Ειδήσεις για Ναυτικοί - Spoiler και νέα

Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Newsteam 0 Comments

Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η διαδικασία πληρωμής Αριθμ. 2812.50/35109/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2501/11.06.2021Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 20202021, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Άρθρο 2Καταβολή επιδόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν. 1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την καταβολή του επι-δόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν., για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)» μέσω των Παγίων Προκαταβολών οικείων Σχολών (Α.Ε.Ν.) και εν συνεχεία ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και αποκαθίσταται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τελική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με μεταφορά ισόποσης πίστωσης στον Ειδικό Λογαριασμό Κ.Ν.Ε. 2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανω-τέρω επιδόματος βαρύνουν αρχικά τον προϋπολογισμό του Κ.Ν.Ε. οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις», στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. 3. Η αποκατάσταση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΚΝΕ βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ειδικός Φορέας ΓΔΟΥ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΣΑΕ 150 ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα…

Διάβασε το »

Εισαγωγή Σπουδαστών – Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2021-2022

Newsteam 0 Comments

Εισαγωγή Σπουδαστών – Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2021-2022 Αριθμός εισακτέων, προσόντα και κατανομή θέσεων Αριθμ. 2231.2-6/38062/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2354/03.06.2021Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο πρώτοΚανονισμός Εισαγωγής Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εισαγωγής σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Άρθρο 1Αριθμός εισακτέων 1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδα-στριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε 1415 (830 Πλοίαρχοι και 585 Μηχανικοί). 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-κής Πολιτικής καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/-στριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/- στριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν., καθώς και η διαδικασία αποκλεισμού από την εισαγωγή, σε περίπτωση διαπίστωσης κατάθεσης από υποψήφιο/α σπουδαστή/-στρια Α.Ε.Ν. παράτυπων ή ανακριβών δικαιολογητικών. Άρθρο 2Προέλευση υποψηφίων – Κατανομή θέσεων 1. ΓΕΝΙΚH ΚΑΤΗΓΟΡΙA Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/-στριες προέρχονται από υποψηφίους/-ιες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατανέμονται ως ακολούθως: 1.1. Σε ποσοστό 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 4ο) και συγκεκριμένα: 1.1.α. i) ποσοστό 0,90 Χ 65 = 58,5% από ημερήσια ΓΕ.Λ. από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 4ο), με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό…

Διάβασε το »

Αποζημίωση 534 ευρώ στους ναυτικούς και για τον μήνα Μάιο 2021

Newsteam 0 Comments

Αποζημίωση 534 ευρώ στους ναυτικούς και για τον μήνα Μάιο 2021 στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας  Αριθμ. 2242.10/33140/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1901/13.05.2021Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 – Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάιο 2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του νόμου 4770/2021 (Α’ 15), παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και συγκεκριμένα για τον μήνα Μάιο 2021. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διάβασε το »

Υποχρεωτικά για τους ναυτικούς τα self-test κορονοϊού από 26-04-2021

Newsteam 0 Comments

Υποχρεωτικά για τους ναυτικούς τα self-test κορονοϊού από 26-04-2021 με συνέπειες την μη παροχή εργασίας και περικοπή αποδοχών Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1685/24.04.2021Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους ναυτικούς, μέλη πληρώματος πλοίων που δραστηριοποιούνται και εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας περιλαμβάνονται και οι ναυτικοί οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220). Άρθρο 2Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 – Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου 1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τους ναυτικούς του άρθρου 1, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση εργασίας πλοίο. 2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, και έχει ισχύ για επτά (7) ημέρες από την ημέρα διενέργειάς του. Σε περίπτωση που ο/η ναυτικός καλείται να παραστεί εκτάκτως στο πλοίο που πρόκειται να ναυτολογηθεί, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. Άρθρο 3Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων 1. Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), αποστέλλει στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», τα στοιχεία των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου εργαζομένων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1, ήτοι ονοματεπώνυμο, όνομα…

Διάβασε το »

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού Απριλίου 2021 στους ναυτικούς

Newsteam 0 Comments

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού Απριλίου 2021 στους ναυτικούς Στήριξη της ναυτικής εργασίας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού Αριθμ. 2242.10/28057 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1610/20.04.2021Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Απρίλιο 2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α’ 15), παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και συγκεκριμένα για το μήνα Απρίλιο 2021. Άρθρο 2 H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών

Newsteam 0 Comments

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2021 Αριθμ. 2242.10-1.1/18761/2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1309/03-04-2021Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, λόγω Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: 1. Για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων 2021 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου 2021 (Κ.Α.Ε. 0652), στις αναφερόμενες στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται: α) για τις εορτές του Πάσχα 2021 σε: αα) τριακόσια ευρώ (€300,00), για τους/τις άγαμους/ άγαμες ναυτικούς και ββ) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους/τις έγγαμους/έγγαμες και τους/τις εξομοιουμένους/εξομοιουμένους με αυτούς/αυτές ή τους/τις έχοντες/έχουσες προστατευόμενα τέκνα. β) για τις εορτές των Χριστουγέννων 2021 σε: αα) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους άγαμους, και ββ) τετρακόσια ευρώ (€400,00), για τους έγγαμους και τους εξομοιουμένους με αυτούς ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα. 2. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 2η Μαΐου 2021 τριετία ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 2η Μαΐου 2021, πενταετία. β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 2η Μαΐου 2021, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες (δηλαδή ανεργία από 2-05-2019 έως 2-05-2021). γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα…

Διάβασε το »

Νόμος 4770-2021 με διατάξεις για τη ναυτιλία και τους ναυτικούς

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4770/2021 με διατάξεις για τη ναυτιλία και τους ναυτικούς Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο Νόμος 4770/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 15/29.01.2021 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Άρθρο 1 Αντικείμενο Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 4 Περιεχόμενο – ειδικοί στόχοι και διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής Άρθρο 5 Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο Άρθρο 6 Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – πρόγραμμα «Νέαρχος» Άρθρο 7 Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας Άρθρο 8 Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας Άρθρο 9 Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας Άρθρο 10 Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας Άρθρο 11 Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Άρθρο 13 Τρόπος ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) – Τροποποίηση άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994 Άρθρο 14 Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4172/1961 Άρθρο 15 Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Άρθρο 16 Μέτρα Στήριξης Ναυτικής Εργασίας Άρθρο 17 Επίδομα θέσης ευθύνης σε Διευθυντές ΔΣΕΝ/ΣΠΜ προερχόμενοι από ΑΕΝ Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για Διευθυντές Σπουδών ΑΕΝ Άρθρο 19 Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ…

Διάβασε το »