Ειδήσεις για ελληνοαμερικανικο επιμελητηριο - Spoiler και νέα

Σταϊκούρας: Προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Newsteam 0 Comments

Στις μεταρρυθμίσεις που προώθησε η κυβέρνηση και οι οποίες ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά την ομιλία του στο 8ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όπως είπε, «με τον ν. 4706/2020 προχωρήσαμε στην αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου». Τον χαρακτήρισε δε, ως έναν σύγχρονο νόμο- πλαίσιο, με τον οποίο: * Εισήχθη αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών. * Προβλέφθηκε η υποχρέωση κατάρτισης και εφαρμογής πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: – τις αρχές που διέπουν την επιλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, – τα κριτήρια κατ’ εφαρμογή των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου (π.χ. εχέγγυα ήθους, φήμη, γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία), – τα κριτήρια πολυμορφίας που συντρέχουν για την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ο υπουργός είπε ότι εισήχθησαν δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του διοικητικού συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, ορίστηκε, ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης, η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, με τον συγκεκριμένο νόμο αναβαθμίστηκαν ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας, καθότι προβλέφθηκε: * Η απαίτηση η εταιρεία να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. * Η υποχρέωση θέσπισης Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της. Ο εν λόγω Κανονισμός, ανέφερε…

Διάβασε το »