Νόμος 4823/2021 Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

και άλλες διατάξεις για την εκπαίδευση

Νόμος 4823/2021ΦΕΚ Τεύχος A 136/03.08.2021

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ


Άρθρο 1 Αντικείμενο


Άρθρο 2 Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής


Άρθρο 4 Ορισμοί


Άρθρο 5 Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Άρθρο 6 Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης


Άρθρο 7 Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών


Άρθρο 8 Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης


Άρθρο 9 Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης


Άρθρο 10 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης


Άρθρο 11 Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης


Άρθρο 12 Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης


Άρθρο 13 Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης


Άρθρο 14 Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης


Άρθρο 15 Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης


Άρθρο 16 Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Άρθρο 17 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης


Άρθρο 18 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία


Άρθρο 19 Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία


Άρθρο 20 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών


Άρθρο 21 Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού


Άρθρο 22 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών


Άρθρο 23 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων


Άρθρο 24 Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας


Άρθρο 25 Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων


Άρθρο 26 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Άρθρο 27 Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού


Άρθρο 28 Μισθολογικές διατάξεις


Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Άρθρο 30 Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης


Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής


Άρθρο 32 Κριτήρια επιλογής


Άρθρο 33 Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης


Άρθρο 34 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης


Άρθρο 35 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων


Άρθρο 36 Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου


Άρθρο 37 Συμβούλια επιλογής


Άρθρο 38 Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Άρθρο 39 Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων


Άρθρο 40 Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής


Άρθρο 41 Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης


Άρθρο 42 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας


Άρθρο 43 Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης


Άρθρο 44 Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους


Άρθρο 45 Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά από τη λήξη της θητείας τους


Άρθρο 46 Αναπλήρωση


Άρθρο 47 Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων


Άρθρο 48 Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης


Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’


Άρθρο 50 – Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985


Άρθρο 51 Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000


Άρθρο 52 Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012


Άρθρο 53 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008


Άρθρο 54 Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008


Άρθρο 55 Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 56 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Άρθρο 57 Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης


Άρθρο 58 Όργανα αξιολόγησης


Άρθρο 59 Περιοδικότητα αξιολόγησης


Άρθρο 60 Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης


Άρθρο 61 Διαδικασίες αξιολόγησης


Άρθρο 62 Ενστάσεις


Άρθρο 63 Όργανα εξέτασης των ενστάσεων


Άρθρο 64 Ειδικές ρυθμίσεις για τα στελέχη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων


Άρθρο 65 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Άρθρο 66 Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης


Άρθρο 67 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών


Άρθρο 68 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης


Άρθρο 69 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων


Άρθρο 70 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης


Άρθρο 71 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων


Άρθρο 72 Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο


Άρθρο 73 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών


Άρθρο 74 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης


Άρθρο 75 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων


Άρθρο 76 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης


Άρθρο 77 Περιοδικότητα αξιολόγησης


Άρθρο 78 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού


Άρθρο 79 Ενστάσεις


Άρθρο 80 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’


Άρθρο 81 Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού


Άρθρο 82 Μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης


Άρθρο 83 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ


Άρθρο 84 Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων


Άρθρο 85 Επιλογή διδακτικών βιβλίων


Άρθρο 86 Αξιολόγηση μαθητών


Άρθρο 87 Συνεργασίες με τρίτους φορείς


Άρθρο 88 Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα


Άρθρο 89 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων


Άρθρο 90 Παιδαγωγικές συναντήσεις


Άρθρο 91 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Άρθρο 92 Ενδοσχολικοί Συντονιστές


Άρθρο 93 Παιδαγωγικός σύμβουλος – μέντορας στη σχολική μονάδα


Άρθρο 94 Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια


Άρθρο 95 Ενδοσχολική επιμόρφωση


Άρθρο 96 Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση


Άρθρο 97 Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α του ν. 4547/2018 από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας


Άρθρο 98 Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων


Άρθρο 99 Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών


Άρθρο 100 Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας


Άρθρο 101 Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985


Άρθρο 102 Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων


Άρθρο 103 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ


Άρθρο 104 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος


Άρθρο 105 Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας


Άρθρο 106 Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων


Άρθρο 107 Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου


Άρθρο 108 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Άρθρο 109 Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση Άρθρο 110 Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 111 Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης


Άρθρο 112 Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 113 Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία


Άρθρο 114 Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής


Άρθρο 115 Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 116 Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 117 Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 118 Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 119 Θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών


Άρθρο 120 Απαλλαγή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους


Άρθρο 121 Μετάθεση – τοποθέτηση Διευθυντών και Υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους


Άρθρο 122 Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία


Άρθρο 123 Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία


Άρθρο 124 Προγράμματα σπουδών


Άρθρο 125 Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων


Άρθρο 126 Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών


Άρθρο 127 Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 128 Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 129 Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής


Άρθρο 130 Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 131 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 132 Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 133 Σχολική Εφορεία


Άρθρο 134 Μαθητική εστία


Άρθρο 135 Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Άρθρο 136 Κάλυψη δαπανών λειτουργίας


Άρθρο 137 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ


Άρθρο 138 Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση


Άρθρο 139 Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 140 Δίπλωμα μαθητείας


Άρθρο 141 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 142 Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής


Άρθρο 143 Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 144 Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 145 Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 146 Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών


Άρθρο 147 Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών


Άρθρο 148 Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 149 Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 150 Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 151 Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 152 Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών


Άρθρο 153 Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών


Άρθρο 154 Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 155 Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 156 Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς


Άρθρο 157 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους


Άρθρο 158 Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 159 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 160 Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών


Άρθρο 161 Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλάς Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης


Άρθρο 162 Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης


Άρθρο 163 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ


Άρθρο 164 Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Άρθρο 165 Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Άρθρο 166 Κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών/ κενούμενων θέσεων στα ολιγοθέσια σχολεία – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019


Άρθρο 167 Δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 – Μουσικής, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004


Άρθρο 168 Αιτήσεις – προθεσμίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996


Άρθρο 169 Αιτήσεις – προθεσμίες για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008


Άρθρο 170 Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008


Άρθρο 171 Άδειες χωρίς αποδοχές – Τροποποίηση της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985


Άρθρο 172 Εγγραφή αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Άρθρο 173 Δυνατότητα ένταξης των μαθητών με σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων


Άρθρο 174 Καταργούμενες διατάξεις


Άρθρο 175 Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021 – 2022 και 2022 – 2023 – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4692/2020


Άρθρο 176 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014


Άρθρο 177 Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία – Τροποποιήσεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, 19, 20 και 21 του ν. 4692/2020


Άρθρο 178 Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού


Άρθρο 179 Εφαρμογή του Μέρους Δ’ του παρόντος στα μειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977


Άρθρο 180 Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά με τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Άρθρο 181 Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012


Άρθρο 182 Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών – Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 3 του π.δ. 50/1996


Άρθρο 183 Τίτλος πληρωμής επιμισθίου εξωτερικού – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4415/2016


Άρθρο 184 Διασφάλιση αποδοχών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Άρθρο 185 Ρυθμίσεις Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων


Άρθρο 186 Απασχόληση Πανεπιστημιακών Ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο


Άρθρο 187 Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»


Άρθρο 188 Ρύθμιση για τα ασυμβίβαστα του Κοσμήτορα – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011


Άρθρο 189 Ρυθμίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Άρθρο 190 Ρυθμίσεις για την απόσπαση προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020


Άρθρο 191 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017


Άρθρο 192 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.


Άρθρο 193 Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005


Άρθρο 194 Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του ν. 4737/2020


Άρθρο 195 Στεγαστικό επίδομα προπτυχιακών φοιτητών


Άρθρο 196 Ζητήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019


Άρθρο 197 Απασχόληση επιστημονικών συνεργατών σε Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Άρθρο 198 Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας – Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 4816/2021


Άρθρο 199 Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Υπουργείου Υγείας


Άρθρο 200 Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Άρθρο 201 Ρυθμίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών


Άρθρο 202 Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών προς τα Α.Ε.Ι.


Άρθρο 203 Ρυθμίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού


Άρθρο 204 Παράταση στην προθεσμία έκδοσης των Οδηγών Χρηματοδότησης και Διαχείρισης -Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)


Άρθρο 205 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 206 Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα Πειραματικά και Θεματικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4763/2020


Άρθρο 207 Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020


Άρθρο 208 Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016


Άρθρο 209 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4763/2020


Άρθρο 210 Παράταση απόσπασης και θητείας των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020


Άρθρο 211 Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4763/2020


Άρθρο 212 Ρύθμιση θεμάτων καθορισμού τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων – Τροποποίηση της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013


Άρθρο 213 Ρύθμιση θεμάτων εποπτείας και λειτουργίας των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020


Άρθρο 214 Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4692/2020


Άρθρο 215 Τίτλοι σπουδών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και Τράπεζα Θεμάτων


Άρθρο 216 Θέματα Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016


Άρθρο 217 Ρυθμίσεις μειονοτικών σχολείων Θράκης για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4692/2020


Άρθρο 218 Διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006


Άρθρο 219 Σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού


Άρθρο 220 Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Άρθρο 221 Ρυθμίσεις θεμάτων για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013


Άρθρο 222 Ρυθμίσεις για το Παλλημνιακό Ταμείο – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019


Άρθρο 223 Δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Άρθρο 224 Μεταφορά σχολικής μονάδας ιδιωτικού ή ξένου σχολείου


Άρθρο 225 Ρύθμιση απαλλαγών σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς δικαιούχων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018


Άρθρο 226 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19


Άρθρο 227 Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 96 του ν. 4790/2021


Άρθρο 228 Παράταση της προθεσμίας έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019


Άρθρο 229 Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Άρθρο 230 Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

ΜΕΡΟΣ Ζ’ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’


Άρθρο 231 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’


Άρθρο 232 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’


Άρθρο 233 Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου


Άρθρο 234 Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’


Άρθρο 235 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’


Άρθρο 236 Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης


Άρθρο 237 Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων


Άρθρο 238 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων


Άρθρο 239 Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006


Άρθρο 240 Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση


Άρθρο 241 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

ΜΕΡΟΣ Η’ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 242 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β’


Άρθρο 243 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Ε’


Άρθρο 244 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους ΣΤ’

ΜΕΡΟΣ Θ’ – ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 245 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4823/2021ΦΕΚ Τεύχος A 136/03.08.2021

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Διαβάστε επίσης »