 Οικειοθελής χαρακτήρας τηλεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 8 Χρονικά όρια τηλεργασίας Άρθρο 9 Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας Άρθρο 10 Ωράριο τηλεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 11 Τόπος παροχής τηλεργασίας Άρθρο 12 Σταθμός τηλεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 13 Καθορισμός θέσεων τηλεργασίας Άρθρο 14 Διαδικασία έκδοσης απόφασης τηλεργασίας Άρθρο 15 Περιεχόμενο απόφασης τηλεργασίας Άρθρο 16 Περάτωση τηλεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 17 Δικαιώματα και υποχρεώσεις τηλεργαζόμενων Άρθρο 18 Αποσύνδεση τηλεργαζόμενου Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΜΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. Άρθρο 20 Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού – Άσκηση ένστασης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 16 και της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 Άρθρο 21 Γραμματειακή υποστήριξη Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007 Άρθρο 22 Αποδοχές δημοσιογράφων Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 Άρθρο 23 Διορισμός στο Δημόσιο συγγενούς αποβιώσαντος υπαλλήλου – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 Άρθρο 24 Παρακολούθηση πειθαρχικών υποθέσεων Άρθρο 25 Μισθώματα Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000 του Υπουργείου Εσωτερικών Άρθρο 26 Κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και…

Διάβασε το »

Νόμος 4806-2021. Πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4806/2021. Πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Νόμος 4806/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 95/10.06.2021Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 1Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.5.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 87 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΘέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. α) Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 2 του άρθρου 5Α, το άρθρο 9Α, την παρ. 3 του άρθρου 21 και τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 του Συντάγματος.β) Τα άρθρα 16 και 21, την παρ. 2 του άρθρου 26 και την παρ. 1 του άρθρου 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.γ) Τα άρθρα 6, 7, 8, 35 και 45 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη της άμεσης επίτευξης, από την Ελληνική Δημοκρατία, του στόχου που τέθηκε κατά την έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου 2021 για ταχεία υλοποίηση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, προς διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των φυσικών προσώπων-κατόχων του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτοΨηφιακό Πιστοποιητικό COVID-191. Θεσπίζεται Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19,…

Διάβασε το »

Νόμος 4804-2021 για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4804/2021 για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές Πως θα γίνεται η εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών Νόμος 4804/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 90/05.06.2021Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 3 Δημοτικές αρχές Άρθρο 4 Αρχές δημοτικών κοινοτήτων Άρθρο 5 Χρόνος διενέργειας εκλογών – Διάρκεια δημοτικής περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ Άρθρο 6 Δικαίωμα του εκλέγειν Άρθρο 7 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν Άρθρο 8 Εκλογικοί κατάλογοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ Άρθρο 9 Προσόντα εκλογιμότητας Άρθρο 10 Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα Άρθρο 11 Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Άρθρο 12 Εκλογικές περιφέρειες Άρθρο 13 Έδρες δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Άρθρο 14 Αρμόδιο δικαστήριο Άρθρο 15 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων Άρθρο 16 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν Άρθρο 17 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών Άρθρο 18 Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων Άρθρο 19 Πρόγραμμα της εκλογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Άρθρο 20 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων Άρθρο 21 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων Άρθρο 22 Σταυροί προτίμησης Άρθρο 23 Άκυρα ψηφοδέλτια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Άρθρο 24 Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου Άρθρο 25 Επαναληπτική ψηφοφορία Άρθρο 26 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου Άρθρο 27 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια Άρθρο 28 Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας Άρθρο 29 Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων Άρθρο 30 Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων Άρθρο 31 Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι –…

Διάβασε το »

Νόμος 4801-2021. Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4801/2021. Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% Νόμος 4801/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 83/24.05.2021Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Αντικείμενο Άρθρο 3: Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Αντικατάσταση του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 Άρθρο 4: Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας – Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013 Άρθρο 5: Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης – Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 4139/2013 Άρθρο 6: Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας – Προσθήκη άρθρου 2Δ στον ν. 4139/2013 Άρθρο 7: Παράβολο – Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013 Άρθρο 8: Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα – Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον ν. 4139/2013 Άρθρο 9: Κωλύματα – Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013 Άρθρο 10: Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης παραγωγής και διάθεσης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2Η στον ν. 4139/2013 Άρθρο 11: Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 4139/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ Άρθρο 12: Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς – Προσθήκη άρθρου 2Ι στον ν. 4139/2013 Άρθρο 13: Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης – Προσθήκη άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013 Άρθρο 14: Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού – Προσθήκη άρθρου 2ΙΒ στον ν. 4139/2013 Άρθρο 15: Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά…

