Ηλεκτρονική Υπογραφή - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η χορήγηση στους πολίτες πιστοποιητικών καιρού της ΕΜΥ μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονική υπηρεσία για την αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών καιρού, στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικών καιρού Αριθμ. 29637 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4071/06.09.2021Τήρηση θυρίδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι Θυρίδες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (εφεξής ΕΜΥ) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα/χρήστες. 2. Στις θυρίδες της ΕΜΥ προωθούνται από την ΕΨΠ οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από την ΕΜΥ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/ 26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». Άρθρο 2Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων φορέων 1. Στην ΕΨΠ τηρούνται οι Θυρίδες της ΕΜΥ για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». 2. Οι θυρίδες της ΕΜΥ είναι «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονική ιδιόχειρη υπογραφή των πολιτών για τις συναλλαγές με τα ΚΕΠ

Newsteam 0 Comments

myPhoto. Ηλεκτρονική ιδιόχειρη υπογραφή των πολιτών για τις συναλλαγές με τα ΚΕΠ προς υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες και συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, δημιουργείται η ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», που έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών  και  β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud)  Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής: Άρθρο 32Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto» 1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020. 2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της παρ. 1 παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν,…

Διάβασε το »

Πως γίνεται η έκδοση εγγράφων ηλεκτρονικά και η επιβεβαίωση ταυτότητας των χρηστών govgr

Newsteam 0 Comments

Πως γίνεται η έκδοση εγγράφων ηλεκτρονικά και η επιβεβαίωση ταυτότητας των χρηστών govgr Οι χρήστες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) govgr Αριθμ. 5620 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 849/04-03-2021Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Ορισμοί Αυθεντικοποίηση: ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης/επιβεβαίωσης ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που βασίζεται σε χορηγηθέντα διαπιστευτήρια.Φυσικό Πρόσωπο/Χρήστης: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης).Χειριστής: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα που διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.Διαχειριστής: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα που διαχειρίζεται την διαδικασία ορισμού χειριστών καθώς και τις λειτουργίες διαχείρισης της Θυρίδας Φορέα.Έγγραφο Θυρίδας Φορέα: το έγγραφο στην Θυρίδα Φορέα μπορεί να είναι είτε η ηλεκτρονική αίτηση του φυσικού προσώπου/χρήστη είτε η απάντηση του Φορέα στην αίτηση αυτή.Θυρίδα Φορέα: ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο όπου τηρούνται έγγραφα και αιτήσεις που απευθύνονται στον Φορέα και αποστέλλονται από τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις/ έγγραφα των αιτήσεων αυτών.Θυρίδες Φυσικών Προσώπων/Χρηστών: ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο όπου τηρούνται τα έγγραφα που εκδίδουν τα φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται κατόπιν αίτησης των φυσικών προσώπων/χρηστών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020.Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα: τα δημόσια έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που…

Διάβασε το »