Πατήστε ESC για κλείσιμο

κληρονόμοι - Spoiler - Φωτογραφίες, video

Ο φόρος κληρονομιάς στις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Newsteam 0 Comments

Ο φόρος κληρονομιάς στις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Τι ισχύει για τον φόρο κληρονομιάς στις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Προϋποθέσεις απαλλαγής από φόρο κληρονομίας για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια

Για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, Ελλήνων κατοίκων ημεδαπής, παρέχεται απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια ότι, μετά το θάνατο οποιουδήποτε συνδικαιούχου, οι καταθέσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες. Δίκαιο ΕΕ

Στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων υπάγονται και οι κληρονομίες

Με την παρακάτω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι δεν παραβιάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων αφού δεν υφίσταται διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο κληρονομίας των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων ανάλογα με το αν τηρούνται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 4ο Τριμελές

Αριθμός απόφασης: 59/2020

 

Απόσπασμα . . .

6. Επειδή, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, οι οποίες ισχύουν αδιαλείπτως από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι σήμερα, συνάγεται ότι για όλες τις καταθέσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, Ελλήνων κατοίκων ημεδαπής, παρέχεται απαλλαγή των συνδικαιούχων από το φόρο κληρονομίας, σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια ότι, μετά το θάνατο οποιουδήποτε συνδικαιούχου, οι καταθέσεις περιέρχονται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες.

 

 

Συνεπώς, η πρόβλεψη από τις παραπάνω διατάξεις του πρόσθετου όρου στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια, προκειμένου οι κοινοί αυτοί λογαριασμοί και τα κοινά χαρτοφυλάκια να περιέρχονται χωρίς φόρο κληρονομίας στους επιζώντες συνδικαιούχους, ισχύει τόσο για τους κοινούς λογαριασμούς και τα κοινά χαρτοφυλάκια που βρίσκονται στην ημεδαπή, όσο και για αυτούς/αυτά που βρίσκονται στην αλλοδαπή.

Ενόψει αυτού, η ενδεχόμενη αποδοχή από τη φορολογική διοίκηση απαλλαγής από το φόρο κληρονομίας ποσών προερχόμενων από καταθέσεις σε κοινούς λογαριασμούς ή σε κοινά χαρτοφυλάκια, που τηρούνται στην ημεδαπή, χωρίς να ερευνάται αν ο πιο πάνω αναφερόμενος πρόσθετος όρος έχει τεθεί πράγματι στους λογαριασμούς και τα χαρτοφυλάκια αυτά, δεν βρίσκει έρεισμα στις πιο πάνω διατάξεις και για το λόγο αυτό προβάλλεται αλυσιτελώς από τους προσφεύγοντες.

Επομένως, δεν εμφανίζεται καταχρηστική η απαίτηση της φορολογικής διοίκησης να έχει τεθεί ο προβλεπόμενος, από τις διατάξεις, που προαναφέρθηκαν, πρόσθετος όρος στους κοινούς λογαριασμούς και στα κοινά χαρτοφυλάκια, που τηρούνταν στην αλλοδαπή από τους προσφεύγοντες – οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση, ούτε επικαλούνται, ούτε αποδεικνύουν ότι τέτοιος πρόσθετος όρος είχε τεθεί στους λογαριασμούς και στα χαρτοφυλάκια αυτά -εφόσον δεν προκύπτει διαφορετική νομοθετική αντιμετώπιση των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της αλλοδαπής έναντι αυτών της ημεδαπής.

Περαιτέρω, η πιο πάνω διάταξη δεν παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, την αρχή της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 63 της ΣΛΕΕ, αφού, όπως προαναφέρθηκε, δεν υφίσταται διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο κληρονομίας των κοινών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων ανάλογα με το αν τηρούνται στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού.

