Πατήστε ESC για κλείσιμο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Spoiler

Νόμος 4713-2020 για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4713/2020 για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Νόμος 4713/2020ΦΕΚ Τεύχος A 147/29.07.2020


Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 1: Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων


Άρθρο 2: Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων


Άρθρο 3: Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων


Άρθρο 4: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Άρθρο 5: Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη


Άρθρο 6: Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων


Άρθρο 7: Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών


Άρθρο 8: Διευθυντές και Υποδιευθυντές


Άρθρο 9: Απασχόληση Εκπαιδευτικών


Άρθρο 10: Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών


Άρθρο 11: Αντικατάσταση αναπληρωτή


Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ξένων σχολείων


Άρθρο 13: Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14: Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων


Άρθρο 15: Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021


Άρθρο 16: Ζητήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου


Άρθρο 17: Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)


Άρθρο 18: Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος


Άρθρο 19: Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας


Άρθρο 20: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής


Άρθρο 21: Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Άρθρο 22: Σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας


Άρθρο 23: Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού


Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού


Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία


Άρθρο 26: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Άρθρο 27: Χρηματοδότηση του έργου Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+


Άρθρο 28: Κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα


Άρθρο 29: Ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)


Άρθρο 30: Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης


Άρθρο 31: Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών


Άρθρο 32: Θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης


Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021


Άρθρο 34: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων


Άρθρο 35: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις


Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4713/2020ΦΕΚ Τεύχος A 147/29.07.2020


Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διάβασε το »

eDiplomas. Ηλεκτρονικά τα στοιχεία πτυχίων και τίτλων σπουδών από ΑΕΙ και ΔΟΑΤΑΠ

Newsteam 0 Comments

eDiplomas. Ηλεκτρονικά τα στοιχεία πτυχίων και τίτλων σπουδών από ΑΕΙ και ΔΟΑΤΑΠ

Άντληση στοιχείων πτυχίων και τίτλων σπουδών από ΑΕΙ και ΔΟΑΤΑΠ

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), να αιτείται στην ψηφιακή δημόσια υπηρεσία eDiplomas την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών του ή προκύπτουν από αυτόν και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία eDiplomas.

Η άντληση και η διαβίβαση των στοιχείων πτυχίων και τίτλων σπουδών διενεργούνται μετά από το αίτημα του φυσικού προσώπου, το οποίο συνιστά ρητή συγκατάθεση και προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας eDiplomas

Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται επίσης να κάνει χρήση της υπηρεσίας eDiplomasγια σκοπούς επισκόπησης των τίτλων σπουδών που το αφορούν, καθώς και για να υποβάλλει αίτημα στα Α.Ε.Ι. και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για σκοπούς ενημέρωσης ή διόρθωσής τους

Οι φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας eDiplomas στην περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας τίτλου σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους άνω φορείς τον τίτλο σπουδών που το αφορούν και το Α.Ε.Ι. ή ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π έχει παράσχει ρητή εξουσιοδότηση προς τους άνω φορείς για την πρόσβαση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων.

Για τη χρήση της υπηρεσίας eDiplomas απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα στοιχεία που αντλούνται και διαβιβάζονται είναι αυτά που αποτυπώνονται και στον τίτλο σπουδών του εκάστοτε Α.Ε.Ι. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

 

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου 4704/2020 έχει ως εξής:

Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 15
Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (eDiplomas)

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), να αιτείται στην ψηφιακή δημόσια υπηρεσία eDiplomas την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών του ή προκύπτουν από αυτόν και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (A’ 138), καθώς και σε νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία eDiplomas.

2. Η άντληση και η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 διενεργούνται μετά από το αίτημα του φυσικού προσώπου, το οποίο συνιστά ρητή συγκατάθεση και προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της παρ. 1.

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται επίσης να κάνει χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 για σκοπούς επισκόπησης των τίτλων σπουδών που το αφορούν, καθώς και για να υποβάλλει αίτημα στα Α.Ε.Ι. και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για σκοπούς ενημέρωσης ή διόρθωσής τους.

4. Οι φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 στην περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας τίτλου σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους άνω φορείς τον τίτλο σπουδών που το αφορούν και το Α.Ε.Ι. ή ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π έχει παράσχει ρητή εξουσιοδότηση προς τους άνω φορείς για την πρόσβαση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων.

5. Για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Τα στοιχεία που αντλούνται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 είναι αυτά που αποτυπώνονται και στον τίτλο σπουδών του εκάστοτε Α.Ε.Ι. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες των δεδομένων που διαβιβάζονται, τη μορφή και το περιεχόμενό τους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής στην υπηρεσία eDiplomas, την πρόσβαση των φυσικών προσώπων και των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην υπηρεσία της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική λεπτομέρεια ή άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος

Διάβασε το »

Νόμος 4704-2020. Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4704/2020. Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας προς εξυπηρέτηση των πολιτών

Νόμος 4704/2020ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 1.
Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο και Επενδυτικό Σχέδιο
Άρθρο 2.
Προϋποθέσεις υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς
Άρθρο 3.
Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 4.
Επιλέξιμες δαπάνες
Άρθρο 5.
Ποσοστά ενίσχυσης
Άρθρο 6.
Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής
Άρθρο 7.
Επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 8.
Επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων
Άρθρο 9.
Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
Άρθρο 10.
Ρυθμίσεις για τη δημοσιότητα των αποφάσεων για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών
Άρθρο 11.
Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 12.
Κίνητρα για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών παραγωγών

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13.
Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων
Άρθρο 14.
Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών και ατομικών αιτημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 15.
Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (eDiplomas)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 16.
Σύσταση Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
Άρθρο 17.
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕΠ)
Άρθρο 18.
Ταυτοποίηση λογαριασμού πληρωμών (IBAN) και ΑΦΜ δικαιούχου
Άρθρο 19.
Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

Άρθρο 20.
Προσωπικό και στελέχωση της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
Άρθρο 21.
Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στους εποπτευόμενους φορείς του
Άρθρο 22.
Οργανωτικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 23.
Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και υποψήφιων αναδόχων γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Αναδόχων Γονέων
Άρθρο 24.
Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία σύνδεσης ανηλίκου του Εθνικού Μητρώου Ανηλίκων και υποψήφιων θετών γονέων του Εθνικού Μητρώου υποψήφιων Θετών Γονέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25.
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26.
Μεταφορά υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 27.
Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Υ.Π. – Τροποποίηση του ν. 3649/2008 (Α’ 39)
Άρθρο 28.
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α’ 77 και Α’ 111)
Άρθρο 29.
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 30.
Τελικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31.
Ραδιοσυχνότητες δημόσιων αγροτικών δικτύων
Άρθρο 32.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ
Άρθρο 33.
Εξυπηρέτηση πολιτών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών με βιντεοκλήση
Άρθρο 34.
Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης
Άρθρο 35.
Συμπληρωματικό πρόγραμμα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
Άρθρο 36.
Ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης στις διαδικασίες επιλογής αρμοδιότητας ΑΣΕΠ
Άρθρο 37.
Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 38.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του

Νόμος 4704/2020ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020
Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Διάβασε το »

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2020-2021

Newsteam 0 Comments

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 2020-2021

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-2021

ΟΑΕΔ

Αθήνα, 10.07.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άνοιξαν οι αιτήσεις για Επαγγελματικές Σχολές με 32 ειδικότητες υψηλής ζήτησης Διετής εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-2021, σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Οι υποψήφιοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αρκεί:

 • να είναι 16-23 χρονών
 • να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Α’ τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου

Θα χρειαστούν:

 • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ
 • μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • τον τίτλο σπουδών (Αποδεικτικό Α’ Λυκείου)
 • την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό
 • δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων

Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Για τους ανήλικους, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας ή ο κηδεμόνας

Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Επίσης, πολλοί μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης.

Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 32 ειδικότητες.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ :

– Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση.

– Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

– Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

– Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

– Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.

– Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες.

Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%.

Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:

– Αισθητικής Τέχνης


– Αργυροχρυσοχοΐας


– Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής


– Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας


– Βοηθών Γενικής Νοσηλείας


– Βοηθών Φαρμακείου


– Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας


– Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων


– Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου


– Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων


– Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής


– Κομμωτικής Τέχνης


– Μαγειρικής Τέχνης


– Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών


– Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων


– Ξυλουργών – Επιπλοποιών


– Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών


– Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)


– Τεχνιτών Εργαλειομηχανών


– Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας


– Τεχνιτών Αμαξωμάτων


– Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών


– Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου


– Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων


– Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων


– Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών


– Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου


– Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων


– Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων


– Υφάσματος – Ένδυσης


– Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου


– Ωρολογοποιίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. oaed. gr

Διάβασε το »

Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Newsteam 0 Comments

Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας

Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα

https://results.it.minedu.gov.gr

πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον θα ανακοινωθούν στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020.

Από το Σάββατο 11-7-2020 μέχρι και την Παρασκευή 17-7-2020, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν πλέον να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://exams.it.minedu.gov.gr

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανείς υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του δελτίο.

Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν μία επιπλέον ημέρα, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.

Διάβασε το »

Αλληλεγγύη στον κρατούμενο απεργό πείνας και δίψας Αθανάσιο Κυριαζή

Newsteam 0 Comments

Παρά το ότι τα έπαιρνα τα γράμματα, από επιλογή (κακώς… καταλήγω σήμερα)στην ζωή δεν σπούδασα…Είναι ένας λόγος που  στέκομαι με θαυμασμό απέναντι στα παιδιά εκείνα  που παρά τις δυσχέρειες τις οικογενειακές, τις  ακραίες και δύσκολες συνθήκες όπου τα πάντα τα σκεπάζει η φτώχεια και η στέρηση στης πέτρας τα χωριά και στης πόλης τα ανήλιαγα υπόγεια, βάζουν στόχους να φορτώσουν την ζωή τους γνώση (γνώση κι όχι πτυχία κι αυτοσκοπό…)που θα την χρησιμοποιήσουν αργότερα για το συλλογικό καλό, την κοινωνική ωφέλεια, τις  Επιστήμες που αναδεικνύουν  την ζωή και δεν την καταστρέφουν!!!

Στέκομαι με θαυμασμό(πολύ περισσότερο…)στην αποφασιστικότητα, στην αυτομόρφωση και στην επιμονή των αόρατων ψυχών πίσω από τα κάγκελα των σωφρονιστικών καταστημάτων (καταστήματα είναι ναι  που πουλάνε νοθευμένη και κάλπικη ελπίδα, δήθεν ευκαιρίες και  ανύπαρκτη δικαιοσύνη),για τους κρατούμενους εκείνους μιλάω που σαν τον Βασίλη Δημάκη και τον Θανάση Κυριαζή τσακίζουν την υγεία τους με απεργίες πείνας και δίψας , διεκδικώντας μια  ζωή λυτρωμένη από τον δρόμο της εξάρτησης και της ανομίας, μιας ζωής που συγκρούεται  με την παρακμή και την μιζέρια που ταλαιπωρούν μέσα εκεί αλλά και έξω εδώ το αλαζονικό ανθρώπινο είδος  μας που σπουδάζει μανιωδώς τον ανταγωνισμό και τον φιλοτομαρισμό!!!

Και τι αίσχος και θράσος των σημερινών κυβερνώντων και των αξιωματούχων της εκδίκησης να εμποδίζουν με τιμωρίες, μεταγωγές, με περίσσεια περιφρόνηση και απαξίωση την προσπάθεια εκείνων των κρατουμένων που ξεφεύγουν από τον μαρασμό και την καθήλωση της φυλακής και αφιερώνονται στον σκοπό της  ολοκλήρωσης των σπουδών τους πίσω απ τα κάγκελα, κρατουμένων που αποτελούν παράδειγμα για όλους μας την σημερινή εποχή όπου τα συμβάντα τα ανθρώπινα  συνθλίβονται  στο τίποτα μιας ζωής άδειας χωρίς νοήματα και προβληματισμούς, χωρίς εκείνο το όραμα που δημιουργούσε στο όχι μακρινό παρελθόν  η  αγωνία  για το ανθρωπίνως  καλύτερο της επόμενης γενιάς!

Τι  ξετσίπωτος εγωϊσμός ,τι μεσαιωνικός αυταρχισμός και αχαλίνωτη μισανθρωπιά  είναι αυτός ο Σωφρονισμός,τι αυτοκτονική δημοκρατία είναι αυτή  που κλείνει το Σχολείο 2ης ευκαιρίας (ΣΔΕ) στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού όπου σπουδάζουν σε διετή φοίτηση (κυρίως)  οροθετικοί κρατούμενοι!

Τι αναισθησία και αφασία είναι αυτή σοσιαλιστή υπουργέ στην κυβερνητική μίξη δεξιάς και ακρο-δεξιάς συνεύρεσης να κοιμάσαι ήσυχος τις  νύχτες ασφάλειας και τάξης  όπου ο άλλος κοντεύει  να σβήσει πάνω στο αιματοβαμμένο του γράμμα για το αυτονόητο ,να μην σηκώνεις το τηλέφωνο να δώσεις απαντήσεις, να γυρνάς την πλάτη στον κρατούμενο Θανάση Κυριαζή που στέλνει μηνύματα απόγνωσης  (και στον ίδιο τον πρωθυπουργό Κώστα Μητσοτάκη) μέσα από την απεργία  πείνας και δίψας που κάνει από τις 11/6 στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών!

Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή για την δημοσιογραφία, τα ΜΜέσα που αγιάζουν τον σκοπό της κάθε Νικολάου και του κάθε Χρυσοχοϊδη, να  εξαιρούν επιλεκτικά από το φως της δημοσιότητας τον αγώνα του κρατούμενου Θανάση Κυριαζή ,φοιτητή στο 4ο έτος σπουδών στο  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για το δικαίωμά του στην εκπαίδευση!!!

Χρέος όλων μας είναι να σταθούμε δίπλα  στον Θανάση Κυριαζή όπως σταθήκαμε και στον Βασίλη Δημάκη , να ανατρέψουμε με την συμπαράστασή μας και τον ξεσηκωμό μας την δολοφονική και εκδικητική μεταχείρισή του από τους μορφωμένους της Εξουσίας και της  ανέκφραστης και παγωμένης  Πολιτείας που σκοτώνει τα παιδιά της! Γιατί οι αόρατοι στον εγκλεισμό, στον αποκλεισμό  και στην απομόνωση είναι δικά μας παιδιά και αδέλφια!

Είναι ότι γέννησε η δικιά μας παραίτηση από την σπουδή και την συνεργασία για μια καλύτερη, διαφορετική ποιότητα ζωής από την κατάθλιψη που σπέρνει παντού σήμερα  ο πόλεμος της σημερινής κανονικότητας!

Κι αν δεν πάρουμε την ευθύνη να αλλάξουμε κάτι στην Φρίκη και τον σύγχρονο Κανιβαλισμό  που τείνει να  γίνει καθεστώς και επιθετικός καρκίνος μέσα μας, τόσο θα ξεμακραίνουμε Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα σε μια  κοινωνία-φυλακή (όπου δεν θα συμβεί ποτέ κανένα θαύμα!), νεκρή ζώνη που θα γίνει για μας και τα παιδιά μας ομαδικός τάφος όπου θα φυσά μόνο αέρας  διχασμών, μίσους, ατομικισμού και δυστυχίας!

