Μιχάλης Αρβανίτης - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Πάτρα ΤΩΡΑ – Συνελήφθη ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Μιχάλης Αρβανίτης

Newsteam 0 Comments

O âïõëåõôÞò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Ìé÷Üëçò Áñâáíßôçò êÜíåé äçëþóåéò óå äçìïóéïãñÜöïõò, Ýîù áðü ôá äéêáóôÞñéá, óôçí ÁèÞíá, ôçí ÔåôÜñôç 02 Ïêôùâñßïõ 2013. Åëåýèåñïé ìå ðåñéïñéóôéêïýò üñïõò áöÝèçêáí ïé âïõëåõôÝò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò Çëßáò ÊáóéäéÜñçò, Çëßáò Ðáíáãéþôáñïò êáé Íßêïò Ìß÷ïò, åíþ ðñïöõëáêéóôÝïò êñßèçêå ï ÃéÜííçò Ëáãüò. Ï Çëßáò ÊáóéäéÜñçò áöÝèçêå åëåýèåñïò ìå ôçí åðéâïëÞ ÷ñçìáôéêÞò åããýçóçò ðåíÞíôá ÷éëéÜäùí åõñþ êáèþò êáé ôïí ðåñéïñéóôéêü üñï áðáãüñåõóçò åîüäïõ áðü ôç ÷þñá, åíþ ïé Íßêïò Ìß÷ïò êáé Çëßáò Ðáíáãéþôáñïò áöÝèçêáí åëåýèåñïé ìüíï ìå ôçí åðéâïëÞ ôïõ üñïõ ôçò áðáãüñåõóçò åîüäïõ áðü ôç ÷þñá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ Στον εισαγγελέα Πατρών αναμένεται να οδηγηθεί, ο πρώην βουλευτής Αχαΐας της Χρυσής Αυγής, Μιχάλης Αρβανίτης, ο οποίος συνελήφθη σήμερα στην Πάτρα, διότι φέρεται να μην τήρησε τους όρους εγγύησης που του είχαν επιβληθεί από το Α΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση της σύλληψης του Μιχάλη Αρβανίτη έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία Αθηνών. Αναδημοσίευση άρθορυ από το nassosblog

Διάβασε το »