Ενόψει αυτών, οι αντίθετοι ισχυρισμοί των προσφευγόντων πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης 59/2020 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στο dsanet.gr

Διάβασε το »

Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από το Μητρώο Πολιτών

Newsteam 0 Comments

Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών από το Μητρώο Πολιτών

Ο ΑΜΚΑ απαραίτητο και υποχρεωτικά στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Υπουργείο Εσωτερικών

Α.Π. 35139/8 Ιουνίου 2020

Εγκύκλιος: 185

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Σχετικά: Η με αριθμό 73/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73/2020 Εγκυκλίου με θέμα Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, παρέχονται νεότερες οδηγίες σχετικές με τη δημιουργία και έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

ΑΜΚΑ Συζύγου / συμβιούντα και τέκνων

Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του κληρονομούμενου, του/της συζύγου/συμβιούντα, των τέκνων, καθώς και του αιτούντα, εφόσον αυτός αποτελεί συγγενικό πρόσωπο του θανόντα, καθίσταται απαραίτητο και υποχρεωτικά στοιχείο για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της διαλειτουργικότητας του Μητρώου Πολιτών

Ακολούθως περιγράφεται η νέα διαδικασία εύρεσης και συμπλήρωσης ΑΜΚΑ στον πίνακα συγγενών:

• Στην αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, η οποία κατατίθεται στο Δήμο / ΚΕΠ θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ συζύγου/συμβιούντα και τέκνων (εάν υπάρχουν), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα.

• Στην εφαρμογή προστίθεται νέα δυνατότητα για εύρεση ή επαλήθευση ΑΜΚΑ, στον πίνακα συγγενών.

Εάν ο ΑΜΚΑ δεν προκύπτει από τις εγγραφές δημοτολογίου των συγγενών ή από τα διαθέσιμα δικαιολογητικά, τότε θα πρέπει να γίνεται κλήση μέσω του υποσυστήματος διαλειτουργικότητας στην ΗΔΙΚΑ για εύρεση του ΑΜΚΑ βάσει προσωπικών στοιχείων. Μόνο εφόσον η κλήση δεν επιστρέψει αποτέλεσμα μοναδικής εγγραφής ο υπάλληλος δημοτολογίου θα επιτρέπεται να επιλέξει το σχετικό πεδίο ΑΝΕΥ ΑΜΚΑ.

Ημερομηνία θανάτου

Η ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου αποτελεί συστατικό στοιχείο για τη σύνταξη και έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Προκειμένου να διασφαλισθεί αυτό προβλέφθηκε σχετικός έλεγχος στη φάση της οριστικοποίησης του πίνακα εγγυτέρων, ο οποίος εμποδίζει τη δημιουργία του πιστοποιητικού εάν δεν είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία θανάτου.

Ημερομηνία α) γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης και β) λύσης γάμου / συμφώνου συμβίωσης

Οι ανωτέρω ημερομηνίες καθίστανται υποχρεωτικές στη δημιουργία και αποθήκευση του πίνακα συγγενών. Εάν δεν προκύπτουν από τις εγγραφές δημοτολογίου ή από τα διαθέσιμα δικαιολογητικά, αναζητούνται μέσω νέας δυνατότητας αναζήτησης και εύρεσης, η οποία προστέθηκε στο σύστημα.

Ειδικότερα, η εύρεση και συμπλήρωσή τους έχει ως ακολούθως:

–  Προς υποβοήθηση του Δημοτολογίου έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, για τη συμπλήρωση των ανωτέρω ημερομηνιών προστίθεται εμφάνιση λίστας ληξιαρχικών πράξεων γάμου/συμφώνου συμβίωσης, με τις οποίες σχετίζεται η εγγραφή πολίτη του θανόντα.

–  Οι πράξεις εμφανίζονται στο πάνω μέρος της σελίδας, στην οποία εμφανίζονται και τα στοιχεία του θανόντα.

–  Ο χρήστης θα μπορεί να ανοίξει από εκεί το αρχείο .pdf του αντιγράφου της πράξης, προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες.

–  Εφόσον υπάρχει στο σύστημα εικόνα ψηφιοποιημένης πράξης, αυτή θα εμφανίζεται.

