Νόμος 4772/2021. Απογραφές, μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία

Διατάξεις για τις απογραφές 2021, μέτρα για τον κορονοϊό και την φορολογία

Νόμος 4772-2021. Απογραφές, νέα μέτρα για τον κορονοϊό, φορολογία

Νόμος 4772/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 17/05.02.2021

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 AΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ


Άρθρο 1: Σκοπός

ΚΕΦΑΛAΙΟ Α΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΕΤΟΥΣ 2021


Άρθρο 2: Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ


Άρθρο 3: Ορισμοί των Απογραφών ΚΠΚ


Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ


Άρθρο 5: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Γ-Κ) ΕΤΟΥΣ 2021


Άρθρο 6: Αντικείμενο Απογραφής Γ-Κ


Άρθρο 7: Ορισμοί της Απογραφής Γ-Κ


Άρθρο 8: Πεδίο εφαρμογής της Απογραφής Γ-Κ


Άρθρο 9: Χρόνος και διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΠΚ ΚΑΙ Γ-Κ


Άρθρο 10: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ


Άρθρο 11: Διενέργεια – Συλλογή στοιχείων Απογραφής Γ-Κ


Άρθρο 12: Όργανα Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ


Άρθρο 13: Ορισμός Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών- Διερμηνέων


Άρθρο 14: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ


Άρθρο 15: Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ


Άρθρο 16: Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας των Απογραφών Γ-Κ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Άρθρο 17: Διοικητικά θέματα


Άρθρο 18: Καθεστώς και αποζημίωση Τομεαρχών, Απογραφέων και Συνοδών-Διερμηνέων των Γενικών Απογραφών


Άρθρο 19: Καθεστώς και αποζημίωση συλλογικών οργάνων των Γενικών Απογραφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Άρθρο 20: Ασφαλής αποθήκευση δεδομένων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ- Κ


Άρθρο 21: Στατιστικά μητρώα των Απογραφών ΚΠΚ


Άρθρο 22: Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Άρθρο 23: Υποστήριξη από άλλους κρατικούς φορείς


Άρθρο 24: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Άρθρο 25: Παραρτήματα

ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ


Άρθρο 26: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων


Άρθρο 27: Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων – Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020


Άρθρο 28: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19


Άρθρο 29: Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών


Άρθρο 30 : Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ

ΜΕΡΟΣ Γ΄ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Άρθρο 31: Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης – Τροποποίηση του π.δ. 54/2018


Άρθρο 32: Ρυθμίσεις για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας – Παράταση προθεσμίας του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Άρθρο 33: Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ) για το φορολογικό έτος 2020 – Συμπλήρωση παρ. 4 του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 ΚΦΕ


Άρθρο 34: Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς – Συμπλήρωση του άρθρου 41 Κώδικα ΦΠΑ


Άρθρο 35: Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων


Άρθρο 36: Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ


Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 – Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Άρθρο 38: Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4652/2020


Άρθρο 39: Ειδικές ρυθμίσεις για τις περιοχές που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου


Άρθρο 40: Ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του άρθρου 77 του ν. 4307/2014


Άρθρο 41: Παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908» – Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπό όρους


Άρθρο 42: Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Άρθρο 43: Λήξη διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης


Άρθρο 44: Έκτακτη παράταση της διάρκειας διαδικασιών ειδικής διαχείρισης λόγω της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του ν. 4728/2020


Άρθρο 45: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4753/2020


Άρθρο 46: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4472/2017


Άρθρο 47: Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 48: Μεταβατική διάταξη για επιλογή διοικήσεων δημοσίου τομέα – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4735/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 49: Ισχύς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Νόμος 4772/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 17/05.02.2021

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Διαβάστε επίσης »