Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΛΙΑ - Spoiler

Ξεκινά από το Δήμο Καλαμάτας ο οδικός άξονας Καλαμάτα- Ριζόμυλος

Newsteam 0 Comments

Ξεκινά από το Δήμο Καλαμάτας ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος με τηλεδιάσκεψη.

Μέσω τηλεδιάσκεψης πρόκειται να συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας την Τετάρτη 29 Απριλίου (και ώρα 14.00) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Περιγραφή του εξεταζόμενου έργου

Το εξεταζόμενο οδικό έργο ξεκινά από τη συμβολή των οδών Αθηνών και Ηρώων Πολυτεχνείου, στον οικισμό Ασπρόχωμα Καλαμάτας, σε υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο.

Το δεύτερο υποτμήμα του δρόμου, από τη Χ.Θ. 2+550 έως την είσοδο της Μεσσήνης, διέρχεται από περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκατεστημένες αρκετές βιομηχανίες.

Επιπλέον, παράλληλα με τον υφιστάμενο δρόμο διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή. Στη Χ.Θ. 5+000 βρίσκεται το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Το τρίτο υποτμήμα του δρόμου (παράκαμψη Μεσσήνης) διέρχεται κυρίως από γεωργικές καλλιέργειες, ενώ βόρεια του τμήματος βρίσκεται ο οικισμός της Μεσσήνης.

Τέλος, το τέταρτο υποτμήμα του δρόμου (Χ.Θ. 9+470 – 16+411) διέρχεται από περιοχή που κυριαρχούν οι γεωργικές καλλιέργειες ελιάς.

Τα πρώτα 4,5 χλμ. του υπό εξέταση δρόμου ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Καλαμάτας (Τ.Κ. Ασπροχώματος, Τ.Κ. Αντικαλάμου, Τ.Κ. Σπερχογείας), ενώ τα υπόλοιπα 11,9 χλμ. ανήκουν στο Δήμο Μεσσήνης (Δ.Κ. Μεσσήνης, Τ.Κ. Μαδένης, Τ.Κ. Αναλήψεως, Τ.Κ. Αβραμίου, Τ.Κ. Βελίκας). Οι Δήμοι Καλαμάτας και Μεσσήνης ανήκουν διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Βασικά στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου της εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος, συνολικού μήκους περίπου 16,4 χλμ. Η αρχή του έργου (ΧΘ 0+000) βρίσκεται σε υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο, στην περιοχή της εξόδου από την πόλη της Καλαμάτας και το τέλος του στη ΧΘ 16+411, στην οποία συνδέεται με το οδικό τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

-Βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης εθνικής οδού

-Παράκαμψη της πόλης της Μεσσήνης με νέα χάραξη

-Αρτηρία με πλάτος οδού από 7,0 μ. στο τμήμα του κλάδου που διέρχεται εντός του σχεδίου πόλεως της Καλαμάτας με δύο λωρίδες, και στη συνέχεια χωρίζεται σε δύο κλάδους μονής κατεύθυνσης δύο λωρίδων ο καθένας, και πλάτος 8,0 μ. Το τμήμα από την Παράκαμψη Μεσσήνης έως το τέλος του έργου αποτελείται από διαχωριζόμενη κυκλοφορία με νησίδα και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, με πλάτος οδού 17,0 μ.

-Αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου

-Ανάπτυξη ισόπεδων κόμβων

-Ανάπτυξη τεσσάρων γεφυρώσεων ρεμάτων, τα οποία διασταυρώνονται με την αρτηρία

-Ανάπτυξη κάτω διαβάσεων

-Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών

-Ανάπτυξη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης.

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Βάσει της συνολικής τεκμηρίωσης τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την κατασκευή του έργου είναι τα εξής:

-Εκπομπές θορύβου και δονήσεων

-Εκπομπές ρύπων στον αέρα

-Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.

Η αποτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τα ανωτέρω περιβαλλοντικά θέματα αφορά κυρίως στους παρακάτω τομείς:

-Φυσικό περιβάλλον

-Ανθρωπογενές περιβάλλον

-Ποιότητα του αέρα

-Υδατικοί πόροι.