–  Σε περίπτωση που η εκτύπωση της Ληξιαρχικής Πράξης εμφανίζει την ένδειξη μη οριστικοποιημένη, θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με το αρμόδιο Ληξιαρχείο σύνταξης της ληξιαρχικής πράξης, ώστε να προβεί σε οριστικοποίηση ή σε ολοκλήρωση ελέγχου – συμπλήρωσης μεταπτωμένης ληξιαρχικής πράξης.

–  Προστίθενται νέα πεδία ένδειξης (checkbox) με τίτλο Δεν προκύπτει για τις αντίστοιχες ημερομηνίες γάμου/συμφώνου συμβίωσης και λύσης των συγγενικών μελών.

Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται από τον υπάλληλο δημοτολογίου μόνο στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει η ημερομηνία από τα διαθέσιμα στοιχεία στο Μητρώο Πολιτών και τον φάκελο της υπόθεσης.

Τα ανωτέρω τίθενται σε παραγωγική λειτουργία από την 9 Ιουνίου 2020

 

Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του δημότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια των δήμων της Χώρας.

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οικείος Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ

Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών

Το Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο ήταν κανονικά εγγεγραμμένος ο θανών

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.

β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.

γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.

δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού απαιτείται:

1. Αίτηση ενδιαφερομένου

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους του θανόντος, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.*

* Προσοχή: Οι Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί από τον οικείο δήμο, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει τα εξής:

Για την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.

Προς ενημέρωση των ΚΕΠ της Χώρας αναφορικά με τα ισχύοντα για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών αποσαφηνίζουμε τα ακόλουθα:

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του Δημότη, απαραίτητο δε στοιχείο για την έκδοση του είναι η ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας.

Εκδίδεται από τους Δημάρχους – στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς τους να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών τους, (άρθρο 58 ν.3852/2010/87Α’) – βάσει των εγγραφών στα δημοτολόγια και βάσει επίσημων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται οι Δήμαρχοι να ενεργούν με αλληλογραφία με άλλες αρχές, όπως Δημοτολόγια άλλου Δήμου, Ληξιαρχεία, αστυνομικές αρχές κλπ., ως εκ τούτου το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών δεν εκδίδεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων μαρτύρων, οπότε παρέλκει η υποβολή τους από τους πολίτες.

Απόκλιση από την αρχή αυτή γίνεται μόνον σε περιπτώσεις που :
1. υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά, και

2. στην περίπτωση άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος σε Μητρώο Αρρένων Δήμου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις (1,2) για να εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτούνται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις μαρτύρων και γίνεται σχετική μνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοση του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του Δημοτολογίου.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανονική εγγραφή αποβιώσαντος σε Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας, δεν νομιμοποιείται ο Δήμαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, ακόμη και όταν για τον αποβιώσαντα υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονομητηρίου) από το Δικαστήριο κληρονομίας (άρθρο 810ΚΠΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 819 του ΚΠολΔ

Τονίζουμε ότι η απαίτηση των υπαλλήλων Δημοτολογίων Δήμων της Χώρας να ζητούν από τους πολίτες υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να εκδώσουν πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών καίτοι υπάρχει καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση των αποβιωσάντων στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας, συνιστά υπέρβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά.

 

Διάβασε το »

Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο

Newsteam 0 Comments

Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο

Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

Α. Ειρηνοδικείο (αφορά θανάτους από 01/03/2013)

Β. Πρωτοδικείο (αφορά θανάτους έως 28.02.2013)

Σύμφωνα με το νόμο 4055/2012 από 01/03/2013 αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης είναι το οικείο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του θανόντος

Για τους αποβιώσαντες πριν την 01-03-2013 οι ενδιαφερόμενοι για την έκδοση του πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης θα απευθυνθούν και στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο

Η διοικητική διαδικασία Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ

 

Δικαιολογητικά

α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)

β. Αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)

γ. Μεγαρόσημο 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για κάθε αντίγραφο (κωδικοί ηλεκτρονικού παραβόλου 2032 και 2033)

Σε λειτουργία από 04-03-2019 η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεως χορήγησης πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

 

