Θάνατος - Κηδεία - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Κληρονομιά με χρέη. Πως γίνεται η αποποίηση από ανήλικο τέκνο

Newsteam 0 Comments

Κληρονομιά με χρέη. Πως γίνεται η αποποίηση από ανήλικο τέκνο Χορήγηση άδειας από το Δικαστήριο στους γονείς να αποποιηθούν Κληρονομική διαδοχή – Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο – Άδεια Δικαστηρίου -. Κληρονομιά που στερείται ενεργητικού και εμφανίζει παθητικό. Άσκοπη και μη συνάδουσα με το συμφέρον του ανήλικου τέκνου η αποδοχή τέτοιας κληρονομιάς, ακόμα και με το ευεργέτημα της απογραφής. Το γεγονός ότι οι συγγενείς του ανήλικου τέκνου έχουν ήδη αποποιηθεί την εν λόγω κληρονομιά αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο για τη χορήγηση άδειας από το Δικαστήριο στους γονείς του ανήλικου τέκνου για να προβούν στη σχετική αποποίηση Δεκτή η αίτηση. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του κ. Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό των αιτούντων) ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός απόφασης 1720/2021 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Μπουτζή, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από την Γραμματέα … Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 30-6-2021 για να δικάσει την υπόθεση: Των αιτούντων: 1) … με ΑΦΜ …, 2) …. με ΑΦΜ …… αμφοτέρων κατοίκων …… Αττικής, υπό την ιδιότητα τους ως ασκούντων από κοινού την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους …, οι οποίοι παραστάθηκαν ο μεν πρώτος τούτων διά … η δε δεύτερη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Σωκράτη Τσαχιρίδη, ο οποίος ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. …2020 πράξη της Ειρηνοδίκου Αθηνών. Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από …9-2020 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δραστήριου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου … 2020, προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της …2-2020 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος…

Διάβασε το »

Δημόσια διαθήκη. Πότε είναι άκυρη και ποιοι μπορούν να την προσβάλλουν

Newsteam 0 Comments

Δημόσια διαθήκη. Πότε είναι άκυρη και ποιοι μπορούν να την προσβάλλουν Λόγοι και αναγνώριση ακυρότητας δημόσιας διαθήκης  Ακυρότητα δημόσιας διαθήκης διότι αποδεικνύεται ότι δεν ήταν παρόντες ούτε ο διαθέτης, ούτε πρόσωπο που φέρεται ως συμπράττων μάρτυρας, των οποίων ψευδώς βεβαιώθηκε η παρουσία από τον συμπράξαντα αυτή συμβολαιογράφο. Μόνη η απουσία του διαθέτη και ενός των μαρτύρων κατά τη σύνταξη της διαθήκης αρκούν για να καταστεί αυτή άκυρη, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχθεί και η πλαστότητα των υπογραφών τους επ’ αυτής ή η αλλοίωση του κειμένου της. Άμεσο έννομο συμφέρον των εναγόντων-εφεσιβλήτων από την αναγνώριση της ακυρότητας ως εξ αδιαθέτου συγκληρονόμων. ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμός Απόφασης 86/2021 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στο  dsanet.gr) Απόσπασμα Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1724, 1730, 1732 και 1733 του Α.Κ., η δημόσια διαθήκη συντάσσεται με δήλωση από το διαθέτη της τελευταίας του βούλησης ενώπιον συμβολαιογράφου, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 1725-1737 του Α.Κ.. Ο διαθέτης δηλώνει προφορικώς την τελευταία του βούληση ενώπιον του συμβολαιογράφου και των λοιπών προσώπων, τα οποία συμπράττουν και τα οποία πρέπει να είναι παρόντα σε όλη τη διάρκεια της πράξης, ενώ απαγορεύεται, κατά τη σύνταξη της διαθήκης, η παρουσία οποιουδήποτε άλλου, εκτός από τον διαθέτη και τα συμπράττοντα πρόσωπα και για τη διαθήκη συντάσσεται πράξη, κατά τους ορισμούς του άρθρου 1732 Α.Κ., που πρέπει να περιέχει και τη μνεία ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1729 μέχρι 1731, η οποία κατ’ άρθρο 1733 παρ.1 του Α.Κ. πρέπει να διαβαστεί στο διαθέτη, ενώ αρκούν τα πρόσωπα που συμπράττουν και να βεβαιωθεί…

Διάβασε το »

Σύνταξη σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι ισχύει μετά τον θάνατο του συνταξιούχου