Γι αυτό σου λέω……

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ,ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ !!! 

https://thepressproject.gr/o-periptosi-tou-kratoumenou-a-kyriazi-pou-vazi-brosta-to-soma-tou-gia-to-dikeoma-stin-ekpedefsi/  

https://tetartopress.gr/ypo-katargisi-to-parartima-toy-scholeioy-deyteris-eykairias-sto-nosokomeio-kratoymenon-korydalloy/

  https://iskra.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%AF/ 

 

Aθήνα 2/7

Παπαδόπουλος Παναγιώτης(Κάϊν)

Για την Επιστροφή της Χαμένης Ανθρωπιάς και του Τέλους της Εποχής της Κτηνωδίας

Μεμονωμένο άτομο από τον Αναρχισμό

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Εκπτώσεις στα εισιτήρια πλοίων, τρένων, ΚΤΕΛ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Newsteam 0 Comments

Εκπτώσεις στα εισιτήρια πλοίων, τρένων, ΚΤΕΛ για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Εκπτώσεις στα εισιτήρια επιστροφής αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, την TΡΑΙΝΟΣΕ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών-ΚΤΕΛ ανακοινώνουν την παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια πλοίων, τρένων και λεωφορείων για τους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές σχολικού έτους 2019-2020, για τη χρονική περίοδο από 1/7/2020 έως και 7/7/2020 (αναλυτικά ακολουθούν οι ημερομηνίες κατά περίπτωση ) και για τη μετακίνηση τους από τον τόπο διορισμού τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Όσον αφορά στην ακτοπλοΐα οι εκπτώσεις ξεκινούν από 1/7/2020 και θα ισχύουν μέχρι και τις 6/7/2020.

Αναλυτικότερα, οι αναπληρωτές δάσκαλοι και καθηγητές θα μπορούν να λαμβάνουν έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια, καθώς και στα εισιτήρια των οχημάτων τους (ΙΧ και δίκυκλα) για τις παρακάτω ακτοπλοϊκές εταιρίες:

MINOAN LINES
LEVANTE FERRIES
ΑΝΕΚ SEA LINES
SUPERFAST FERRIES
BLUESTAR FERRIES
HELLENIC SEAWAYS
ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπτώσεις 30% στους επιβάτες και 20% στα οχήματα προσφέρει επίσης και η FAST FERRIES μέχρι τις 7 Ιουλίου 2020.

Αντίστοιχα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ παρέχει 50% έκπτωση στα εισιτήρια των αμαξοστοιχιών για το διάστημα από 1/7 έως και 5/7/2020.

Τέλος τα ΚΤΕΛ παρέχουν 50% έκπτωση στα εισιτήρια των λεωφορείων για το διάστημα από 1/7 έως και 5/7/2020.

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης των εκπτωτικών εισιτηρίων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τις ως άνω αναγραφόμενες εταιρείες.

Διάβασε το »

Πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια νηπιαγωγεία

Newsteam 0 Comments

Πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια νηπιαγωγεία

Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, στα δημόσια νηπιαγωγεία κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα, των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων των τύπων κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Αριθμ. Φ.7/76108/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B 2418/18.06.2020
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Την πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (2) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα, των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων των τύπων κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

 

 

Τα πιλοτικά Νηπιαγωγεία, θα οριστούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ, έπειτα από σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με κριτήρια την αντιπροσώπευση όλων των τύπων περιοχών, αστικών, ημιαστικών και αγροτικών, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή τους ώστε να αντιπροσωπεύεται όλη η επικράτεια.

Σκοπός της εισαγωγής της δημιουργικής ενασχόλησης των παιδιών με την Αγγλική γλώσσα, είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος του Νηπιαγωγείου – μεθοδολογικά και θεματικά- όχι μόνο για την γλωσσική αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων των νηπίων και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού πολίτη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση και η συνεργασία του / της Νηπιαγωγού με τον/ την εκπαιδευτικό της Αγγλικής γλώσσας, η οποία θα έχει ως αφετηρία την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών, των κλίσεων και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών της προσχολικής εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη των στόχων της πιλοτικής εφαρμογής προβλέπεται από κοινού σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας και των Νηπιαγωγών σε δύο τουλάχιστον φάσεις, η οποία θα υλοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ ή / και ΣΕΕ ή / και εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων ή/και στελέχη του ΙΕΠ.

Η πρώτη φάση της επιμόρφωσης (διάρκειας 10-12 ωρών) θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2020 και θα αφορά σε θεματικές σχετικές με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας, με τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του προγράμματος του Νηπιαγωγείου καθώς και με τη λειτουργική ένταξη της ξένης γλώσσας στις προβλεπόμενες μαθησιακές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των εμπλεκομένων με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ανατροφοδότηση σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος.

Το πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής καθώς και το επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό υλικό θα ανατεθεί σε ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα υποστηρίζουν και θα παρακολουθούν το πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα συντάξει έκθεση με βάση τα πορίσματα της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης του προγράμματος προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διεύρυνσή του σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »

Μπάχαλο στις Πανελλαδικές: Διέγραψαν θέματα την ώρα των εξετάσεων!

Newsteam 0 Comments

Σε διαγραφή δύο υποερωτημάτων στο μάθημα της Βιολογίας Εσπερινών Λυκείων με το Παλαιό σύστημα, προχώρησε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, κατά τη σημερινή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή 19 Ιούνη, ενώ μοιράστηκαν τα θέματα της Βιολογίας στους υποψηφίους Εσπερινών Λυκείων με το Παλαιό Σύστημα οι Λυκειακές Επιτροπές όλων των Εξεταστικών Κέντρων της χώρας, δέχθηκαν εντολή από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (εδρεύει στο υπ. Παιδείας) που επιλέγει τα θέματα:

Α. Να διαγραφούν από τη Β κατηγορία θεμάτων: το υποερώτημα β 3 που βαθμολογείται με 5 μονάδες, και το υποερώτημα β4 που βαθμολογείται με 6 μονάδες

Β. Οι συνολικά 11 μονάδες που προκύπτουν από τα δύο διαγραμμένα υποερωτήματα να κατανεμηθούν στα υπόλοιπα τρία ερωτήματα, και συγκεκριμένα: το β1 θα βαθμολογηθεί με 8 μονάδες, το β2 με 9 μονάδες, και, το β5 με 8 μονάδες.

Τι συνέβη

Στην εντολή που δόθηκε στις Λυκειακές Επιτροπές η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δεν εξηγεί τους λόγους της διαγραφής των δύο υποερωτημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαγραφή των δύο υποερωτημάτων έγινε διότι εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν εκτός της εξεταστέας ύλης.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Γιατί φωνάζουμε για τα Καλλιτεχνικά στο σχολείο;

Newsteam 0 Comments

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τα μαθήματα σχετικά με την Τέχνη στα Λύκεια έχει δημιουργήσει πλήθος αντιδράσεων.

Οι υπερασπιστές αυτής της ‘ιδέας’ έχουν ως βασικό επιχείρημα ότι δήθεν τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών είναι απλά διάλειμμα, είναι η ώρα της κοπάνας, το εύκολο 20 και αφού οι μαθητές δε μαθαίνουν και τίποτα χρήσιμο (sic) δεν είναι απαραίτητο να διδάσκεται. Ειδικά στο Λύκειο που αποτελεί όχι κομμάτι της εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά μια τριετή προετοιμασία για τις εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια. Αυτό δε το λένε δυνατά στο Υπουργείο, αλλά το δείχνουν.

Έτσι λοιπόν, στον κόσμο των αρίστων τα μαθήματα που επιλέγονται για διδασκαλία κρίνονται όχι βάσει παιδαγωγικών κριτηρίων, αλλά βάσει της χρησιμότητάς τους με όρους της αγοράς εργασίας. Πόσο προσφέρουν δεξιότητες. Α, και κατά πόσο σε κάνουν σωστό Έλληνα, χριστιανό και πατριώτη κατά πώς φαίνεται και από προηγούμενες επιλογές της Υπουργού.

Ο ρόλος της Τέχνης στη ζωή μας

Η σχέση του ανθρώπου με την τέχνη συνίσταται σε δύο πράγματα: στο να τη δημιουργεί και στο να την απολαμβάνει. Στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, οι άνθρωποι άρχισαν από πολύ νωρίς να πειραματίζονται με τη δημιουργία αισθητικών αντικειμένων. Η ίδια η διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα τους προσέφεραν ικανοποίηση αλλά και ένα  τρόπο επικοινωνίας με τους άλλους. Αποτελεί δηλαδή μια μέθοδο κοινωνικοποίησης, αφού μέσα από το αντικείμενο της τέχνης μοιράζεσαι μια σκέψη, μια ιδέα, μια συναισθηματική κατάσταση, όχι μόνο με τον άμεσο περίγυρό σου, αλλά με όλους όσους θα έρθουν ποτέ σε επαφή με την καλλιτεχνική δημιουργία. Εκτός βέβαια από τη σύνδεση του δημιουργού και του θεατή ή του ακροατή, φέρνει κοντά το ακροατήριο μεταξύ του. Εδώ και αιώνες οι άνθρωποι συναντιόμαστε για να απολαύσουμε παρέα μια καλλιτεχνική δημιουργία: στο θέατρο, σε μια συναυλία, σε ένα κινηματογράφο, σε ένα μουσείο, πάντα βρισκόμαστε μαζί με άλλους. Ακόμα κι όταν έχουμε βρεθεί με δικούς μας ανθρώπους για κάποιο άλλο λόγο, συνηθίζουμε να ντύνουμε την εμπειρία μας με τέχνη, βάζοντας π.χ. λίγη μουσική σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Πρόκειται λοιπόν για αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας.

Ακόμα, η ενασχόληση με την τέχνη προάγει την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Νοηματοδοτεί τη ζωή μας, μας φέρνει σε επαφή με το μέσα μας, με ένα πιο ώριμο τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων μας. Μας προσγειώνει στο παρόν μας σε ένα κόσμο που συνεχώς τρέχει προς τα μπρος. Μας εκπαιδεύει στη χαρά του να προσπαθούμε, και όχι μόνο στην ικανοποίηση της επιτυχίας, γιατί στην τέχνη δεν υπάρχει τελειότητα, υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση.

Έχει αποδειχθεί φυσικά ότι η σχέση μας με την τέχνη, παρότι με ένα τρόπο προκύπτει έμφυτα μέσα από την περιέργεια και τον πειραματισμό του ανθρώπου με το περιβάλλον του, έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με τα ερεθίσματα που θα λάβει στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Τα παιδιά που έχουν βιβλιοθήκη στο σπίτι τους είναι πιθανότερο να διαβάσουν λογοτεχνία. Τα παιδιά που στο σπίτι τους ακούνε μουσική ή έχουν μουσικό στην οικογένεια, είναι πιθανότερο να την αγαπήσουν. Η αγάπη για την τέχνη δηλαδή είναι κάτι που μαθαίνεται, τόσο στο να τη δημιουργείς όσο και στο να την απολαμβάνεις. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά ίσες ευκαιρίες στο οικογενειακό περιβάλλον να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, το σχολείο οφείλει να καλύψει αυτό το παιδαγωγικό κενό.

Ακόμα, η τέχνη είναι ένας τρόπος έκφρασης της προσωπικότητάς μας. Όταν απολαμβάνουμε τέχνη, ταυτιζόμαστε με το δημιουργό και ανακαλύπτουμε κομμάτια για τον εαυτό μας, νιώθουμε. Όταν φτιάχνουμε τέχνη αποτυπώνουμε έστω και φευγαλέα μια σκέψη ή ένα συναίσθημά μας. Πολλές φορές υιοθετούμε ένα δικό μας στυλ σε αυτό που φτιάχνουμε στην προσπάθειά μας να ξεχωρίσουμε, να πούμε να, αυτό είμαι εγώ. Στην εφηβεία, το να βρω την ταυτότητά μου, να οικοδομήσω το ποιος ή ποια είμαι, να ανακαλύψω τις αξίες, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις μου, είναι η βασική πρόκληση. Η τέχνη είναι αρωγός σε αυτό.

Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο με συνεχώς λιγότερη τέχνη αλλά με συνεχώς περισσότερο θέαμα. Αυτά τα δύο έχουν διαφορά και αυτή τη διαφορά τη βιώνουν και τα νέα παιδιά. Το ταξίδι προς την αυτοανακάλυψη πλέον περνάει μέσα από τη σύγκριση με τους άλλους στα social media με όρους ποσοτικούς – μετράω τα likes και τα follow. Μέσα από το να επαναλάβω την ίδια σκηνή, το ίδιο τραγούδι, την ίδια χορογραφία με χιλιάδες άλλους, αντί να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Πρόκειται και αυτό για μια έκκληση για σύνδεση με τους άλλους, αλλά με έναν τρόπο εντελώς νέο, διαδικτυακό, ξένο για τους μεγαλύτερους, με αποτέλεσμα να το κατακρίνουμε. Όχι μόνο οι boomers, αλλά ακόμα και οι millennials έχουμε υιοθετήσει το κραχτήρι για τη ‘φθηνή’ διασκέδαση των νέων. Προσωπικά, πιστεύω ότι μια τέτοια οπτική χάνει το δάσος, καθώς ελάχιστοι φαίνεται να αναγνωρίζουν την ανάγκη που εκφράζεται με αυτούς τους τρόπους από τη νέα γενιά, και ακόμα λιγότεροι ενεργούν για να την καλύψουν.

Αν το σχολείο δε προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους μέσα από την τέχνη, ποιος θα το κάνει; Αν το σχολείο σαν θεσμός δεν προσπαθήσει να καλύψει αυτές τις ψυχικές και κοινωνικές ανάγκες των παιδιών, θα το κάνει το tiktok με άλλο τρόπο.

Η τέχνη φυσικά προσφέρει και χαλάρωση. Μεγαλώνουμε παιδιά που από πολύ μικρή ηλικία τα φορτώνουμε με πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Ο ελεύθερος χρόνος είναι περιορισμένος και όσο προχωράνε στη δευτεροβάθμια, οι δραστηριότητες γίνονται φροντιστήρια και μαθήματα. Τα παιδιά μεγαλώνουν με το ρολόι στο χέρι, με το άγχος να προλάβουν, και με το φόβητρο ότι αν δεν προλάβουν, θα αποτύχουν. Αν έχουν 45 λεπτά μέσα στην εβδομάδα, να κάθονται στην τάξη και να μιλάνε, να γελάνε και να μουτζουρώνουν ή να τραγουδάνε, για μένα ακούγεται υγιές και χρήσιμο. Παράλογο και επικίνδυνο μου φαίνεται να προσδοκούμε από τους εφήβους μας να φέρονται σαν ρομποτάκια επίλυσης ασκήσεων για 30+ ώρες την εβδομάδα στο σχολείο, και άλλες τόσες στο σπίτι και το φροντιστήριο.

Τέχνη στην Εκπαίδευση και Εκπαίδευση στην τέχνη;

Όπως προαναφέρθηκε, η κατεύθυνση που εφαρμόζει το Υπουργείο, με την τωρινή αλλά και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αφορά τη ανασύνταξη του σχολείου προς την εκμάθηση δεξιοτήτων (skill-based approach), ενάντια την εκπαίδευση προς τη γνώση (knowledge-based approach). Η συγκεκριμένη πολιτική προκύπτει από επίσημη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία. Φυσικά, οι δεξιότητες οι οποίες προωθούνται είναι οι απορροφήσιμες σε τομείς που θεωρούνται επικερδείς. Οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές σπουδές δεν παράγουν εμπορεύσιμη αξία, άρα υποβαθμίζονται.

Επειδή θα μας κατηγορήσουν ότι δεν είμαστε ρεαλιστές, ας πούμε ότι αποδεχόμαστε το ρόλο της δευτεροβάθμιας και ειδικά του Λυκείου ως ένα πλαίσιο που σε προετοιμάζει για την επαγγελματική σου καριέρα. Και σε αυτήν την περίπτωση, η εξαφάνιση των καλλιτεχνικών μαθημάτων από το ωρολόγιο πρόγραμμα, αφήνει στο κενό τα παιδιά που θα ασχοληθούν επαγγελματικά με την τέχνη και τα σχετικά με την τέχνη επαγγέλματα. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι εδώ και δεκαετίες σύνδεση με σπουδές καλών τεχνών, θεάτρου ή μουσικής υπάρχει ελάχιστη ως μηδενική με την εκπαίδευση που προσφέρει η δευτεροβάθμια, και οι αντίστοιχες σχολές έχουν συνήθως δικό τους τρόπο εξέτασης και εισαγωγής. Τώρα, καταργούνται και τα λίγα μαθήματα που βοηθούν στην προετοιμασία προς τέτοιες επιλογές και οι υποψήφιοι θα προετοιμάζονται εξ ολοκλήρου εκτός του δημόσιου σχολείου. Εδώ να υπογραμμίσουμε και κάτι ακόμα: ποιο κίνητρο θα έχουν τα παιδιά να παρακολουθήσουν το λύκειο αν δεν βρίσκουν ούτε ένα μάθημα που λίγο να τους συγκινεί, αφού και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα δεν έχουν φύση γενικής παιδείας, αλλά προετοιμασίας εξετάσεων που δεν τους αφορούν;

Αλλά ακόμα και για παιδιά που σκοπεύουν να ακολουθήσουν μη καλλιτεχνικά επαγγέλματα, μια έστω και επιφανειακή σχέση με την τέχνη και την αισθητική είναι απαραίτητη. Είτε γίνεις γραφίστας, ή αρχιτέκτονας, ή φτιάχνεις site ως web designer ή χτίζεις ρομποτάκια, καλό είναι να σκαμπάζεις λίγο από αισθητική.