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων, Ενδίκων Μέσων

Από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020, η λειτουργία της υπηρεσίας Ηλεκτρονική Παραλαβή Πιστοποιητικού δικαστηρίων

 

Πως πρέπει να είναι γραμμένη η ιδιόγραφη διαθήκη για να είναι έγκυρη

 

Ειρηνοδικεία τοπική αρμοδιότητα

Παρατίθενται Ειρηνοδικεία και οι Δήμοι που υπάγονται τοπικά στο καθένα

Ειρηνοδικείο Αθήνας
Περιλαμβάνει τους Δήμους Αθηναίων, Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Δημητρίου, Αιγάλεω, Αλίμου, Αργυρούπολης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βύρωνα, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Δάφνης, Εληνικού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Μοσχάτου, Παλαιού Φαλήρου, Υμηττού, Χαϊδαρίου, Νέας Μάκρης και Ασπροπύργου

Ειρηνοδικείο Πειραιώς
Περιλαμβάνει τους Δήμους Πειραιά, Κερατσινίου, Ν. Φαλήρου, Περάματος και Δραπετσώνας

Ειρηνοδικείο Αίγινας
Περιλαμβάνει την Αίγινα

Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου
Περιλαμβάνει τους Δήμους Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Δροσιάς, Εκάλης, Λυκόβρυσης, Μελισσίων, Πεύκης και Νέας Ερυθραίας

Ειρηνοδικείο Αχαρνών
Περιλαμβάνει τους Δήμους Αχαρνών, Α. Λιοσίων, Καματερού, Φυλής, Ζεφυρίου, Κρυονερίου και Θρακομακεδόνων

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας
Περιλαμβάνει τους Δήμους Ελευσίνας, Βιλλίων, Μαγούλας, Μάνδρας και Οινόης

Ειρηνοδικείο Καλαυρίας
Περιλαμβάνει τον Πόρο

Ειρηνοδικείο Καλλιθέας
Περιλαμβάνει τους Δήμους Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης και Ταύρου

Ειρηνοδικείο Ιλίου
Περιλαμβάνει τους Δήμους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Πετρούπολης

Ειρηνοδικείο Κρωπίας
Περιλαμβάνει τους Δήμους Κρωπίας, Ραφήνας, Αρτέμιδας (Λούτσας), Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων, Βάρκιζας, Γέρακα, Βάρης, Πόρτο Ράφτη, Πικερπίου, Ανθούσας και Μαρκόπουλου

Ειρηνοδικείο Λαυρίου
Περιλαμβάνει τους Δήμους Λαυρίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Ιουλίδος, Καλυβίων Θορικού, Κερατέας, Κορρησίας, Κουβαρά, Π. Φώκαιας και Σαρωνίδας

Ειρηνοδικείο Μαραθώνος
Περιλαμβάνει τους Δήμους Μαραθώνος, Αγίου Στεφάνου, Ανοίξεως, Αυλώνας, Αφιδνών, Βαρνάβα, Γραμματικού, Διονύσου, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαλακάσας, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Μπάλας, Νέων Παλατίων, Πολυδεντρίου, Σκάλας Ωρωπού, Σταμάτας, Συκαμίνου και Ωρωπού

Ειρηνοδικείο Μεγάρων
Περιλαμβάνει τους Δήμους Μεγαρέων και Νέας Περάμου

Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας
Περιλαμβάνει τους Δήμους Νέας Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας και Μεταμόρφωσης

Ειρηνοδικείο Νίκαιας
Περιλαμβάνει τους Δήμους Νίκαιας, Κορυδαλλού και Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Ειρηνοδικείο Περιστερίου
Περιλαμβάνει το Δήμο Περιστερίου

Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας
Περιλαμβάνει το Δήμο Σαλαμίνας

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
Περιλαμβάνει τους Δήμους Χαλανδρίου, Χολαργού, Αγίας Παρασκευής, Βριλησσίων, Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Ψυχικού, Νέου Ψυχικού, Παπάγου, Πολύδροσου και Φιλοθέης

 

Σχετικά:

Κληρονομία χωρίς διαθήκη. Με ποια σειρά καλούνται οι κληρονόμοι

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

 

Διάβασε το »