Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ηλεκτρονικά η αίτηση Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η αίτηση Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων Επίδομα στεγαστικής συνδρομής έως 362 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες Το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής απευθύνεται αποκλειστικά σε ηλικιακές ομάδες υπερηλίκων άνω των 67 ετών, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και μισθώνουν κύρια κατοικία. Με τα άρθρα 24 έως 30 του νόμου 4756/2020  και της ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄ 2156  θεσμοθετήθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο, προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Προσδιορίζονται πλέον με σαφή τρόπο τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η διαδικασία καταβολής του. Επιπλέον, ηλεκτρονικοποιείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης και καθορίζονται οι όροι λειτουργίας της πλατφόρμας που υποστηρίζει τη διαχείρισή του. ΟΠΕΚΑ. Ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την πληρέστερη κατανόηση του νέου Επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής: Που να υποβάλω αίτηση για το Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Η αίτηση μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Σχετική ενημέρωση θα υπάρξει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Τι εισόδημα πρέπει να έχω για να λάβω το επίδομα ΣΣ. Εάν είστε άγαμος χήρος/α ή διαζευγμένος, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά σας δεν πρέπει υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00 €), ενώ εάν είστε έγγαμος δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.640,00 €). Έχω δικό μου σπίτι στο όνομά μου, δικαιούμαι να λάβω το επίδομα; Εφόσον έχετε ιδιόκτητο σπίτι στο όνομά σας, δεν δικαιούστε το επίδομα ΣΣ Είμαι δικαιούχος του Επιδόματος Στέγασης, μπορώ να πάρω και το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής; Όχι δεν μπορείτε. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα δύο επιδόματα. Είμαι συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας. Δικαιούμαι το επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής; Για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής, η παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα δεν αποτελεί πρόβλημα για να λάβετε αυτό το επίδομα. Πληρώνω ενοίκιο 300 ευρώ το μήνα….

Διάβασε το »

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής έως 362 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Newsteam 0 Comments

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής έως 362 ευρώ σε ανασφάλιστους υπερήλικες Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων Αριθμ. 30105 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2156/25.05.2021Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Δικαιούχοι 1. Δικαιούχοι του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων είναι όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020 (Α’ 235) ελάμβαναν το επίδομα αυτό κατ’ εφαρμογή των υπ’ αρ. 2615/22.05.1985 (Β’ 329) και 2435/08.07.1987 (Β’ 435) κοινών υπουργικών αποφάσεων ή δικαιούνται να το λάβουν μετά από έγκριση της σχετικής αίτησής τους, εφόσον η αίτηση αυτή έχει υποβληθεί έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, καθώς και όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για τη χορήγησή του μετά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020. 2. Μετά τη λήξη του υφιστάμενου κατά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020 δικαιώματος, με βάση το οποίο το επίδομα ήδη χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθεί, μετά από την έγκριση των κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου εκκρεμών αιτήσεων, καθώς και μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου των συμβάσεων μίσθωσης, με βάση τις οποίες το επίδομα αναμένεται να χορηγηθεί κατ’ αποδοχή των αιτήσεων που υποβάλλονται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του ν. 4756/2020, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το επίδομα στεγαστικής συνδρομής βάσει της εκάστοτε νέας σύμβασης μίσθωσης κατοικίας που συνάπτουν. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, το ύψος του επιδόματος ισούται με το ποσό του συμφωνηθέντος μισθώματος, με ανώτατο όριο το ποσό των τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ (362,00 €). Άρθρο 2Προϋποθέσεις χορήγησης 1. Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής χορηγείται στους δικαιούχους της παρ. 2 του άρθρου 1, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Είναι ανασφάλιστα μοναχικά άτομα ή ζεύγος ανασφαλίστων. Ως ανασφάλιστα μοναχικά άτομα…

Διάβασε το »