Διάβασε το »

Νόμος 4800-2021 με διατάξεις για τις σχέσεις γονέων και τέκνων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4800/2021 με διατάξεις για τις σχέσεις γονέων και τέκνων Συναινετικό διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας Νόμος 4800/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 81/21.05.2021Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Αντικείμενο KΕΦΑΛΑΙΟ Β’:ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 3: Κατοικία ανηλίκου – Τροποποίηση του άρθρου 56 Α.Κ. Άρθρο 4: Συναινετικό διαζύγιο – Αντικατάσταση του άρθρου 1441 Α.Κ. Άρθρο 5: Συμφέρον τέκνου – Τροποποίηση του άρθρου 1511 Α.Κ. Άρθρο 6: Σε περίπτωση διαφωνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 1512 Α.Κ. Άρθρο 7: Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Τροποποίηση του άρθρου 1510 Α.Κ. – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1513 Α.Κ. Άρθρο 8: Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1514 Α.Κ. Άρθρο 9: Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους – Αντικατάσταση του άρθρου 1515 Α.Κ. Άρθρο 10: Πράξεις από τον έναν γονέα – Τροποποίηση του άρθρου 1516 Α.Κ. Άρθρο 11: Επιμέλεια του προσώπου – Τροποποίηση του άρθρου 1518 Α.Κ. Άρθρο 12: Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα – Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1519 Α.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 13: Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 1520 Α.Κ. Άρθρο 14: Συνέπειες κακής άσκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 1532 Α.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Άρθρο 15: Ορισμός διαμεσολαβητών Άρθρο 16: Έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Άρθρο 17: Επιμόρφωση δικαστών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’:ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18: Εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ σε εκκρεμείς υποθέσεις Άρθρο 19: Μεταβατική διάταξη για…

Διάβασε το »

Νόμος 4799-2021 με διατάξεις για φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση ενοικίου

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4799/2021 με διατάξεις για φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση ενοικίου Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) Νόμος 4799/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 78/18.05.2021Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (L 150). Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση του άρθρου 2 του v. 4261/2014 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878). Άρθρο 3 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του v. 4261/2014 (παρ. 2 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878). Άρθρο 4 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και οργανωτική διάρθρωση – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του v. 4261/2014 (παρ. 6 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878). Άρθρο 5 Μέτοχοι και εταίροι – Τροποποίηση του άρθρου 14 του v. 4261/2014 (παρ. 7 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878). Άρθρο 6 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση του άρθρου 19 του v….

Διάβασε το »

Νόμος 4798-2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και συνταξιοδοτικές διατάξεις

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και συνταξιοδοτικές διατάξεις Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, ύψος οφειλών, προκαταβολή σύνταξης Νόμος 4798/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 68/24.04.2021Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 3: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 6: ΥΓΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΙΑ ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 13: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΒΑΘΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 18: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 20: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΛΑΔΟΙ ΑΡΘΡΟ 21: ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 22: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 23: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 24: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΘΡΟ 25: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 26: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 28: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 29: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 31: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 32: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 33: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 34: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 35: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 36: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 37: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 38: ΔΕΥΤΕΡΟ…

Διάβασε το »

Νόμος 4797-2021 φορολογικές δηλώσεις 2021, τέλη κυκλοφορίας, μείωση ενοικίου Απριλίου

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4797/2021 φορολογικές δηλώσεις 2021, τέλη κυκλοφορίας, μείωση ενοικίου Απριλίου Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών Νόμος 4797/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 66/23.04.2021Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο Άρθρο 3 Ορισμοί Άρθρο 4 Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων Άρθρο 5 Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων Άρθρο 6 Ενίσχυση πρώτης αρωγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ Άρθρο 7 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων Άρθρο 8 Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς Άρθρο 9 Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής Άρθρο 10 Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Άρθρο 11 Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων Άρθρο 12 Επιχορήγηση αγροτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 13 Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής Άρθρο 14 Ταμείο Κρατικής Αρωγής Άρθρο 15 Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής Άρθρο 16 Επιτροπές κρατικής αρωγής Άρθρο 17 Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής Άρθρο 18 Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών Άρθρο 19 Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής Άρθρο 20 Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΛΕΓΧΟΣ Άρθρο 21 Έλεγχος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ TΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 Άρθρο 25 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους Άρθρο 26 Παράταση αναστολής καταβολής…

Διάβασε το »

