Ειδήσεις για Δικηγορικοί Σύλλογοι - Spoiler και νέα

Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Νέους Δικηγόρους 2021. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Newsteam 0 Comments

Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Νέους Δικηγόρους 2021. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους νέους δικηγόρους Η σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρει τα εξής: «Με το Ν. 2915/01 άρθρο 33 παρ. 2 θεσπίστηκε ο Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για τους Νέους Δικηγόρους με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12% της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 3226/2004. Στη συνέχεια με το Ν.4194/13, άρθρο 62, παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄208) ο παραπάνω πόρος, ορίστηκε σε ποσοστό 25% στο ποσό παρακράτησης υπέρ ΔΣΑ των γραμματίων προκαταβολής εισφορών. Με το Ν.3943/2011, άρθρο 20, παρ.7γ, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%. Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων θα χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη (εγγραφή από 1/7/2014 έως 30/6/2021), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004) στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής. Εξαιρούνται της διανομής: Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) Β) Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από άλλο κλάδο Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά (7) ετών Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας: α) ατομικό (άγαμοι) άνω των 10.271 €, β) οικογενειακό (έγγαμοι) άνω των 14.673 € Ε) Όσοι τελούν σε αναστολή Ζ) Όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό (άδεια απουσίας σπουδών) Η) Βουλευτές – Ευρωβουλευτές Όσοι δικαιούχοι ΕΔΛΝΔ δεν έχουν υποβάλλει ετήσιες δηλώσεις στο ΔΣΑ (ανανέωση ταυτότητας) προηγούμενων ετών του έτους 2020, θα γίνεται ταυτόχρονα συμψηφισμός ΕΔΛΝΔ με το οφειλόμενο ποσό της ετήσιας δήλωσης και το υπόλοιπο θα πιστώνεται στον…

Διάβασε το »