Η απόσυρση της τέχνης από το σχολείο διαφαίνεται και από δευτερεύοντα πράγματα. Από το πώς για παράδειγμα παλιότερα τα σχολικά βιβλία είχαν πλούσιες αυθεντικές εικονογραφήσεις. Αυτά όλο και μειώνονται στα νέα σχολικά εγχειρίδια.

Επιπτώσεις στον εκπαιδευτικό κλάδο

Σε κάθε αλλαγή που γίνεται στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα, πάντα κάποιες ειδικότητες βγαίνουν χαμένες. Αυτό υφίσταται γιατί γενικά η λογική με την οποία αλλάζουν τα μαθήματα έχει ως βασικό κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή πώς θα βγει το πρόγραμμα με όλο και λιγότερο προσωπικό.

Στην περίπτωση όμως που ουσιαστικά καταργείται ένας ολόκληρος κλάδος, η ανεργία που χτυπήσει τις σχετικές ειδικότητες θα είναι άνευ προηγουμένου. Ενώ όσοι απομείνουν για το μάθημα της Α’ γυμνασίου θα τρέχουν σε ακόμα περισσότερες σχολικές μονάδες για να καλύψουν ώρες.

Οι δάσκαλοι μουσικής, καλλιτεχνικών και θεάτρου θα πρέπει να συνεχίζουν να πασχίζουν να βγάλουν ώρες σε καμιά σχολή, με μαύρα, με επισφάλεια, με πολλά καθημερινά χιλιόμετρα. Θυμάμαι χρόνια πριν, γύρω στο 2005-6 είχαμε ένα δάσκαλο μουσικής στο ωδείο που κάθε μέρα της εβδομάδας ήταν σε άλλη πόλη. Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Καστοριά. Αλλιώς δε βγαίνει.

Τα ηνία για την καλλιτεχνική εκπαίδευση θα πάρει εξ’ ολοκλήρου ο ιδιωτικός τομέας. Τα παιδιά από οικογένειες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για τέτοιες εξωσχολικές σπουδές μένουν εκτός ή πρέπει να μάθουν μόνα τους. Πολλές οικογένειες που βλέπουν κάποιο ταλέντο στα παιδιά τους, θα στερηθούν ακόμη παραπάνω από το εισόδημά τους για να τα στείλουν σε ένα ωδείο ή σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι, προσθέτοντας επιπλέον βάρος στα έξοδα για τα φροντιστήρια, καθώς πρέπει να περάσουμε και σε μια σχολή, να πάρουμε ένα πτυχίο, για να βρουν μια πραγματική δουλειά. Γιατί η τέχνη δεν είναι δουλειά, είναι χόμπι. Από την τέχνη δε ζεις. Οι καλλιτέχνες είναι τεμπέληδες, το χαβαλέ τους κάνουν, δουλεύουν μερικούς μήνες το χρόνο. Το ακούσαμε το τροπάριο τον προηγούμενο μήνα, όταν η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει ξεκρέμαστους όλους τους εργαζόμενους του κλάδου εν μέσω πανδημίας.

Για την τέχνη του αύριο

Εν τέλει τι κόσμος δημιουργείται γύρω μας; Σε μια κοινωνία που η τέχνη θεωρείται περιττή, που ο ζωγράφος, ο μουσικός, ο ηθοποιός δεν είναι εργαζόμενος, η δημιουργικότητα και η φαντασία έχει αντικατασταθεί από την αποτελεσματικότητα και τη δεξιότητα, σβήνονται τα κίνητρα των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με την τέχνη, να βιώσουν την ομορφιά της. Τι τέχνη θα παραχθεί λοιπόν αύριο;

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την Ελλάδα ως λίκνο του πολιτισμού και της τέχνης ηχούν ωραίες στα αυτιά μας, αλλά μένουν κενές. Αποτελούν προσπάθειες να κεφαλαιοποιήσουν από τα δημιουργήματα του ιστορικού παρελθόντος προσελκύοντας τουρίστες εν μέσω covid-19. Αλλά τη σημερινή Ελλάδα δε τη θέλουν δημιουργική ή παραγωγική. Χρειάζεται μόνο να παράγει καλούς σερβιτόρους για να εξυπηρετούν τους θαυμαστές του τόπου μας.

Antapocrisis

Άρθρο του antapocrisis

Διάβασε το »

Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021

Newsteam 0 Comments

Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021

Νωρίτερα η έναρξη του νέου σχολικού έτους 2020-2021 σε όλες τις σχολικές μονάδες

Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε ότι η έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει φέτος νωρίτερα, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι επιπλέον ημέρες για επαναλήψεις και κάλυψη τυχόν κενών που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων εξ αιτίας του κορονοϊού

Διάβασε το »

Προθεσμία ηλεκτρονικών εγγραφών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021

Newsteam 0 Comments

Προθεσμία ηλεκτρονικών εγγραφών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι μαθητές / μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕΛ – ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59

Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως πρώτος κηδεμόνας στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο κηδεμόνας e-eggrafes.

Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

Επισημαίνεται ότι:

α) Για τα Γυμνάσια, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοίτησαν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019 – 2020.

β) Για τις ΣΜΕΑΕ, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ΓΕΛ – ΕΠΑΛ, αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

γ) Για τα Πειραματικά, Πρότυπα, Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διαδικασία εισαγωγής στις εν λόγω σχολικές μονάδες, Ηλεκτρονική Αίτηση, υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι/-ες οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοίτησαν στη Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019– 2020, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση σε ίδιου τύπου σχολείο ή επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

δ) Για τα ιδιωτικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, που φοίτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου ή Β΄ Λυκείου μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

ε) Για τα εκκλησιαστικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ίδιοι/-ες οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/-ες, μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

στ) Υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-eggrafes οι μαθητές/-τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφόσον έχει προηγηθεί η αντιστοιχία των τάξεων από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. Ειδικότερα οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-eggrafes υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. την οποία στη συνέχεια θα καταθέσουν στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι αιτήσεις των παραπάνω μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα.

ζ) Δεν θα υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές οι κρατούμενοι/- ες και όσοι/όσες παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης των εγκεκριμένων 3 οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013. Οι αιτήσεις των συγκεκριμένων μαθητών/-τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα.

Η εγκύκλιος

Διάβασε το »

Πως γίνονται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Newsteam 0 Comments

Πως γίνονται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ) χορηγείται ύστερα από εξετάσεις,

Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος και η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ) πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Κάθε υποψήφιος τοποθετείται σε ένα σταθμό εργασίας και εξετάζεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με χρήση εφαρμογών λογισμικού με κατάλληλο αυτοματοποιημένο σύστημα διόρθωσης.

Η εξέταση πραγματοποιείται σε τρεις (3) διακριτές συνεδρίες, μία (1) για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο/ενότητα εξέτασης. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου είναι μια (1) ώρα. Μεταξύ διαδοχικών ενοτήτων εξέτασης μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. Στη διάρκεια της εξέτασης διατίθεται σε κάθε υποψήφιο διακριτό όργανο μέτρησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Αριθμ. 48456/Α5 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2285/15.06.2020
Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εξετάσεις και Πιστοποίηση
1. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.) θεσμοθετήθηκε με το ν. 4653/2020 (Α’ 12). Το Κ.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.

2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005 (Α΄ 63). 3. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ψηφιακά αντικείμενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), στα οποία η γνώση χειρισμού Η/Υ μπορεί να πιστοποιείται με το Κ.Π.Π.

Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 

 

Άρθρο 3
Εξεταστικά Κέντρα

1. Οι εξετάσεις για το Κ.Π.Π. διενεργούνται σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα Εξεταστικά Κέντρα, λειτουργούν σε σχολικές μονάδες και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων υπουργείων και είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.
Τα Εξεταστικά Κέντρα για τις προγραμματισμένες εξετάσεις ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), από το σύνολο των εγκεκριμένων Κ.Η.Ε. που συγκροτούν το Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Μητρώο Κ.Η.Ε.)., το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.
2. Κριτήρια για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων είναι η κατανομή των υποψηφίων και η διαθεσιμότητα των Κ.Η.Ε. στις προγραμματισμένες εξετάσεις ανά περιοχή, οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της περιοχής αυτής, καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.
Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο Εξεταστικό Κέντρο, ύστερα από αίτησή του προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά.

Άρθρο 4
Συγκρότηση και συντήρηση Μητρώου Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων

1. Στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται ειδικό Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, στο οποίο καταχωρούνται τα Κ.Η.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, δηλαδή, καταχωρούνται τα εγκεκριμένα Κ.Η.Ε. καθώς και το αντίστοιχο προσωπικό που προβλέπεται να απασχοληθεί κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.
2. Προϋπόθεση για την ένταξη των μονάδων στο Μητρώο Κ.Η.Ε. είναι να διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής, τα οποία να πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε.
Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντάσσονται με ευθύνη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.) και κατ’ ελάχιστο προσδιορίζουν την γεωγραφική περιοχή λειτουργίας των υποψήφιων υποδομών, την ελάχιστη απαιτούμενη δυναμικότητα υποδοχής, τις προδιαγραφές του χώρου σε συνδυασμό με το πλήθος των θέσεων εργασίας και τις ελάχιστες τεχνολογικές απαιτήσεις του εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της εξεταστικής διαδικασίας.
Κάθε Κ.Η.Ε. μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εξοπλισμένες αίθουσες για την υλοποίηση εξετάσεων πιστοποίησης, εφόσον η δομή του Κ.Η.Ε. διαθέτει την αρμοδιότητα για την λειτουργία των αιθουσών αυτών.
Για την υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης, κάθε μονάδα που θα λειτουργήσει ως Κ.Η.Ε. απαιτείται να διαθέτει και να προτείνει το προσωπικό για την συγκρότηση της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.).
3. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων: α) εγκρίνεται και δημοσιοποιείται κάθε πρόσκληση που απευθύνεται σε υποψήφιες δομές για ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε., β) τηρείται κάθε στοιχείο που αφορά στο Μητρώο Κ.Η.Ε., αξιοποιώντας τις διευκολύνσεις της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των εξετάσεων, η οποία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) και εξυπηρετώντας μέσω αυτής τις ανάγκες ενημέρωσης και επικαιροποίησης των τηρούμενων στοιχείων για τα ήδη ενταγμένα Κ.Η.Ε. στο Μητρώο.
4. Στις διαδικασίες για την συγκρότηση του Μητρώου Κ.Η.Ε. και την συμπλήρωσή του με νέες δομές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες:
α) Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
β) Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων φορέων, μέσω του αρμόδιου οργάνου διοίκησής τους, αξιοποιώντας το υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου Κ.Η.Ε. της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την δήλωση των αναγκαίων στοιχείων που ζητούνται με βάση την πρόσκληση, αφού πρώτα λάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα κωδικούς πρόσβασης στο σχετικό υποσύστημα, για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δηλούμενων στοιχείων.
γ) Με την ολοκλήρωση της ψηφιακής διαδικασίας συλλογής στοιχείων, εκ μέρους της υποψήφιας δομής, τυπώνονται, υπογράφονται και αναρτώνται στο υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου Κ.Η.Ε. τα αναγκαία έντυπα (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βεβαίωση/δήλωση συμμετοχής, έντυπο δήλωσης στοιχείων ανά αίθουσα του υποψήφιου Κ.Η.Ε.). Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ο ψηφιακός φάκελος αίτησης για κάθε υποψήφιο Κ.Η.Ε., στον οποίο θα έχει πρόσβαση η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, προκειμένου να τηρεί τα στοιχεία που αφορούν το Μητρώο Κ.Η.Ε.
δ) Πραγματοποιείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων επάρκειας των υποδομών από την Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συλλέγονται κατά την υποβολή της αίτησης της εκάστοτε δομής και καταρτίζεται κατάλογος υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο Ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε.
ε) Ο έλεγχος και η έγκριση του καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο Ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους είναι αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.
στ) Οριστική ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε. πραγματοποιείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εφαρμογή δοκιμών διεξαγωγής με την εποπτεία τεχνικού κλιμακίου της Ομάδας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης.
5. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία των Κ.Η.Ε. είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται ενημερώσεις-εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Κ.Η.Ε., τουλάχιστον μια αρχική και ακολούθως σε περιπτώσεις αλλαγών σε διαδικασίες ή τεχνολογικών αλλαγών. Σε ό, τι αφορά στις τεχνολογικές αλλαγές λόγω αναβαθμίσεων του λογισμικού εξέτασης και των λοιπών εφαρμογών λογισμικού που θα αξιοποιούν τα Κ.Η.Ε., αυτές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Ομάδας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης, κατόπιν ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός συντονισμός.

Άρθρο 5
Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος για να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στις εξετάσεις αρχικά αιτείται και αποκτά κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εξετάσεων του Κ.Π.Π., η διεύθυνση της οποίας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., και ακολούθως συμπληρώνει τα αναγκαία ατομικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας, εφόσον διεξέλθει επιτυχώς τις εξετάσεις.
3. Οι υποψήφιοι δηλώνουν με την ηλεκτρονική αίτηση την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις και τον τόπο στον οποίο επιθυμούν να προσέλθουν για να εξεταστούν, από τις διαθέσιμες τοποθεσίες στις οποίες λειτουργούν Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.).
4. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταβάλουν εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί, να καταβάλουν και να δεσμεύσουν το e – παράβολο των εξέταστρων για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Π. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στο υποσύστημα διαχείρισης υποψηφίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καλούνται να αναρτήσουν το αποδεικτικό δέσμευσης του e – παράβολου και να καταχωρήσουν τον μοναδικό αριθμό του αποδεικτικού στην αίτηση συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην ηλεκτρονική αίτηση όλων των στοιχείων που ζητούνται και την οριστική υποβολή της, δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους να εκτυπώσουν έντυπο συμμετοχής το οποίο μαζί με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ. υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Κ.Η.Ε. που θα εξεταστούν, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
6. Σε περίπτωση που μετά από την οριστική υποβολή της αίτησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία ή προτιμήσεις περιοχής εξέτασης, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των διορθώσεων/αλλαγών ο υποψήφιος υποβάλλει εκ νέου τη διορθωμένη ηλεκτρονική αίτηση και έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει εκ νέου το έντυπο συμμετοχής του.

