Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΚΟΝΔΥΛΙΑ - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Και βεβαίως θα επωφεληθούν και γερμανικές εταιρείες

Newsteam 0 Comments

Μὲ ρωτήσατε ποῦ θὰ διοχετευτοῦν τὰ χρήματα. Ἕνα ἄλλο παράδειγμα εἶναι ὅτι κλείνουμε ὅλα τὰ ἀνθρακωρυχεῖα μας στὴ βόρεια Ἑλλάδα, νωρίτερα ἀπὸ τὴ Γερμανία. Συνεπῶς, μέρος τῶν χρημάτων θὰ διατεθεῖ γιὰ τὴ στήριξη τῆς πράσινης μετάβασης σὲ μιὰ ὁλόκληρη περιφέρεια τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρακα καὶ θὰ πρέπει πλέον οἱ κάτοικοί της νὰ βροῦν κάτι ἄλλο νὰ κάνουν. Καί, βεβαίως, θὰ ἐπωφεληθοῦν καὶ γερμανικὲς ἑταιρεῖες.

Αὐτὰ δήλωσε, μεταξὺ ἄλλων, ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας κ. Μητσοτάκης, σὲ συνέντευξή του στὴ γερμανικὴ ἐφημερίδα Μπίλντ, ὅπως ἀκριβῶς τὸ κείμενο ἀναρτήθηκε μεταφρασμένο στὴν έπίσημη πρωθυπουργικὴ ἱστοσελίδα.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπευθυνόταν στὸ ἀπαιτητικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τῆς συγκεκριμένης ἐφημερίδας, ἡ ὁποία συχνὰ ἀναπαράγει τὸ κουτόχορτο τῆς ἐπίσημης προπαγάνδας, ὅτι οἱ παροχὲς στοὺς τεμπέληδες τοῦ Νότου μέσω τῆς Ε.Ε. ποὺ ἐπιβαρύνουν τὴ Γερμανία, εἶναι ἡ αἰτία τῆς λιτότητας, ποὺ καὶ τὸ ἴδιο ὑφίσταται. Τοὺς κλείνει τὸ μάτι, σὰν νὰ τοὺς λέει: Μὴν ἀνησυχεῖτε, τὰ λεφτά σας θὰ γυρίσουν σὲ σᾶς.

Ἡ ὡς ἄνω συζήτηση ἀφοροῦσε τὰ συμπληρωμάτικὰ κονδύλια, τὰ ὁποῖα σχεδιάζει νὰ διοχετεύσει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ στὶς χῶρες-μέλη γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Θὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας νὰ διαβεβαιώσει, ὅτι ἀφενὸς θὰ θωρακιστεῖ  τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ ἀντιμετώπιση τυχὸν νέας πανδημίας, τὴν ὁποία καθόλου δὲν ἀποκλείουν οἱ ἐπιστήμονες. Καὶ ἀφετέρου, ὅτι μὲ τὴν ἀπαιτούμενη διαφάνεια, θὰ ἀποκατασταθοῦν οἱ πληγέντες. Θεομηνία καὶ λοιμὸς εἶναι ἡ πανδημία. Καὶ προκειμένου νὰ νομιμοποιεῖται ἡ ὕπαρξη μιᾶς ὀντότητας ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐμφανίζεται ὡς κοινότητα λαῶν, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν συνεπειῶν μιᾶς θεομηνίας εἶναι πρωταρχικὸ ἠθικὸ καὶ πολιτικὸ καθῆκον.

Τὸ θέμα ἤδη ἔχει παρουσιάσει ἡ Χ στὴν ἱστοσελίδα της καὶ ἔχει ἐκδοθεῖ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Χ.Δ., ἡ ὁποία δημοσιεύεται σὲ ἄλλες στῆλες.

Ὅπως, ὅμως, ἐπισημαίνεται στὴν ἀνακοίνωση τῆς Χ.Δ., ὁ κ. Μητσοτάκης, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ συνομολογεῖ τὰ ἑξῆς:

-Ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα χαράσσει πολιτικὴ πρὸς ὄφελος τοῦ ξένου παράγοντα. Στὴν πραγματικότητα αὐτὴ βρίσκει τὴν ἐξήγησή της ἡ αἰφνίδια κυβερνητικὴ οἰκολογικὴ εὐαισθησία.

