Ειδήσεις για Αδεια επαγγέλματος - Spoiler και νέα

Βεβαίωση άσκησης Επαγγέλματος Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Newsteam 0 Comments

Βεβαίωση άσκησης Επαγγέλματος «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του «Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως επίσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του «Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» (Αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276 – ΦΕΚ B 1486 – 16.07.2015) Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να καθοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως επίσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του «Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» Οι κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος υποχρεούνται να τηρούν τα καθήκοντα που περιγράφονται στο άρθρο 4 του Π.δ. 62/2007 (ΦΕΚ Α 70). Άρθρο 1Φορείς χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Διασώστη- Πληρώματος Ασθενοφόρου «Στους κατόχους διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» και στους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που απονέμεται κατόπιν επιτυχούς φοίτησης και συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, χορηγείται βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας» (Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 6693 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 805/01.03.2021) Άρθρο 2 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος «Διασώστη – Πληρώματος ασθενοφόρου» ως κατωτέρω: α. αίτηση απευθυνόμενη στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών ή περιφερειακών ενοτήτων της χώρας «β. αντίγραφο διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» ή αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, ειδικότητας Ι. Ε. Κ Διασώστης – Πλήρωμα…

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά όλες οι βεβαιώσεις και οι εξετάσεις για την άδεια ναυαγοσώστη

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά όλες οι βεβαιώσεις και οι εξετάσεις για την άδεια ναυαγοσώστη και για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης Αριθμ. 2133.3/9813/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 695/22.02.2021Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης/ ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Ορισμοί Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται: 1. e-ΔΛΑ: σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας.2. Λιμενική Αρχή: τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία της χώρας.3. Ένωση: το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο ιδιοκτητών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης του ν. 1712/1987 (Α’ 115), με κριτήριο τον αριθμό των μελών. Άρθρο 2Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών Για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών, καθώς και για τη χορήγηση/ανανέωση των αδειών τους, δημιουργείται επέκταση στο e-ΔΛΑ για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.). Το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.) και την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του e-ΔΛΑ. Άρθρο 3Έκδοση άδειας ναυαγοσώστη – Διενέργεια εξετάσεων 1. Για την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι, εκτός της κατάθεσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, να κριθούν ως επιτυχόντες στις θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες της περ. γ) της παρ. 2 του π.δ. 71/2020. 2. Το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων προς απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, αναρτάται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. 3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης από τον ενδιαφερόμενο, αποκλειστικά…

Διάβασε το »