Σημαντικές δράσεις 1 εκ. ευρώ,σε Αχέροντα και Καλαμά

Mε στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Σημαντικές δράσεις 1 εκ.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4692/01-06-2020 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, κυρίας Νίκης Δανδόλου, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας με Κωδικό ΟΠΣ 5033224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, με δικαιούχο το …
Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας και προϋπολογισμό 999.718,63 €. Η λήξη υλοποίησης της Πράξης ορίζεται η 31-12-2023. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών σύμφωνα με τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

 

Διαχειριστικές δράσεις

· Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων όπως εγκατάσταση – ταϊστρών/παρατηρητήριων/κλωβών για την ενίσχυση των πληθυσμών των πτωματοφάγων αρπακτικών, εγκατάσταση τεχνητών πλατφορμών και νησίδων για τους αργυροπελεκάνους, υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης του μύκητα των πλατάνων στα παρόχθια οικοσυστήματα Αχέροντα και Καλαμά, καθώς και υλοποίηση δράσεων για την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Λούτσα-Παπαδιά με στόχο την αναβάθμιση του οικοτόπου και την βελτίωση της δομής και των λειτουργιών του.
· Δράσεις παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων καθώς και εκπόνηση μελετών (Τεχνικών και μη) για την επίτευξη του στόχου της Πράξης όπως Παρακολούθηση των ερωδιόμορφων στη νήσο Πρασούδι και στο Δέλτα Καλαμά με προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, υπηρεσίες διερεύνησης προτάσεων διαχείρισης για τη διατήρηση του πληθυσμού του αχερονογωβιού διερεύνηση των τρόπων – μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του μπλε καβουριού και της γαρίδας του ατλαντικού, μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων σε συνδυασμό με ειδική οικολογική αξιολόγηση στο Έλος Καλοδικίου για τη ρύθμιση περιβαλλοντικών συνθηκών που αφορούν σε είδη ορνιθοπανίδας, παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης διατήρησης του είδους Chorthippus Lacustris , μελέτη για μέτρα αντιμετώπισης του μύκητα των πλατάνων, τεχνική μελέτη για τη δημιουργία ταϊστρών νεκροφάγων αρπακτικών πουλιών, τεχνική μελέτη για την εγκατάσταση τεχνητών πλατφορμών και νησίδων, διαχειριστική μελέτη αμμοληψιών για τους ποταμούς Αχέροντα και Καλαμά, τεχνική μελέτη για την αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας Λούτσα-Παπαδιά. ·

 

Δράσεις

Δράσεις (ημερίδες – ενημερωτικό υλικό – πινακίδες ερμηνείας), για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού (ημερίδες – ενημερωτικό υλικό – πινακίδες ερμηνείας), των κοινωνικών/παραγωγικών φορέων καθώς και συναρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τη σημασία των ωφελούμενων ειδών στόχων και την ανάγκη προστασίας και διατήρησής τους που θα συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της πράξης και την ανάδειξη των διαχειριστικών εργασιών που θα υλοποιηθούν.

 

Οι δράσεις

· Δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/ αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔΠΠ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων. Η προτεινόμενη Πράξη βρίσκεται σε εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις/δεσμεύσεις της Ελλάδας για την καταγραφή και προστασία της βιοποικιλότητας στην επικράτεια της (π.χ. Οδηγίες 92/43, 2009/147) και οι προτεινόμενες δράσεις εναρμονίζονται με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και τις δράσεις που καθορίζονται στο P.A.F. (Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας) για τις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Πηγή: https://epirusgate.blogspot.com/

Πληροροφρίες από kede

Διαβάστε επίσης »