Άρθρο 6
Προκήρυξη – Πρόγραμμα

1. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.), προκηρύσσεται η διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κ.Π.Π., το χρονικό διάστημα διενέργειας των εξετάσεων και τα εξεταζόμενα ψηφιακά αντικείμενα. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Π. Στη συνέχεια, εκδίδεται αμελλητί από την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων σχετικό Δελτίο Τύπου για την γνωστοποίηση της διενέργειας των εξετάσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Το πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων καταρτίζεται από την Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) ύστερα από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.
Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος διεξαγωγής εξετάσεων, δημοσιοποιείται η ολοκλήρωση του προγραμματισμού των εξετάσεων με την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου και ενημερώνονται, μέσω του προσωπικού λογαριασμού τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα Κ.Η.Ε. για τις υποχρεώσεις διεξαγωγής που αναλαμβάνουν και οι υποψήφιοι για την τοποθεσία στην οποία πρέπει να προσέλθουν, τον χρόνο προσέλευσής τους και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν. Επισημαίνεται ότι η περίοδος διεξαγωγής των εξετάσεων εκτείνεται χρονικά στο εύρος εκείνο που απαιτείται, για να εξυπηρετηθούν οι περιοχές με την μεγαλύτερη συμμετοχή, αλλά θα υπάρξουν και περιοχές όπου ο πληθυσμός των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες υποδομές των Κ.Η.Ε., θα επιτρέψουν την ολοκλήρωση των εξετάσεων σε χρόνο μικρότερο.
3. Ενημέρωση και πληροφόρηση για τα ζητήματα που αφορούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, παρέχεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εναλλακτικά μέσω της πύλης πληροφόρησης    https://kpp.cti.gr
Ανακοινώσεις σχετικά με προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μητρώο Κ.Η.Ε. και την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης δύνανται να δημοσιοποιούνται με σχετικό Δελτίο Τύπου με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Για την λεπτομερή εφαρμογή του συνόλου των τηρούμενων διαδικασιών, συνοδεία τυποποιημένων εντύπων και φορμών συμπλήρωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εξετάσεων, εκπονείται Οδηγός Διαδικασιών Εφαρμογής από την Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, ο οποίος εγκρίνεται από την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Παράλληλα με τον Οδηγό Διαδικασιών Εφαρμογής, συντάσσονται εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών λογισμικού που αξιοποιούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Τα εγχειρίδια εκπονούνται με ευθύνη της Ομάδας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης και διατίθενται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Άρθρο 7
Εξεταστέα Ύλη – Τρόπος Εξέτασης

1. Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται ανά ψηφιακό αντικείμενο και περιλαμβάνει εν γένει τα οριζόμενα στα άρθρα 32, 33 και 34 του κεφαλαίου Ζ’ της υπ’ αρ. 121929/Η/
31-7-2014 (Β΄ 2123) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Κάθε υποψήφιος τοποθετείται σε ένα σταθμό εργασίας και εξετάζεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με χρήση εφαρμογών λογισμικού με κατάλληλο αυτοματοποιημένο σύστημα διόρθωσης.
Η εξέταση πραγματοποιείται σε τρεις (3) διακριτές συνεδρίες, μία (1) για κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο/ενότητα εξέτασης. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου είναι μια (1) ώρα. Μεταξύ διαδοχικών ενοτήτων εξέτασης μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. Στη διάρκεια της εξέτασης διατίθεται σε κάθε υποψήφιο διακριτό όργανο μέτρησης για κάθε γνωστικό αντικείμενο.
3. Το περιεχόμενο των οργάνων μέτρησης ανά αντικείμενο περιλαμβάνει: α) ερωτήματα κλειστού τύπου, απλής επιλογής από πολλές, β) δοκιμασίες κατά τις οποίες περιγράφεται το ζητούμενο ως ενέργεια την οποία πρέπει να πραγματοποιήσει ο εξεταζόμενος σε υφιστάμενο αρχείο εργασίας στο περιβάλλον της εφαρμογής λογισμικού που αντιστοιχεί, και γ) την απάντηση σε ερώτημα μετά από διερεύνηση στο περιβάλλον της εφαρμογής λογισμικού που αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται. Όλα τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν το ίδιο πλήθος δοκιμασιών – ερωτημάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο – ενότητα εξέτασης.
4. Κάθε εξέταση ανά ενότητα αξιολογεί τη γνώση, τις δεξιότητες και την ικανότητα των εξεταζομένων στο χειρισμό Η/Υ, βασιζόμενη στις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος για τη χορήγηση πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ., όπως περιγράφονται ακολούθως:
α) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Επεξεργασίας Κειμένου, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 50 ικανότητες – δεξιότητες που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:
α1) Δημιουργία αρχείων κειμένου, αποθήκευση, άνοιγμα και εν γένει διαχείριση μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.
α2) Εισαγωγή κειμένου, μετακίνηση και διαχείριση περιεχομένου (επιλογή λέξεων, γραμμάτων, αντιγραφή τμημάτων, ορθογραφικός έλεγχος).
α3) Τροποποίηση της μορφής του κειμένου για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση του (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, ειδικοί χαρακτήρες, αντιγραφή μορφοποίησης, μορφοποίηση παραγράφων, στοίχιση κειμένου).
α4) Διαμόρφωση των σελίδων του κειμένου προσθέτοντας στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης).
α5) Αξιοποίηση στοιχείων που βοηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στην καλύτερη παρουσίαση της πληροφορίας που μεταφέρει το κείμενο (προσθήκη εικόνων, γραφημάτων, αισθητική βελτίωση, καλαίσθητη και ελκυστική παρουσίαση περιεχομένου).
α6) Χρήση πινάκων για την παρουσίαση στοιχείων.
α7) Δημιουργία εγγράφων που απευθύνονται μαζικά σε πολλαπλούς αποδέκτες (μαζική αλληλογραφία).
α8) Προετοιμασία εγγράφων για να εκτυπωθούν.
β) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των Υπολογιστικών Φύλλων, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες, μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 54 ικανότητες – δεξιότητες που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:
β1) Περιγραφή των εννοιών του βιβλίου εργασίας, των φύλλων εργασίας, δημιουργία αρχείων – βιβλίων εργασίας, αποθήκευση, άνοιγμα και διαχείρισή των φύλλων εργασίας (εισαγωγή, διαγραφή, μετονομασία, αντιγραφή, μετακίνηση) μέσα από το περιβάλλον λογισμικού επεξεργασίας λογιστικών φύλλων.
β2) Χειρισμός των φύλλων εργασίας σε επίπεδο κελιού, γραμμής, στήλης (επιλογή, μετακίνηση, διαγραφή, εισαγωγή), και να μπορούν να ρυθμίζουν βασικές παραμέτρους αξιοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.
β3) Εισαγωγή και διαχείριση διαφόρων τύπων δεδομένα (αριθμοί, ημερ/νίες, κείμενο) σε κελιά των φύλλων εργασίας, ταξινόμηση σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη και εν γένει διαχείριση κελιών με περιεχόμενο (διόρθωση, μετακίνηση, διαγραφή, γέμισμα, είτε σε μεμονωμένα κελιά είτε σε περιοχές – ομάδες κελιών).
β4) Τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των κελιών και των φύλλων εργασίας για να γίνει καλαίσθητη η παρουσίαση των δεδομένων που περιέχουν (μορφή, μέγεθος, χρώμα γραφής, μορφοποίηση κελιών, στοίχιση περιεχομένου), ανάλογα με τον τύπο τους.
β5) Αξιοποίηση απλών συναρτήσεων ή τύπων υπολογισμού για να εξαχθούν ζητούμενα – αποτελέσματα κατά την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, καθώς επίσης και απλές λογικές συναρτήσεις.
β6) Δημιουργία και μορφοποίηση γραφημάτων.
β7) Διαμόρφωση και προσαρμογή σε σελίδες του περιεχομένου των φύλλων εργασίας με στοιχεία που διευκολύνουν την παρουσίαση και εκτύπωση τους (αρίθμηση σελίδων, κεφαλίδες, υποσέλιδα, μεγέθη χαρτιού εκτύπωσης) και προετοιμασία για εκτύπωση.
γ) Για την ενότητα της εξέτασης που αφορά στο Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, τα όργανα μέτρησης περιλαμβάνουν δοκιμασίες μέσω των οποίων οι υποψήφιοι ελέγχονται σε 51 ικανότητες – δεξιότητες – γνώσεις που εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς:
γ1) Περιγραφή όρων και εννοιών που αφορούν στο διαδίκτυο και τα δίκτυα υπολογιστών (www, http(s), url, ISP, FTP κ.λπ.), στην μορφή διευθυνσιοδότησης των ιστοσελίδων (url), ενώ επίσης εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την επίγνωση των βασικών κινδύνων στους οποίους δύνανται να εκτεθούν αν χρησιμοποιούν αλόγιστα την κάθε είδους προσφερόμενη πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο. Η γνώση ορισμένων αντίμετρων ελάχιστης ασφάλειας προστασίας (τείχος προστασίας, ψηφιακά πιστοποιητικά, κίνδυνοι κατά τη μετάδοση πληροφοριών κ.λπ.) περιλαμβάνεται στα αντικείμενα της εξέτασης.
γ2) Δυνατότητα αναγνώρισης και αξιοποίησης βασικών δυνατοτήτων που παρέχονται από προγράμματα πλοήγησης (μετάβαση σε ιστοσελίδα, μετακίνηση μεταξύ ιστοσελίδων, χρήση url για την πρόσβαση σε ιστοσελίδα, ανανέωση, διακοπή φόρτωσης, λήψη αρχείων κ.λπ.).
γ3) Οργάνωση της πρόσβασης σε ενδιαφέροντες ιστότοπους και ιστοσελίδες αξιοποιώντας τα Αγαπημένα στοιχεία πρόσβασης και εν γένει τους σελιδοδείκτες.
γ4) Αναζήτηση πληροφορίας κατανοώντας τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφορίας.
γ5) Αξιοποίηση της προεπισκόπησης ιστοσελίδων και των παραμέτρων ρύθμισης για την εκτύπωσή τους.
γ6) Αναγνώριση βασικών εννοιών της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση, δυνητικοί κίνδυνοι περιεχομένου και μόλυνσης από ιούς, πλεονεκτήματα) και των βασικών κοινών στοιχείων διαχείρισης μηνυμάτων σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βασικοί φάκελοι μηνυμάτων – Εισερχόμενα – Εξερχόμενα – Απεσταλμένα – Πρόχειρα, άνοιγμα και κλείσιμο μηνύματος, περιβάλλον ανάγνωσης, επισημάνσεις σε μηνύματα).
γ7) Αξιοποίηση των βασικών χρηστικών λειτουργιών για μηνύματα (δημιουργία νέου, εισαγωγή διευθύνσεων, εισαγωγή θέματος, επισύναψη αρχείων, διαχείριση κειμένου, άνοιγμα επισυναπτόμενων, αποστολή, προώθηση, επιλογή παραληπτών, απάντηση σε μήνυμα).
γ8) Διαχείριση μηνυμάτων στο περιβάλλον εργασίας λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του βιβλίου διευθύνσεων.
γ9) Αξιοποίηση της προεπισκόπησης μηνύματος και των παραμέτρων ρύθμισης για την εκτύπωσή τους.
5. Τυχόν διαφοροποιήσεις στους τομείς ελέγχου ικανοτήτων – δεξιοτήτων προκειμένου τα όργανα μέτρησης να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις, πραγματοποιούνται μετά από εισήγηση της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής και εφαρμόζονται σε μεθεπόμενη περίοδο εξετάσεων από την ανακοίνωσή τους.
6. Με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις εξετάσεις και την πρακτική τους εξάσκηση στα θέματα των εξετάσεων για το Κ.Π.Π., δείγματα δοκιμασιών διατίθενται σε ψηφιακή μορφή από την πύλη ενημέρωσης και διάθεσης πληροφοριών για τις εξετάσεις του Κ.Π.Π.

Άρθρο 8
Κατανομή των υποψηφίων – Έλεγχος ταυτοπροσωπίας – Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο Κ.Η.Ε. τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης προκειμένου το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου να πραγματοποιήσει έλεγχο ταυτοπροσωπίας, να τους τοποθετήσει σε σταθμό εργασίας και να τους καθοδηγήσει ώστε να ενεργοποιήσουν το λογισμικό της εξέτασης.
Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν ανά Η/Υ συγκεκριμένη θέση στις αίθουσες των Κ.Η.Ε., η οποία υποδεικνύεται από τον Επιτηρητή της αίθουσας.
Προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στο Κ.Η.Ε. που θα εξεταστούν και για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν το έντυπο συμμετοχής στις εξετάσεις και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.λπ.
Σε περίπτωση, που δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτοπροσωπίας του εξεταζομένου όπως καταγράφονται στην Κατάσταση των υποψηφίων του Εξεταστικού Κέντρου, ο Επιτηρητής απομακρύνει τον εξεταζόμενο από την εξέταση.
2. Το προσωπικό της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) μεριμνά για την συμπλήρωση των εγγράφων που απαιτούνται, όπως παρουσιολόγιο προσωπικού, υποψηφίων, βεβαιώσεις συμμετοχής, φάκελος εξέτασης.
Παρόντες εκ μέρους των υποψηφίων θεωρούνται όσοι προσήλθαν έγκαιρα και βρίσκονται στην αίθουσα την στιγμή που ο Επόπτης ορίζει την έναρξη της εξέτασης σύμφωνα με το πρόγραμμα.
3. Μόλις ενεργοποιηθεί το λογισμικό εξέτασης ξεκι-νά η προσμέτρηση του χρόνου διεξαγωγής για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Ο μέγιστος χρόνος εξέτασης ανά ενότητα είναι μια (1) ώρα και οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αποχωρήσουν πριν περάσει μισή (1/2) ώρα από το χρόνο έναρξης της ενότητας εξέτασης. Εφόσον κατά την εξέλιξη της εξεταστικής διαδικασίας παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα που θα προκαλέσει την διακοπή της εξέτασης, με μέριμνα του Τεχνικού Υπεύθυνου του Κ.Η.Ε. γίνεται επανεκκίνηση της εξέτασης από το σημείο που σταμάτησε ο υποψήφιος.
4. Οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της κάθε ενότητας της εξέτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε όργανο μέτρησης της ενότητας, απαντούν σε όλα τα ερωτήματα, και ολοκληρώνουν το τεστ στο πλαίσιο του καθορισμένου χρόνου για κάθε ενότητα.
5. Οι Επιτηρητές οφείλουν να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας των εξετάσεων και να ασκούν ευσυνείδητα το έργο τους. Απαγορεύεται να μιλούν μεταξύ τους ή με τους εξεταζόμενους στην αίθουσα των εξετάσεων και να κάνουν οτιδήποτε μπορεί να ενοχλήσει ή να αποσπάσει την προσοχή των εξεταζόμενων από το έργο τους. Οι Επιτηρητές ελέγχουν ότι όλοι οι εξεταζόμενοι στην αίθουσα σταματούν αμέσως με την ολοκλήρωση της εξέτασης ή με τη λήξη του καθορισμένου χρόνου της εξέτασής τους και αποχωρούν από την αίθουσα των εξετάσεων.
6. Τα μέλη της Ε.Ε.Κ. σε κάθε Κ.Η.Ε. οφείλουν να διαβά-ζουν προσεκτικά και να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, και τις σχετικές αναλυτικές οδηγίες που εκδίδονται και αποστέλλονται από το αρμόδιο τμήμα του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και να ασκούν ευσυνείδητα το έργο τους.

