Νόμος 4842/2021 με τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης

Νόμος 4842-2021 με τροποποιήσεις

Νόμος 4842/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 190/13.10.2021

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ


Άρθρο 1: Αρμοδιότητα Μονομελών Πρωτοδικείων – Τροποποίηση του άρθρου 17Α του ΚΠολΔ


Άρθρο 2: Επιτάχυνση της πολιτικής δίκης – Προσθήκη άρθρου 20Α στον ΚΠολΔ


Άρθρο 3: Αρχές έγγραφης και προφορικής διεξαγωγής της δίκης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 115 του ΚΠολΔ


Άρθρο 4: Στοιχεία δικογράφων – με ηλεκτρονικά μέσα – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ΚΠολΔ


Άρθρο 5: Ακριβής καθορισμός διεύθυνσης – Ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 119 του ΚΠολΔ


Άρθρο 6: Επίδοση δικογράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή – Αντικατάσταση του άρθρου 122Α του ΚΠολΔ


Άρθρο 7: Άσκηση και περιεχόμενο αίτηση επαναφοράς – Άσκηση με τις προτάσεις του άρθρου 237 του ΚΠολΔ – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 155 του ΚΠολΔ


Άρθρο 8: Συμψηφισμός μέρους των δικαστικών εξόδων όταν υπάρχει εύλογη αμφιβολία για την έκβαση της δίκης – Τροποποίηση του άρθρου 179 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ


Άρθρο 9: Ηλεκτρονική τήρηση πινακίου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 226 του ΚΠολΔ


Άρθρο 10: Πρόσκληση για συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων από τον γραμματέα με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδίκου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 227 του ΚΠολΔ


Άρθρο 11: Ενέργειες του δικαστηρίου πριν τη δικάσιμο – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 232 του ΚΠολΔ


Άρθρο 12: Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και αποδεικτικών εγγράφων – Αντίκρουση και συμπλήρωση – Ορισμός δικαστών – Διάταξη περί αποδείξεων – Εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο- Ανάληψη σχετικών – Αντικατάσταση του άρθρου 237 του ΚΠολΔ


Άρθρο 13: Παρεμπίπτουσες αγωγές, ανταγωγές, προσεπικλήσεις και ανακοινώσεις – Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 238 του ΚΠολΔ


Άρθρο 14: Εκφώνηση της υπόθεσης και συζήτηση- Συμφωνία των διαδίκων να δικασθούν χωρίς να παραστούν κατά την εκφώνηση – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ


Άρθρο 15: Επανάληψη συζήτησης για τη συμπλήρωση κενών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 254 του ΚΠολΔ


Άρθρο 16: Ματαίωση συζήτησης – Προθεσμίες – Κατάργηση δίκης – Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός δικασίμου – Αντικατάσταση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 260 του ΚΠολΔ


Άρθρο 17: Αδυναμία έκδοσης απόφασης – Επανάληψη συζήτησης – Τροποποίηση του άρθρου 307 του ΚΠολΔ


Άρθρο 18: Οριστική απόφαση – Πότε εκδίδεται – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 308 του ΚΠολΔ


Άρθρο 19: Εξαίρεση μαρτύρων – Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 400 του ΚΠολΔ


Άρθρο 20: Δικαιούμενοι σε άρνηση μαρτυρίας – Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 401 του ΚΠολΔ


Άρθρο 21: Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου – Αντικατάσταση του άρθρου 421 του ΚΠολΔ


Άρθρο 22: Επίδοση κλήσης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 422 του ΚΠολΔ


Άρθρο 23: Ένορκη βεβαίωση που δίδεται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων – Αντικατάσταση του άρθρου 424 του ΚΠολΔ


Άρθρο 24: Μικροδιαφορές – Άσκηση αγωγής – Επιδόσεις – Προθεσμίες – Αποδεικτικά μέσα – Αντικατάσταση του άρθρου 468 του ΚΠολΔ


Άρθρο 25: Συζήτηση – Ανακοπή ερημοδικίας- Ελαστικότητα διαδικασίας – Αντικατάσταση του άρθρου 469 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΙΤΟΥ


Άρθρο 26: Χρόνος κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης ενώπιον του δικαστηρίου της ανακοπής – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 509 του ΚΠολΔ


Άρθρο 27: Ποιοι έχουν δικαίωμα έφεσης – Προσθήκη προσεπικληθέντων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 516 του ΚΠολΔ


Άρθρο 28: Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 524 του ΚΠολΔ


Άρθρο 29: Προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών – Εναρμόνιση με το άρθρο 237 – Τροποποίηση των περ. 2 και 4 του άρθρου 527 του ΚΠολΔ


Άρθρο 30: Ποιοι έχουν δικαίωμα αναψηλάφησης – Προσθήκη προσεπικληθέντων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 542 του ΚΠολΔ


