Ειδήσεις για δικαστικοί επιμελητές - Spoiler και νέα

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών έτους 2021

Newsteam 0 Comments

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών έτους 2021 Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Οι θέσεις αυτές είναι οι εξής: Εφετείο Αθηνών 55 Εφετείο Πειραιώς 12 Εφετείο Ευβοίας 6 Εφετείο Αιγαίου 5 Εφετείο Βορείου Αιγαίου 2 Εφετείο Δωδεκανήσου 1 Εφετείο Λαμίας 5 Εφετείο Θεσσαλονίκης 33 Εφετείο Λάρισας 11 Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 7 Εφετείο Θράκης 13 Εφετείο Κέρκυρας 5 Εφετείο Πατρών 10 Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδος 5 Εφετείο Ναυπλίου 6 Εφετείο Καλαμάτας 3 Εφετείο Κρήτης 4 Εφετείο Ανατολικής Κρήτης 6 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1981 έως και 1999 Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία του Εφετείου της έδρας του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών της επιλογής τους, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής: α. Πιστοποιητικό θεωρητικής και πρακτικής άσκησης του οικείου Συλλόγου β. Τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου ). γ. Υπεύθυνη δήλωση για την ύπαρξη των προσόντων και την έλλειψη των κωλυμάτων συμμετοχής στις εξετάσεις όπως αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όπως ισχύει και του άρθρου 4 του ν. 2318/1995. δ. Απόδειξη καταβολής ποσού πενήντα ( 50) ευρώ ως εξέταστρα. – Η εξέταση είναι γραπτή και περιλαμβάνει: α) Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία, γ) Αστικό Κώδικα και Εμπορικό Δίκαιο. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. – Επιτυχόντες θεωρούνται κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας…

Διάβασε το »