Νόμος 4795-2021 για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4795/2021 για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα Νόμος 4795/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 62/17.04.2021Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση Άρθρο 1 Σκοπός ΜΕΡΟΣ Α’ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 4 Έννοια Άρθρο 5 Δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Άρθρο 6 Διάρθρωση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου: αρμοδιότητες και ρόλοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 7 Ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου Άρθρο 8 Επιτροπή Ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 9 Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Άρθρο 10 Στόχοι και αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Άρθρο 11 Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Άρθρο 12 Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών Άρθρο 13 Ετήσια Έκθεση με Γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 14 Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Άρθρο 15 Στάδια έργων Άρθρο 16 Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου Άρθρο 17 Πρόγραμμα Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας Άρθρο 18 Πρόσβαση εσωτερικών ελεγκτών Άρθρο 19 Ορισμός εμπειρογνωμόνων Άρθρο 20 Εσωτερικοί ελεγκτές και απάτη Άρθρο 21 Χρήση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Άρθρο 22 Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ΜΕΡΟΣ Β’ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 23 Σύμβουλος Ακεραιότητας -Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου…

Διάβασε το »

Νόμος 4796-2021 για τις οικονομικές δραστηριότητες υπουργείων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4796/2021 για τις οικονομικές δραστηριότητες υπουργείων και απλούστευση του πλαισίου άσκησης Νόμος 4796/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 63/17.04.2021Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ Άρθρο 3: Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και Παγοδρομίων- Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΘ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Άρθρο 4: Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία – Προσθήκη Κεφαλαίου Κ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 5: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚA’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Άρθρο 6: Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚB’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 7: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΓ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 8: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΔ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ…

Διάβασε το »

Νόμος 4792-2021 για γεωργικά προιόντα, τρόφιμα, δικαστικές διακοπές, self-test

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4792/2021 για γεωργικά προιόντα, τρόφιμα, δικαστικές διακοπές, self-test Νόμος 4792/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 54/09.04.2021Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/633 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 2 Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 3 Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις (Άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 4 Αδιαφανείς ρήτρες (Άρθρο 3 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 5 Αρχές επιβολής (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 6 Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα (Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 7 Αρμοδιότητες των αρχών επιβολής (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 8 Κυρώσεις επί παραβάσεων Άρθρο 9 Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Άρθρο 10 Λοιπές αξιώσεις Άρθρο 11 Παραγραφή Άρθρο 12 Ένδικη προστασία Άρθρο 13 Εναλλακτική επίλυση διαφορών (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 14 Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (Άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 15 Εφαρμογή άλλων διατάξεων (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 1 παρ. 3 και 4 και άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο τρίτο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ηλεκτρονική δημοπρασία – Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών – Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας Άρθρο 19 Διευκόλυνση…

Διάβασε το »

ΣτΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα Φουρθιώτη να παγώσει η απόφαση για τη μείωση των μέτρων φύλαξης

Newsteam 0 Comments

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής που υπέβαλε ο Μένιος Φουρθιώτης, προκειμένου να «παγώσει» η απόφαση για τη μείωση των μέτρων φύλαξης Η πρόεδρος του Δ’ Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου δεν έκανε δεκτό το αίτημα να υπάρξει άμεση αναστολή της ισχύος της πράξης του Αρχηγού της Αστυνομίας. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, η πρόεδρος του Δ’ τμήματος έλαβε υπόψιν ότι η λήψη και η άρση μέτρων προστασίας και ασφαλείας προσώπων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μετά από εκτίμηση πραγματικών γεγονότων και κινδύνων σε συνδυασμό με το δημόσιο συμφέρον. Τα αρμόδια όργανα του εν λόγω υπουργείου προβαίνουν στις σχετικές σταθμίσεις των γεγονότων και των περιστάσεων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Έτσι, κατέληξε η κυρία Καραμανώφ ότι δεν συντρέχει περίπτωση προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Διάβασε το »

Νόμος 4790-2021 για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4790/2021 για την επαναλειτουργία των δικαστηρίων την προστασία της δημόσιας υγείας, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία Νόμος 4790/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 48/31.03.2021Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα. ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 Άρθρο 1: Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 Άρθρο 2: Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 Άρθρο 3: Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις Άρθρο 4: Σύναψη συμβάσεων για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». Άρθρο 5: Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς Άρθρο 6: Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό Άρθρο 7: Κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 Άρθρο 8: Παροχή δυνατότητας ειδίκευσης σε ιατρούς που τοποθετήθηκαν, κατ’ εφαρμογή του τεσσαρακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Άρθρο 9: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Άρθρο 10: Πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. Άρθρο 11: Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. Άρθρο 12: Διάθεση ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων Άρθρο 13: Μετακίνηση επικουρικού προσωπικού Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών Άρθρο 15:…

