Ειδήσεις για Γεωργία-Κτηνοτροφία-Πτηνοτροφία-Μελισσοκομία-Αλιεία - Spoiler και νέα

Μητρώο Αγροτών. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιουμένων να εγγραφούν

Newsteam 0 Comments

Μητρώο Αγροτών. Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιουμένων να εγγραφούν Νέες κατηγορίες εισοδημάτων αφαιρούνται του συνολικού εισοδήματος Συγκεκριμένα: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και του Υφυπουργού Οικονομικών, προβλέπονται νέες κατηγορίες εισοδημάτων, τα οποία αφαιρούνται του συνολικού εισοδήματος όπως αυτό υπολογίζεται για τις ανάγκες εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών. Κατά τον τρόπο αυτό, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιουμένων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών, ενώ συγχρόνως διορθώνονται κάποιες στρεβλώσεις. Πρόκειται για τις συντάξεις λόγω θανάτου, τις αντιμισθίες των αιρετών Ο.Τ.Α., το επίδομα διατροφής τέκνων και το κοινωνικό μέρισμα Υπενθυμίζεται ότι  η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών προϋποθέτει ότι το 50% του συνολικού εισοδήματος των εγγραφομένων προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, ως αγροτικό εισόδημα λογίζεται πλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το εισόδημα που προέρχεται από εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος μικρότερης των 500 KW, αντί των 100KW που ίσχυε μέχρι πρότινος

Διάβασε το »

Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μελισσοκόμων

Newsteam 0 Comments

Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μελισσοκόμων με τη χρήση ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών Αριθμ. 164/121256 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1869/07.05.2021Τροποποίηση της υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022» (Β’ 2294). Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1Τροποποίηση της υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 υπουργικής απόφασης 1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 189/133432/25-05-2020 (Β’ 2294) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως ακολούθως: α) Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6. Στο πλαίσιο της παρούσας είναι δυνατή, είτε η δια ζώσης εκπαίδευση, είτε η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μπορεί να υποστηριχθεί από τον δικαιούχο.» β) Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται έως 5 ώρες ανά ημέρα και συνολικά τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή. Αν η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, η διάρκεια της ορίζεται έως δεκαπέντε (15) ώρες και τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή. Ο ελάχιστος αριθμός των εκπαιδευόμενων κάθε εκπαίδευσης είναι πέντε (5) άτομα και η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιείται και απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολύνει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.». γ) Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Αν η εκπαίδευση πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι προβλεπόμενες στις περ. i), vi) και viii) της παρ….

Διάβασε το »

Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και Ατομική Μελισσοκομική Ταυτότητα

Newsteam 0 Comments

Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και Ατομική Μελισσοκομική Ταυτότητα μελισσοκόμων, μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου Αριθμ. 140/106513 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1560/17.04.2021Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός Σε εφαρμογή της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9 του νόμου 4691/2020 θεσπίζονται οι διαδικασίες για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία της πληροφοριακής βάσης δεδομένων με την ονομασία «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (εφεξής «Μητρώο»), με σκοπό την καθιέρωση ενιαίου ψηφιακού συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης των μελισσοκόμων, των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας. Άρθρο 2Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: α) Κυψέλη: Η μονάδα η οποία περιλαμβάνει αποικία μελισσών του είδους Apis mellifera, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μελιού ή/και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ή την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού των μελισσών ή την παραγωγή παραφυάδων, είτε συμβάλλει στην επικονίαση αυτοφυούς ή/και καλλιεργούμενης βλάστησης. Η κυψέλη απαρτίζεται από όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιβίωση της αποικίας, ήτοι βιοτικοί παράγοντες στους οποίους συμπεριλαμβάνεται βασίλισσα που ωοτοκεί κανονικά, το σύνολο των ακμαίων μελισσών, των αυγών, των προνυμφών και των νυμφών και τα αβιοτικά μέρη στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο εμβρυοθάλαμος, ο μελιτοθάλαμος, τα πλαίσια κηρηθρών και οι αντίστοιχες κηρήθρες με το περιεχόμενό τους. β) Ενεργός Μελισσοκόμος: Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα, το οποίο διατηρεί εντός της ελληνικής Επικράτειας, ως αποκλειστικά κύριος, νομέας και κάτοχος, κυψέλες και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο. γ) Κατεχόμενες Κυψέλες: Οι κυψέλες με πληθυσμό ακμαίων ατόμων που καλύπτει τις επιφάνειες κηρηθρών τουλάχιστον πέντε (5) πλαισίων, διαθέτουν πλαίσια – κηρήθρες με κελιά γεμάτα γύρη, πλαίσια με κελιά με σφραγισμένο μέλι, υγιή γόνο και κελιά…

Διάβασε το »

