Ειδήσεις για ακαδημίες εμπορικού ναυτικού (ΑΕΝ) - Spoiler και νέα

Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Newsteam 0 Comments

Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η διαδικασία πληρωμής Αριθμ. 2812.50/35109/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2501/11.06.2021Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 20202021, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Άρθρο 2Καταβολή επιδόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν. 1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την καταβολή του επι-δόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν., για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)» μέσω των Παγίων Προκαταβολών οικείων Σχολών (Α.Ε.Ν.) και εν συνεχεία ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και αποκαθίσταται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τελική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με μεταφορά ισόποσης πίστωσης στον Ειδικό Λογαριασμό Κ.Ν.Ε. 2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανω-τέρω επιδόματος βαρύνουν αρχικά τον προϋπολογισμό του Κ.Ν.Ε. οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις», στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. 3. Η αποκατάσταση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΚΝΕ βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ειδικός Φορέας ΓΔΟΥ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΣΑΕ 150 ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα…

Διάβασε το »

Εισαγωγή Σπουδαστών – Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2021-2022

Newsteam 0 Comments

Εισαγωγή Σπουδαστών – Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 2021-2022 Αριθμός εισακτέων, προσόντα και κατανομή θέσεων Αριθμ. 2231.2-6/38062/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2354/03.06.2021Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο πρώτοΚανονισμός Εισαγωγής Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εισαγωγής σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Άρθρο 1Αριθμός εισακτέων 1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδα-στριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε 1415 (830 Πλοίαρχοι και 585 Μηχανικοί). 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-κής Πολιτικής καθορίζεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/-στριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα ελέγχου της γνώσης κολύμβησης των σπουδαστών/- στριών που τελικά θα εισαχθούν στις Σχολές των Α.Ε.Ν., καθώς και η διαδικασία αποκλεισμού από την εισαγωγή, σε περίπτωση διαπίστωσης κατάθεσης από υποψήφιο/α σπουδαστή/-στρια Α.Ε.Ν. παράτυπων ή ανακριβών δικαιολογητικών. Άρθρο 2Προέλευση υποψηφίων – Κατανομή θέσεων 1. ΓΕΝΙΚH ΚΑΤΗΓΟΡΙA Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού εισαγόμενοι σπουδαστές/-στριες προέρχονται από υποψηφίους/-ιες που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατανέμονται ως ακολούθως: 1.1. Σε ποσοστό 65% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 4ο) και συγκεκριμένα: 1.1.α. i) ποσοστό 0,90 Χ 65 = 58,5% από ημερήσια ΓΕ.Λ. από τα επιστημονικά πεδία Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (2ο και 4ο), με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό…

Διάβασε το »