εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πολίτη - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Πως ταυτοποιείται εξ αποστάσεως ο πολίτης που ζητά την έκδοση πιστοποιητικού

Newsteam 0 Comments

Πως ταυτοποιείται εξ αποστάσεως ο πολίτης που ζητά την έκδοση πιστοποιητικού Μέθοδοι και έγγραφα για ασφαλή εξ αποστάσεως ταυτοποίηση Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, τα πρότυπα και αποδεκτές μέθοδοι για την εξ αποστάσεως εξακρίβωση της ταυτότητας του πολίτη που αιτείται την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού, όταν δεν υπάρχει φυσική παρουσία αυτού στο χώρο ταυτοποίησης Αριθμ. 27499 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3682/10.08.2021Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, τα πρότυπα και τις αποδεκτές μεθόδους για την εξ αποστάσεως εξακρίβωση της ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών (εξ αποστάσεως ταυτοποίηση) του φυσικού προσώπου που αιτείται την έκδοση εγκεκριμένου πιστοποιητικού για υπηρεσία εμπιστοσύνης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όταν δεν υπάρχει φυσική παρουσία του προσώπου αυτού στο χώρο ταυτοποίησης, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (εφεξής Κανονισμός eIDAS). 2. Για την εφαρμογή της παρούσας υπόχρεα πρόσωπα είναι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (ΠΥΕ) ή τρίτα μέρη από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, στα οποία οι ΠΥΕ έχουν αναθέσει την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), κατά την οποία περίπτωση νοείται ότι οι ΠΥΕ διατηρούν την τελική ευθύνη. Οι όροι της παρούσας εφαρμόζονται για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση κάθε φυσικού προσώπου που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης ενεργώντας για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 3. Οι απαιτήσεις, τα πρότυπα και οι μέθοδοι που προ-βλέπονται στην παρούσα έχουν σκοπό την διασφάλιση υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης σε μεθόδους ταυτοποίησης που δεν…

Διάβασε το »