-Ὅτι τὰ κονδύλια γιὰ τὶς συνέπειες τῆς πανδημίας, θὰ διοχετευτοῦν σὲ ἄσχετους σκοπούς. Διότι, οἱ ἐξαγγελίες γιὰ πρόωρο κλείσιμο τῶν θερμοηλεκτρικῶν μονάδων ἔχουν γίνει ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς διακυβέρνησης τῆς χώρας ἀπὸ τὴ Νέα Δημοκρατία καὶ καμμία σχέση δὲν ἔχουν μὲ τὶς συνέπειες τῆς πανδημίας.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, νομιμοποιεῖται καὶ ὁ κ. Βάλντο Ντομπρόβσκις, ἐκτελεστικὸς ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐπικεφαλὴς τῆς οἰκονομικῆς καὶ νομισματικῆς πολιτικῆς της, νὰ ἐξαγγέλλει ὅτι ἡ κατ’ εὐφημισμὸν βοήθεια χορηγεῖται ὑπὸ ὅρους: Σύμφωνα μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς προτεραιότητες καὶ τὶς προκλήσεις, ποὺ διατυπώνονται στὸ εὐρωπαϊκό ἑξάμηνο, δηλαδή τὶς τακτικὲς ἑξαμηνιαίες συστάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ὡς ἐπιπλέον κίνητρο γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν οἱ Κυβερνήσεις τὶς ὡς ἄνω συστάσεις: Τόνισε μὲ ἔμφαση: Δὲν μιλᾶμε μόνο γιὰ ἐπενδύσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ μεταρρυθμίσεις, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ἀνθεκτικότητας καὶ ἀνταγωνιστικότητας τῶν οἰκονομιῶν τῶν κρατῶν – μελῶν μέσω μεταρρυθμίσεων

Τὸ πῶς ἐννοοῦν οἱ Εὐρωκράτες τὶς μεταρρυθμίσεις, τὸ ἔζησε ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὰ καλὰ ὅλη τὴ δεκαετία ποὺ μᾶς πέρασε. Καί, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, θὰ συνεχίσει νὰ τὸ βιώνει, ἔντονα καὶ γιὰ πολὺ καιρό, ἀφοῦ βρίσκεται σὲ καθεστὼς ἐνισχυμένης ἐποπτείας, ἐνισχυμένου ζουρλομανδύα σὲ σχέση μὲ τὶς ἁπλὲς συστάσεις ποὺ γίνονται στὶς ἄλλες χῶρες.

Σύμφωνα μὲ τὴν κρατοῦσα νεοφιλελεύθερη ἀντίληψη, ἀνθεκτικότητα καὶ ἀνταγωνιστικότητα τῶν οἰκονομιῶν σημαίνει συμπίεση τοῦ κόστους τῆς ἐργασίας στὰ ἐπίπεδα τῆς Κίνας καὶ ἀκόμα πιὸ κάτω καὶ συρρίκνωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους.

Σημαίνει καὶ ἐκχώρηση τῶν ἕτοιμων ὑποδομῶν ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ χρήματα τοῦ λαοῦ στὴν ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς κερδοφόρα διαχείριση καὶ ἐκμετάλλευση ἐκ μέρους τῆς παρασιτικῆς διεθνοῦς Ὀλιγαρχίας. Ποὺ μὲ τὸν τρόπο αὐτὀ, οὔτε ἐπενδύει, οὔτε ρισκάρει. Ἀφοῦ βρίσκει ἕτοιμες ὑποδομές, ἀλλὰ καὶ ἐξασφαλισμένη πελατεία. Ἡ πολύνεκρη κατάρρευση τῆς ὁδογέφυρας τῆς Γένοβας στὴν Ἰταλία εἶναι μία ἀπὸ τὰ πιὸ καταστρεπτικὲς συνέπειες αὐτῆς τῆς πολιτικῆς. Οἱ ἰδιῶτες ποὺ ἀνέλαβαν τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν, μεγιστοποίησαν τὴν κερδοφορία καὶ ἐλαχιστοποίησαν τὸ κόστος συντήρησης…

