Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) - Spoiler - Φωτογραφίες, video

ΕΟΠΥΥ. Επίδομα αεροθεραπείας 2020. Τα δικαιολογητικά για πληρωμή

Newsteam 0 Comments

ΕΟΠΥΥ. Επίδομα αεροθεραπείας 2020. Τα δικαιολογητικά για πληρωμή

Σε ποιους ασφαλισμένους παρέχεται το επίδομα αεροθεραπείας για το έτος 2020

Το επίδομα αεροθεραπείας 2020 παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 31/8/2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η υποβολή των αιτημάτων με τα δικαιολογητικά πρέπει να γίνει μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021

Το επίδομα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ  για το έτος 2020 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το σχετικό άρθρο του Κανονισμού Παροχών Υγείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΠΥ)

Άρθρο 16

Επίδομα λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας

1. Το επίδομα λουτροθεραπείας παρέχεται στη διάρκεια της λουτρικής περιόδου (για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/10ου) προς τους ασφαλισμένους, όταν είναι γι’ αυτούς αναγκαία η θεραπεία της πάθησης τους (απαιτείται έγκριση από την υγειονομική επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα ή γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο) σε αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές.

Έξοδα λουτροθεραπείας χορηγούνται κατά ανώτατο όριο έως 15 λούσεις και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν τα 150 €.

Το είδος των παθήσεως, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

2. Το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ οι αιτήσεις αποζημίωσης δαπανών θεραπειών

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ οι αιτήσεις αποζημίωσης δαπανών θεραπειών

Αίτηση εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3244/04.08.2020

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ

1. Μετά την έκδοση των γνωματεύσεων ειδικής αγωγής και την εκτέλεση των εγκεκριμένων θεραπειών του άρθρου 45 και του σχετικού Παραρτήματος της παρ. 6 του άρθρου αυτού του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, από ιδιώτες παρόχους, μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, οι άμεσα ασφαλισμένοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων, που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του άμεσα ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2. Με την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται/αναρτώνται μηνιαίως:

α) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης στο οποίο εκτός των άλλων υποχρεωτικών στοιχείων θα αναγράφεται ο αριθμός της μηνιαίας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το χρονικό διάστημα της θεραπείας που εκτελέστηκε.

β) Χειρόγραφη γνωμάτευση για όσες περιπτώσεις αυτή δεν έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονική και απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές, εκτός των ΚΕΠΑ.

γ) Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του κέντρου, στην οποία θα αποτυπώνονται οι ημερομηνίες διενέργειας των θεραπειών και τα στοιχεία των θεραπευτών (ονοματεπώνυμο-ιδιότητα-αριθμός άδειας ασκήσεως επαγγέλματος). Η βεβαίωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον θεραπευτή και στις περιπτώσεις κέντρων θεραπείας από το σύνολο των θεραπευτών που εκτέλεσαν τις αιτούμενες πράξεις θεραπείας. Στις περιπτώσεις κέντρων θεραπείας η βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κέντρου θα συνοδεύεται και από βεβαίωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή μεταβολής αυτών ή κατάσταση συμφωνητικών των συνεργαζόμενων θεραπευτών, ιατρών.

δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών που διενεργούν τις θεραπείες, στις περιπτώσεις που οι θεραπευτές δεν έχουν πιστοποιηθεί στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ.

ε) Στην ηλεκτρονική αίτηση ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει μέσω κατάλληλου πεδίου την ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών, τον αριθμό της πρωτότυπης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών για αποζημίωση θεραπευτικών πράξεων εκτελέστηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Επιπρόσθετα, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεωτικά επιβεβαιώνει μέσω κατάλληλου πεδίου ότι δεν αποζημιώνεται για ειδικές θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, Κ.Α.Α. και ΚΔ.Η.Φ.

2. Ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που αναρτώνται με κάθε μηνιαία ηλεκτρονική αίτηση ενημερώνοντας τους υπεύθυνους για την διαχείριση και τον συντονισμό της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να μειώνει σταδιακά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της παροχής, είτε με την αντικατάσταση των χειρόγραφων δικαιολογητικών είτε με την σταδιακή ενεργοποίηση δυνατοτήτων ψηφιακών υπηρεσιών αυτεπάγγελτου ελέγχου.

3. Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δύναται να προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις των υποβληθέντων στοιχείων και να αποστέλλουν περιοδικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ για τον ίδιο σκοπό.

Άρθρο 2

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου Υφυπουργού με Εγχειρίδιο Χρήσης.

Αριθμ: 22970 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3768/07.09.2020

Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

διαπιστώνουμε:

Τη συνδρομή των προϋποθέσεων έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3244/2020).