Διάβασε το »

Νόμος 4787-2021 Κύρωση σύμβασης και πολεοδομικές διατάξεις

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4787/2021 Κύρωση σύμβασης και πολεοδομικές διατάξεις Νόμος 4787/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 44/26.03.2021 Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Άρθρο πρώτο Κύρωση Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝ, ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Άρθρο δεύτερο Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Άρθρο τρίτο Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Άρθρο τέταρτο Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Άρθρο πέμπτο Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020 ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο έκτο Ρύθμιση αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. Άρθρο έβδομο Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021 Άρθρο όγδοο Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την…

Διάβασε το »

Νόμος 4786-2021 με ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4786/2021 με ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νόμος 4786/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 43/23.03.2021 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/ 1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: EΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1939 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Αντικείμενο Άρθρο 3: Έλληνας Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια Άρθρο 4: Προσόντα υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα Άρθρο 5: Επιλογή υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα Άρθρο 6: Ευρωπαίος Εισαγγελέας – Ειδική κανονική άδεια Άρθρο 7: Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς (ΕΕΕ) – Αρμοδιότητες και ιεραρχική εξάρτηση Άρθρο 8: Προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 9: Επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 10: Σύσταση και εσωτερική λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 11: Αριθμός και καθεστώς απασχόλησης των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 12: Ασφαλιστικό καθεστώς Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων Άρθρο 13: Προαγωγή Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα (EEE) Άρθρο 14: Αίτηση εξαίρεσης Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE) Άρθρο 15: Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (ΕΕΕ) Άρθρο 16: Κατά τόπον αρμοδιότητα των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων (EEE) Άρθρο 17: Ανακριτικές πράξεις – Ισχύς απορρήτων Άρθρο 18: Συνδρομή άλλων Αρχών Άρθρο 19: Αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφωνίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εθνικής Εισαγγελικής Αρχής Άρθρο 20: Ορισμός εθνικών αρχών για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 2017/1939 KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο 21: Διάταξη για την…

Διάβασε το »

Πως γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Καθορισμός των διαδικασιών

Newsteam 0 Comments

Πως γίνονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Καθορισμός των διαδικασιών και των όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού Αριθμ. 16106 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1192/26.03.2021Καθορισμός των ειδικότερων όρων λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, των λεπτομερειών υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, της διαδικασίας πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: Τον καθορισμό των ειδικότερων όρων λειτουργίας, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α 207), ως ακολούθως: Άρθρο 1Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός Οι πλειστηριασμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207) διενεργούνται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 2Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) Η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών («ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.»). Άρθρο 3Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού Υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι συμβολαιογράφος που προηγουμένως έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας. Άρθρο 4Τόπος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό με τη διακήρυξη. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου. Άρθρο 5Ανάρτηση αναγγελίας διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Ο συμβολαιογράφος αναρτά στην ιστοσελίδα των ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. την αναγγελία διενέργειας πλειστηριασμού, κατά τα οριζόμενα στον ν. 4738/2020 και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αναγγελία περιέχει υποχρεωτικά τα ακόλουθα πεδία: ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμβολαιογράφου, αντικείμενο, ημερομηνία διενέργειας και τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού, όπου αυτό απαιτείται, ποσό εγγύησης, καθώς και τον υπερσύνδεσμο στο ηλεκτρονικό…

Διάβασε το »

Νόμος 4784-2021. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, άδειες οδήγησης

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4784/2021. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, άδειες οδήγησης Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Νόμος 4784/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 40/16.03.2021Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ Σ.Β.Α.Κ. Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Σκοπός και αρχές κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του φορέα εκπόνησης Άρθρο 5 Σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. Άρθρο 6 Λειτουργία του δικτύου φορέων – Σύμφωνο συμμετοχής Άρθρο 7 Κύκλος Σ.Β.Α.Κ. Άρθρο 8 Διαδικασία εξέτασης και χαρακτηρισμού Σ.Β.Α.Κ. Άρθρο 9 Επικαιροποίηση σχεδίου δράσης – Αναθεώρηση Σ.Β.Α.Κ. Άρθρο 10 Εποπτεία Σ.Β.Α.Κ. Άρθρο 11 Ηλεκτρονική πλατφόρμα Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.) Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ ΜΕΡΟΣ Β’ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΦΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (Ε.Π.Η.Ο.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 2696/1999 [ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)] Άρθρο 15 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ. Άρθρο 16 Όρια Ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 20 του Κ.Ο.Κ. Άρθρο 17 Στάση και Στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. Άρθρο 18 Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 40 του Κ.Ο.Κ. Άρθρο 19 Τροχοπέδηση Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 59 του Κ.Ο.Κ. Άρθρο 20 Φώτα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κ.Ο.Κ. Άρθρο 21 Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 81 του Κ.Ο.Κ. Άρθρο 22 Ειδικές διατάξεις για τα…

