επίδομα σίτισης - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Newsteam 0 Comments

Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η διαδικασία πληρωμής Αριθμ. 2812.50/35109/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2501/11.06.2021Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 20202021, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Άρθρο 2Καταβολή επιδόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν. 1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την καταβολή του επι-δόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν., για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)» μέσω των Παγίων Προκαταβολών οικείων Σχολών (Α.Ε.Ν.) και εν συνεχεία ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και αποκαθίσταται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τελική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με μεταφορά ισόποσης πίστωσης στον Ειδικό Λογαριασμό Κ.Ν.Ε. 2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανω-τέρω επιδόματος βαρύνουν αρχικά τον προϋπολογισμό του Κ.Ν.Ε. οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις», στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. 3. Η αποκατάσταση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΚΝΕ βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ειδικός Φορέας ΓΔΟΥ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΣΑΕ 150 ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα…

Διάβασε το »