Πατήστε ESC για κλείσιμο

εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών - Spoiler

Οι νέες τιμές εισιτηρίων των λεωφορείων του ΟΑΣΘ

Newsteam 0 Comments

Οι νέες τιμές εισιτηρίων των λεωφορείων του ΟΑΣΘ

Οι τιμές εισιτηρίων των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, μετά την μείωση του ΦΠΑ

Αριθμ. Α 31201/1611 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2090/31.05.2020
Καθορισμός ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό, μειωμένου κατά 10%, του ύψους των τύπων κομίστρου του ΟΑΣΘ, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020, ως εξής:

Άρθρο 1
Τιμές εισιτηρίων

1. Η τιμή του βασικού κανονικού εισιτηρίου μίας (1) μόνο μετακίνησης σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή ορίζεται σε 0,90 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,45 ευρώ.

2. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 70 λεπτών δύο (2) μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,10 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,55 ευρώ.

Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος εβδομήντα (70) λεπτά από την έκδοση, εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, ή από την πρώτη επικύρωσή του, εάν είναι προτυπωμένο εισιτήριο. Οι μετεπιβιβάσεις γίνονται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και προς κάθε κατεύθυνση. Σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου γίνει εντός των εβδομήντα (70) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.

3. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 90 λεπτών, τριών (3) μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,30 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,70 ευρώ.

Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος ενενήντα (90) λεπτά από την έκδοση (εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα) ή από την πρώτη επικύρωσή του (εάν είναι προτυπωμένο εισιτήριο). Οι μετεπιβιβάσεις γίνονται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και προς κάθε κατεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου γίνει εντός των ενενήντα (90) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.

4. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 120 λεπτών, τεσσάρων (4) μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,80 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,90 ευρώ.

Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) λεπτά από την έκδοση, εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, ή από την πρώτη επικύρωσή του, εάν είναι προτυπωμένο εισιτήριο. Η μετεπιβίβαση γίνεται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και προς κάθε κατεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου γίνει εντός των εκατόν είκοσι (120) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.

5. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου Πολιτιστικής Γραμμής και της λεωφορειακής γραμμής εξυπηρέτησης του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ορίζεται σε 1,80 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,90 ευρώ.

Άρθρο 2
Τιμές χρονικών προϊόντων κομίστρου απεριορίστων διαδρομών (Κάρτες)

1. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου για την μετακίνηση των επιβατών σε όλη την περιοχή ευθύνης του Οργανισμού ορίζεται σε 27,00 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 13,50 ευρώ.

2. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 75,60 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 38,00 ευρώ.

3. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 135,00 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 67,50 ευρώ.

4. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 243,00 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 121,50 ευρώ.

Άρθρο 3
Λοιπά Θέματα
Αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του κομίστρου του Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε., την πιστοποίηση του ως άνω δικαιώματος, την εγκυρότητα των τίτλων μεταφοράς και των επιβαλλόμενων προστίμων στην περίπτωση μη κατοχής αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Α/οικ.45788/3552/58-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2283), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020

Διάβασε το »

Οι νέες τιμές εισιτηρίων για ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικός), Τραμ, Λεωφορεία, Τρόλεϊ

Newsteam 0 Comments

Οι νέες τιμές εισιτηρίων για ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικός), Τραμ, Λεωφορεία, Τρόλεϊ

Οι τιμές εισιτηρίων για τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ, μετά την μείωση του ΦΠΑ

Αριθμ. Α 31226/1613 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2090/31.05.2020

Καθορισμός του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό, με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%, του ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ), κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020, ως εξής:

Άρθρο 1
Τιμές εισιτηρίων (ενιαίων, αεροδρομίου)

1. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 1,20 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,50 ευρώ.

2. Η τιμή του διπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύ-ος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας
Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 2,30 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 1,00 ευρώ.

3. Η τιμή του πενταπλού ενιαίου εισιτηρίου, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς- Κορωπί), ορίζεται σε 5,70 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,50 ευρώ.

4. Η τιμή των 10+1 ενιαίων εισιτηρίων, χρονικής ισχύος 90 λεπτών έκαστο από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 12,00 ευρώ. Τα εισιτήρια αυτά δεν ισχύουν για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή των αντίστοιχων εισιτηρίων: 5,00 ευρώ.

5. Η τιμή του ημερήσιου εισιτηρίου για όλα τα συγκοι-νωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 4,10 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80 της Ο.ΣΥ. και δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου της Ο.Σ.Υ.

6. Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου πέντε ημερών για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί) το οποίο ισχύει για 5 πλήρη 24ωρα από την επικύρωσή του ορίζεται σε 8,20 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.

7. Η τιμή του Τουριστικού Εισιτηρίου 3 ημερών, για απεριόριστο αριθμό μετακινήσεων με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), καθώς και από μία διαδρομή από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με το μετρό ή τις αντίστοιχες λεωφορειακές γραμμές EXPRESS της Ο.ΣΥ. Α.Ε., για 3 πλήρη 24ωρα από την πρώτη και μοναδική επικύρωσή του, ορίζεται σε 20,00 ευρώ. Το Τουριστικό Εισιτήριο 3 ημερών ισχύει και για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ.

8. Η τιμή του εισιτηρίου των λεωφορειακών γραμμών EXPRESS του Αεροδρομίου της Ο.ΣΥ. ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 2,70 ευρώ. Τα εισιτήρια για τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου ισχύουν για μία μόνο διαδρομή, από ή προς το Αεροδρόμιο. Η αποβίβαση από τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο στο Αεροδρόμιο, και αντίστροφα, η επιβίβαση στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου με αφετηρία το Αεροδρόμιο επιτρέπεται μόνο από το Αεροδρόμιο.

9. Η τιμή του εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (μετρό) προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) ορίζεται σε 9,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα-Πειραιάς- Αεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 4,50 ευρώ.

10. Η τιμή του μετ’ επιστροφής εισιτηρίου της ΣΤΑ.ΣΥ. (μετρό) προς και από το Αεροδρόμιο ορίζεται σε 16,00 ευρώ. Το εισιτήριο αυτό ισχύει για μία διαδρομή προς το Αεροδρόμιο και μία από το Αεροδρόμιο με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα- Πειραιάς- Αεροδρόμιο) για διάστημα 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την επικύρωσή του κατά την πρώτη επιβίβαση.

11. Η τιμή του εισιτηρίου του Μετρό (ΣΤΑ.ΣΥ.) από τους σταθμούς Παλλήνη, Κάντζα, Κορωπί προς και από το Αεροδρόμιο ορίζεται σε 5,50 ευρώ. Έχει χρονική ισχύ για διάστημα 90 λεπτών από την επικύρωση σε πύλη των σταθμών αυτών. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 2,70 ευρώ.

 

Άρθρο 2
Τιμές χρονικών προϊόντων κομίστρου απεριορίστων διαδρομών (Κάρτες)

1. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 27,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 30 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 13, 50 ευρώ.

2. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο) ορίζεται στα 45,00. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 22,50 ευρώ.

3. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 78,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 39, 00 ευρώ.

4. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 129,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 90 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 64,50 ευρώ.

5. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 155,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της
Ο.ΣΥ. A.E., καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 77, 50 ευρώ.

6. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 228,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 180 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 114,00 ευρώ.

7. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί), ορίζεται σε 300,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή EXPRESS Χ80 της Ο.ΣΥ. A.E. καθώς και στο Μετρό στο τμήμα Κορωπί – Αεροδρόμιο. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 150, 00 ευρώ.

8. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας Αεροδρομίου προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. [Ο.ΣΥ. (λεωφορεία, τρόλεϊ), ΣΤΑ.ΣΥ. (ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τραμ, μετρό μέχρι το Κορωπί)] και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο), ορίζεται στα 446,00 ευρώ. Η κάρτα αυτή ισχύει για απεριόριστες διαδρομές για 365 πλήρη 24ωρα από την πρώτη επικύρωσή του σε πύλη σταθμού του μετρό ή ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή σε επικυρωτικό μηχάνημα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 223,00 ευρώ.

Άρθρο 3
Επέκταση ισχύος των προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (καρτών)

1. Η ισχύς των ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια), των οποίων οι κάτοχοι προπλήρωσαν αλλά δεν εξάντλησαν την αξία τους, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν στις μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020, επεκτείνεται ως εξής:

α) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1, ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μικρότερο ή ίσο των 30 ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 30 ημερών.

β) Οι χρονικές κάρτες που είχαν εντός του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης 1, ενεργά προϊόντα κομίστρου με υπόλοιπο χρονικής διάρκειας μεγαλύτερο των 30 ημερών, θα λάβουν χρονική επέκταση ισχύος 55 ημερών.