Άρθρο 3

Εκκαθάριση, έκδοση απόφασης και αποζημίωση των δαπανών ειδικής αγωγής

1. Η ηλεκτρονική αίτηση για την αποζημίωση των μηνιαίων θεραπευτικών πράξεων, με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ελεγχθούν και εκκαθαριστούν οι αιτούμενες δαπάνες, από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις βάσει της χωρικής τους αρμοδιότητας. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να κατανέμει τα ατομικά αιτήματα και με άλλα κριτήρια, μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Ομάδων Εργασίας προκειμένου να επιτυγχάνει μικρότερους χρόνους εκκαθάρισης. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου στο και ενημερώνεται σχετικά η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο ασφαλισμένος με τηλεφωνικό μήνυμα sms, για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του και την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ. Επίσης ενημερώνεται στο ΟΠΣ ΕΟΠΥΥ ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) με τα στοιχεία του αιτήματος και όλα τα δικαιολογητικά υποβολής. Κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχεται η ασφαλιστική ικανότητα και ο έλεγχος της σχέσης κύριου ΑΜΚΑ και προστατευόμενων μελών, προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποζημίωση των δαπανών και σταδιακά η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (IBAN) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού, με τον τρόπο που θα υλοποιηθεί για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4704/2020.

2. Τα αιτήματα ελέγχονται και εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις και τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ βάσει της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ή συμπληρωματικών που ζητήθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την θεραπεία ελλείψεων.

3. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του αιτήματος την εκκαθάριση και την έκδοση σχετικής απόφασης για την έγκριση ή απόρριψη της αιτούμενης δαπάνης η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη ενημερώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της απόφασης. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο ασφαλισμένος με τηλεφωνικό μήνυμα sms για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης. Την απόφαση μπορεί να την αντλήσει ο δικαιούχος από τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας ή εναλλακτικά μπορεί να κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Η ανάρτησή της στον ΦΑΥ ή η ηλεκτρονική κοινοποίησή της θα γίνεται την ημέρα έκδοσης της απόφασης. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.


4. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για πέντε έτη το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών των ατομικών του αιτημάτων και να τα προσκομίζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, εντός είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή του, οποτεδήποτε τους ζητηθεί. Τα δικαιολογητικά μπορεί να ζητούνται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των ζητηθέντων δικαιολογητικών, ακολουθείται η διαδικασία του ν. 4270/2014 για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 4

Ενστάσεις

Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4704/2020 έχει ως εξής:

Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020


Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 14

Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Μετά από την έκδοση της απαιτούμενης γνωμάτευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής με αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ.

Η υποβολή των ατομικών αιτημάτων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα εικοστό τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

H υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Με τη διαδικασία της παρ. 4 είναι δυνατόν να εντάσσονται στη διαδικασία του παρόντος, ως προς τον έλεγχο των αποζημιούμενων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον κατηγορίες παροχών, των οποίων η αποζημίωση γίνεται μετά από ατομικό αίτημα των δικαιούχων κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020.

3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και μετά από αίτημα του δικαιούχου-κυρίως ασφαλισμένου. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι εφαρμογές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, διευρύνονται οι κατηγορίες αποζημιούμενων, μέσω ατομικών αιτημάτων, για παροχές υγείας οι οποίες μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία του παρόντος ως προς τον έλεγχο αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ κατά τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Διάβασε το »

Νέες υπηρεσίες στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)

Newsteam 0 Comments

Νέες υπηρεσίες στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)

Εγγραφή όλων των Πολιτών στον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 17/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέες υπηρεσίες στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας – Παρακολούθηση Αιτήματος στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)

Μια νέα Υπηρεσία που θα διευκολύνει σημαντικά όσους λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, έχει συμπεριληφθεί στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ.) του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασφαλισμένοι θα έχουν την δυνατότητα ενημέρωσης για την πορεία έγκρισης για φάρμακο υψηλού κόστους μέσω της επιλογής που έχει προστεθεί: Παρακολούθηση Αιτήματος ΣΗΠ.

Με τον τρόπο αυτό ο ασφαλισμένος θα γνωρίζει έγκαιρα αν εγκρίθηκε το ΦΥΚ που πρέπει να του χορηγηθεί χωρίς καθυστερήσεις.