Στὴν περίπτωση τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, ἔχουμε, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἰκολογίας, τὸ ξήλωμα τῶν δημόσιων ὑποδομῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους μὲ τὰ πράσινα προϊόντα. Πού, ἐνίοτε, κάθε ἄλλο παρὰ φιλικὰ εἶναι πρὸς τὸ περιβάλλον, ὅπως μαρτυροῦν οἱ πανελλαδικὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν ἐγκατάσταση τῶν γιγάντιων ἀνεμογεννητριῶν.

Στὴν περίπτωση τοῦ διεθνοῦς διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν ἐκχώρηση σὲ ἰδιῶτες τῆς διαχείρισης καὶ ἐκμετάλλευσης τοῦ ἐξωτερικοῦ συστήματος ὕδρευσης τῆς Ἀθήνας, ἔχουμε τὴ σκανδαλώδη ἐκχώρηση τῶν ἕτοιμων γιγαντιαίων ἔργων ὑποδομῆς τῆς ὕδρευσης ἀπὸ τὸ Μόρνο μέχρι τὴν Ὑλίκη. Μέχρι τώρα, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπιτελοῦσε μὲ ἐπιτυχία ἡ ΕΥΔΑΠ, ἡ ὁποία διαθέτει καὶ τεχνογνωσία καὶ ἀξιοπιστία, ἀφοῦ εἶναι κερδοφόρα. Τὸ χρόνιο πρόβλημα ὕδρευσης τῆς Ἀττικῆς ἔχει ἐπιλυθεῖ καὶ ὁ συγκεντρωμένος ἐκεῖ μισὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἀπολαμβάνει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου φθηνὲς ὑπηρεσίες.

Μόνον ἡ νεοφιλελεύθερη δογματικὴ ἀγκύλωση τῶν κυβερνώντων θὰ μποροῦσε νὰ ὑπονομεύσει σὲ τέτοιο βαθμὸ τὸ δημόσιο συμφέρον, ἐμπλέκοντας ἰδιῶτες, οἱ ὁποῖοι θὰ στρογγυλοκαθίσουν στὰ ἕτοιμα ἔργα, μὲ δεδομένους πελάτες, χωρὶς νὰ ρισκάρουν καὶ χωρὶς νὰ προσφέρουν οὐσιαστικὴ παραγωγικὴ ἐπένδυση.

Τὸ νερὸ εἶναι ἀνθρώπινο δικαίωμα, διαδηλώνουν οἱ κάτοικοι τοῦ Σαντιάγο τῆς Χιλῆς, διεκδικώντας τὴν ἐπανεθνικοποίηση τῆς ὕδρευσης, ποὺ ἐκχωρήθηκε σὲ ἰδιῶτες ἀπὸ τὴ Χούντα τοῦ Πινοσέτ. Ἐμεῖς θὰ προσθέταμε ὅτι εἶναι δῶρο Θεοῦ.

Γιὰ νὰ μὴ γίνουν ἡ Ἀθήνα καὶ ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις Σαντιάγο, πρέπει τὸ μέγα σκάνδαλο τῆς ἰδιωτικοποίησης τῆς ὕδρευσης νὰ ἀποτραπεῖ ἐν τῆ γενέσει του.

Ἀντὶ γιὰ τὴν ἀναγκαία παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση, ἡ νεοφολελεύθερη πολιτικὴ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀποδιαρθρώνει τὴν οἰκονομία καὶ τὴν κάνει δέσμια ἐπισφαλῶν στηριγμάτων ὅπως ὁ Τουρισμός. Ποὺ ἀρκεῖ μιὰ διεθνὴς ἢ τοπικὴ κρίση γιὰ νὰ καταρρεύσει, ὅπως -δυστυχῶς- γίνεται ἐφέτος.