2. Η ρύθμιση ισχύει για τους ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου της περίπτωσης 1, οι οποίοι είχαν φορτωθεί σε προσωποποιημένες κάρτες και η ισχύς τους αναλώθηκε την χρονική στιγμή της πρώτης επικύρωσης, ενώ δεν ισχύει για τους μη ενεργοποιημένους χρονικούς τύπους κομίστρου, οι οποίοι καθίστανται ενεργοί οποιαδήποτε χρονική στιγμή πραγματοποιηθεί η επανέναρξη των μετακινήσεων των δικαιούχων.

3. Η επέκταση ισχύος των χρονικών καρτών θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020 και για χρονικό διάστημα 24 μηνών, στις αυτόματες συσκευές πώλησης του δικτύου ΟΑΣΑ, ενώ η έναρξη ισχύος των ανωτέρω χρονικών επεκτάσεων θα πραγματοποιείται με την ενεργοποίησή τους κατά την πρώτη επικύρωση.

Άρθρο 4
Παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος για προϊόντα κομίστρου ετήσιας χρονικής διάρκειας (ετήσιες κάρτες) ΟΑΣΑ

1. Για τις αγορές νέων ετήσιων προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας παρέχεται από την 1η Ιουνίου 2020 πρόσθετη έκπτωση 10%, με τη μορφή επέκτασης του χρονικού διαστήματος ισχύος των χρονικών καρτών από 365 σε 402 ημέρες, ως εξής:

α) Σε αγορές ή ανανεώσεις των ετησίων καρτών (είτε μεμονωμένα, είτε με μαζική διάθεση μέσω σωματείων, εταιρειών, κτλ.) παρέχεται από την 1η Ιουνίου 2020, έκπτωση 10%, εν είδει επιπλέον ημερών στο χρονικό διάστημα ισχύος των χρονικών καρτών, δηλαδή από 365 σε 402 ημέρες.

β) Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται στις νέες συμφωνίες μαζικής πώλησης ετήσιων καρτών με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αντιπροσωπευτικές ενώσεις εργαζομένων ή ιδιωτών κ.α., οι οποίες θα συνάπτονται μετά την 1η Ιουνίου 2020, πλέον της χορηγούμενης έκπτωσης που παρέχεται στις τιμές αγοράς των καρτών αναλόγως της ζητούμενης ποσότητας.

2. Η παροχή έκπτωσης με μορφή επέκτασης του χρόνου ισχύος των ετήσιων καρτών θα είναι διαθέσιμη από την 01.06.2020 και θα παρέχεται έως τις 31.12.2020.

Άρθρο 5
Μεταβίβαση – Αντικατάσταση ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας

Για τις περιπτώσεις επιβατών κατόχων ενεργών προϊόντων κομίστρου χρονικής διάρκειας, είτε για το χρονικό διάστημα από τις 11.3.2020 έως τις 04.05.2020 είτε μετά την 04.05.2020 (ημερομηνίας παρέλευσης του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων περιορισμού μετακινήσεων των πολιτών), δεν προβλέπεται ακύρωση των προϊόντων κομίστρου, αλλά παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης μέσω αντικατάστασης της προσωποποιημένης κάρτας και μεταφορά του υπολοίπου της αξίας της σε νέα κάρτα.

Άρθρο 6
Λοιπά Θέματα

Αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του κομίστρου, στα συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011, την πιστοποίηση του ως άνω δικαιώματος, την εγκυρότητα των τίτλων μεταφοράς και των επιβαλλόμενων προστίμων στην περίπτωση μη κατοχής αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Α 59909/4404/18-01-2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄126).

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.202011

 

Διάβασε το »

Μείωση στις τιμές εισιτηρίων των ΜΜΜ ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ από 01-06-2020

Newsteam 0 Comments

Μείωση στις τιμές εισιτηρίων των ΜΜΜ ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ από 01-06-2020

Οι τιμές των εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών στα ΜΜΜ μειώνονται από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αθήνα 29 Μαΐου 2020

Δελτίο τύπου

Με τη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στο 13% στις μεταφορές για το διάστημα από την 1 Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο των ευρύτερων μέτρων στήριξης πολιτών, επιχειρήσεων και τουρισμού λόγω κορονοϊού, οι τιμές των εισιτηρίων και καρτών απεριορίστων διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αναπροσαρμόζονται από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, δήλωσε σχετικά:

Όπως είχαμε δεσμευθεί κανένας χρήστης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δεν θα χάσει τα λεφτά του από την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊου. Και με την μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός ανακουφίζουμε ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Μετακινούμαστε στην πόλη πιο φθηνά και με ασφάλεια, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες των ειδικών.