Εγγραφή όλων των Πολιτών στον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ)

Με τον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) ο κάθε ασφαλισμένος έχει δυνατότητα αυτοελέγχου για τυχόν χρεώσεις

Μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας, ο ΕΟΠΥΥ με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, προωθεί την χρήση του προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Με την χρήση του ΦΑΥ οι ασφαλισμένοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών υγείας που έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ και είναι καταγεγραμμένες στα Πληροφοριακά Συστήματά του.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΦΑΥ και των στοιχείων που παρέχει προς τους ασφαλισμένους, τίθεται σε λειτουργία μία νέα υπηρεσία πιστοποίησης του ασφαλισμένου, που πλέον θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει τον τρόπο που θα προμηθευτεί τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), δηλαδή εάν επιθυμεί να τα λαμβάνει (όπως σήμερα) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από τα φαρμακεία της γειτονιάς του, που θα συμμετέχουν στην διαδικασία διάθεσης ΦΥΚ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, στόχος της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι μέσω του ΦΑΥ να προσφέρονται περισσότερες υπηρεσίες και πληροφορίες, όπως ο προγραμματισμός ραντεβού για την προμήθεια ΦΥΚ από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, η ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία αιτήσεων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) για την χορήγηση ΦΥΚ, κ.α.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό ΦΑΥ, καθώς η διαδικασία είναι απλή και αποτελεί ένα εργαλείο που επιπρόσθετα βοηθά τόσο τον ΕΟΠΥΥ όσο και τον ασφαλισμένο να εντοπίζει τυχόν χρεώσεις που έγιναν χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει για αυτές.

Διάβασε το »

Οικογενειακοί ιατροί ΕΟΠΥΥ. Παράταση συμβάσεων

Newsteam 0 Comments

Οικογενειακοί ιατροί ΕΟΠΥΥ. Παράταση συμβάσεων

Παρατείνονται αυτοδίκαια οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 12/08/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της αριθμ. ΠΝΠ 157/Α/10.8.2020, οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν μετά από την 30 Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020, με τους ίδιους όρους

 

Σχετικά:

Ραντεβού με ιατρούς και επιλογή οικογενειακού ιατρού ηλεκτρονικά με το ΠΦΥ

Ηλεκτρονικά τα ραντεβού με ιατρούς και η επιλογή οικογενειακού ιατρού με το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τον Πολίτη (ΠΦΥ)

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά για αποζημίωση δαπανών ειδικών θεραπειών

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά για αποζημίωση δαπανών ειδικών θεραπειών

Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή δικαιολογητικών για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας

Μετά από την έκδοση της απαιτούμενης γνωμάτευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής με αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4704/2020 έχει ως εξής:

Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 14
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

1. Μετά από την έκδοση της απαιτούμενης γνωμάτευσης από παρόχους ειδικής αγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής με αποδέκτες τους δικαιούχους περίθαλψης διενεργείται προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ως υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 και την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1), η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων που ορίζονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Β’ 4898/2018) του ΕΟΠΥΥ.

Η υποβολή των ατομικών αιτημάτων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για ειδικές θεραπείες που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα εικοστό τέταρτο έως εικοστό έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

H υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Με τη διαδικασία της παρ. 4 είναι δυνατόν να εντάσσονται στη διαδικασία του παρόντος, ως προς τον έλεγχο των αποζημιούμενων δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, επιπλέον κατηγορίες παροχών, των οποίων η αποζημίωση γίνεται μετά από ατομικό αίτημα των δικαιούχων κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020.

3. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος, διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και μετά από αίτημα του δικαιούχου-κυρίως ασφαλισμένου. Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αρμόδιο για τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) για τη χρήση της υπηρεσίας του παρόντος.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του ΕΟΠΥΥ, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι εφαρμογές του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ, διευρύνονται οι κατηγορίες αποζημιούμενων, μέσω ατομικών αιτημάτων, για παροχές υγείας οι οποίες μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία του παρόντος ως προς τον έλεγχο αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ κατά τα προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και τις κείμενες διατάξεις και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Διάβασε το »

Σε λειτουργία το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

Newsteam 0 Comments

Σε λειτουργία το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

Η εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου φαρμακείων για τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ

 

Η υπηρεσία προσφέρεται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που θέλουν να επισκεφτούν επιλεγμένα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ στο Νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν απαιτεί κωδικούς εισόδου και παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  • Εμφάνιση στον χάρτη, των Φαρμακείων στα οποία διατίθεται το σκεύασμα που έχει αναζητήσει/επιλέξει ο ασφαλισμένος
  • Εμφάνιση των σκευασμάτων που διατίθενται ανά Φαρμακείο όταν δεν υπάρχουν όλα σε ένα σημείο εξυπηρέτησης
  • Εμφάνιση του αριθμού εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή στα Φαρμακεία, καθώς και του εκτιμώμενου χρόνου αναμονής εκείνη την στιγμή
  • Δυνατότητα επιλογής ενός Φαρμακείου και έκδοσης εισιτηρίου
  • Λήψη εισιτηρίου σε μορφή PDF και δυνατότητα εκτύπωσης
  • Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης της σειράς προτεραιότητας στο Φαρμακείο, μέσω του κωδικού που περιλαμβάνεται στο εισιτήριο