Άρθρο 9
Συμπεριφορά συμμετεχόντων στις εξετάσεις

1. Στη διάρκεια των εξετάσεων οι υποψήφιοι και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στις εξετάσεις έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, πιστής τήρησης του κανονισμού των εξετάσεων, των υποδείξεων και συστάσεων της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου και ειδικότερα των Επιτηρητών, που ακολουθούν τους γενικότερους κανόνες του Οδηγού Διαδικασιών Διεξαγωγής των Εξετάσεων.
2. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του εξεταστικού κέντρου και η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους Επιτηρητές, τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου στη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και από τους υποψήφιους.
Εάν διαπιστωθεί πως κάποιος υποψήφιος κατέχει ή χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ή άλλο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, αυτόματα αποκλείεται από τις εξετάσεις.
3. Επίσης, αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή του σε μια εξέταση ο υποψήφιος που συνεργάζεται με συνυποψήφιο για να διευκολυνθεί ή να διευκολύνει στις απαντήσεις των δοκιμασιών. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε απαγορεύεται οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα. Επιπλέον, σε κάθε αίθουσα εξέτασης κάθε Εξεταστικού Κέντρου, ανά περίοδο εξέτασης, κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε διαφορετικά θέματα (ερωτήσεις) για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Το λογισμικό των εξετάσεων διασφαλίζει ότι στους υποψήφιους σε γειτνιάζουσες θέσεις εξέτασης τα θέματα (ερωτήσεις) είναι διαφορετικά, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αντιγραφής μεταξύ των εξεταζομένων. Ο αποκλεισμός του υποψήφιου, που αντιγράφει, ή επιχειρεί να αντιγράψει, ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι αυτόματος.
4. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου από τις εξετάσεις, η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο, συντάσσει σχετικό πρακτικό για την αιτιολογημένη απόφασή της και σημειώνει τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0) στο παρουσιολόγιο, δίπλα από το όνομα του υποψηφίου. Το πρακτικό και το παρουσιολόγιο υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, τίθεται η σχετική σφραγίδα και διαβιβάζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκειμένου να λάβει γνώση η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
5. Απαγορεύεται η είσοδος τρίτων στους εσωτερικούς χώρους των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων και οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση – βαθμολόγηση
Οι απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, καθώς και το αποτέλεσμα των ενεργειών που καλείται να υλοποιήσει μέσω του οργάνου μέτρησης (τεστ) που του ανατίθεται σε κάθε ενότητα εξέτασης, βαθμολογούνται αυτόματα, σύμφωνα με τα ζητούμενα της κάθε δοκιμασίας που διεξήλθε και ολοκλήρωσε κατά την εξέταση. Η αυτόματη διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται μέσω του λογισμικού εξέτασης που λειτουργεί στο σταθμό εργασίας του εξεταζόμενου.
Κάθε ερώτημα/δοκιμασία βαθμολογείται με μια (1) μονάδα, εφόσον απαντηθεί ορθά. Λανθασμένες απαντήσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0).
Η διαδικασία βαθμολόγησης πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του λογισμικού εξέτασης κατά την διεξαγωγή της διαδικασίας.
Η συνολική – μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ισοδυναμεί με το πλήθος των εξεταζόμενων ικανοτήτων-δεξιοτήτωνγνώσεων που αντιστοιχούν. Ειδικότερα:
Γνωστικό Αντικείμενο
Μέγιστη Βαθμολογία
Επεξεργασία Κειμένου
50
Υπολογιστικά Φύλλα
54
Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
51
Για κάθε ένα γνωστικό αντικείμενο οι υποψήφιοι πρέπει να ανταποκριθούν κατ’ ελάχιστο στο 70% της μέγιστης βαθμολογίας, προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση. Όπου κατά τον προσδιορισμό του ποσοστού 70% της μέγιστης βαθμολογίας ανά εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα:
Γνωστικό Αντικείμενο
Ελάχιστη Βαθμολογία
Επεξεργασία Κειμένου
35
Υπολογιστικά Φύλλα
38
Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
36
Ένας υποψήφιος, προκειμένου να αποκτήσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέτασή του σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα.

Άρθρο 11
Έκδοση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων, απόδοση πιστοποιητικού

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει δύο στάδια.
α) Ανακοίνωση προσωρινού αποτελέσματος μετά το τέλος της ενότητας εξέτασης.
Μετά τη λήξη της εξέτασης κάθε γνωστικού/ψηφιακού αντικειμένου θα προβάλλεται στην οθόνη του σταθμού εργασίας το προσωρινό αποτέλεσμα της εξέτασης του προκειμένου να λαμβάνει άμεσα ενημέρωση ο εξεταζόμενος.
β) Κύρωση και ανακοίνωση οριστικού αποτελέσματος – πίνακες επιτυχόντων.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης ασφαλίζονται με ειδικό κλειδάριθμο που αντιστοιχίζεται μοναδικά με τον εξεταζόμενο που τα παρήγαγε ώστε να διαβιβαστούν και να καταχωριστούν σε κεντρική υποδομή, προκειμένου από αυτά να διαμορφωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά/ψηφιακά αντικείμενα. Ο πίνακας επιτυχόντων ελέγχεται από την Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, εγκρίνεται και αποδίδεται στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ώστε να κυρωθούν τα τελικά αποτελέσματα από τον Υπουργό και να αποδοθούν πιστοποιητικά στους επιτυχόντες. Μετά την κύρωση των αποτελεσμάτων αυτά ανακοινώνονται στους προσωπικούς λογαριασμούς των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

Άρθρο 12
Διασφάλιση αδιάβλητου, αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας

Τα όργανα μέτρησης (τεστ) ανά εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο/ενότητα εξέτασης εμπεριέχουν κοινές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά για όλους τους υποψηφίους, κοινούς κανόνες βαθμολόγησης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εξετάσεων είναι εγκατεστημένα σε δικτυακά προστατευμένο χώρο σε εξυπηρετητή (server) του φορέα υλοποίησης της δημιουργίας και της λειτουργίας της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών εξετάσεων και περιέχουν, με συστηματικό τρόπο, τα στοιχεία κάθε εξεταζόμενου και των εξετάσεών του.
Τα ψηφιακά αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα όργανα μέτρησης, καθώς και τα αντίστοιχα αρχεία αποτελεσμάτων, ασφαλίζονται με διαφορετικό κλειδάριθμο το καθένα, ώστε να επιτυγχάνεται το αδιάβλητο κατά τη διακίνηση τους με ψηφιακά μέσα. Η δυνατότητα αναγνωσιμότητας αυτών παρέχεται μέσω του λογισμικού εξέτασης με διακριτό ψηφιακό κλειδί που διατίθεται λίγο πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.
Η πρόσβαση στα αρχεία αυτά πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που αναλαμβάνει την παραγωγή των οργάνων μέτρησης για κάθε εξεταστική περίοδο και την παραλαβή των ψηφιακών αρχείων αποτελεσμάτων προκειμένου να τροφοδοτηθεί το κεντρικό αρχείο αποτελεσμάτων.
Με την κρυπτογράφηση των στοιχείων του εξεταζόμενου και της εξέτασής του και την αποκρυπτογράφηση μόνο στον τερματικό υπολογιστή στον οποίο διενεργείται η εξέταση, επιτυγχάνεται η ασφαλής αποστολή των στοιχείων και δεδομένων εξέτασης στους σταθμούς εργασίας του εξεταστικού κέντρου και η ασφαλής συλλογή των αποτελεσμάτων από τους σταθμούς εργασίας με την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν επηρεάζουν την αξιολόγηση και εξαλείφεται το ενδεχόμενο εξωτερικής παρέμβασης σε αυτά.
Τα διαθέσιμα στοιχεία που αρχειοθετούνται από το φορέα υλοποίησης της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών εξετάσεων τηρούν όλους, τους εκάστοτε προβλεπόμενους από την ελληνική νομοθεσία, κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η προβολή των αποτελεσμάτων σε έντυπα ή ψηφιακά μέσα για τις ανάγκες γνωστοποίησης τους, πραγματοποιείται με τον αριθμό αίτησης που αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο.

Άρθρο 13
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων εξετάσεων

Για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων του Κ.Π.Π., καθώς και την έκδοση αποτελεσμάτων, συγκροτούνται τα παρακάτω συλλογικά όργανα:
1. Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή
2. Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων
3. Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης
4. Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου

Άρθρο 14
Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή

1. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.), η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωματικά μέλη της, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του κλάδου ΠΕ, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η θητεία των μελών της Ε.Ε.Ε. ως τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος κατά το οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα, καθώς και η δυνατότητα ανανέωσής της.
2. Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι:
α) Ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης και ειδικότερα η εκπόνηση του Οδηγού Διαδικασιών Διεξαγωγής των Εξετάσεων του Κ.Π.Π. στο πλαίσιο των σχεδιαστικών αρχών των υποστηριζόμενων διαδικασιών, η εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης του Κ.Π.Π. και ο σχεδιασμός ένταξης νέων ψηφιακών αντικειμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
β) Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε., για την διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών, εκτιμώντας τις ανάγκες διεξαγωγής εξετάσεων με βάση την ροή υποψηφίων προς πιστοποίηση ανά περίοδο, προκειμένου να ενεργοποιείται έγκαιρα η διαδικασία παραγωγής νέων δοκιμασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 περ.δ της παρούσας.
γ) Η εισήγηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τυχόν διαφοροποιήσεις στους τομείς ελέγχου ικανοτήτων – δεξιοτήτων προκειμένου τα όργανα μέτρησης να συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου αυτές οι διαφοροποιήσεις να εφαρμοστούν σε μεθεπόμενη περίοδο εξετάσεων από την ανακοίνωσή τους.
δ) Η εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, ώστε να επιβεβαιώνεται η λειτουργία του σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν τεθεί, να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία κατά την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης καθώς και να εντοπίζονται ανάγκες βελτίωσης και να προτείνονται λύσεις για την ικανοποίησή τους.
ε) Η σύνταξη των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη των μονάδων στο Μητρώο Κ.Η.Ε. και ο κατ’ ελάχιστο προσδιορισμός της γεωγραφικής περιοχής λειτουργίας των υποψήφιων υποδομών, της ελάχιστης απαιτούμενης δυναμικότητας υποδοχής, των προδιαγραφών του χώρου σε συνδυασμό με το πλήθος των θέσεων εργασίας και τις ελάχιστες τεχνολογικές απαιτήσεις του εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της εξεταστικής διαδικασίας.
στ) Ο έλεγχος και η έγκριση του καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε., αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία των υποδομών εξοπλισμού τους και εάν πληρούν εν γένει τις αναφερόμενες στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προδιαγραφές.
ζ) Ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται η Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης.
η) Ο έλεγχος και η έγκριση των πινάκων επιτυχόντων σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά/ψηφιακά αντικείμενα από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης, δηλαδή, τα αποτελέσματα της εξέτασης τα οποία ασφαλίζονται με ειδικό κλειδάριθμο που αντιστοιχίζεται μοναδικά με τον εξεταζόμενο που τα παρήγαγε ώστε να διαβιβαστούν και να καταχωριστούν σε κεντρική υποδομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των εξετάσεων του Κ.Π.Π., καθώς και η απόδοση των αρχείων στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου τα αποτελέσματα των εξετάσεων να κυρωθούν από τον Υπουργό και να εκδοθούν τα πιστοποιητικά.
θ) Η εισήγηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της προκήρυξης του χρονικού διαστήματος των εξετάσεων του Κ.Π.Π.
ι) Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. του τύπου του πιστοποιητικού και των βεβαιώσεων που χορηγούνται για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής.
3. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Ε.Ε.Ε. όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με εξεταζόμενο υποψήφιο ή είναι σύζυγος υποψηφίου των εξετάσεων του Κ.Π.Π., σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Ε.Ε.Ε. όποιος προετοιμάζει υποψηφίους για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Π. ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Εξετάσεων του Κ.Π.Π., καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα και όποιος (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα Εξετάσεων Κ.Π.Π. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Ως Γραμματέας, Αναπληρωτής Γραμματέας της Ε.Ε.Ε δεν μπορεί να ορίζεται όποιος συμμετέχει στις εξετάσεις ο ίδιος ως υποψήφιος, ή/και όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ/σίας, που συμμετέχει στις εξετάσεις του Κ.Π.Π. ως υποψήφιος. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης των εξετάσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Άρθρο 15
Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων

1. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, καθώς και ένας (1) γραμματέας με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί ένα έτος.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η οργάνωση και η εποπτεία της προετοιμασίας των διαδικασιών για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης που ενδεχομένως ανακύπτουν, ο ορισμός των μελών κάθε Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με το διαθέσιμο προσωπικό των εγκεκριμένων Κ.Η.Ε., η μέριμνα για την ενημέρωση της σύνθεσης των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων σε περίπτωση αλλαγών των μελών, η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την συλλογή πληροφοριών και αναφορών σχετικά με τον προγραμματισμό των εξετάσεων για τον οριστικό προγραμματισμό διεξαγωγής των εξετάσεων και την κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες υποδομές των Κ.Η.Ε. ανά περιοχή.
3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Οργά-νωσης των Εξετάσεων και για την υποστήριξη του έργου της καθ΄ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας των εξετάσεων ορίζεται βοηθητικό προσωπικό αποτελούμενο από διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Στην Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό δεν μπορεί να μετέχει όποιος συμμετέχει στις εξετάσεις ο ίδιος ως υποψήφιος, ή/και όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ, που συμμετέχει στις εξετάσεις του Κ.Π.Π. ως υποψήφιος, ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κ.Π.Π. της συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης των εξετάσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Άρθρο 16
Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης

1. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-μάτων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, συγκροτείται Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των διαδικασιών στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εξετάσεων του Κ.Π.Π., η οποία περιλαμβάνει μέχρι δεκαπέντε (15) μέλη, που είναι έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, στελέχη/ υπάλληλοι της Διεύθυνσης Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης του Ι.Τ.Υ.Ε. Η θητεία των μελών της Ομάδας διαρκεί ένα έτος.
2. Έργο της Ομάδας είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση κεντρικών υποδομών της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών εξετάσεων του Κ.Π.Π. και οι υπηρεσίες συντονισμού διεξαγωγής. Ειδικότερα:
α) Αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα και τα υποσυστήματα που εξυπηρετούν ψηφιακά τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων και αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις αναγκαίες προσαρμογές για την ένταξη νέων αντικειμένων ή για την βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών.
β) Οργανώνει και παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες τεχνολογικής στήριξης και συντονισμού προς τους ωφελούμενους και τα Κ.Η.Ε. για την διεξαγωγή με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των προβλεπόμενων δράσεων στον Οδηγό Διαδικασιών Διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.
γ) Λειτουργεί και συντηρεί το σύστημα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου των δοκιμασιών, για την πλήρωση των δεξαμενών διατηρώντας την στάθμη τους στο επίπεδο που προσδιορίζει η Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή.
δ) Παράγει τα όργανα μέτρησης και μεριμνά για την έγκαιρη διάθεσή τους στα Κ.Η.Ε., σύμφωνα με τον προγραμματισμό διεξαγωγής των εξετάσεων που καθορίζει η Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων.
ε) Αναλαμβάνει την εφαρμογή των δοκιμών διεξαγωγής των εξετάσεων, την ενημέρωση – εκπαίδευση του προσωπικού των Κ.Η.Ε., την εκπόνηση των εγχειριδίων χρήσης των εφαρμογών λογισμικού.
στ) Πραγματοποιεί τον έλεγχο των προϋποθέσεων επάρκειας των υποδομών με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συλλέγονται κατά την υποβολή της αίτησης της εκάστοτε δομής και καταρτίζεται κατάλογος υποψήφιων δομών για την ένταξή τους στο Ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε.
3. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΔΔ, που συμμετέχει στις εξετάσεις του Κ.Π.Π. ως υποψήφιος, ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις Εξετάσεις του Κ.Π.Π., ή/και συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Εξετάσεων του Κ.Π.Π., ή/και είναι συγγραφέας βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με τα εξεταζόμενα γνωστικά αντικείμενα, ή/και (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα Εξετάσεων Κ.Π.Π. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Άρθρο 17
Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου

1. Με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσε-ων (Ε.Ο.Ε.), αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με το διαθέσιμο προσωπικό των εγκεκριμένων Κ.Η.Ε., ορίζεται σε κάθε Κ.Η.Ε. η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), η οποία αποτελείται από έναν (1) διοικητικό υπεύθυνο, έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, έναν (1) επόπτη και έναν (1) επιτηρητή με τον αναπληρωτή του ανά αίθουσα εξέτασης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται από τα μέλη της Ε.Ε.Κ. ο διοικητικός υπεύθυνος ως Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Διοικητικός υπεύθυνος δύναται να οριστεί κατά προ-τεραιότητα: i) ο Διευθυντής της δομής που λειτουργεί το Κ.Η.Ε., ii) ο νόμιμος αναπληρωτής του, iii) ο αρχαιότερος εκ του προσωπικού της δομής, iv) εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού της δομής από τον Διευθυντή της. Τεχνικός υπεύθυνος δύναται να οριστεί από το προσωπικό της δομής που θα λειτουργεί το Κ.Η.Ε. και κατά προτεραιότητα: i) ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου-Αίθουσας Πληροφορικής, ii) προσωπικό ειδικότητας πληροφορικής, iii) προσωπικό συναφούς ειδικότητας με τεκμηρίωση για την καταλληλότητά του, ή iv) προσωπικό άλλης δομής με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ακώλυτη υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Κ.Η.Ε., σε συνδυασμό με την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού κατά την διεξαγωγή εξετάσεων.
Επόπτης δύναται να οριστεί μέλος του προσωπικού της δομής που θα λειτουργεί το Κ.Η.Ε., κατά προτεραιότητα ξεκινώντας από το αρχαιότερο μέλος, εφόσον αυτό δεν συμπίπτει με τον διοικητικό υπεύθυνο.
Επιτηρητής δύναται να οριστεί κάθε μέλος του προσωπικού της δομής που θα λειτουργεί το Κ.Η.Ε. ή/και άλλων δομών, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση του αδιάβλητου κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων του Κ.Π.Π.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται: α) ένας επιστάτης για τη φύλαξη και β) ένα άτομο για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου.
Το προσωπικό που είναι υποψήφιο για μέλος της Ε.Ε.Κ., καθώς και το βοηθητικό προσωπικό, δηλώνεται κατά την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υποψήφιας δομής για ένταξη στο Μητρώο Κ.Η.Ε. και η σύνθεση της Ε.Ε.Κ. τελικώς καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων.
Με αίτημα του Προέδρου της Ε.Ε.Κ. του Κ.Η.Ε. δύναται να προτείνονται αλλαγές στην σύνθεση της Ε.Ε.Κ., καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό, οι οποίες οριστικοποιούνται κατόπιν απόφασης της Ε.Ο.Ε.
3. Έργο της Επιτροπής είναι η οργάνωση του Κ.Η.Ε., η εποπτεία των διαδικασιών και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο Εξεταστικό Κέντρο ευθύνης της. Πιο συγκεκριμένα:
α) Η διατήρηση του εξοπλισμού στο επίπεδο των ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας και εξυπηρέτησης των απαιτήσεων για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στην σχετική πρόσκληση για συμμετοχή στο Μητρώο Κ.Η.Ε. ή όπως δύνανται να οριστούν από την Ε.Ε.Ε. σε περιπτώσεις αναγκαίων αναβαθμίσεων λογισμικού ή/και εξοπλισμού.
β) Ο προγραμματισμός διαθεσιμότητας και η δέσμευση τόσο της υποδομής, όσο και του προσωπικού που θα απαιτηθεί, για την διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης ανά περίοδο.
γ) Η υποβολή στοιχείων προγραμματισμού – διαθεσιμότητας υποδομών και προσωπικού για τις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνοντας κατάλληλα το πληροφοριακό σύστημα.
δ) Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας των εξετάσεων για την ενημέρωση των αναγκαίων στοιχείων. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά η χρήση περιλαμβάνει παραλαβή υλικού πληροφόρησης και λεπτομερειών για τη διεξαγωγή της εξέτασης, δήλωση στοιχείων για την παρουσία/απουσία υποψηφίων και προσωπικού, τήρηση ψηφιακού φακέλου για κάθε εξέταση κ.λπ.
ε) Η διεξαγωγή ενεργειών προετοιμασίας για κάθε εξέταση, όπως η παραλαβή ψηφιακών αρχείων και η εγκατάσταση, καθώς και μεταφόρτωση ψηφιακών αρχείων στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που απευθύνει η Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης.
στ) Η διασφάλιση της διεξαγωγής των διαδικασιών για την εξέταση πιστοποίησης και ειδικότερα η υποδοχή υποψηφίων, ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας, η μέριμνα για την τοποθέτηση σε θέση εργασίας και την ορθή ενημέρωση τους (ευθύνη του επιτηρητή), λίγο πριν την εξέταση η παραλαβή των κωδικών ασφαλείας που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση της εξεταστικής διαδικασίας για κάθε εξεταζόμενο και η διανομή τους στους εξεταζόμενους, ο ορισμός της έναρξης της εξέτασης σύμφωνα με το πρόγραμμα, η τήρηση κανόνων διεξαγωγής ως προς την διάρκεια των εξετάσεων, η ομαλή μετάβαση μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων (ευθύνη του επόπτη), η τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων (ευθύνη του τεχνικού υπευθύνου).
ζ) Η ανάληψη ευθύνης και η επιβολή μέτρων απομάκρυνσης υποψηφίων που δεν τηρούν τους κανόνες συμπεριφοράς ή διαταράσσουν την ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.
η) Η τήρηση φακέλου με στοιχεία διεξαγωγής ανά εξέταση σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
θ) Η εφαρμογή του Οδηγού Διαδικασιών Διεξαγωγής Εξετάσεων που διατίθεται από την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
ι) Η σύνταξη Πρακτικού για την διενέργεια των εξετάσεων σύμφωνα με το εκάστοτε υπόδειγμα που θα αποστέλλει το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
4. Στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου δεν μπορεί να μετέχει όποιος συμμετέχει στις εξετάσεις ο ίδιος ως υποψήφιος στο συγκεκριμένο Κ.Η.Ε. ή/και όποιος έχει σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σύμφωνα με το άρ. 7 του ΚΔΔ, που εξετάζεται ως υποψήφιος/α στο ίδιο Κ.Η.Ε., ή/και προετοιμάζει υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κ.Π.Π. για την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Για την μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων. Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης των εξετάσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Άρθρο 18
Ενστάσεις εξεταζόμενων

1. Υποψήφιος που εξετάστηκε έχει το δικαίωμα ο ίδιος, ή αν είναι ανήλικος ο κηδεμόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, να υποβάλει ένσταση με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της διενέργειας των εξετάσεων.
2. Η ένσταση μπορεί να αφορά τεχνικά ζητήματα, όπως θέματα λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και ζητήματα σχετικά με την διενέργεια των εξετάσεων.
3. Η ένσταση διαβιβάζεται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στην Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία εξετάζει το κατά πόσο τεκμηριώνεται η ένσταση από το πρακτικό του Κ.Η.Ε. στο οποίο εξετάστηκε ο υποψήφιος και αποστέλλει την απάντησή της στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, προκειμένου η Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να διαβιβάσει την απάντηση αυτή στον ενδιαφερόμενο.
4. Κάθε υποψήφιος ο ίδιος ή αν είναι ανήλικος ο κηδε-μόνας του ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει ερώτημα σχετικά με τον έλεγχο ορθής καταχώρισης της βαθμολογίας του, δηλαδή την απόδοση της βαθμολογίας του ανά δοκιμασία/ερώτημα ανά εξεταζόμενο γνωστικό/ψηφιακό αντικείμενο, με γραπτή επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός 15 ημερών μετά την ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 19
Τίτλος του ΚΠΠ

1. Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα γνωστικά/ψηφιακά αντικείμενα αποδίδεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής. Ο τίτλος εκδίδεται άπαξ και δύναται να αλλάξει μόνο εφόσον αλλάξουν τα ονομαστικά στοιχεία του επιτυχόντα κατόπιν δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλου διοικητικού οργάνου.
2. Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πι-στοποιητικού Πληροφορικής είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εξετάσεων, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.
3. Ο τύπος του πιστοποιητικού και των βεβαιώσεων επιτυχίας που χορηγούνται για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής καθορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Εποπτικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κ.Π.Π.
4. Τόσο το πιστοποιητικό όσο και οι βεβαιώσεις δύ-ναται να δοθούν και σε ψηφιακή μορφή και φέρουν ψηφιακές υπογραφές ή ψηφιακό αποτύπωμα φυσικών υπογραφών των ατόμων που έχουν οριστεί να υπογράφουν σε αυτές. Κάθε βεβαίωση και πιστοποιητικό φέρει ειδικό μοναδικό κωδικό, σε εμφανές σημείο, ο οποίος δημιουργείται με κατάλληλο κλειδάριθμο, προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η γνησιότητα τους.

Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις

Κατά το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπ’ αρ. 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Διάβασε το »

Νόμος 4692-2020. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4692/2020. Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίων

Νόμος 4692/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 111/12.06.2020
Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Άρθρο 2
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο
Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (Α΄167) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης..

Άρθρο 3
Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά σχολεία

Άρθρο 4
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

Άρθρο 5
Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών
Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικών πτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών.

Άρθρο 6
Προφορική βαθμολογία τετραμήνων στο Λύκειο

Άρθρο 7
Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 8
Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής μαθητών στο Γενικό Λύκειο

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 10
Σκοποί

Άρθρο 11
Πρότυπα Σχολεία

Άρθρο 12
Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 13
Ίδρυση, χαρακτηρισμός και διασύνδεση

Άρθρο 14
Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 15
Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 16
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 17
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 18
Επιλογή μαθητών

Άρθρο 19
Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 20
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Άρθρο 21
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Άρθρο 22
Συμβούλιο στήριξης σχολείου

Άρθρο 23
Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρηματοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 24
Οργανωτικές μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 25
Θέματα ίδρυσης-αναγνώρισης και λειτουργίας μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 26
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Άρθρο 27
Καθήκοντα Συντονιστών Εκπαίδευσης

Άρθρο 28
Επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης

Άρθρο 29
Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών και καθορισμού υπηρεσιακών αναγκών

Άρθρο 30
Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 31
Στελέχωση Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης

Άρθρο 32
Μετατροπή σχολικών μονάδων σε δίγλωσσες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018

Άρθρο 34
Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4547/2018

Άρθρο 35
Προσθήκη του άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018

Άρθρο 36
Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018

Άρθρο 37
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων

Άρθρο 38
Σύμβουλος Σχολικής Ζωής

Άρθρο 39
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού

Άρθρο 40
Εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

Άρθρο 42
Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Άρθρο 43
Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο

Άρθρο 44
Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Άρθρο 45
Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Άρθρο 46
Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Άρθρο 47
Χρηματοδότηση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άρθρο 48
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Άρθρο 49
Αποσπάσεις μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Άρθρο 50
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 51
Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη

Άρθρο 52
Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης

Άρθρο 53
Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Άρθρο 54
Διαδικασία ετήσιας διάθεσης πιστώσεων σε φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 55
Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης – Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 56
Θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας

Άρθρο 57
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4653/2020

Άρθρο 60
Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 61
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 62
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Άρθρο 64
Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 65
Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

Άρθρο 66
Δικαίωμα υποψηφιότητας

Άρθρο 67
Ασυμβίβαστα

Άρθρο 68
Σώμα εκλεκτόρων

Άρθρο 69
Προκήρυξη

Άρθρο 70
Εκλογική διαδικασία

Άρθρο 71
Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 72
Ορισμοί

Άρθρο 73
Δικαιούχοι μετεγγραφής – Προϋποθέσεις

Άρθρο 74
Λόγοι αποκλεισμού
.
Άρθρο 75
Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Άρθρο 76
Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

Άρθρο 77
Μετακίνηση σε Τμήμα του ιδίου επιστημονικού πεδίου

Άρθρο 78
Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 79
Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση

Άρθρο 80
Αίτηση θεραπείας

Άρθρο 81
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 82
Ίδρυση

Άρθρο 83
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 84
Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 85
Λοιπό προσωπικό

Άρθρο 86
Πόροι

Άρθρο 87
Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 88
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

Άρθρο 89
Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

Άρθρο 90
Θερινά προγράμματα σπουδών

Άρθρο 91
Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής

Άρθρο 92
Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών

Άρθρο 93
Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών

Άρθρο 94
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών

Άρθρο 95
Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 96
Διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

Άρθρο 97
Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

Άρθρο 98
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Άρθρο 99
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018

Άρθρο 101
Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

Άρθρο 102
Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 103
Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας Τμημάτων Α.Ε.Ι. σε αναστολή

Άρθρο 104
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020

Άρθρο 105
Συνεργασία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 106
Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών Α.Ε.Ι.

Άρθρο 107
Μεταπτυχιακά διπλώματα του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών

Άρθρο 108
Ρυθμίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους και των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 109
Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Άρθρο 110
Κατ’ εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιμισθίων εξωτερικού

Άρθρο 111
Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή επιμισθίου εξωτερικού

Άρθρο 112
Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Άρθρο 113
Φοίτηση μαθητών υπηκοότητας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα

Άρθρο 114
Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.

Άρθρο 115
Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου

Άρθρο 116
Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

Άρθρο 117
Διευθυντής Κλινικής

Άρθρο 118
Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 119
Μέτρα στήριξης των Μαθητευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Άρθρο 120
Έκτακτα ζητήματα για τη λειτουργία της Ακαδημίας Αθηνών

Άρθρο 121
Εξόφληση δαπανών για την αγορά ακινήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Άρθρο 122
Η περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) τροποποιείται

Άρθρο 123
Στους Ομότιμους Καθηγητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 124
1. Ο τίτλος του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 125
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 126
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Άρθρο 127
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

Άρθρο 128
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Άρθρο 129
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 130
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Άρθρο 131
Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 132
Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και κυλικείων σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Άρθρο 133
Ρυθμίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση

Άρθρο 134
Χρηματοδότηση πράξεων, δομών και δράσεων ΕΣΠΑ

Άρθρο 135
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 136
Διαδικασία κατεδάφισης στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Άρθρο 137
Εξουσιοδοτική διάταξη για τμηματικές κατεδαφίσεις

Άρθρο 138
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Α΄ αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
2. Η ισχύς του άρθρου 9 αρχίζει για κάθε τύπο Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021 για την Α΄ τάξη, από το σχολικό έτος 2021-2022 για τη Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Γ΄ τάξη.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 29 αρχίζει την 1.9.2020.
4. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 αρχίζει την 1.9.2020.
5. Η υποχρέωση κάθε σχολικής μονάδας να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 37, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
6. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 – 2020 και εφεξής.
7. Η ισχύς της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή προστίθεται με το άρθρο 42 και της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
8. Η ισχύς του άρθρου 51 αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
9. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 69 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής.
10. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Νόμος 4692/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 111/12.06.2020
Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Η εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση μέσω του govgr

Αριθμ. 73160/Δ6 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2260/12.06.2020
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Ο θεσμός των Προτύπων και Πειραματικών Σχολεί-ων έχει εισαχθεί στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 10 έως και 23) του ν. 4692/2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (Α΄ 111). Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις οριζόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, οι γονείς/ κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, όπως προβλέπεται από την παρ. 9 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου.

2. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, Σύστημα αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., έχει αναπτυχθεί με ιδίους πόρους από την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, φιλοξενείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στους διακομιστές του και υλοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π. Η συλλογή των αιτήσεων πραγματοποιείται από το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εμπλέκονται:

α) οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα συγκεκριμένου τύπου σχολεία και

β) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία είναι ελεύθερο ως προς την πρόσβαση και δεν απαιτεί αυθεντικοποίηση. Οι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, στοιχεία. Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι με την υποβολή ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή.

Με την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής της αίτησης το οποίο περιλαμβάνει:

α) Κωδικό αίτησης
β) Κλειδί αίτησης

Με τα δύο αυτά αναγνωριστικά, ο/η γονέας/κηδεμόνας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έχουν πρόσβαση στο σύστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων, καθώς και η πρόσβαση στο σύστημα των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων με τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος, ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για το σχολικό έτος 2020-2021. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για τα σχολικά έτη 2021-2022 και επόμενα, η αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων και των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, θα πραγματοποιείται κατά την είσοδό τους στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες

Οι γονείς/κηδεμόνες, εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία Μαθητή/Μαθήτριας:
α. Επώνυμο
β. Όνομα
γ. Πατρώνυμο
δ. Μητρώνυμο
ε. Φύλο
στ. Ημερομηνία γέννησης
ζ. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα:
α. Επώνυμο
β. Όνομα
γ. Ιδιότητα/σχέση με τον μαθητή/τρια
δ. Πατρώνυμο (προαιρετικά)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
α. Οδός και αριθμός
β. Πόλη
γ. Ταχυδρομικός κώδικας
δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ε. Σταθερό τηλέφωνο
στ. Κινητό τηλέφωνο

Επιλογή Σχολείων
α. Πρότυπο Σχολείο προτίμησης
β. Πειραματικό Σχολείο προτίμησης

Ο/Η γονέας/κηδεμόνας δύναται να δηλώσει μέχρι ένα Πρότυπο Σχολείο ή/και μέχρι ένα Πειραματικό Σχολείο.

