Μητρώο επιχειρήσεων ΓΕΜΗ - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων 2021

Newsteam 0 Comments

Παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων 2021 των άρθρων 119 του νόμου 4548/2018, 69 του νόμου 4072/2012 και 10 του νόμου 3190/1955 Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν αιτήματος των εκπροσώπων του επαγγελματικού κλάδου των φοροτεχνικών, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων  των άρθρων 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955 για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Αντίστοιχα, και για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα προταθεί να παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ   Η σχετική διάταξη του νόμου 4825/2021 για την παράταση Νόμος 4825/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 157/04.09.2021Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. Άρθρο 56Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2021 Για το έτος 2021 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ παρατείνονται αναλόγως

Διάβασε το »

Νόμος 4825-2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4825/2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Νόμος 4825/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 157/04.09.2021Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών Άρθρο 2 Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής – Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 Άρθρο 3 Οικειοθελής αναχώρηση – Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3907/2011 Άρθρο 4 Περί αναβολής της απομάκρυνσης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 Άρθρο 5 Ένδικα βοηθήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του ν. 3907/2011 Άρθρο 6 Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης – Ζητήματα αδειοδότησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011 Άρθρο 7 Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης – Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 Άρθρο 8 Επιδόσεις αδειών διαμονής και απορριπτικών αποφάσεων – Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 Άρθρο 9 Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 Άρθρο 10 Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση – Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014 Άρθρο 11 Ψηφιακοί νομάδες – Προσθήκη περ….

Διάβασε το »

Ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων

Newsteam 0 Comments

Ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των άρθρων 119 του νόμου 4548/2018, 69 του νόμου 4072/2012 και 10 του νόμου 3190/1955 Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν αιτήματος των εκπροσώπων του επαγγελματικού κλάδου των φοροτεχνικών, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προτείνει την παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων  των άρθρων 119 του ν. 4548/2018, 69 του ν. 4072/2012 και 10 του ν. 3190/1955 για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Αντίστοιχα, και για το ίδιο χρονικό διάστημα, θα προταθεί να παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ   Η παράταση των προθεσμιών προτείνεται προκειμένου οι επαγγελματίες φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν, εκτάκτως, στο έργο τους που έχει πρόσκαιρα επιβαρυνθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και λόγω της ταυτόχρονης λήξης των προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2021

Διάβασε το »

Διασύνδεση ΓΕΜΗ με το TaxisNet και βάσεις δεδομένων τραπεζών

Newsteam 0 Comments

Διασύνδεση ΓΕΜΗ με το TaxisNet και βάσεις δεδομένων τραπεζών καθώς και με ηλεκτρονικά αρχεία και βιβλία ιδρυμάτων πληρωμών Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρµακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%» συμπληρώνεται το άρθρο 91 του ν.4635/2019 αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το ΓΕ.Μ.Η. χορηγεί δεδομένα σε άλλα μητρώα, βάσεις δεδομένων, αρχεία και βιβλία που τηρούνται ηλεκτρονικά από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και σε διατραπεζικές εταιρίες που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των ως άνω ιδρυμάτων, τα οποία πληρούν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, του κόστους χρήσης της Υπηρεσίας που σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο ΙΈ.Μ.Η. (παρ.ΐβ του άρθρου 113 του ν.4635/2019) καθώς και επιμέρους πολιτικών χρήσης των δεδομένων, των διαδικασιών συναίνεσης κ.λπ. Προτεινόμενη διάταξη Άρθρο . . .Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4635/2019 Στο άρθρο 91του ν. 4635/2019 (Α’ 167), ως προς τη διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 91Διαλειτουργικότητα Γ.Ε.ΜΗ. 1. Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των εθνικών Μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ.: α. Επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά Μητρώα ώστε να: αα. λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό Μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με…

Διάβασε το »