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση εφαρμογής για το ηλεκτρονικό εισιτήριο

https://eticket.eopyy.gov.gr/

 

Διάβασε το »

ΕΟΠΥΥ. Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας 2020

Newsteam 0 Comments

ΕΟΠΥΥ. Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας 2020

Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2020

Το επίδομα λουτροθεραπείας, παρέχεται, στους ασφαλισμένους, όταν είναι αναγκαία η θεραπεία της πάθησής τους, σε αναγνωρισμένες από το κράτος Λουτροπηγές, κατά την διάρκεια της λουτρικής περιόδου, η οποία διαρκεί από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Οκτωβρίου, εκάστου έτους και ανέρχεται στο ποσό των 150 €.

Το ανωτέρω ποσό χορηγείται για την πραγματοποίηση κατά ανώτατο όριο 15 λούσεων.

Α) Δικαίωμα για την χορήγηση του επιδόματος Λουτροθεραπείας έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από τις κάτωθι παθήσεις:

1) Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις όπως οι κάτωθι:

α) Ρευματοειδής αρθρίτιδα

β) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

γ) Συστηματική σκλήρυνση

δ) Πολυμυοσίτιδα-Δερματίτιδα

ε) Ρευματοειδή πολυμυαλγία

στ) Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού

2) Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα

3) Δερματοπάθειες Στην κατηγορία αυτή υπάγονται η ψωρίαση, το χρόνιο έκζεμα και η χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

Β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να δικαιωθούν της λήψης της εν λόγω παροχής, καθορίζονται ως εξής:

Ιατρική γνωμάτευση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1), ιατρού, αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας, (Ορθοπαιδικού, Ρευματολόγου, Δερματολόγου, Φυσιάτρου).

Στην γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πάθηση του ασφαλισμένου και να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του σε λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση έλλειψης ιατρού ειδικότητας ρευματολόγου στην περιοχή, (συμβεβλημένων, υπηρετούντων σε Κρατικά ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία, σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ή σε μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.,) θα γίνονται αποδεκτές γνωματεύσεις από Ορθοπεδικούς συμβεβλημένους ή υπηρετούντες στις ανωτέρω μονάδες υγείας για τα προβλεπόμενα νοσήματα.

– Ιατρική γνωμάτευση ειδικευμένου Καρδιολόγου από την οποία να προκύπτει, δεδομένης της κλινικής κατάσταση του ασφαλισμένου, ότι δύναται να προβεί στην συγκεκριμένη θεραπεία και ότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για την διενέργεια αυτής.

Οι γνωματεύσεις δύναται να εκδίδονται από ιατρούς Κρατικών ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, Πανεπιστημιακών Κλινικών, ιατρούς του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) και τέλος από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.

– Τα εισιτήρια των λούσεων.

– Βεβαίωση της λουτροπηγής από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισμένες από το Κράτος Λουτροπηγές. Από την ίδια βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτουν οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των λούσεων καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου διενεργήθηκαν.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου ή του ενοικιαζόμενου δωματίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η μετάβαση και διαμονή του ασφαλισμένου στον τόπο της λουτροπηγής. Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν προκύπτει διαμονή, απαραίτητη κρίνεται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι, μετακινήθηκε τις ημερομηνίες όπως αυτές αναφέρονται στην βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της λουτροπηγής.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις τίθενται υπόψη του Υγειονομικού Δ/ντή, ή του Υπευθύνου των μονάδων υγείας ή του νομίμου αναπληρωτή του ή του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, το οποίο μετά από έλεγχο επί του βιβλιαρίου ασθενείας περί της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου, πιστοποιεί την προσκόμιση των δύο ιατρικών γνωματεύσεων, θέτοντας επί αυτών την σφραγίδα, την υπογραφή του καθώς και την ημερομηνία του ελέγχου. Στην συνέχεια προβαίνει σε έγγραφη μνεία επί του ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας του ασφαλισμένου των ιατρικών γνωματεύσεων καθώς και του αριθμού των προτεινόμενων λούσων από τον αρμόδιο ιατρό ειδικότητας για το τρέχον έτος.

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες των 15 λούσεων, θα αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες λουτροθεραπείες κατ΄ αναλογία.