 

*Ο Γιάννης Ζερβός είναι Πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας (ΧΔ)

**Πηγή: Εφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, φ. 1058 (11/6/2019)

 

 

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Πόροι στη διάθεση της περιφέρειας από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Newsteam 0 Comments

Ευρεία τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησαν σήμερα οι Βουλευτές των Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Στέφανος Γκίκας (Κέρκυρας), Διονύσιος Ακτύπης (Ζακύνθου), Παναγής Καππάτος (Κεφαλληνίας) και Αθανάσιος Καββαδάς (Λευκάδας) με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, ενώ παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι Βουλευτές είχαν μία ενδελεχή ενημέρωση για το σκέλος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Συνολικά, το ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει μέτρα και υπομέτρα που εξειδικεύονται σε 29 δράσεις.

Τα μέτρα χωρίζονται στις κατηγορίες:
  • Επενδυτικά/ Επιχειρηματικά που αφορούν σε παρεμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων,
  • Αγροπεριβαλλοντικά, Αγροτική Οδοποιία, την Κατάρτιση, τις Συμβουλές και τις
  • Συνεργασίες, τις Δημόσιες Παρεμβάσεις που αφορούν σε δημόσιες επενδύσεις και το μέτρο LEADER/CLLD που αποτελείται από παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τα κονδύλια τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Επί παραδείγματι, ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD για την Κέρκυρα, τους Παξούς και την Λευκάδα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 4.160.000 Ευρώ και αντίστοιχου ύψους είναι τα ποσά για τις Π.Ε. Ιθάκης και Κεφαλλονιάς και Ζακύνθου.

Κατά την συζήτηση διαπιστώθηκε ότι σε ότι αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι διαδικασίες ένταξης, αξιολόγησης, δημοπράτησης κλπ. των έργων που αναφέρονται στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν καθυστερήσει, καθώς η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή δεν δρομολόγησε έγκαιρα τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να έπεται σημαντικά άλλων Περιφερειών.

Μειονέκτημα αποτελεί επίσης και το γεγονός της γενικότερης υποστελέχωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα των αρμοδίων Διευθύνσεων (πχ. Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων).

Οι τέσσερις Βουλευτές συμφώνησαν πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως το ΠΑΑ 2014-2020 για τα Ιόνια Νησιά, καθώς με τα διαθέσιμα κονδύλια μπορούν να πραγματοποιηθούν σημαντικά έργα, τα οποία θα στηρίξουν τα νησιά μας ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας.

Οι τέσσερις Βουλευτές δήλωσαν διατεθειμένοι, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους και σε συνεργασία με την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και τις τρεις Αναπτυξιακές Εταιρείες, να βοηθήσουν στην επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα το γραφειοκρατικό σκέλος και να ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων ει δυνατόν εντός του 2020. Σημειώνεται πως όλα τα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα πρέπει να έχουν παραδοθεί ολοκληρωμένα στις 31/12/2023.

Πηγή: inkefalonia.gr

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Σε ευπαθείς ομάδες τα κονδύλια από τον εορτασμό των 2500 χρόνων από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας

Newsteam 0 Comments

Εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης που διαχειρίζεται η χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε ευπαθείς ομάδες πρόκειται να δοθούν τα κονδύλια από τον εορτασμό των 2500 χρόνων από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Συγκλονισμένοι όλοι μας από τα γεγονότα και τις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα μας, το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ανακοινώνει πως τα κονδύλια που είχε δεσμεύσει για τον φετινό Επετειακό Εορτασμό των 2500 χρόνων από την Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας θα τα διαθέσει για την ανακούφιση ευπαθών ομάδων σε γηροκομεία, δομές αστέγων και κοινωνικό έργο εκκλησιών, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Αυτή η δοκιμασία πρέπει να βρει το λαό μας ενωμένο και αλληλέγγυο όπως ήταν σε κάθε δύσκολη στιγμή από την οποία βγήκε νικητής. Όταν βγούμε από αυτή τη δοκιμασία οι εορτασμοί θα γίνουν με όλη τους την λαμπρότητα, καταλήγει.

Πηγή: salamina-press.blogspot.com

Διάβασε το »