Η πιθανότητα εμφάνισης επιπτώσεων στους ανωτέρω τομείς από τις εκπομπές θορύβου και αέριων ρύπων και από την παραγωγή αποβλήτων είναι μεγάλη, αλλά η έντασή τους εκτιμάται ως αμελητέα, διότι αναμένεται να προκαλέσουν μη σημαντικές και τοπικά περιορισμένες διαφοροποιήσεις, λόγω της περιορισμένης έκτασης του έργου και των απαραίτητων μέτρων που θα ληφθούν.

Οφέλη από τη λειτουργία του έργου

Η βελτίωση του οδικού δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση του βιομηχανικού και τουριστικού τομέα με οικονομικά οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι θετικές επιδράσεις του έργου εκτείνονται στα οικιστικά και παραγωγικά σύνολα της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, βελτίωση και αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος αναμένεται να προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη σε τοπικό επίπεδο:

-Απομάκρυνση και τακτοποίηση της διερχόμενης κυκλοφορίας από την πόλη της Μεσσήνης. Η παράκαμψη της πόλης απαλλάσσει τον αστικό ιστό από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κυκλοφορίας και εξασφαλίζει συνθήκες οδικής ασφάλειας, χωρίς να μειώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης-προσπελασιμότητας της πόλης, αφού δεν αυξάνει τους χρόνους των διαδρομών.

-Σημαντική μείωση, αλλά και αξιοπιστία του χρόνου διαδρομής Καλαμάτα – Μεσσήνη -Ριζόμυλος (και αντιστρόφως), διότι η κυκλοφοριακή χωρητικότητα της αναβαθμιζόμενης οδού θα είναι επαρκής, ακόμα και για τις εποχιακές αιχμές και αντίστοιχη του ρόλου της υφιστάμενης εθνικής οδού Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου.

-Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια και άνεση – ποιότητα κυκλοφορίας των χρηστών, αφού θα αποφεύγονται επικίνδυνα προσπεράσματα και η όχληση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

-Βελτίωση της οδικής προσπελασιμότητας και πρόσβασης στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, το οποίο είναι διεθνές και προβλέπεται να αναβαθμιστούν περαιτέρω οι υποδομές του.

-Ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης στην περιοχή διέλευσης της οδού με βάση τη βελτίωση της προσβασιμότητας της περιοχής, αλλά και εξυπηρέτησης των παροδίων

-Επίλυση των προβλημάτων στο σηματοδοτούμενο ισόπεδο κόμβο με την ΠΕΟ στην περιοχή του Ασπροχώματος (Ισόπ. Κόμβος Αεροδρομίου) ο οποίος στην καλοκαιρινή – τουριστική περίοδο, αλλά και στις ώρες αιχμής όλου του έτους, εμφανίζει απαράδεκτα μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές. Επιπλέον, η βελτίωση της υφιστάμενης εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος αναμένεται να έχει οφέλη σε περιφερειακό επίπεδο.

Διάβασε το »

Ζητούν να ενσωματωθούν καλλιέργειες θερμοκηπίων ελιάς και η κτηνοτροφία στα έκτακτα μέτρα

Newsteam 0 Comments

Ο δήμος Καντάνου – Σελίνου και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δήμου Καντάνου – Σελίνου έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητώντας την ενσωμάτωση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, καλλιέργειας ελιάς και κτηνοτροφίας στα έκτακτα μέτρα στήριξης.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Υπουργέ.

Τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση και αφορούν επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού είτε μένουν ανοικτές είτε κλείνουν, άρα και όσες αγροτικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε αυτές, δεν εντοπίζονται επιχειρήσεις που αφορούν την κατεξοχήν εκμετάλλευση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας, της καλλιέργειας της ελιάς καθώς και της κτηνοτροφίας. Οι βασικοί πυλώνες του πρωτόγεννη τομέα τείνουν να καταρρεύσουν μέσα στην δίνη των επιπτώσεων από αυτήν την υγειονομική κρίση.

Ο πρωτογενής τομέας έχει δεχτεί ένα ντόμινο συνεπειών με πολύ γοργό ρυθμό. Με τα αναγκαστικά βεβαία μέτρα που πάρθηκαν υπέστη μεγάλη ζημία και η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να πουλήσουν την παραγωγή τους , μιας και με τα περιοριστικά μέτρα δεν μπορούν να διακινηθούν και να πουληθούν τα προϊόντα τους. Οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών πουλούν περιορισμένης ποσότητες σε τιμές εξευτελιστικές, ενώ ο κύριος όγκος της παραγωγής τους καταλήγει στις χωματερές και τα σκουπίδια.

