Ειδήσεις για δημόσιες συμβάσεις - Spoiler και νέα

Νόμος 4782-2021 για δημόσιες συμβάσεις, προμήθειες, ανάπτυξη, υποδομές, υγεία

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4782/2021 για δημόσιες συμβάσεις, προμήθειες, ανάπτυξη, υποδομές, υγεία Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων Νόμος 4782/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 36/09.03.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία ΜΕΡΟΣ Α’ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Άρθρο 2 Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του ν. 4412/2016 Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016 Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση του τίτλου…

Διάβασε το »