Διάβασε το »

Νόμος 4782-2021 για δημόσιες συμβάσεις, προμήθειες, ανάπτυξη, υποδομές, υγεία

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4782/2021 για δημόσιες συμβάσεις, προμήθειες, ανάπτυξη, υποδομές, υγεία Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων Νόμος 4782/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 36/09.03.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ΜΕΡΟΣ Α’ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Άρθρο 2 Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του ν. 4412/2016 Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016 Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση του τίτλου…

Διάβασε το »

Νόμος 4781-2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4781/2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών και διατάξεις για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας και παράταση εκπτώσεων Νόμος 4781/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο ΜΕΡΟΣ Α’- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 3 Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών ΜΕΡΟΣ Η’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 479 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 480 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς Άρθρο 481 Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001 Άρθρο 482 Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020 Άρθρο 483 Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 484 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 485 Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 Άρθρο 486 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 Άρθρο 487 Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 488 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 489 Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια Άρθρο 490 Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα…

Διάβασε το »

Νόμος 4779-2021 με διατάξεις για παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4779/2021 με διατάξεις για παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων Νόμος 4779/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 27/20.02.2021Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Ορισμοί (Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων στην Ελλάδα (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Άρθρο 4 Λήψη ή/και αναμετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα (Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Άρθρο 5 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Άρθρο 6 Αυτορρύθμιση – Συρρύθμιση (Άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Άρθρο 7 Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Άρθρο 8 Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Άρθρο 9 Προστασία των ανηλίκων (Άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Άρθρο 10 Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13) Άρθρο 11 Διασφάλιση της πολυφωνίας, της ελευθερίας του λόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας…

Διάβασε το »

Νόμος 4778-2021 για το μισθολόγιο και το προσωπικό ΑΑΔΕ

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4778/2021 για το μισθολόγιο και το προσωπικό ΑΑΔΕ Μισθολόγιο και ζητήματα προσωπικού της ΑΑΔΕ Νόμος 4778/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 26/19.02.2021Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 2 Ορισμός αποδοχών Άρθρο 3 Μισθολογική κατάταξη Άρθρο 4 Κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού Άρθρο 5 Ωρίμανση μισθολογικών κλιμακίων βασικού μισθού Άρθρο 6 Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη Άρθρο 7 Βασικός μισθός Άρθρο 8 Οικογενειακή παροχή Άρθρο 9 Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών Άρθρο 10 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Άρθρο 11 Ειδική αμοιβή και Βαθμός Θέσης Εργασίας Άρθρο 12 Ελάχιστα όρια αποδοχών Άρθρο 13 Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου Άρθρο 14 Αμοιβές συλλογικών οργάνων και εκπαιδευτών Άρθρο 15 Βραβείο Επίτευξης Στόχων Άρθρο 16 Ανώτατο όριο αποδοχών Άρθρο 17 Έλεγχος μισθοδοσίας Άρθρο 18 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων Άρθρο 19 Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών Άρθρο 20 Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Άρθρο 21 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 Άρθρο 22 Παύση και μετακίνηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4389/2016 Άρθρο 23 Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 Άρθρο 24 Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας – Προσθήκη άρθρου 71Η στον ν. 4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 Άρθρο…

Διάβασε το »

Νόμος 4777-2021 με διατάξεις για την λειτουργία των ΑΕΙ

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4777/2021 με διατάξεις για την λειτουργία των ΑΕΙ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας Νόμος 4777/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 25/17.02.2021Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ A΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου – Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013 Άρθρο 3 Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων – Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013 Άρθρο 4 Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο – Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013 Άρθρο 5 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 Άρθρο 6 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 Άρθρο 7 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας φυσικών καταστροφών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 Άρθρο 8 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 Άρθρο 9 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυμπιάδες – Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 Άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών – Αντικατάσταση της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 Άρθρο 11 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Αντικατάσταση της παρ. 1…

Διάβασε το »