επικουρική ασφάλιση - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Νόμος 4826-2021. Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4826/2021. Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά Προκαθορισμένες εισφορές στην επικουρική ασφάλιση Νόμος 4826/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 160/07.09.2021Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο Άρθρο 3 Ορισμοί ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 4 Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία – Έναρξη λειτουργίας Άρθρο 5 Σκοπός Άρθρο 6 Ασφαλιστέα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 Άρθρο 7 Χρόνος ασφάλισης Άρθρο 8 Πόροι Άρθρο 9 Κρατήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Άρθρο 10 Όργανα διοίκησης Άρθρο 11 Σύνθεση και θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 12 Διαδικασία επιλογής και ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 13 Κωλύματα διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 14 Ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 15 Σύγκρουση συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 16 Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 17 Κυρώσεις επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 18 Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 19 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 20 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 21 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 22 Πρόεδρος Άρθρο 23 Διευθύνων Σύμβουλος Άρθρο 24 Διαδικασία επιλογής και ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου Άρθρο 25 Αναπλήρωση και προσωρινή άσκηση καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου Άρθρο 26 Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου Άρθρο 27 Σύσταση και στελέχωση του Ιδιαίτερου Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου Άρθρο 28 Επενδυτική Επιτροπή Άρθρο 29 Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3086/2002 Άρθρο 30 Ουσιαστικά και…

Διάβασε το »