Ειδήσεις για απογραφή 2021 - Spoiler και νέα

Νόμος 4772-2021. Απογραφές, νέα μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4772/2021. Απογραφές, μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία Διατάξεις για τις απογραφές 2021, μέτρα για τον κορονοϊό και την φορολογία Νόμος 4772/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 17/05.02.2021Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Άρθρο 1: Σκοπός ΚΕΦΑΛAΙΟ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΕΤΟΥΣ 2021 Άρθρο 2: Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 3: Ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 5: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Γ-Κ) ΕΤΟΥΣ 2021 Άρθρο 6: Αντικείμενο Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 7: Ορισμοί της Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 8: Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 9: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΚΑΙ Γ-Κ Άρθρο 10: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 11: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ Άρθρο 12: Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ Άρθρο 13: Ορισμός Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών- Διερμηνέων Άρθρο 14: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ Άρθρο 15: Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 16: Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας των Απογραφών Γ-Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 17: Διοικητικά θέματα Άρθρο 18: Καθεστώς και αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-Διερμηνέων των Γενικών Απογραφών Άρθρο 19: Καθεστώς και αποζημίωση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 20: Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ- Κ Άρθρο 21: Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ Άρθρο 22: Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ…

Διάβασε το »