ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Γενικές και ειδικές απαιτήσεις

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Γενικές και ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, τροποποίηση, συντήρηση και τον έλεγχο Αριθμ. 101195 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4654/08.10.2021Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στόχος της απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών. 2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα (a.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.000 V ή με συνεχές ρεύμα (d.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.500 V και οι οποίες αφορούν στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις: α) κατοικίες και συναφείς χώροιβ) κτίρια εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συναφείς χώροιγ) κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίεςδ) κτίρια συνάθροισης κοινού περιλαμβανομένων χώρων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιαςε) κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης στ) αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκομικές εγκαταστάσειςζ) εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτωνη) χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροιθ) εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσειςι) λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχήςια) συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Η παρούσα απόφαση δεν αντιτίθεται, ούτε θίγει διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Άρθρο 2Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί: Ηλεκτρική Εγκατάσταση: σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους ώστε να επιτελούν συγκεκριμένο σκοπό. Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ): το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτό…

Διάβασε το »