Νέα προκήρυξη για προσλήψεις 18 εφέδρων ιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό – Δείτε ειδικότητες

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) θέσεις Έφεδρων εξ Εφεδρείας και κατ’ Απονομή Αξιωματικών Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό, και ειδικότητα ως κατωτέρω:

Προσλήψεις εφέδρων ιατρών στο Πολεμικό Ναυτικό – Όλες οι πληροφορίες

(α) Ειδικούς Παθολόγους Τέσσερις (4)

(β) Αναισθησιολόγους Δύο (2)

(γ) Εντατικολόγους Τρείς (3)

(δ) Πνευμονολόγους Δύο (2)

(ε) Γενικούς Ιατρούς Δύο (2)

(στ) Ιατρούς Βιοπαθολόγους Δύο (2)

(ζ) Ιατρούς Εργασίας Τρείς (3)

α. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

(1) Πτυχίο Ιατρικής, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

(2) Αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια τίτλο της ανάλογης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

(3) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

β. Προαιρετικά προσόντα των συμμετεχόντων τα οποία θα αξιολογηθούν, είναι τα κάτωθι:

(1) Διδακτορική διατριβή σε σχετικό αντικείμενο.

(2) Επιστημονικό έργο.

(3) Συμμετοχή σε συνέδρια ως ομιλητές.

(4) Μετεκπαίδευση ως ειδικοί ιατροί στο εξωτερικό ή εσωτερικό.

(5) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.

(6) Κλινική εμπειρία.

(7) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Τα δικαιολογητικά να αποσταλούν ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΔΥΓ): Μεσογείων 229 -ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τ.Γ.Ν. 1040 με ένδειξη «προς ΓΕΝ/ΔΥΓ» (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210-6551638, 210-6557703), εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το makelio

Διαβάστε επίσης »