Νόμος 4811/2021 με διατάξεις απλούστευσης οικονομικών δραστηριοτήτων

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων

Νόμος 4811-2021 με διατάξεις

Νόμος 4811/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 108/26.06.2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Άρθρο 1: Σκοπός


Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Άρθρο 3: Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου Λ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ


Άρθρο 4: Ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ


Άρθρο 5: Πλαίσιο λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΒ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Άρθρο 6: Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΓ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ


Άρθρο 7: Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΔ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


Άρθρο 8: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Άρθρο 9: Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΣΤ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


Άρθρο 10: Πλαίσιο έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΖ΄ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ


Άρθρο 11: Θέση σε κυκλοφορία και άδεια κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 711/1977


Άρθρο 12: Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 711/1977


Άρθρο 13: Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 711/1977


Άρθρο 14: Αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 711/1977


Άρθρο 15: Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 711/1977


Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Άρθρο 17: Δημοσίευση γνωστοποιήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4442/2016


Άρθρο 18: Προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997


Άρθρο 19: Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.δ. 361/1969


Άρθρο 20: Λειτουργία τουριστικών γραφείων – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 393/1976


Άρθρο 21: Λειτουργία τουριστικών γραφείων για παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω διαδικτύου – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 393/1976


Άρθρο 22: Εξουσιοδότηση για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων


Άρθρο 23: Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014


Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις


Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4442/2016

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ


Άρθρο 26: Συμπερίληψη των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011


Άρθρο 27: Χώροι Οργάνωσης Επιχειρηματικών Πάρκων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3982/2011


Άρθρο 28: Όροι δόμησης δραστηριοτήτων εντός Επιχειρηματικών Πάρκων – Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011


Άρθρο 29: Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένων Μεγάλων Μονάδων – Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011


Άρθρο 30: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 3982/2011


Άρθρο 31: Προϋποθέσεις εγκατάστασης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011


Άρθρο 32: Εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων


Άρθρο 33: Παράταση των προσωρινών αδειών των επιχειρήσεων έως την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Άρθρο 34: Άδεια επαγγελματικής δραστηριότητας στα μηχανήματα έργου – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011


Άρθρο 35: Εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Άρθρο 36: Έλεγχος ηλεκτρονικών καταστημάτων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020


Άρθρο 37: Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων – Τροποποίηση της παρ. 5α του άρθρου 11 του ν. 3377/2005


Άρθρο 38: Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικών προσώπων – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4156/2013


Άρθρο 39: Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης ανωνύμων εταιρειών – Αντικατάσταση του άρθρου 88 του ν. 4548/2018


Άρθρο 40: Εγκυρότητα πράξεων εκπροσώπησης ή διαχείρισης εταιρειών περιορισμένης ευθύνης – Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 3190/1955


Άρθρο 41: Καθορισμός αρμόδιας αρχής διαχείρισης καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4141/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Άρθρο 42: Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος


Άρθρο 43: Μεταβατική περίοδος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Τροποποίηση του άρθρου 139 του ν. 4635/2019


Άρθρο 44: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987


Άρθρο 45: Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων του προσωπικού του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4409/2016


Άρθρο 46: Έκδοση λοιπών εγκρίσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4495/2017


Άρθρο 47: Χορήγηση προθεσμίας υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων


Άρθρο 48: Διαχείριση αναφορών, καταγγελιών και ερωτημάτων καταναλωτών – Τροποποίηση του άρθρου 13β του ν. 2251/1994


Άρθρο 49: Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών για την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016


Άρθρο 50: Εκτέλεση υποχρεώσεων Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης


Άρθρο 51: Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας»


Άρθρο 52: Διοικητική Επιτροπή Σημάτων – Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 4072/2012


Άρθρο 53: Αποσπάσεις στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)


Άρθρο 54: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς


Άρθρο 55: Μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των δήμων και των περιφερειών της αρμοδιότητας λήψης απόφασης για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στο άρθρο 2 του ν. 4674/2020 – Αντικατάσταση της περ. κ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της περ. ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010


Άρθρο 56: Αγροτική δραστηριότητα και διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3874/2010


Άρθρο 57: Ορισμός Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 ως Υπηρεσιών Διαχείρισης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4635/2019


Άρθρο 58: Τεχνική Βοήθεια του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4635/2019


Άρθρο 59: Ενίσχυση διεθνών οργανισμών


Άρθρο 60: Παράταση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ εκπαιδευτικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Άρθρο 61: Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020


Άρθρο 62: Επίλυση διαφορών επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας


Άρθρο 63: Δημόσιες συμβάσεις Υπουργείου Εξωτερικών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση των άρθρων 443 και 447 του ν. 4781/2021


Άρθρο 64: Οικονομικές ρυθμίσεις για τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας


Άρθρο 65: Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο


Άρθρο 66: Πολυετείς υποχρεώσεις- Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014


Άρθρο 67: Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και του προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής


Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)


Άρθρο 68: Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας- Τροποποίηση των παρ. 9 και 15 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015


Άρθρο 69: Εξόφληση οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4753/2020


Άρθρο 70: Οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


Άρθρο 71: Πλωτές εξέδρες για ερευνητικούς σκοπούς – Προσθήκη της παρ. 15 στο άρθρο 13Α του ν. 2971/2001


Άρθρο 72 Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων ναυτικών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020


Άρθρο 73: Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας – Τροποποίηση των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021


Άρθρο 74: Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)


Άρθρο 75: Επιχορήγηση των Οργανισμών Λιμένων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 76: Ρυθμίσεις παραχωρήσεων ζωνών λιμένα – Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001


Άρθρο 77: Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4714/2020

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 78: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4811/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 108/26.06.2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Διαβάστε επίσης »