Σε περίπτωση που δηλώσει Πειραματικό Σχολείο, τότε έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και τα εξής στοιχεία:

α. Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος.
β. Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων.
γ. Εάν ο/η γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο.

Κατά την υποβολή της δήλωσης ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και η δήλωσή του/της αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Μετά την υποβολή της αίτησης ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης.

Άρθρο 4
Διόρθωση αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης κάνοντας χρήση του κωδικού και του κλειδιού που έλαβε κατά την υποβολή. Συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου στην φόρμα υποβολής, εισάγει τα δύο αναγνωριστικά και το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της αίτησης. Ο/Η γονέας/κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει και να υποβάλει εκ νέου την αίτηση για την εισαγωγή του/της μαθητή/τριας έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Με τη νέα υποβολή ο/η γονέας/ κηδεμόνας λαμβάνει εκ νέου αποδεικτικό υποβολής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Άρθρο 5
Διαχείριση αιτήσεων από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Για τις αιτήσεις που αφορούν τη Σχολική τους Μονάδα έχουν δικαίωμα να τροποποιούν στοιχεία των αιτήσεων, κατόπιν αιτήματος των γονέων/κηδεμόνων, με εξαίρεση τα εξής:

α. Ημερομηνία γέννησης μαθητή/τριας
β. ΑΜΚΑ μαθητή/τριας
γ. Πρότυπο σχολείο προτίμησης
δ. Πειραματικό σχολείο προτίμησης

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για κάθε αίτηση:

α. τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης,
β. αν ο/η υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία των φυσικώς αδυνάτων, κατόπιν κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων.

Άρθρο 6
Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχουν οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και ο/η διαχειριστής/στρια του συστήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ήτοι ο/η Προϊστάμενος/μένη του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο/η διαχειριστής/ στρια εξάγει τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων και τα διαβιβάζει στη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), κατά περίπτωση, και στα οικεία Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) ή τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους στην περίπτωση μη συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο διαβίβασης των στοιχείων, των σχολείων κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και τις κατ’ εξουσιοδότηση του αρθ. 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις και δεν διατίθενται για καμία άλλη χρήση.

Άρθρο 7
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., διαβιβάζονται στον/στην διαχειριστή/στρια και εισάγονται στο σύστημα από τον διαχειριστή/στρια του συστήματος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μετά το πέρας της διαδικασίας, οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στο σύστημα και να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα που αφορά την αίτησή τους με χρήση του κωδικού και του κλειδιού της αίτησης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »

Αντίστροφη μέτρηση για έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Οι νέοι κανόνες

Newsteam 0 Comments

Στην τελική ευθεία για την έναρξη των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων έχουν μπει οι υποψήφιοι που θα διεκδικήσουν μία από τις 77.970 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν με αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, αλλά όχι μόνο εξαιτίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων θα κυμανθεί γύρω στις 100.000, κάτι που σημαίνει ότι 8 στους 10 υποψήφιους θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για τους υποψήφιους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα –σύστημα Γαβρόγλου– που θα ισχύσει για πρώτη φορά φέτος (και πιθανότατα και τελευταία, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας), τα μαθήματα δεν θα έχουν συντελεστή βαρύτητας. Επιπλέον, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στο μάθημα της Κοινωνιολογίας και όχι των Λατινικών.

Παράλληλα, οι συνθήκες στην εποχή μετά το lockdown εξαιτίας του Covid-19 επιτάσσουν αλλαγές και στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ήδη, η ημερομηνία έναρξης των Εξετάσεων έχει μετακινηθεί ημερολογιακά κατά μία εβδομάδα, σε σχέση με την καθιερωμένη, ενώ η ύλη σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα έχει μειωθεί αναλογικά με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία μέχρι τις 11 Μαρτίου, ημέρα που έκλεισαν τα σχολεία.

Επιτυχόντες οι 8 στους 10

Μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί το παζλ των αριθμών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020, καθώς λείπει ο ακριβής αριθμός των υποψηφίων των ΕΠΑΛ. Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει μόνο τον αριθμό των υποψηφίων των ΓΕΛ που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις, ο οποίος ανέρχεται στις 82.159 (ΓΕΛ, ημερήσια και εσπερινά, παλαιό και νέο σύστημα). Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το υπουργείο Παιδείας, ο αριθμός των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ θα κυμανθεί περίπου στις 18.000.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 100.000 θα είναι οι υποψήφιοι συνολικά που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων στις σχολές, στα τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έχει καθοριστεί στους 77.970 (αριθμός ίδιος με εκείνον της περυσινής χρονιάς), μπορεί να υπολογιστεί ότι περίπου οι 8 στους 10 υποψηφίους θα είναι και επιτυχόντες.

Οι νέοι κανόνες διεξαγωγής

Στη διάρκεια των εξετάσεων, η χρήση μάσκας από τους υποψήφιους είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική για τους επιτηρητές εκπαιδευτικούς στις αίθουσες. Ακόμη, σε κάθε αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να τηρείται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υποψηφίων. Το ίδιο θα ισχύει και στους χώρους προετοιμασίας και στους χώρους εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι αίθουσες θα αερίζονται με φυσικό τρόπο και η χρήση ανεμιστήρων θα απαγορεύεται.

Όπως ήδη ισχύει στο σχολικό περιβάλλον μετά την άρση του lockdown, θα πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται οι οδηγίες καλής υγιεινής των χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Επίσης, τα εξεταστικά κέντρα θα τηρούν τους κανόνες του ΕΟΔΥ και για την καθαριότητα.

Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά και κατά το χρονικό διάστημα που θα διενεργούνται οι εξετάσεις.

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 

Οι Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 15 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 16 Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια και θα ολοκληρωθούν στις 26/6 και 30/6 αντίστοιχα. Θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων από 1 έως και 13 Ιουλίου. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, έχει οριστεί από τις 29 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οι βαθμολογίες των μαθητών του δημοτικού

Newsteam 0 Comments

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οι βαθμολογίες των μαθητών του δημοτικού

Οι βαθμολογίες παραδίδονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χωρίς να  απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο

Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2202/06.06.2020
Ρυθμίσεις βαθμολογίας τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Η επίδοση της βαθμολογίας του β’ τριμήνου στους μαθητές/τριες της Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης, πραγματοποιείται με την επανέναρξη λειτουργίας των δημοτικών σχολείων. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου β’ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση του πρωτοτύπου, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να  απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης ενημερώνουν προφορικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδο τους.

Β. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο. Για τη βαθμολόγηση των μαθητών/τριών λαμβάνονται υπόψη τόσο η πορεία μάθησης τους από την επανέναρξη λειτουργίας του σχολείου έως τη λήξη των μαθημάτων, όσο και η προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, το ενδιαφέρον τους, οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν, η δημιουργικότητα τους και η συνεργασία με τους συμμαθητές τους.

Γ. Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί (υπ’ αρ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/27/5/2020 υπουργική απόφαση) (ΦΕΚ 2031 Β’) και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου

Διάβασε το »

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2020. Προθεσμία ηλεκτρονικών αιτήσεων

Newsteam 0 Comments

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2020. Προθεσμία ηλεκτρονικών αιτήσεων

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2020 (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι από την Πέμπτη 4   Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://stegastiko.minedu.gov.gr

(ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μέσω αυτόματης διασύνδεσης ηλεκτρονικής εφαρμογής με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄159).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2019 θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) προκειμένου να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο (προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ..

Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φοιτητή και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ενώ στη περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής δηλώνει μόνο τον ΑΦΜ του/της συζύγου του (αν υφίσταται).

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο o φοιτητής δεν έχει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα σε ισχύ, τότε υποβάλλει αίτηση χορήγησης του επιδόματος, αφού προηγουμένως αιτηθεί και παραλάβει την Ακαδημαϊκή του Ταυτότητα.

Αν η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ακυρωθεί λόγω λήξης της φοιτητικής ιδιότητας (περάτωση σπουδών, διακοπή φοίτησης κ.λ.π.) τότε λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της τελευταίας ακυρωμένης Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Ιδρύματος βεβαιώνει κατά την επιβεβαίωση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ότι ο φοιτητής είχε τη φοιτητική ιδιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Διευκρινίζεται ότι φοιτητές-υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δηλώνουν ότι οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού και δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον αριθμό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης δικαιούχος γονέας απεβίωσε μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2019 και ο φοιτητής/τέκνο του υπαγόταν σε αυτόν ως προστατευόμενο μέλος, ο/η σύζυγος του θανόντος θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την αίτησή του εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το Ίδρυμα, αφού επιβεβαιώσει ότι ο δικαιούχος ανήκει σε αυτή την κατηγορία, προωθεί τον μοναδικό αριθμό υποβολή αίτησης μέσω e-mail: anotati1@minedu.gov.gr στη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, αναφέροντας τη σχετική αιτιολογία.

Πληροφορίες:

Κοινή υπουργική απόφαση (140832/Ζ1/25.8.2017) καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και το αντίστοιχο ΦΕΚ τροποποίησής της (72647/Ζ1/10-05-2019)

 

Η εγκύκλιος 

 

Διάβασε το »

Νέοι εποχικοί πυροσβέστες εκπαιδεύονται στο Κλιμάκιο Μαντουδίου

Newsteam 0 Comments

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαντουδίου καλωσορίζει τους νέους εποχικούς πυροσβέστες, που ήδη έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευση.

Ευχόμαστε γρήγορα να γίνετε αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του Πυροσβεστικού Σώματος, συμπληρώνει η δημοσίευση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μαντουδίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: stereanews.gr

Πληροροφρίες από kede

Διάβασε το »

Νόμος 4690-2020. Επαναλειτουργία δικαστηρίων, μείωση ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών και ενοικίων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4690/2020. Επαναλειτουργία δικαστηρίων, μείωση ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών και ενοικίων

Οικονομικά, φορολογικά, εργασιακά και άλλα μέτρα για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο

Νόμος 4690/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 104/30.05.2020
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1.
Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Ά’ 84)

Άρθρο 2.
Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α’ 90)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 3.
Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020
Άρθρο 4.
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020
Άρθρο 5.
Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές
Άρθρο 6.
Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ
Άρθρο 7.
Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
Άρθρο 8.
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4640/2019
Άρθρο 9.
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 -Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 10.
Προσθήκη άρθρου 91Α στον ν. 4549/2018
Άρθρο 11.
Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
Άρθρο 12.
Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Άρθρο 13.
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 14.
Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων
Άρθρο 15.
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
Άρθρο 16.
Φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
Άρθρο 17.
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 18.
Ρύθμιση για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς
Άρθρο 19.
Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Άρθρο 20.
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας

 

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 21.
Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
Άρθρο 22.
Τροποποίηση του άρθρου 69 του νόμου 4509/2017
Άρθρο 23.
Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 24.
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών
Άρθρο 25.
Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α’ βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας
Άρθρο 26.
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 27.
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
Άρθρο 28.
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Άρθρο 29.
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019
Άρθρο 30.
Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 31.
Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 32.
Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Άρθρο 33.
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Άρθρο 34.
Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια
Άρθρο 35.
Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο
Άρθρο 36.
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
Άρθρο 37.
Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
Άρθρο 38.
Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
Άρθρο 39.
Παράταση θητείας ΔΣ Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των ΔΣ των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
Άρθρο 40.
Οικονομική ενίσχυση λόγω νοσηλείας

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 41.
Αποδοχές απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Άρθρο 42.
Οργανισμοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 43.
Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών
Άρθρο 44.
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
Άρθρο 45.
Επιτροπή Αξιολόγησης
Άρθρο 46.
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 47.
Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου
Άρθρο 48.
Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων ΕΣΥ, κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ
Άρθρο 49.
Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 50.
Θέσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 51.
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών – μελών της Ε.Ε., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας
Άρθρο 52.
Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
Άρθρο 53.
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 54.
Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ.
Άρθρο 55.
Λήψη δειγμάτων από Κ.ΟΜ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. για επιδημιολογικούς λόγους και καταχώρηση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19
Άρθρο 56.
Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
Άρθρο 57.
Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 58.
Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών – Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης
Άρθρο 59.
Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων -Συντονιστές εκπαίδευσης -Απονομή τίτλου ειδικότητας
Άρθρο 60.
Έγκριση προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. – Μ.Ε.Ν.Ν.
Άρθρο 61.
Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος
Άρθρο 62.
Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές του εξωτερικού εκτός ΕΕ
Άρθρο 63.
Παράταση ισχύος συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΜΕΡΟΣ Ε’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 64.
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά
Άρθρο 65.
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 66.
Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
Άρθρο 67.
Αποζημίωση εμπορικών πτήσεων Απριλίου και Μαΐου 2020
Άρθρο 68.
Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών όπου έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

ΜΕΡΟΣ Ζ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 69.
Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 70.
Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 71.
Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας

ΜΕΡΟΣ Η’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 72.
Προκήρυξη εκλογών

ΜΕΡΟΣ Θ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 73.
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Ι’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 74.
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 75.
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 76.
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 77.
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’:
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 78.
Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79.
Επιχορήγηση φορέων και σωματείων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
Άρθρο 80.
Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
Άρθρο 81.
Κατάργηση διάταξης περί σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
Άρθρο 82.
Ρύθμιση λειτουργίας καταστημάτων
Άρθρο 83.
Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 84.
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

Νόμος 4690/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 104/30.05.2020
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις

 

Διάβασε το »

Ποιες αλλαγές προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου

Newsteam 0 Comments

Ποιες αλλαγές προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις, με το οποίο εισάγονται βασικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η γενική προσέγγιση του νομοσχεδίου είναι από κάτω προς τα πάνω, με αλλαγές που αρχίζουν από το νηπιαγωγείο, π.χ. εισαγωγή νέων θεματικών, εισαγωγή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά, και φθάνουν μέχρι τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ με την ίδρυση ξενόγλωσσων τμημάτων και τη συνεργασία με ΑΕΙ του εξωτερικού.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων:

Αλλαγές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικές διαδικασίες:

 • Εισάγονται πιλοτικά τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων από το επόμενο σχολικό έτος (2020-21), σηματοδοτώντας τη στροφή σε ένα σύγχρονο σχολείο που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές (από κοινού δεξιότητες του 21ου αιώνα). Νέες θεματικές όπως ο εθελοντισμός, η οδική ασφάλεια, η πρόληψη από εξαρτήσεις, ο αλληλοσεβασμός και η διαφορετικότητα, η ρομποτική, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή (κάθε θεματική θα είναι σταθμισμένη με την εκπαιδευτική βαθμίδα και ηλικία των μαθητών), στοχεύουν στην ευρύτερη καλλιέργεια και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Οι θεματικές αυτές οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ Ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία).
 • Εισάγεται πιλοτικά στο νηπιαγωγείο η ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων.
 • Ενισχύεται η διδασκαλία της πληροφορικής, των κλασσικών γραμμάτων, της φυσικής αγωγής και των ξένων γλωσσών.
 • Διευρύνονται οι μέθοδοι αποτίμησης προόδου των μαθητών, π.χ. μέσω ερευνητικών εργασιών, και αυξάνονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (π.χ στο Γυμνάσιο από 4 σε 7).
 • Συστήνεται η τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας στο Λύκειο.
 • Εισάγεται η λογική του κόντρα μαθήματος στη Γ’ Λυκείου για την ενίσχυση της γενικής παιδείας, που θα προσμετράται στο απολυτήριο (ιστορία για τους μαθητές που επιλέγουν πρακτική κατεύθυνση και μαθηματικά για τους μαθητές που επιλέγουν θεωρητική κατεύθυνση).
 • Εξορθολογίζεται η διαδικασία προαγωγής και απόλυσης μαθητών (βαθμολογική βάση του 10).
 • Θεσμοθετείται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου (βασισμένο στο τρίπτυχο Προγραμματισμός – Αυτοαξιολόγηση – Εξωτερική Αξιολόγηση).
 • Εισάγονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον (θεσμοθέτηση του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει την παροχή συμβουλών και παιδαγωγικής υποστήριξης προς μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, με στόχο τη διαχείριση ειδικών καταστάσεων, όπως κρούσματα ενδοσχολικής βίας, ενώ θεσμοθετείται και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείων).
 • Ενισχύεται και διευρύνεται ο θεσμός των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων. Από το Σεπτέμβριο θα λειτουργούν 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά Σχολεία στη χώρα, ενώ προβλέπεται ακολούθως και η επέκταση του θεσμού.
 • Λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματικότερη στελέχωση σχολικών μονάδων, όπως διπλή μοριοδότηση για τις δυσπρόσιτες περιοχές, μείωση της διάρκειας των πινάκων.