Άρθρο 31: Λόγοι αναψηλάφησης – Τροποποίηση της περ. 7 του άρθρου 544 του ΚΠολΔ


Άρθρο 32: Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 546 του ΚΠολΔ


Άρθρο 33: Διαδικασία της κατ’ αναψηλάφησης δίκης – Τροποποίηση του άρθρου 548 του ΚΠολΔ


Άρθρο 34: Ποιοι έχουν δικαίωμα αναίρεσης – Προσθήκη προσεπικληθέντων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 556 του ΚΠολΔ


Άρθρο 35: Λόγοι αναίρεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων – Τροποποίηση των περ. 2 και 3 του άρθρου 560 του ΚΠολΔ


Άρθρο 36: Απαράδεκτα – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 562 του ΚΠολΔ


Άρθρο 37: Πρόσθετοι λόγοι – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 569 του ΚΠολΔ


Άρθρο 38: Προτάσεις – Πότε είναι υποχρεωτικές – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 570 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ


Άρθρο 39: Ειδικές διαδικασίες – Εφαρμογή γενικών διατάξεων – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 7 και προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 591 του ΚΠολΔ


Άρθρο 40: Απόφαση επί ανακοπής – Νέα επίδοση διαταγής πληρωμής – Αναστολή – Επαναφορά των πραγμάτων – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 633 του ΚΠολΔ


Άρθρο 41: Διαταγή πληρωμής οφειλόμενου μισθού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 636Α του ΚΠολΔ


Άρθρο 42: Αποτελέσματα ανακοπής – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 644 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ


Άρθρο 43: Αρμόδιο δικαστήριο – Τροποποίηση της παρ. 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 683 του ΚΠολΔ


Άρθρο 44: Αρμοδιότητα πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα όταν η κύρια υπόθεση εκκρεμεί σε αυτό – Τροποποίηση του άρθρου 684 του ΚΠολΔ


Άρθρο 45: Αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων – Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 686 του ΚΠολΔ


Άρθρο 46: Πιθανολόγηση – Συζήτηση της αίτησης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 690 του ΚΠολΔ


Άρθρο 47: Ανακριτικό σύστημα – Απόφαση – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 691 του ΚΠολΔ


Άρθρο 48: Ισχύς προσωρινής διαταγής, όταν η συζήτηση της αίτησης αναβληθεί – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 691Α του ΚΠολΔ


Άρθρο 49: Προθεσμία άσκησης αγωγής από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 693 ΚΠολΔ


Άρθρο 50: Ανάκληση – Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο της κύριας δίκης – Τροποποίηση του άρθρου 697 του ΚΠολΔ


Άρθρο 51: Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη – Επίδοση στον γραμματέα του ειρηνοδικείου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 711 του ΚΠολΔ


Άρθρο 52: Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης – Προθεσμία άσκησης αγωγής – Προσθήκη άρθρου 732Α του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΤΟΥ


Άρθρο 53: Παράσταση με δήλωση – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 764 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ


Άρθρο 54: Αναστολή δίκης σε περίπτωση αμφισβήτησης κύρους διαιτητικής ρήτρας – Προσθήκη άρθρου του 870Α του ΚΠολΔ


Άρθρο 55: Διαιτητική απόφαση – Υπογραφή με ηλεκτρονικά μέσα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 892 του ΚΠολΔ


Άρθρο 56: Κατάθεση διαιτητικής απόφασης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 893 του ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΓΔΟΟΥ


Άρθρο 57: Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης – Κατά ποίων απευθύνεται η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 933 του ΚΠολΔ


Άρθρο 58: Ανακοπή τρίτου – Σώρευση αιτήματος απόδοσης του πράγματος – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 936 του ΚΠολΔ


Άρθρο 59: Δίκες περί την εκτέλεση – Παρέμβαση – Ένδικα μέσα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 937 του ΚΠολΔ


Άρθρο 60: Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης – Προσθήκη άρθρου 938 του ΚΠολΔ


Άρθρο 61: Απόδοση ή παράδοση τέκνου – Τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 950 του ΚΠολΔ


Άρθρο 62: Κατάσχεση βιβλίων – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 953 του ΚΠολΔ


Άρθρο 63: Κατάσχεση – Έκθεση κατάσχεσης – Ανακοπή – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 954 του ΚΠολΔ


Άρθρο 64: Δυνατότητα πλειοδοσίας από κοινού – Τροποποίηση των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 959 του ΚΠολΔ


Άρθρο 65: Χρόνος πλειστηριασμού πραγμάτων υποκειμένων σε φθορά – Καταβολή εγγύησης σε μετρητά – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 962 του ΚΠολΔ


Άρθρο 66: Από κοινού πλειοδοσία – Τροποποίηση των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 965 του ΚΠολΔ


Άρθρο 67: Μη εμφάνιση πλειοδοτών – Χρόνος υποβολής της αίτησης του επισπεύδοντος για κατακύρωση σε αυτόν – Αντικατάσταση του άρθρου 966 του ΚΠολΔ


