μηχανικοί - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Νέα παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού νόμου 4014-2011

Newsteam 0 Comments

Νέα παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού νόμου 4014/2011 χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων κτιρίου-διηρημένης ιδιοκτησίας Ανακοίνωση 29.9.2021 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατίθεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία χορηγείται τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης μηχανικού, έως και τις 31.12.2021. Υπογραμμίζεται ότι αυτή είναι και η τελευταία παράταση που δίνεται Η προηγούμενη παράταση Νόμος 4819/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Άρθρο 118Παρατάσεις προθεσμιών 9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του νόμου 4787/ 2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής: «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1.1.2021 έως και 31.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1 Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου – διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Διάβασε το »

Αμοιβές μηχανικών για μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Newsteam 0 Comments

Αμοιβές μηχανικών για μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων Αμοιβές για την εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) Για τον προσδιορισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά ο αριθμός και το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας (βάσει της εκάστοτε τελευταίας εθνικής Απογραφής Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ), τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οικισμού (παραδοσιακός, ιστορικός τόπος, παραλιακός), το εμβαδόν της ΔΕ, ο χαρακτήρας αυτής (αστικός, νησιωτικός) και η μελετητική ωριμότητα Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3572/04.08.2021Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 νόμου 4447/2016 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣαποφασίζουμε: I. Καθορίζονται προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) ως εξής: Α. 1. Η αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ). 2. Για τον προσδιορισμό της αμοιβής λαμβάνεται υπόψη σωρευτικά ο αριθμός και το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών της ΔΕ (βάσει της εκάστοτε τελευταίας εθνικής Απογραφής Πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ), τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οικισμού (παραδοσιακός, ιστορικός τόπος, παραλιακός), το εμβαδόν της ΔΕ, ο χαρακτήρας αυτής (αστικός, νησιωτικός) και η μελετητική ωριμότητα (ύπαρξη για τη Δ.Ε. κυκλοφοριακών μελετών, εγκεκριμένου ή υπό εκπόνηση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/1997). Β. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της κύριας μελέτης ΤΠΣ προσδιορίζεται αναλυτικά κατά βήματα ως εξής: 1. α. για οικισμούς με πληθυσμό  – μέχρι 500 κατ.   2.300 €– από 501 έως 2.000 κατ.   4.600 €– από 2.001 έως 4.000 κατ.   18.400 €– από 4.001 έως 9.000 κατ.   45.900 €– από 9.001 έως 50.000 κατ.   79.600 €– από 50.001 έως 100.000 κατ.   107.500 €– από 100.001 έως 300.000 κατ.   168.000 €– από 300.001 έως 500.000 κατ.   199.100 €– μεγαλύτερους από 500.000 κατ.   391.600 € β. Οι αμοιβές…

Διάβασε το »

Παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού νόμου 4014-2011

Newsteam 0 Comments

Παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού νόμου 4014/2011 χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτιρίου-διηρημένης ιδιοκτησίας Νόμος 4819/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. Άρθρο 118Παρατάσεις προθεσμιών 1. Το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32ΑΣε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης, με κοινοποίηση στην αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα καταβολής αποζημίωσης με απόφασή του, μόνο τότε υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης και δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της δικαστικώς καθορισθείσας τιμής της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας.»2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) τροποποιείται, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) για τις περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης, και διαμορφώνεται ως εξής:«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες είτε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος…

Διάβασε το »

Παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού

Newsteam 0 Comments

Παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού Βεβαίωση Μηχανικού άρθρου 23 του νόμου 4014/2011 Με νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2.7.2021), προβλέπεται τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού, έως και τις 30/09/2021 Σχετικά: Απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για την μεταγραφή δικαστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού

Διάβασε το »