Εισάγονται, τέλος, ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν:

 • στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων, για παράδειγμα μέσω της δυνατότητας ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων, αυτόνομα, από κάθε ΑΕΙ (και δίχως να απαιτείται έγκριση Υπουργού), της θεσμοθέτησης κοινών (joint) και διπλών (double) προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων ΑΕΙ καθώς και της θεσμοθέτησης θερινών προγραμμάτων.
 • στην εισαγωγή ακαδημαϊκού κριτηρίου στις μετεγγραφές, πατράλληλα με τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
 • στη διαδικασία ανάδειξης των Πρυτανικών Αρχών.

 

Διάβασε το »

Τι ισχύει για τις απουσίες μαθητών δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων

Newsteam 0 Comments

Τι ισχύει για τις απουσίες μαθητών δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων μετά την επαναλειτουργία

Ποιες απουσίες είναι δικαιολογημένες και δεν λαμβάνονται υπόψη

Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2031/28.05.2020
Ρύθμιση απουσιών μαθητών/μαθητριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ ΠΕ και ΔΕ διδακτικού έτους 2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία, την 01.06.2020, των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων και των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή ο ίδιος/ίδια εφόσον είναι ενήλικος/ενήλικη, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η μαθητής/ μαθήτρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/15.5.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 (Β΄ 1856), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση), ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορονοϊό COVID-19

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1856/15.05.2020
Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν της από 13-5-2020 επικαιροποιημένης εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως:

1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις.

1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).

1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.

2. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /341/9188/11-5-2020 (1800 Β ́) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΦΕΚ Τεύχος A 64/14.03.2020
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο εικοστό πέμπτο
Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό.

Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων

Διάβασε το »

Χαστούκι στην Κεραμέως από τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης

Newsteam 0 Comments

Η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση, που αντιπροσωπεύει 132 συνδικάτα και 11 εκατ. λειτουργούς της Παιδείας, συντάσσεται με τη μη εφαρμογή του μέτρου της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων.

Το ζήτημα της καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης του μαθήματος απασχόλησε και την Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση (ETUCE), η οποία, με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, την καλεί να συμμορφωθεί με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ε.Ε., αλλά και τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

Αιφνιδιασμός

Η ETUCE, αναγνωρισμένος ευρωπαϊκός κοινωνικός εταίρος στην εκπαίδευση, που αντιπροσωπεύει συνολικά 132 συνδικάτα και 11 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς, ψέγει το ελληνικό υπουργείο Παιδείας για την αιφνιδιαστική κατάθεση της τροπολογίας χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, γεγονός το οποίο έρχεται σε κόντρα με τη διάταξη (άρθρο 21β) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, η οποία ορίζει ότι οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και πρακτική, καλούνται σε διαβούλευση έγκαιρα πάνω στις προτεινόμενες αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις εργασιακές συνθήκες με την εφαρμογή τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ψήφιση της επίμαχης ρύθμισης για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων με ηλεκτρονικά μέσα παραβιάζει και σχετική διάταξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι ή εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται και να προσέρχονται σε διάλογο έγκαιρα σε θέματα που τους αφορούν (διάταξη 8 Κοινωνικός Διάλογος και συμμετοχή εργαζομένων).

Στην επιστολή τίθενται μια σειρά ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μέτρου της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων. Ενδεικτικά η ETUCE αναφέρει ότι η διαδικτυακή μετάδοση συνεπάγεται την κυκλοφορία περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς επ’ ωφελεία αποκλειστικά των μαθητών τους, εγείροντας έτσι θέμα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Φυσικά στέκεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην προάσπιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση εννοείται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό μοιράζεται προσωπικά του στοιχεία στις μαγνητοσκοπήσεις και άρα εκθέτουν τους εαυτούς τους σε οποιαδήποτε τυχόν online εξέταση/έλεγχο. Αυτό με τη σειρά του εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία και την πρόληψη της παρενόχλησης online και άσκησης βίας από τρίτο πρόσωπο, με σοβαρές συνέπειες για την online ασφάλειά τους, την ιδιωτικότητα και την ψυχοκοινωνική τους υγεία τονίζει η Ευρωπαία διευθύντρια της ETUCE, Σούζαν Φλόκεν.

Υψηλός κίνδυνος

Η ίδια καλεί το υπουργείο να συμμορφωθεί με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ της Ε.Ε. 2016/679 αναφορικά με την υποχρέωση διεξαγωγής μελέτης εκτίμησης αντίκτυπου για την προστασία δεδομένων, η οποία βάσει των οδηγιών του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) θα πρέπει να εκπονηθεί κατόπιν διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς, τονίζοντας ότι όταν ένα είδος επεξεργασίας συγκεκριμένα με τη χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή/εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων της χώρας με σκοπό η έκθεση αντίκτυπου να συμπεριλάβει και τις θέσεις των εκπαιδευτικών.

*Διαλεκτή Αγγελή

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Συνδέθηκε σε διαδικτυακό μάθημα και κατέβασε το παντελόνι μπροστά στην κάμερα

Newsteam 0 Comments
Πρωτοφανές περιστατικό σε διαδικτυακό μάθημα

Αν ένα τέτοιο επεισόδιο είχε συμβεί μέσα στην τάξη τα πράγματα θα ήταν απλά. Στην περίπτωση όμως της τηλεκπαίδευσης όλα είναι πιο σύνθετα.

Την ώρα που η εφαρμογή της απευθείας μετάδοσης των μαθημάτων μέσα από τις σχολικές αίθουσες μοιάζει αβέβαιη λόγω των σφοδρών αντιδράσεων, της προαιρετικότητας του μέτρου και των απαντήσεων που αναμένει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από το υπουργείο Παιδείας για το live streaming, δεν άργησαν να εμφανιστούν και τα ευτράπελα.

Ευτράπελα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που συνεχίζεται και μετά τη λήξη της καραντίνας για τα παιδιά που απουσιάζουν δικαιολογημένα από τα σχολεία, τα οποία όμως δεν προκαλούν γέλιο, αλλά αντίθετα εντονότατο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους γονείς.

Ο λόγος για ένα πρωτοφανές περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια μαθήματος σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πεύκη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του alfavita.gr, την ώρα που οι μαθητές της τάξης παρακολουθούσαν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το μάθημά τους, άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο συνδέθηκε με ψευδώνυμο μέσω της πλατφόρμας Webex και άρχισε να βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς την εκπαιδευτικό, ενώ δεν δίστασε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά στην κάμερα, αφήνοντας άναυδους καθηγήτρια και μαθητές!

Το alfavita.gr επικοινώνησε με τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει ήδη ενημερώσει το υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας μας απάντησε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διευρεύνηση, ώστε να εξακριβωθεί εάν ο πρωταγωνιστής που εμπλέκεται σε αυτό, είναι μαθητής της τάξης ή κάποιο άλλο άτομο του σχολείου ή εξωσχολικός. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, έχει ενημερωθεί για το ζήτημα και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Είναι προφανές βέβαια πως αν ένα τέτοιο επεισόδιο είχε συμβεί μέσα στην τάξη με φυσική παρουσία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά: η καθηγήτρια θα ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιός έκανε τί και φυσικά, θα μπορούσε να παραπέμψει το μαθητή στη διεύθυνση του σχολείου. Στην περίπτωση όμως της τηλεκπαίδευσης τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς φαίνεται πως πλέον ανοίγουν και άλλα – περίεργα – παράθυρα

Πίσω από το διαδίκτυο και τα ψευδώνυμα λοιπόν είναι σαφές πως ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι. Ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από μια τέτοια ενέργεια; Πώς ένα σχολείο μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά που συμβαίνουν εξ αποστάσεως; Πώς η καθηγήτρια μπορεί να αποδείξει ότι το περιστατικό αυτό συνέβη πράγματι; Και με ποιον τρόπο η διεύθυνση του σχολείου μπορεί να επιληφθεί επί του θέματος; Κυρίως όμως, μπορεί το υπουργείο Παιδείας να διασφαλίσει ότι τέτοιους είδους περισταστικά δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον;

Αναρωτιόμαστε αν υπάρχει τρόπος να διαπιστώσουμε ότι παρόμοια γεγονότα δεν έχουν συμβεί και σε άλλους εκπαιδευτικούς που έκαναν τηλεκπαίδευση στη διάρκεια της καραντίνας και απλώς δεν το μάθαμε ποτέ. Διότι μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως λεπτά θέματα που αφορούν αποκλειστικά στο σχολικό περιβάλλον.Λόγω της πανδημίας, όμως, το σχολικό περιβάλλον δεν είναι αυτό που γνώριζαν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς μέχρι σήμερα. Η τάξη ως φυσικός χώρος δεν υπάρχει, αντίθετα έχει τηλε-μεταφερθεί με μια απλή κάμερα στο σπίτι κάθε μαθητή θέτοντας μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά και με τα νέα προβλήματα που φέρνει αυτή η νέα πραγματικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα προβλήματα που προκύπτουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και με υπευθυνότητα ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον δηλώνει στο alfavita.gr o Ανδρέας Κότσιφας, Πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής.

Σχολιάζοντας το συμβάν, μας εξηγεί ότι κάθε εκπαιδευτικός στέλνει ένα σύνδεσμο στους γονείς ή στους μαθητές μέσα από τον οποίο τα παιδιά μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό μάθημα. Αυτός ο σύνδεσμος απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους μαθητές που βρίσκονται στο σπίτι και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία. Παρόλα αυτά, αν ο σύνδεσμος αυτός βρεθεί σε λάθος χέρια προκύπτουν ανάλογα περιστατικά όπως αυτό που περιγράφουμε σήμερα. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για λάθος της εκπαιδευτικού, αλλά εξετάζεται αν κάποιος μαθητής της τάξης έστειλε σε κάποιον άλλο τον σύνδεσμο.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είμαστε καλοπροαίρετοι, δεν φανταζόμαστε ότι μπορούν να προκύψουν τέτοια ζητήματα αναφέρει ο κ. Κότσιφας, σημειώνοντας πως σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα θα πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται.

Δείτε τα tweets της επικαιρότητας:

[wbcr_php_snippet id="14676"]

Όλα τα νέα για την επικαιρότητα εδώ - ειδήσεις από την Ελλάδα

Διάβασε το »

Η άδεια ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα από 01-06-2020

Newsteam 0 Comments

Η άδεια ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα από 01-06-2020

Τι ισχύει μετά την επαναλειτουργία δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών σταθμών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 21311516392

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020
Αριθμ. Πρωτ: οικ. 20477/604

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκολύνσεις γονέων στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών – Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β’1778) Παράταση της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του, (Α’ 55).

1. Παράταση χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού – Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων

Από το άρθρο μόνο της με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020 (Β’1778) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, παρατάθηκε για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας η δυνατότητα χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), για όλο το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του προαναφερόμενου άρθρου.

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 51888/ΓΔ4/6-5-2020 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους (Β’ 1739) διευκρινίζονται τα εξής:

α. Χορήγηση κατά την εκ περιτροπής λειτουργία των υποτιμημάτων των σχολικών μονάδων

Η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού προσδιορίζεται από τους παράγοντες που καθιστούν αναγκαία τη χορήγησή της και ειδικότερα, όχι μόνο από την επανέναρξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των σχολικών μονάδων, αλλά και από την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων αυτών στα οποία εντάσσονται τα τέκνα. Εφόσον λοιπόν, σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση, έχει κριθεί αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία των αναφερόμενων μονάδων η δημιουργία υποτμημάτων τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής ορισμένες μόνο ημέρες της εβδομάδας, η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους γονείς κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα δεν λειτουργεί και κατά συνέπεια αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του εφαρμοζόμενου ειδικού προγράμματος.

Οι εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εργοδότη τους σχετική βεβαίωση για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος της οικείας σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού, προκειμένου να κάνουν χρήση αυτής, διακεκομμένα σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, ενώ σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες για την άδεια ειδικού σκοπού διατάξεις.

Εξυπακούεται βέβαια ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων, λόγω καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.

β. Χορήγηση στην περίπτωση που το τέκνο ή άτομο της οικογένειας ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή νοσεί.

Η άδεια ειδικού σκοπού δύναται επίσης να εξακολουθεί να χορηγείται στους δικαιούχους εργαζόμενους των οποίων τα τέκνα, κατ’ εφαρμογή της αριθ. 52840/ΓΔ4/8-5-2020 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών διδακτικού έτους 2019-2020 (Β’ 1765), δεν προσέρχονται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στους εργοδότες τους βεβαίωση της οικείας σχολικής μονάδας ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.

Σχετικά: Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων

γ. Διευκρινίζεται ακόμη ότι, σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος κορωνοϊού COVID – 19 εντός των ανωτέρω μονάδων και τυχόν επιβολής στοχευμένης αναστολής λειτουργίας της μονάδας στην οποία προσέρχεται το παιδί, οι γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ως ισχύει.

2. Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων

Σχετικά: Άδεια σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων στην παράγραφο 1 της παρούσας και με σκοπό τη διευκόλυνση των εργαζομένων γονέων στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των σχολείων και των δομών φροντίδας των παιδιών τους, οι εργαζόμενοι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση των διευκολύνσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδική μνεία ωστόσο αξίζει να γίνει στην άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, χρήση της οποίας μπορούν να κάνουν οι γονείς, σε πλήρεις ημέρες ή και σε ώρες, και κατά την τρέχουσα περίοδο:

α) προς το σκοπό της διευκόλυνσής τους κατά την παράδοση και παραλαβή των παιδιών, καθώς ο χρόνος παραμονής τους στις ανωτέρω μονάδες θα είναι μειωμένος λόγω της μη επαναλειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, αλλά και καθώς συνήθως την ευθύνη αυτή είχαν οι ανιόντες των γονέων οι οποίοι στην πλειονότητά τους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και

β) κατά τις ημέρες που τα παιδιά δεν προσέρχονται υποχρεωτικά στο σχολείο, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου.

Η εφαρμογή των σχετικών με την άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών διατάξεων, ως ανωτέρω, είναι συμβατή με το σκοπό της, καθώς υποστηρίζει την επιστροφή των παιδιών στη σχολική μαθησιακή διαδικασία η οποία συμβάλλει ευεργετικά τόσο στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνικοποίηση και ψυχολογία των παιδιών.

Επίσης, γίνεται σαφές ότι χρήση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών μπορούν να κάνουν και οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού αλλά και όσοι εκ των δικαιούχων της, κάνοντας χρήση αυτής έχουν εξαντλήσει την ετήσια κανονική τους άδεια για το τρέχον έτος.

Ειδικότερα υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του N. 1483/1984, του άρθρου 4 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2008-2009 και της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3896/2010, στους εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης και για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους (η οποία ξεκινά να παρέχεται από το νηπιαγωγείο) ή μέσης εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια με αποδοχές ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

Η άδεια απουσίας χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο είναι δικαιούχοι του ανωτέρω δικαιώματος, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί συνολικά και για τους δύο γονείς να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, για κάθε παιδί.

Διάβασε το »