άδεια διαμονής για εργασία - Τα τελευταία νεά & ειδήσεις

Παράταση προσωρινής απασχόλησης εργατών γης

Newsteam 0 Comments

Παράταση προσωρινής απασχόλησης των μετακαλουμένων εργατών γης Ποια έγγραφα χρειάζονται για τα υπηρεσιακά σημειώματα Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και μετά από διαβούλευση με τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, θα εκδώσουν άμεσα σχετική κοινή υπουργική απόφαση και των λοιπών αρμόδιων Υπουργών, για την παράταση προσωρινής απασχόλησης εργατών γης για επιπλέον 90 ημέρες. Για την έκδοσή της απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ίδιου και του εργαζόμενου Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή στη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας έως και 15 ημέρες από την λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής του εργαζόμενου. Με αυτή τη διαδικασία θα εκδίδονται υπηρεσιακά σημειώματα για παράταση μέχρι 90 ημέρες της προσωρινής απασχόλησης μετακαλούμενων πολιτών στην εποχική αγροτική οικονομία

Διάβασε το »

Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Newsteam 0 Comments

Άδεια διαμονής για αναζήτηση εργασίας ή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Απόδειξη των λόγων και δικαιολογητικά που υποβάλλονται Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν Αριθμ. οικ. 171509 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3666/09.08.2021Καθορισμός του τρόπου απόδειξης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται για υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία, μετά την έκδοση άδειας διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 και της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014 (Α’ 80). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του νόμου 4251/2014, αντίστοιχα, προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν. Άρθρο 2Δικαιολογητικά απόδειξης της πραγματικής πιθανότητας πρόσληψης ή σύστασης επιχείρησης 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, η πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση, διαπιστώνεται από έγγραφα που αποδεικνύουν ενεργή αναζήτηση εργασίας, όπως: α)…

Διάβασε το »

Άδειες διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 2021-2022

Newsteam 0 Comments

Άδειες διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών 2021-2022 Άδειες διαμονής για εργασία ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα Αριθμ. 5269/139 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 430/05.02.2021Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣαποφασίζουμε: Α. Τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα Στα ανωτέρω όρια αδειών διαμονής των Περιφερειών, προβλέπεται, ανά περιφερειακή ενότητα, δυνατότητα προσαύξησης έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες σε θέσεις εργασίας ή/και ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Β. Αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο 1. Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εργασία στην αγροτική οικονομία υπολογίζεται από τα κατά τόπο αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση σχετικής πράξης. 2. Η πράξη αυτή συνοδεύει την αίτηση του εργοδότη και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των άρθρων 12, 13 ή 13Α του νόμου 4251/2014 στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 3. Η αναγραφόμενη έκταση σε στρέμματα ή ο αριθμός ζώων του πίνακα αντιστοιχούν σε 1 Μ.Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται με το εδάφιο α ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 169653/2011 (Β 1181) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση περισσότερων ειδών καλλιεργειών ή ειδών ζώων του ίδιου εργοδότη η αντιστοιχία των ωρών εργασίας υπολογίζεται για κάθε είδος χωριστά και έπειτα αθροίζονται. 4….

Διάβασε το »