απόβλητα - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοινός φορτιστής για όλα τα κινητά τηλέφωνα

Newsteam 0 Comments

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοινός φορτιστής για όλα τα κινητά τηλέφωνα για την ελάττωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και τη διευκόλυνση των καταναλωτών Κατά την τελευταία δεκαετία, το Κοινοβούλιο κάλεσε επανειλημμένα την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την ελάττωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και τη διευκόλυνση της ζωής των καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών επιμένουν εδώ και χρόνια ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινός φορτιστής για τις ηλεκτρονικές συσκευές, ζητώντας συνεχώς από την Επιτροπή να αναλάβει δράση μέσω μιας σειράς εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας, ψηφισμάτων και ερωτήσεων. Το 2014, το Κοινοβούλιο τάχθηκε σθεναρά υπέρ της ύπαρξης ενός κοινού φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (RED). Έκτοτε, στο πλαίσιο αρκετών άλλων πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου έχει ζητηθεί άμεσα ή έμμεσα την τυποποίηση των φορτιστών κινητών τηλεφώνων, όπως στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020, με το οποίο καλείται η Επιτροπή να θεσπίσει πρότυπο για κοινό φορτιστή «επειγόντως». Επιπλέον, σε πρόσφατο ψήφισμα στις 10 Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να θεσπίσει επειγόντως κανόνες για τη χρήση κοινό φορτιστή για τα τηλέφωνα και παρόμοιες συσκευές, ώστε να εξασφαλιστούν με τον καλύτερο τρόπο τυποποιημένες, συμβατές και διαλειτουργικές επιλογές φόρτισης, και ζήτησαν από την Επιτροπή να καταρτίσει «στρατηγική αποσύνδεσης» ώστε οι φορτιστές να πωλούνται χωριστά από τις συσκευές, αλλά και για εναρμονισμένη εμπορική σήμανση. Η πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου, Anna Cavazzini (Πράσινοι, Γερμανία), δήλωσε σχετικά με την πρόταση κοινού φορτιστή που υποβλήθηκε χθες από την Επιτροπή: «Κατά την τελευταία δεκαετία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για…

Διάβασε το »

Νόμος 4819-2021 με διατάξεις για ανακύκλωση, πλαστικά, πολεοδομία

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4819/2021 με διατάξεις για ανακύκλωση, πλαστικά, πολεοδομία Ενσωμάτωση Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για απόβλητα και ανακύκλωση Νόμος 4819/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 129/23.07.2021Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις. ΜΕΡΟΣ Α’ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ) 2018/851) ΜΕΡΟΣ Β’ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Άρθρο 3 Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Άρθρο 5 Υποπροϊόντα (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1…

Διάβασε το »