Ειδήσεις για άνεργοι ναυτικοί - Spoiler και νέα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών

Newsteam 0 Comments

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών λόγω Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2021 Αριθμ. 2242.10-1.1/18761/2021 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 1309/03-04-2021Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, λόγω Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2021 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: 1. Για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων 2021 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου 2021 (Κ.Α.Ε. 0652), στις αναφερόμενες στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται: α) για τις εορτές του Πάσχα 2021 σε: αα) τριακόσια ευρώ (€300,00), για τους/τις άγαμους/ άγαμες ναυτικούς και ββ) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους/τις έγγαμους/έγγαμες και τους/τις εξομοιουμένους/εξομοιουμένους με αυτούς/αυτές ή τους/τις έχοντες/έχουσες προστατευόμενα τέκνα. β) για τις εορτές των Χριστουγέννων 2021 σε: αα) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους άγαμους, και ββ) τετρακόσια ευρώ (€400,00), για τους έγγαμους και τους εξομοιουμένους με αυτούς ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα. 2. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 2η Μαΐου 2021 τριετία ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 2η Μαΐου 2021, πενταετία. β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 2η Μαΐου 2021, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες (δηλαδή ανεργία από 2-05-2019 έως 2-05-2021). γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα…

Διάβασε το »