Αδεια διαμονής - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Νόμος 4825-2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4825/2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Νόμος 4825/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 157/04.09.2021Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών Άρθρο 2 Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής – Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 Άρθρο 3 Οικειοθελής αναχώρηση – Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3907/2011 Άρθρο 4 Περί αναβολής της απομάκρυνσης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 Άρθρο 5 Ένδικα βοηθήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του ν. 3907/2011 Άρθρο 6 Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης – Ζητήματα αδειοδότησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011 Άρθρο 7 Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης – Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 Άρθρο 8 Επιδόσεις αδειών διαμονής και απορριπτικών αποφάσεων – Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 Άρθρο 9 Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 Άρθρο 10 Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση – Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014 Άρθρο 11 Ψηφιακοί νομάδες – Προσθήκη περ….

Διάβασε το »

Παράταση προσωρινής απασχόλησης εργατών γης

Newsteam 0 Comments

Παράταση προσωρινής απασχόλησης των μετακαλουμένων εργατών γης Ποια έγγραφα χρειάζονται για τα υπηρεσιακά σημειώματα Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, θα εκδώσουν άμεσα σχετική κοινή υπουργική απόφαση και των λοιπών αρμόδιων Υπουργών, για την παράταση προσωρινής απασχόλησης εργατών γης για επιπλέον 90 ημέρες. Για την έκδοσή της απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ίδιου και του εργαζόμενου Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή στη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας έως και 15 ημέρες από την λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής του εργαζόμενου. Με αυτή τη διαδικασία θα εκδίδονται υπηρεσιακά σημειώματα για παράταση μέχρι 90 ημέρες της προσωρινής απασχόλησης μετακαλούμενων πολιτών στην εποχική αγροτική οικονομία

Διάβασε το »

Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Newsteam 0 Comments

Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Απόδειξη των λόγων και δικαιολογητικά που υποβάλλονται Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν Αριθμ. οικ. 171509 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3666/09.08.2021Καθορισμός του τρόπου απόδειξης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται για υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία, μετά την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 και της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014 (Α’ 80). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014, αντίστοιχα, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν. Άρθρο 2Δικαιολογητικά απόδειξης της πραγματικής πιθανότητας πρόσληψης ή σύστασης επιχείρησης 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, η πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση, διαπιστώνεται από έγγραφα που αποδεικνύουν ενεργή αναζήτηση εργασίας, όπως: α)…

Διάβασε το »

Ποιοι αλλοδαποί μπορούν να εξέλθουν και να ξαναγυρίσουν στη χώρα

Newsteam 0 Comments

Ποιοι αλλοδαποί μπορούν να εξέλθουν και να ξαναγυρίσουν στη χώρα Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών Αριθμ. 4000/1/111-η – ΦΕΚ Τεύχος B 3419/28.07.2021Έξοδος και επανείσοδος αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων έχει λήξει και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί τη λήψη αρχικής  άδειας διαμονής Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗαποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και 31-12-2021, επιτρέπεται, μία ή περισσότερες φορές, η έξοδος και επανείσοδος, πολιτών τρίτων χωρών, νόμιμα διαμενόντων στην Ελλάδα, κατόχων: α) ισχύουσας βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 ή β) ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, προκειμένου να επισκεφθούν τη χώρα καταγωγής τους, εφόσον αναχωρούν από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και φέρουν ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο από τη χώρα μας. 2. Ομοίως, επιτρέπεται έως και 31-12-2021, η επανείσοδος των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών που έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική ή ανακλητική απόφαση επί των αιτήσεων χορήγησης/ανανέωσης άδειας διαμονής ή της ισχύουσας ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, αντίστοιχα 3. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διάβασε το »

Ηλεκτρονικά η αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Newsteam 0 Comments

Ηλεκτρονικά η αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής Αριθμ. οικ.7393/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1251/31.03.2021Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥαποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. 2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η επαλήθευση και ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται με την καταχώρηση αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης που απαιτείται για την εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 και 27 του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση, μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά. 3. Οι ανωτέρω αιτήσεις, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδεύονται από το απαιτούμενο αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπου αυτό απαιτείται, το οποίο ο αιτών, μεταφορτώνει ηλεκτρονικά και καταχωρεί τον εικοσαψήφιο σχετικό κωδικό πληρωμής. 4. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, συμπληρώνει όλα τα πεδία που αφορούν στα ατομικά/ δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στα…

Διάβασε το »

Άδειες διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 2021-2022

Newsteam 0 Comments

Άδειες διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 2021-2022 Άδειες διαμονής για εργασία ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα Αριθμ. 5269/139 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 430/05.02.2021Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Α. Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα Στα ανωτέρω όρια αδειών διαμονής των Περιφερειών, προβλέπεται, ανά περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Β. Αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο 1. Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία υπολογίζεται από τα κατά τόπο αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση σχετικής πράξης. 2. Η πράξη αυτή συνοδεύει την αίτηση του εργοδότη και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των άρθρων 12, 13 ή 13Α του νόμου 4251/2014 στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 3. Η αναγραφόμενη έκταση σε στρέμματα ή ο αριθμός ζώων του πίνακα αντιστοιχούν σε 1 Μ.Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται με το εδάφιο α ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 169653/2011 (Β 1181) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση περισσότερων ειδών καλλιεργειών ή ειδών ζώων του ίδιου εργοδότη η αντιστοιχία των ωρών εργασίας υπολογίζεται για κάθε είδος χωριστά και έπειτα αθροίζονται. 4….

Διάβασε το »