Newsteam 0 Comments

Σύνταξη σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Τι ισχύει μετά τον θάνατο του συνταξιούχου για την αχρεωστήτως πιστωθείσα σύνταξη στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό Αναδημοσίευση από τον διαδικτυακό τόπο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών http://www.adjustice.gr/ Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών Απόφαση ΔΠΑ 18656/2020, 8ο Τμήμα Η σύνταξη καταβάλλεται από οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης νομίμως και σε κοινό λογαριασμό, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 του ν. 5638/1932, εφόσον μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνεται ο συνταξιούχος. Σε περίπτωση πίστωσης του λογαριασμού αυτού, αχρεωστήτως, με σύνταξη μετά τον θάνατο του συνταξιούχου, ο λογαριασμός χρεώνεται με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό μέχρι την εξάντληση του υπάρχοντος υπολοίπου. Εάν το υπάρχον υπόλοιπο δεν επαρκεί για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης, το ελλείπον ποσό αναζητείται με τη νόμιμη διαδικασία κατ’ αρχάς από τους συνδικαιούχους του λογαριασμού. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί στοιχείο της κληρονομίας κατ’ άρθρο 1710 Α.Κ., αφού η οφειλή γεννάται μετά τον χρόνο επαγωγής της κληρονομίας (χρόνο θανάτου). Αντίθετα, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού, εάν δεν είναι οι ίδιοι συνδικαιούχοι του λογαριασμού αυτού, δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της κατάθεσης (άρθρο 3 του ν. 5638/1932). Επομένως, ο συνταξιοδοτικός φορέας δεν δύναται να στραφεί κατά των κληρονόμων αποβιώσαντος συνταξιούχου εκ μόνης της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων για να αναζητήσει από αυτούς το αχρεωστήτως καταβληθέν στον λογαριασμό του αποβιώσαντος συνταξιούχου ποσό σύνταξης μετά τον θάνατό του. Για να είναι νόμιμος ένας τέτοιος καταλογισμός θα πρέπει το Ταμείο να επικαλεστεί και να αποδείξει πως οι κληρονόμοι του συνταξιούχου πράγματι εισέπραξαν μετά τον θάνατό του τα καταβληθέντα σε τραπεζικό λογαριασμό του οποίου δεν είναι συνδικαιούχοι ποσά

Διάβασε το »

Αίτηση αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω ΚΕΠ

Newsteam 0 Comments

Αίτηση αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω ΚΕΠ Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης Αριθμ. 5322 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 778/27.02.2021Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Υποβολή αίτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων τ. Φορέων, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4704/2020 (Α’ 133). 2. Για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας, πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή να έχει εκδώσει το αντίστοιχο παραστατικό δαπανών με τα στοιχεία του αιτούντος και να το έχει καταχωρίσει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. Άρθρο 2Διαδικασία υποβολής της αίτησης από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. 1. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διενεργείται μέσω πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), η οποία διατίθεται μέσω του ενιαίου περιβάλλοντος εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ (εξωτερικές εφαρμογές), κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: «Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας». Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π καταχωρεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία τα στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το Επώνυμο, το Όνομα, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης…

Διάβασε το »

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας. Αποποίηση μετά από πολλά χρόνια

Newsteam 0 Comments

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας. Αποποίηση μετά από πολλά χρόνια Η αποποίηση κληρονομίας από κληρονόμο μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το θάνατο του κληρονομούμενου Γνωμοδότηση ΝΣΚ 191/2019 (Η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση)  Η αποποίηση κληρονομίας που έγινε από κληρονόμο μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το θάνατο του κληρονομούμενου δεν την καθιστά άνευ ετέρου εκπρόθεσμη και τον αποποιηθέντα κληρονόμο πλασματικό κληρονόμο. Το εν λόγω ζήτημα (το εμπρόθεσμο ή μη αποποίησης της κληρονομίας) ερευνάται είτε από τη Διοίκηση, κατά τη διαδικασία των άρθρων 61 και 62 του ν. 4182/2013, είτε από τα Δικαστήρια (ομόφωνα) Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται, αν είναι εμπρόθεσμες ή μη αποποιήσεις κληρονομίας που έγιναν μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το θάνατο του κληρονομούμενου. Το ερώτημα τίθεται σε σχέση με την βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Στο ως άνω ερώτημα που υποβλήθηκε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α΄ Τμήμα) γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής: Η αποποίηση κληρονομίας που έγινε από κληρονόμο μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού από τον θάνατο του κληρονομούμενου δεν την καθιστά άνευ ετέρου εκπρόθεσμη και τον αποποιηθέντα κληρονόμο πλασματικό κληρονόμο. Το εν λόγω ζήτημα (το εμπρόθεσμο ή μη αποποίησης της κληρονομίας) ερευνάται είτε από τη Διοίκηση, κατά την διαδικασία των άρθρων 61 και 62 του ν. 4182/2013, είτε από τα Δικαστήρια. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από τη Διοίκηση οι υποθέσεις που την απασχολούν, όπως και η αναφερόμενη ενδεικτικά στο έγγραφο του ερωτήματος. Το κείμενο της Γνωμοδότησης ΝΣΚ 191/2019 Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας Η γνώση των θεμάτων της αποδοχής και αποποίησης της κληρονομίας είναι σημαντική λόγω της οικονομικής κρίσης, όπου ολοένα αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών που επιβαρύνονται με παντός είδους χρέη, με συνέπεια η αποδοχή κληρονομίας επιβαρυμένης με χρέη…

Διάβασε το »