Ειδήσεις για Δάση - Spoiler και νέα

Νόμος 4796-2021 για τις οικονομικές δραστηριότητες υπουργείων

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4796/2021 για τις οικονομικές δραστηριότητες υπουργείων και απλούστευση του πλαισίου άσκησης Νόμος 4796/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 63/17.04.2021Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ Άρθρο 3: Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και Παγοδρομίων- Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΘ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Άρθρο 4: Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία – Προσθήκη Κεφαλαίου Κ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 5: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚA’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Άρθρο 6: Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚB’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 7: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΓ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 8: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΔ’ στον ν. 4442/2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ…

Διάβασε το »

Διατήρηση σε εθνικό επίπεδο των φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών

Newsteam 0 Comments

Διατήρηση σε εθνικό επίπεδο των φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών και καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1375/07.04.2021Καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣαποφασίζει: Άρθρο 1Σκοπός – Στόχος 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός στόχων διατήρησης σε εθνικό επίπεδο για φυσικούς τύπους οικοτόπων και είδη (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, αντίστοιχα) ενωσιακού ενδιαφέροντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 60). 2. Στόχος είναι η διασφάλιση ή/και η επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης (ΙΚΔ) των φυσικών τύπων οικοτόπων και των ειδών των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογής 1. Πεδίο εφαρμογής είναι η χωρική κατανομή που παρουσιάζουν οι φυσικοί τύποι οικοτόπων και τα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος των Παραρτημάτων Α και Β της παρούσας απόφασης σε όλη την επικράτεια της χώρας σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). 2. Οι στόχοι διατήρησης της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 47 του νόμου 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 92), καθώς και κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α ́ 209). Άρθρο 3Ορισμοί 1. Η κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού…

Διάβασε το »

Οριζόντια παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Newsteam 0 Comments

Οριζόντια παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες και μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων από τον νόμο 4389/2016, οι διατάξεις του οποίου έχουν καταπέσει με αποφάσεις του ΣτΕ, τόσο σε ότι αφορά τις οικιστικές πυκνώσεις όσο και τις εκχερσωμένες εκτάσεις, ψηφίστηκε ο νόμος 4685/2020, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καταθέσει άμεσα νομοθετική ρύθμιση και θα προχωρήσει σε οριζόντιες παρεμβάσεις για την επίλυση των σφαλμάτων που έχουν προκύψει στο είδος χαρακτηρισμού της γης Μεταξύ αυτών, είναι η οριζόντια παράταση έξι μηνών για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών και η μείωση του τέλους άσκησης αντιρρήσεων κατά 50%. Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας και αφετέρου την ανάγκη να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για εσωτερικές και οριζόντιες διορθώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του θεματικού περιεχομένου των δασικών χαρτών, χωρίς ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.

Διάβασε το »