Ειδήσεις για ασκούμενοι δικηγόροι - Spoiler και νέα

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Newsteam 0 Comments

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αριθμ. 19775 οικ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1877/11.05.2021Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε για τα έτη 2021 και 2022: α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δύο (2) άτομα, β. το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β, παρ. 4, του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), γ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, δ. την αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, η οποία δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και η οποία θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικού. Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής: α. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της Ανακοίνωσης της σχετικής Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. β. Στις αιτήσεις συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν: α) τα στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους β) τον Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά…

Διάβασε το »

Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Newsteam 0 Comments

Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αριθμός ασκουμένων υποψηφίων δικηγόρων για άσκηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αριθμ. 59192 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 397/04.02.2021Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε πέντε (5) άτομα. β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Το εξαμηνιαίο χρονικό διάστημα θα αρχίσει την 15η Μαρτίου 2021 και θα λήξει την 14η Σεπτεμβρίου 2021. γ) Η Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα» μεριμνά για την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του φορέα, μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2021. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα», μόνο ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], εντός πέντε (5) ημερών (ημερολογιακών) από την ανάρτηση της σχετικής  πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου, γ) τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό), δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ε) τον βαθμό του πτυχίου τους, στ) τυχόν γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, πιστοποιούμενη από τίτλους σπουδών ή την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των δηλουμένων. Επιπλέον, ο ασκούμενος δικηγόρος δηλώνει τη βαθμολογία όλων των εξαμήνων στο διοικητικό δίκαιο και τη διοικητική δικονομία. δ) Η επιλογή των ασκουμένων και ισάριθμων επιλαχόντων γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ονόματα των επιλεγέντων αναρτώνται…

Διάβασε το »

Θέσεις ασκουμένων υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Newsteam 0 Comments

Θέσεις ασκουμένων υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής Άσκηση με αμοιβή υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί: Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (1η Φεβρουαρίου 2021) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www..patt.gov.gr), ήτοι από την 2 Φεβρουαρίου 2021 έως και την 11 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόμενα. Β) Τους ήδη ασκούμενους δικηγόρους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής που επιθυμούν παράταση της άσκησής τους για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 15 Μαρτίου 2021 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση κατά την ως άνω χρονική προθεσμία, κατόπιν της οποίας μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, να παραταθεί ο χρόνος άσκησής τους για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν θα καλυφθούν κατά το τρέχον εξάμηνο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και τα Γραφεία Γραμματείας και Αρχείου, έχει οριστεί σε δεκαέξι (16) άτομα. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ…

Διάβασε το »

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αύξηση θέσεων

Newsteam 0 Comments

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αύξηση θέσεων Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αυξάνονται οι θέσεις ασκουμένων υποψηφίων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης Αριθμ. 4060 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 329/29.01.2021Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16992/2017 (Β’ 766) κοινής υπουργικής απόφασης – Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣαποφασίζουμε: 1. Η παρ. Α της υπ’ αρ. 16992/6.2.2017 κοινής απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Ορίζουμε: α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε τριάντα (30) άτομα και για το έτος 2021 σε είκοσι (20) επιπλέον άτομα, β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους, σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για δυο (2) επιπλέον εξάμηνα, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου δικηγόρου και την αποδοχή της από τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γ) τα χρονικά διαστήματα έναρξης της άσκησης, στις 16 Ιανουαρίου και 16 Ιουλίου κάθε έτους και, δ) την αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε μήνα, ε) ειδικά για τις είκοσι (20) επιπλέον θέσεις, έτους 2021, το χρονικό διάστημα της άσκησης ορίζεται από 1.2.2021 έως 31.12.2021». 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω, υπ’ αρ. 16992/2017, απόφαση. Αριθμ. 43806 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2889/05.07.2019 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κ.Υ. του Υ.Δ.Δ.Α.Δ – Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝαποφασίζουμε: 1. Η παράγραφος Α της 16992/6.2.2017 κοινής απόφασης όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Ορίζουμε: α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν την άσκησή τους…

Διάβασε το »