Μεταβολές επιχείρησης - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ηλεκτρονικά η μεταβολή στοιχείων και η διακοπή εργασιών επιχείρησης

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η μεταβολή στοιχείων και η διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Αριθμ. Α.1213 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4272/16.09.2021Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1Διαδικασία υποβολής αίτησης – δήλωσης μεταβολής στοιχείων επιχείρησης και διακοπής εργασιών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύνανται μέσω ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ να προβούν: 1.1 στη μεταβολή των στοιχείων της επιχείρησης που αφορούν: • στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης • στις δραστηριότητες • στο καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης • στην κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων σύμφωνα με τα ΕΛΠ • στην εγγραφή στο Επιμελητήριο • στις εγκαταστάσεις εσωτερικού και εξωτερικού • στην επιλογή φορολόγησης των Ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως Πωλήσεων Αγαθών και Παροχών Τηλεπικοινωνιακών, Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς άλλα κράτη – μέλη, στο κράτος – μέλος προορισμού. 1.2 στη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1006/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», αποστέλλονται με την υποβολή της αίτησης – δήλωσης, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου», στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης. Η μη αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 3. Η παρούσα διαδικασία αφορά σε υποβολή εμπροθέσμων αιτήσεων – δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής…

Διάβασε το »