Συγκεκριμένα:

Στην Αθήνα η τιμή του βασικού εισιτηρίου του ΟΑΣΑ ορίζεται στο 1.20 ευρώ αντί για 1.40 που ισχύει έως σήμερα, δηλαδή στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και πέραν του ποσοστού μείωσης του Φ.Π.Α. Υπενθυμίζεται ότι το μεμονωμένο εισιτήριο είχε αυξηθεί στο 1,40 ευρώ μετά το 2015.

Στη Θεσσαλονίκη, μετά τη μείωση του ΦΠΑ, το μεμονωμένο εισιτήριο του ΟΑΣΘ θα κοστίζει 0,90 ευρώ.

Αντίστοιχες μειώσεις σημειώνονται και για τις τιμές των άλλων προϊόντων μετακίνησης του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ.

Ειδικότερα για τις μειώσεις των καρτών του ΟΑΣΑ

Στις μειώσεις προστίθενται δωρεάν πιστώσεις χρόνου για την περίοδο που διήρκησαν τα περιοριστικά μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοχοι μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών, που τις είχαν προμηθευτεί πριν την πανδημία του κορονοϊού και δεν μπόρεσαν να τις χρησιμοποιήσουν λόγω περιοριστικών μέτρων, έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν αυτομάτως δωρεάν την κάρτα τους για έναν μήνα.

Οι χρήστες που είχαν αγοράσει 3μηνιαίες, 6μηνιαίες και ετήσιες κάρτες θα πάρουν δωρεάν προϊόν επιδότησης με πρόσθετο χρόνο 55 ημερών, όσο δηλαδή κράτησαν τα μέτρα περιορισμού.

Η ανανέωση θα γίνεται αυτομάτως με την πρώτη ανανέωση της κάρτας είτε σε αυτόματο μηχάνημα εισιτήριων είτε σε εκδοτήριο.

Ειδικά για τους νέους χρήστες ετήσιων καρτών θα δοθούν επιπλέον 37 μέρες (οι οποίες αντιστοιχούν σε έκπτωση 10% που είχε εξαγγείλει ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής). Με άλλα λόγια αντί για 365 ημέρες μετακίνησης, θα παίρνουν 402 ημέρες.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΣΑ με ποιον τρόπο οι υπάρχοντες κάτοχοι καρτών που θέλουν να εκδώσουν ετήσια κάρτα, θα μπορούν να συνδυάσουν τις παραπάνω παροχές (πίστωση χρόνου, μείωση Φ.Π.Α. και επιπλέον έκπτωση 10%).

Αναλυτικοί πίνακες με όλες τις αλλαγές στις τιμές θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΣΑ και τον ΟΑΣΘ.

Διάβασε το »

Μείωση ΦΠΑ στα μεταφορικά μέσα, τουρισμό, καφέ, ποτά, κινηματογράφο

Newsteam 0 Comments

Μείωση ΦΠΑ στα μεταφορικά μέσα, τουρισμό, καφέ, ποτά, κινηματογράφο

Τα φορολογικά μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις έως 31-10-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Δελτίο Τύπου

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για το Κυβερνητικό Σχέδιο Επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας

 

 

Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου.

Για τις επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν μείωση τζίρου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, αθροιστικά άνω ενός ποσοστού, θα προβλεφθεί μείωση της προκαταβολής φόρου που καλούνται να πληρώσουν εντός του 2020 για το 2021, κατά ένα ποσοστό.

Το ποσοστό θα προσδιοριστεί τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία τζίρου που θα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για την προηγούμενη περίοδο.

9ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.
Καλύπτει μεταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό και τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με αεροπλάνο, με πλοίο, με συνδυαστικές μεταφορές.

Οι πολίτες, κυρίως τα πιο αδύναμα εισοδηματικά στρώματα, θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτή την πρόνοια της πολιτείας.

10ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

11ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 (80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10 για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

12ον. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των κινηματογράφων από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

13ον. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100%, έναντι 30% που είναι σήμερα, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου.

14ον. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος.

Δίνονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια [angel investors] για νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη μορφή εκπτώσεων φόρου επί του ποσού που επενδύεται.

15ον. Δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία.

Καλύπτει όλα τα κόκκινα δάνεια, τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν πριν το τέλος του 2018, όσο και αυτά που μεταγενέστερα – μέχρι σήμερα – προέκυψαν, για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Καλύπτει όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και τα εξυπηρετούμενα δάνεια των συμπατριωτών μας που επλήγησαν από την πανδημία.

Παράλληλα, θέτει δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην επωφεληθούν της επιδότησης οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

 

Διάβασε το »