Άρθρο 68: Αναγγελία – Υπογραφή υποχρεωτικά από δικηγόρο – Τροποποίηση της περ. α’της παρ. 1 του άρθρου 972 του ΚΠολΔ


Άρθρο 69: Δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού – Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 6 του άρθρου 973 του ΚΠολΔ


Άρθρο 70: Γενικά προνόμια – Σειρά κατάταξης – Τροποποίηση των περ. 1, 3 και 4 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ


Άρθρο 71: Σειρά κατάταξης προνομιούχων και μη – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 977 του ΚΠολΔ


Άρθρο 72: Σειρά κατάταξης υπερπρονομιούχων, προνομιούχων και μη – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 977Α του ΚΠολΔ


Άρθρο 73: Ανακοπή κατά του πίνακα – Υποχρεώσεις υπαλλήλου πλειστηριασμού -Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 979 του ΚΠολΔ


Άρθρο 74: Δήλωση τρίτου στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου – Τροποποίηση του άρθρου 985 του ΚΠολΔ


Άρθρο 75: Ανακοπή κατά δήλωσης – Εφαρμογή ειδικής διαδικασίας περιουσιακών διαφορών – Τροποποίηση του άρθρου 986 του ΚΠολΔ


Άρθρο 76: Κατάσχεση ακινήτων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 993 του ΚΠολΔ


Άρθρο 77: Κατάσχεση ακινήτων – Επιδόσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του ΚΠολΔ


Άρθρο 78: Προθεσμία – Καταγγελία μίσθωσης από τον υπερθεματιστή – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 997 του ΚΠολΔ


Άρθρο 79: Προϋποθέσεις ματαίωσης πλειστηριασμού και άρση κατάσχεσης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1002 του ΚΠολΔ


Άρθρο 80: Προθεσμίες καταβολής πλειστηριάσματος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1004 του ΚΠολΔ


Άρθρο 81: Δικαίωμα του υπερθεματιστή έναντι του μισθωτή – Τροποποίηση του άρθρου 1009 του ΚΠολΔ


Άρθρο 82: Αξίωση του υπερθεματιστή για την καταβολή τόκων σε περίπτωση ακύρωσης – Τροποποίηση του άρθρου 1018 του ΚΠολΔ

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ


Άρθρο 83: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων – Τροποποίηση των άρθρων 67 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ


Άρθρο 84: Εισαγωγική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων – Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 4798/2021


Άρθρο 85: Μονιμοποίηση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. – Τροποποίηση του άρθρου 223 του ν. 4798/2021


Άρθρο 86: Ασφαλιστικό καθεστώς μονιμοποιούμενων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στα δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ


Άρθρο 87: Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 4821/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


Άρθρο 88: Περιεχόμενο της άσκησης του ασκούμενου δικηγόρου – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ


Άρθρο 89: Εκκαθάριση και καταβολή αποζημίωσης – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Άρθρο 90: Δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης υπόθεσης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4239/2014


Άρθρο 91: Αυτεπάγγελτη αναβολή λόγω μη εμφάνισης συνηγόρου νομικής βοήθειας – Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 7 του ν. 3226/2004


Άρθρο 92: Διορισμός σε θέσεις στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – Τροποποίηση του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισμού


Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών


Άρθρο 93: Δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4745/2020


Άρθρο 94: Συνυπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου του 12 ν. 4786/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.


Άρθρο 95: Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017


Άρθρο 96: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων – Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010


Άρθρο 97: Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020


Άρθρο 98: Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 3852/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Άρθρο 99: Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020


Άρθρο 100: Επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19


Άρθρο 101: Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4714/2020


Άρθρο 102: Παράταση της προθεσμίας ρύθμισης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4790/2021


Άρθρο 103: Εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4790/2021


Άρθρο 104: Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/2010


Άρθρο 105: Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του ν. 4799/2021


Άρθρο 106: Σύσταση – Σκοπός – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. – Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011


Άρθρο 107: Ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση αυτών και παρακολούθηση της εκτέλεσής τους – Τροποποίηση του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011


Άρθρο 108: Χρηματοδότηση δράσεων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Άρθρο 109: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών – Τροποποίηση του άρθρου 165 του ν. 4763/2020


Άρθρο 110: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων – παιδοκόμων – Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4790/2021


Άρθρο 111: Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018


Άρθρο 112: Μεταβατικές διατάξεις για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021


Άρθρο 113: Τροποποίηση του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4777/2021


Άρθρο 114: Ρυθμίσεις για την πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020


Άρθρο 115: Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 116: Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


Άρθρο 117: Μεταβατική διάταξη για την εφαρμογή του άρθρου 157 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων


Άρθρο 118: Μεταβατική διάταξη για την κατά τόπον αρμοδιότητα εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 119: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 120: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4842/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 190/13.10.2021

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Διαβάστε επίσης »