άδεια διαμονής πολίτες τρίτης χώρας - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Νόμος 4825-2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών

Newsteam 0 Comments

Νόμος 4825/2021 με ρυθμίσεις για τους πολίτες τρίτων χωρών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Νόμος 4825/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 157/04.09.2021Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών Άρθρο 2 Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής – Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 Άρθρο 3 Οικειοθελής αναχώρηση – Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 3907/2011 Άρθρο 4 Περί αναβολής της απομάκρυνσης – Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 Άρθρο 5 Ένδικα βοηθήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του ν. 3907/2011 Άρθρο 6 Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης – Ζητήματα αδειοδότησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011 Άρθρο 7 Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης – Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 Άρθρο 8 Επιδόσεις αδειών διαμονής και απορριπτικών αποφάσεων – Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 Άρθρο 9 Καθορισμός ανώτατου αριθμού θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 Άρθρο 10 Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση – Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014 Άρθρο 11 Ψηφιακοί νομάδες – Προσθήκη περ….

Διάβασε το »

Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Newsteam 0 Comments

Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Απόδειξη των λόγων και δικαιολογητικά που υποβάλλονται Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν Αριθμ. οικ. 171509 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3666/09.08.2021Καθορισμός του τρόπου απόδειξης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται για υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία, μετά την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 και της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014 (Α’ 80). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014, αντίστοιχα, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν. Άρθρο 2Δικαιολογητικά απόδειξης της πραγματικής πιθανότητας πρόσληψης ή σύστασης επιχείρησης 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, η πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση, διαπιστώνεται από έγγραφα που αποδεικνύουν ενεργή αναζήτηση εργασίας, όπως: α)…

Διάβασε το »