Οι ελαιοκαλλιεργήτες αντιμετώπισαν φέτος μεγάλη απώλεια εισοδήματος λόγω της υποβάθμισης της ποιότητας του ελαιολάδου(εμφάνιση γλειοσπόριου -καθολική δακοπροσβολή- και της απώλειας του ελαιοκάρπου(χαλαζόπτωση) και έρχεται τώρα να επιδεινωθεί αυτή η οικονομική κατάσταση , μέσα από τις δυσμενείς συνέπειες και αβεβαιότητα από την εμφάνιση του ιού. Δε μπορούν βέβαια να μείνουν ανεπηρέαστοι και οι μελισσοπαραγωγοί μέσα σε αυτό το περιβάλλον της πρωτοφανής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Στην ευρύτερη περιοχή την Κρήτης επικρατεί η παραπάνω κατάσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση βλέποντας τους κόπους μιας χρόνιας να καταστρέφονται, σαν αποτέλεσμα της οικονομικής τους κατάρρευσης, μη μπορώντας ούτε να πουλήσουν την σοδιά τους και κατ΄ επέκταση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ταυτόχρονα η κρίση αυτή μεταφέρεται σε αριθμό επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, όπως Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Οπωροκηπευτικών – Εμπόρους, που μέσα από εκεί πωλούνται τα αγροτικά προϊόντα των παραγωγών στον καταναλωτή και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και ελεύθεροι επαγγελματίες καταστημάτων, που πωλούν αγροτικά εφόδια στους παραγωγούς για την εκμετάλλευση τους.

Αυτή η οικονομική αστάθεια αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες με πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους, στους αλιείς, αλλά και στους εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς παραγωγής.

Κρίνεται άμεσης και επιτακτικής ανάγκης:

Να διευρυνθεί άμεσα η λίστα, που αφορά τον πρωτογενή τομεία και συγκεκριμένα της καλλιέργειας θερμοκηπιακών προϊόντων –κτηνοτροφίας – καλλιέργειας ελιάς, στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα λαμβάνουν βοηθήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού.

Αναστολή πληρωμών ΕΛΓΑ, ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεολύσια σε τράπεζες για το επόμενο εξάμηνο για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Επίσπευση της αποζημίωση για την απώλεια παραγωγής – εισοδήματος από την καλλιέργεια της ελιάς, είτε μέσω πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, είτε μέσω ΕΛΓΑ.

Αλλαγή του νομικού πλαισίου αποζημίωσης του ΕΛΓΑ λαμβάνοντας υπ όψιν τις νέες κλιματολογικές αλλαγές και τα έντονα καιρικά φαινόμενα τόσο για την θερμοκηπιάκη καλλιέργεια όσο και την ελιά.

Νέο αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ ειδικά για την κατηγορία αγροτών και κτηνοτρόφων και να μην καταβληθεί το τέλος επιτηδεύματος προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους σε συνθήκες κρίσης και μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας(για μη μέλη συνεταιριστικών σχημάτων).

Ένταξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, ελαιοκαλλιεργητών και των κτηνοτρόφων σε καθεστώς de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).

Καταστολή της αισχροκέρδειας από εμπόρους και μεγάλες επιχειρήσεις ώστε να μην πληγούν οι κοινωνικές ομάδες της υπαίθρου
Επιπρόσθετη παράταση για όσο χρειαστεί στην υποβολή δηλώσεων καλλιέργειας στον ΟΣΔΕ και ένταξη αυτής της παροχής υπηρεσίας στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων για τα μέτρα στήριξης.
Παρέμβαση από τις τράπεζες και για τους αγρότες μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να στηριχθεί ο πρωτογενής κλάδος.

Βρισκόμαστε όλοι μπροστά σε πρωτόγνωρες συνθήκες που κάνουν επιτακτική την άμεση θωράκιση των γεωργών –κτηνοτρόφων μέσω της στήριξη χωρίς εξαιρέσεις στα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας την επάρκεια – ασφάλεια τροφίμων και εργαζομένων στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα, στα πλαίσια των συνολικών μέτρων, θα βοηθήσουν στην προστασία της κοινωνικής συνοχής, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Πηγή: flashnews.gr

Διάβασε το »