Νόμος 4781/2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών

και διατάξεις για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας και παράταση εκπτώσεων

Νόμος 4781-2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών

Νόμος 4781/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1


Σκοπός


Άρθρο 2


Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Α’- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


Άρθρο 3


Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών

ΜΕΡΟΣ Η’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 478


Μεταβατικές διατάξεις


Άρθρο 479


Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Άρθρο 480


Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς


Άρθρο 481


Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001


Άρθρο 482


Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020


Άρθρο 483


Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


Άρθρο 484


Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 485


Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020


Άρθρο 486


Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020


Άρθρο 487


Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Άρθρο 488


Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


Άρθρο 489


Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια


Άρθρο 490


Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016


Άρθρο 491


Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων διά περιφοράς

ΜΕΡΟΣ Ι’- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 492


Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Νόμος 4781/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις

Διαβάστε επίσης »