 

Το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ για τη Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας 2020

 

 

Σχετικά:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

 

Διάβασε το »

Οπτικά ΕΟΠΥΥ. Πως αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι έως 30-06-2020

Newsteam 0 Comments

Οπτικά ΕΟΠΥΥ. Πως αποζημιώνονται οι ασφαλισμένοι έως 30-06-2020

Οι δαπάνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 δύναται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους

Συγκεκριμένα το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ αναφέρει τα εξής:

Οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών και οπτικών ειδών σε δικαιούχους του Οργανισμού, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό

Σχετικά:

α) Το άρθρο 24 Τροποποίηση του άρθρου 68 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ/Α/48) του ν.4683/10-4-2020 (ΦΕΚ/Α/83).

β) Το άρθρο πεντηκοστό έβδομο – Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ. της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/Α/68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/10-4-2020 (ΦΕΚ/Α/83).

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διαχείριση των αιτημάτων των δικαιούχων στα πλαίσια των ανωτέρω σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με το ανωτέρω α) σχετικό, δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 και υποβάλλονται με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, δύναται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους, με νομιμοποίηση των πληρωμών που διενεργήθηκαν πριν την δημοσίευση του νόμου ήτοι, πριν από τις 20-03-2020

Η ανωτέρω διάταξη δεν βρίσκει γενική εφαρμογή στην περίπτωση των φυσικοθεραπειών, για την διενέργεια των οποίων ο Οργανισμός διαθέτει επαρκές δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων.

Επισημαίνεται ότι, το θέμα των επιταγών πληρωμής είχε θεσμοθετηθεί για συγκεκριμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Επιμέρους προβλήματα έλλειψης θεραπευτών σε τοπικό επίπεδο, δύναται να αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση.

2. Από την έναρξη ισχύος της αναφερόμενης στο α’) σχετικό Π.Ν.Π. ήτοι από 20-3-2020, οι προβλεπόμενες ημερομηνίες υποβολής, εκκαθάρισης και εκτέλεσης των σχετικών γνωματεύσεων, παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Για τις ειδικές θεραπείες παιδιών – εφήβων και ενηλίκων, ειδικότερα ισχύουν:

οι θεραπείες, οι οποίες λόγω της συγκυρίας δεν διενεργήθηκαν κατά τον προβλεπόμενο χρόνο του παραπεμπτικού, δύναται να διενεργηθούν μέχρι 30-6-2020, χωρίς να παρατείνεται ο συνολικός χρόνος διάρκειας της γνωμάτευσης πέρα από την ημερομηνία λήξης αυτής. Π.χ. η 12μηνης ισχύος γνωμάτευση δεν παρατείνεται πέραν των 12 μηνών. οι γνωματεύσεις λήγουν στον προβλεπόμενο χρόνο για τον οποίο έχουν εγκριθεί, μετά την παρέλευση του οποίου πρέπει να ανανεωθούν.

Για τις θεραπείες που θα διενεργηθούν σε χρόνο μεταγενέστερο από τον προβλεπόμενο, εφαρμόζεται η ρητή διατύπωση της παρ. 11 του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ., περί απαγόρευσης της εκτέλεσης των ίδιων θεραπευτικών πράξεων ανά ημέρα.

οι γνωματεύσεις συνεχίζουν συστηματικά να ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του 45 του Ε.Κ.Π.Υ.

Τα προβλεπόμενα για την έκδοση του φορολογικού παραστατικού στο άρθρο 60 του Ε.Κ.Π.Υ. ισχύουν ως έχουν, εφόσον το κριτήριο για την έκδοσή του αποτελεί ο πραγματικός χρόνος εκτέλεσης των θεραπειών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, οι θεραπευτές και τα κέντρα ειδικών θεραπειών που παρέχουν μεμονωμένες θεραπείες οιασδήποτε νομικής μορφής, δεν εντάχθηκαν στις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους με απόφαση δημόσιας αρχής.

Το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Διάβασε το »

ΕΟΠΥΥ. Μέχρι πότε δεν χρειάζονται θεώρηση οι γνωματεύσεις

Newsteam 0 Comments

ΕΟΠΥΥ. Μέχρι πότε δεν χρειάζονται θεώρηση οι γνωματεύσεις

Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 13/05/2020

ΔΒ3Ε/427/οικ.12459

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με παράταση προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ αρ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.28304 (ΦΕΚ 1774/Β΄/9-5- 2020) υπουργική απόφαση παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ 4898/Β΄/2018) όπως ισχύει, έως την 30 Ιουνίου 2020.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 28304 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1774/09.05.2020
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ – Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018, Β’ 4898), όπως ισχύει, έως την 30 Ιουνίου 2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »