Νόμος 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και συνταξιοδοτικές διατάξεις

Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, ύψος οφειλών, προκαταβολή σύνταξης

Νόμος 4798-2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και συνταξιοδοτικές διατάξεις

Νόμος 4798/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 68/24.04.2021

Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ


ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 3: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ


ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 6: ΥΓΕΙΑ


ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΙΑ


ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ


ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ


ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ


ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 13: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 15: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΙ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΒΑΘΜΟΙ


ΑΡΘΡΟ 18: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


ΑΡΘΡΟ 20: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΛΑΔΟΙ


ΑΡΘΡΟ 21: ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ


ΑΡΘΡΟ 22: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 23: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΑΡΘΡΟ 24: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


ΑΡΘΡΟ 25: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 26: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 28: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΑΡΘΡΟ 29: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 31: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΑΡΘΡΟ 32: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ


ΑΡΘΡΟ 33: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΡΘΡΟ 34: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΡΘΡΟ 35: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 36: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΡΘΡΟ 37: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΑΡΘΡΟ 38: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ


ΑΡΘΡΟ 39: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ – ΕΝΤΑΞΗ


ΑΡΘΡΟ 40: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ


ΑΡΘΡΟ 41: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΑΡΘΡΟ 42: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 43: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 44: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 45: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 46: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 47: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ


ΑΡΘΡΟ 48: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ


ΑΡΘΡΟ 49: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 50: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 51: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΑΡΘΡΟ 52: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 53: ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 54: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


ΑΡΘΡΟ 55: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 56: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η΄ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 57: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ


ΑΡΘΡΟ 58: ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 59: ΜΕΤΑΤΑΞΗ


ΑΡΘΡΟ 60: ΜΕΤΑΘΕΣΗ


ΑΡΘΡΟ 61: ΑΠΟΣΠΑΣΗ


ΑΡΘΡΟ 62: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ


ΑΡΘΡΟ 63: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΑΡΘΡΟ 64: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 65: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 66: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 67: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


ΑΡΘΡΟ 68: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


ΑΡΘΡΟ 69: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 70: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 71: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 72: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ


ΑΡΘΡΟ 73: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 74: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 75: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ – ΕΝΤΑΞΗ


ΑΡΘΡΟ 76: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ


ΑΡΘΡΟ 77: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ


ΑΡΘΡΟ 78: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 79: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ


ΑΡΘΡΟ 80: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ


ΑΡΘΡΟ 81: ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 82: ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ


ΑΡΘΡΟ 83: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 84: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 85: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 86: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 87: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 88: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 89: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 90: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΑΡΘΡΟ 91: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 92: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 93: ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΑΡΘΡΟ 94: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 95: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΑΡΘΡΟ 96: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 97: ΑΠΟΔΟΧΕΣ – ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 98: ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 99: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 100: ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 101: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


ΑΡΘΡΟ 102: ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ


ΑΡΘΡΟ 103: ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ


ΑΡΘΡΟ 104: ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ


ΑΡΘΡΟ 105: ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 106: ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


ΑΡΘΡΟ 107: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


ΑΡΘΡΟ 108: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


ΑΡΘΡΟ 109: ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ


ΑΡΘΡΟ 110: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 111: ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ


ΑΡΘΡΟ 112: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 113: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 114: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ


ΑΡΘΡΟ 115: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ


ΑΡΘΡΟ 116: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 117: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΑΡΘΡΟ 118: ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ


ΑΡΘΡΟ 119: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 120: ΕΡΓΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ


ΑΡΘΡΟ 121: ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 122: ΚΩΛΥΜΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΑΡΘΡΟ 123: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΡΘΡΟ 124: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΡΘΡΟ 125: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΡΘΡΟ 126: ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


ΑΡΘΡΟ 127: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΡΘΡΟ 128: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ


ΑΡΘΡΟ 129: ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 130: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ


ΑΡΘΡΟ 131: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 132: ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 133: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΑΡΘΡΟ 134: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΑΡΘΡΟ 135: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


ΑΡΘΡΟ 136: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ


ΑΡΘΡΟ 137: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 138: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ


ΑΡΘΡΟ 139: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ


ΑΡΘΡΟ 140: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΑΡΘΡΟ 141: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ


ΑΡΘΡΟ 142: ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΑΡΘΡΟ 143: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΑΡΘΡΟ 144: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


ΑΡΘΡΟ 145: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


ΑΡΘΡΟ 146: ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ


ΑΡΘΡΟ 147: ΚΑΤΑΝΟΜΗ


ΑΡΘΡΟ 148: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 149: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 150: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 151: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 152: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΑΡΘΡΟ 153: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ


ΑΡΘΡΟ 154: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ


ΑΡΘΡΟ 155: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 156: ΑΠΟΣΠΑΣΗ


ΑΡΘΡΟ 157: ΜΕΤΑΤΑΞΗ


ΑΡΘΡΟ 158: ΕΝΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ


ΑΡΘΡΟ 159: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


ΑΡΘΡΟ 160: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


ΑΡΘΡΟ 161: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ


ΑΡΘΡΟ 162: ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ


ΑΡΘΡΟ 163: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΡΓΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 164: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ


ΑΡΘΡΟ 165: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ


ΑΡΘΡΟ 166: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ


ΑΡΘΡΟ 167: ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 168: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 169: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ


ΑΡΘΡΟ 170: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 171: ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ


ΑΡΘΡΟ 172: ΜΗ ΣΥΡΡΟΗ ΠΟΙΝΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ


ΑΡΘΡΟ 173: ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΟΛΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ


ΑΡΘΡΟ 174: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 175: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 176: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 177: ΛΗΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΑΡΘΡΟ 178: ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ


ΑΡΘΡΟ 179: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΑΡΘΡΟ 180: ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΑΡΘΡΟ 181: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 182: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ


ΑΡΘΡΟ 183: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ


ΑΡΘΡΟ 184: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 185: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


ΑΡΘΡΟ 186: ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ


ΑΡΘΡΟ 187: ΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ


ΑΡΘΡΟ 188: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΑΡΘΡΟ 189: ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΑΡΘΡΟ 190: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ


ΑΡΘΡΟ 191: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ


ΑΡΘΡΟ 192: ΑΝΑΚΡΙΣΗ


ΑΡΘΡΟ 193: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 194: ΜΑΡΤΥΡΕΣ


ΑΡΘΡΟ 195: ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ


ΑΡΘΡΟ 196: ΑΥΤΟΨΙΑ


ΑΡΘΡΟ 197: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ


ΑΡΘΡΟ 198: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 199: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ


ΑΡΘΡΟ 200: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 201: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 202: ΑΠΟΦΑΣΗ


ΑΡΘΡΟ 203: ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ


ΑΡΘΡΟ 204: ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


ΑΡΘΡΟ 205: ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ


ΑΡΘΡΟ 206: ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΑΡΘΡΟ 207: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 208: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ


ΑΡΘΡΟ 209: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 210: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ


ΑΡΘΡΟ 211: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 212: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ


ΑΡΘΡΟ 213: ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 214: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 215: ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ


ΑΡΘΡΟ 216: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ


ΑΡΘΡΟ 217: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 218: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ


ΑΡΘΡΟ 219: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 220: ΧΡΟΝΟΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 221: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 222: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 223: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΑΡΘΡΟ 224: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 225: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΑΡΘΡΟ 226: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


ΑΡΘΡΟ 227: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε’ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ν. 2812/2000)


ΑΡΘΡΟ 228: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ


ΑΡΘΡΟ 229: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


ΑΡΘΡΟ 230: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟ


ΑΡΘΡΟ 231: ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ


ΑΡΘΡΟ 232: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΑΡΘΡΟ 233: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ


ΑΡΘΡΟ 234: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


AΡΘΡΟ 235: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


AΡΘΡΟ 236: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν. 4557/2018


AΡΘΡΟ 237: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3869/2010


ΑΡΘΡΟ 238: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ


ΑΡΘΡΟ 239: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13Δ ΤΟΥ ν. 4186/2013


ΑΡΘΡΟ 240: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12, 15, 16, 17 ΚΑΙ 55 ΤΟΥ ν. 4777/2021


AΡΘΡΟ 241: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


ΆΡΘΡΟ 242: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ


AΡΘΡΟ 243: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ


AΡΘΡΟ 244: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


AΡΘΡΟ 245: ΤΕΛΗ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ν. 339/1976


AΡΘΡΟ 246: ΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ π.δ. 410/ 1995 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ ν. 3852/2010


AΡΘΡΟ 247: ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΗΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ ν. 4479/2017


ΑΡΘΡΟ 248: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΤΑΧΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΠΚ) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


ΑΡΘΡΟ 249: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ (Υ/Β) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


AΡΘΡΟ 250:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΔΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ


AΡΘΡΟ 251: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


AΡΘΡΟ 252: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


AΡΘΡΟ 253: ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ν. 3186/2003


AΡΘΡΟ 254: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ


ΣΚΟΠΟΥΣ


AΡΘΡΟ 255: ΣΥΜΠΡΑΞΗ E-ΕΦΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ


ΑΡΘΡΟ 256: ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ν. 4387/2016


AΡΘΡΟ 257: ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν. 2676/1999 ΑΡΘΡΟ 258: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΑΥΚ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ν. 4670/2020


ΑΡΘΡΟ 259: ΟΡΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ ν. 3863/2010 (Α’ 115)


ΑΡΘΡΟ 260: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ν. 4144/ 2013


AΡΘΡΟ 261: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ν. 4554/2018


AΡΘΡΟ 262: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 29 ΚΑΙ 29 Α ΤΟΥ ν. 4387/2016


AΡΘΡΟ 263: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ν. 4611/2019


AΡΘΡΟ 264: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ E-ΕΦΚΑ


ΑΡΘΡΟ 265: ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ν. 4783/2021


ΑΡΘΡΟ 266: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ν. 4471/2021


ΑΡΘΡΟ 267: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19


ΑΡΘΡΟ 268: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19


ΑΡΘΡΟ 269: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ


ΑΡΘΡΟ 270: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΛΗΞΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ


ΑΡΘΡΟ 271: ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31.12.2020


ΑΡΘΡΟ 272: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Νόμος 4798/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 68/24.04.2021

Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Διαβάστε επίσης »