Νόμος 4792-2021 για γεωργικά προιόντα, τρόφιμα, δικαστικές διακοπές, self-test

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4792/2021 για γεωργικά προιόντα, τρόφιμα, δικαστικές διακοπές, self-test Νόμος 4792/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 54/09.04.2021Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/633 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 2 Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 3 Απαγόρευση αθέμιτων ρητρών και πρακτικών υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις (Άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 4 Αδιαφανείς ρήτρες (Άρθρο 3 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 5 Αρχές επιβολής (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 6 Καταγγελίες και εμπιστευτικότητα (Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 7 Αρμοδιότητες των αρχών επιβολής (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 8 Κυρώσεις επί παραβάσεων Άρθρο 9 Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων Άρθρο 10 Λοιπές αξιώσεις Άρθρο 11 Παραγραφή Άρθρο 12 Ένδικη προστασία Άρθρο 13 Εναλλακτική επίλυση διαφορών (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 14 Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (Άρθρα 8 και 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 15 Εφαρμογή άλλων διατάξεων (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 1 παρ. 3 και 4 και άρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο τρίτο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633) ΜΕΡΟΣ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Ηλεκτρονική δημοπρασία – Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών – Επιτροπές Ελέγχου και Νομιμότητας Άρθρο 19 Διευκόλυνση…

Διάβασε το »

Δάνεια μέχρι 25000 ευρώ δίχως ασφαλιστική ενημερότητα για αγρότες και κτηνοτρόφους

Newsteam 0 Comments

Δάνεια μέχρι 25000 ευρώ χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα για αγρότες και κτηνοτρόφους Δάνεια, χορηγήσεις και πιστώσεις από τράπεζες για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους Παράταση έως το τέλος του 2021 της ρύθμισης με βάση την οποία οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να παίρνουν δάνεια, χορηγήσεις και πιστώσεις από το τραπεζικό σύστημα, μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα Συγκεκριμένα η υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή απαντώντας (19.3.2021) στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση με θέμα τις ζωοτροφές προανήγγειλε την καταβολή εντός της επόμενης εβδομάδας συνδεδεμένων ενισχύσεων ύψους 31,9 εκατ. στους παραγωγούς κτηνοτροφικών φυτών: 6.684.367 € ευρώ στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (σόγια, κουκιά, ρεβύθια) και 25.256.552 € ευρώ στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή (μηδική, τριφύλλι) Περαιτέρω  η υφυπουργός ανέδειξε και την παράταση έως το τέλος του 2021 της ρύθμισης, που θέσπισε και εφάρμοσε για πρώτη φορά το 2020 η Κυβέρνηση, με βάση την οποία οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να παίρνουν δάνεια, χορηγήσεις και πιστώσεις από το τραπεζικό σύστημα, μέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα. Ηλεκτρονικά η έκδοση της βεβαίωσης Επαγγελματία Αγρότη Σε ανοδική τροχιά το πρόβειο γάλα Στην τοποθέτησή της η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος παραθέτοντας τα επίσημα στοιχεία του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» με βάση τα οποία: – τον Ιανουάριο του 2021 η μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος ήταν 91,68 λεπτά – ενώ η μέση τιμή του το 2019 ήταν 80 λεπτά.

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται ψηφιακά Αριθμ. 58/31790/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Β 462/08-02-2021Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε: 1. Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης. 2. Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021, με στοιχεία του φορολογικού έτους 2019. Αφορά τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, από το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Οι ΑΦΜ τους θα αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020. 3. Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ. 4. Το υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »

Απόσταξη σύκων και αποσύκων στην Αγιά Λάρισας περιόδου 2020-2021

Newsteam 0 Comments

Απόσταξη σύκων και αποσύκων στην Αγιά Λάρισας περιόδου 2020-2021 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της ΠΕ Λάρισας Απόσταξη σύκων (σούμα) Το τσίπουρο γίνεται με βάση τα σταφύλια, ενώ η σούμα, γίνεται με βάση τα σύκα, τα οποία, αφού μαζευτούν τον Αύγουστο, αφήνονται να ξεραθούν στον ήλιο. Στα μέσα του Οκτώβρη τα σύκα μεταφέρονται στα αποστακτήρια ή αλλιώς νεμπικαριά. Εκεί τοποθετούνται σε βαρέλια με νερό όπου παραμένουν για δύο εβδομάδες ώστε να δημιουργηθούν οι μύκητες και να γίνει η ζύμωση. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της απόσταξης. Τα σύκα, μαζί με διάφορα αρωματικά φρούτα (κυδώνια, μανταρίνια, μήλα, πορτοκάλια), λίγη μαστίχα και γλυκάνισο, τοποθετούνται στα καζάνια μέσα στα οποία βράζουν για τρεις με τρεισήμισι ώρες Αριθμ. 30/003/000/40  – ΦΕΚ Τεύχος Β 103/18.01.2021Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της ΠΕ Λάρισας Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝαποφασίζουμε: Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, για την περίοδο 2020-2021, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ́) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του καν. (ΕΚ)110/2008. Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του καν. (ΕΚ)110/2008. II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο…

Διάβασε το »